เว็บไซต์ด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน เว็บไซต์
กระทรวงพลังงาน www.energy.go.th
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ บริษัท กฟผ.จำกัด (มหาชน) www.egat.co.th
การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. www.mea.or.th
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. www.pea.co.th
บริษัท ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. www.pttplc.com
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม www.dpim.go.th
กรมการค้าภายใน www.dit.go.th
กรมชลประทาน www.rid.go.th
กรมการปกครอง www.dopa.go.th
กรมโรงงานอุตสาหกรรม www.diw.go.th
กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย www.ocsb.go.th
สถิติจังหวัด (สำนักงานสถิติแห่งชาติ) www.nso.go.th
มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.) www.efe.or.th
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ www.nesdb.go.th
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.erdi.cmu.ac.th
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน www.enconfund.go.th
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) www.eppo.go.th
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) www.dede.go.th
กรมธุรกิจพลังงาน www.doeb.go.th
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ www.dmf.go.th
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน www.gcc.go.th
ศูนย์ข่าวพลังงาน www.energynewscenter.com
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน www.erc.or.th