ติดต่อพลังงานจังหวัด

จังหวัด ตำแหน่ง ชื่อ รูป ที่อยู่หน่วยงาน มือถือ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
ขอนแก่น พลังงานจังหวัด นายสุรชัย สินประกอบ
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) ชั้น 5 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 063-9490348 043-238707-9 043-238709 [email protected]
นครศรีธรรมราช พลังงานจังหวัด นายสุรเชษฐ์ หรดี
ศูนย์ราชการนาสาร 198 หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 0980852093 075355445 075355446 [email protected]
ปัตตานี พลังงานจังหวัด นายมณฑล หัสดินทร์
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ถนน เดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000 081-1747935 073-348988 073-348988 [email protected]
ชัยภูมิ พลังงานจังหวัด นายวุฒิชัย ตั้งพาณิชย์
ถนน อบจ.สาย 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 081-1747898 044-812388 044-812388 [email protected]
สุราษฎร์ธานี พลังงานจังหวัด นายทองรัตน์ วรรณนุช
104 หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 0811747933 077405031 077405030 [email protected]
พะเยา พลังงานจังหวัด นางศศิธร สรณถาวรกุล
53 ม.3 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 08-1881-4556 / 08-1174-7915 0-5448-0850 0-5448-0849 [email protected]
แพร่ พลังงานจังหวัด นายอรรถพล อ่างคำ
ศาลากลางจังหวัดแพร่ 0818750638 054620251 054620251 [email protected]
ภูเก็ต พลังงานจังหวัด นายรัฐกร กลิ่นจันทร์
38/365 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 076-210178 076-210178 076-210179 [email protected]
ชุมพร พลังงานจังหวัด นายเกรียงไกร บัวมี
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการชั้น3 0863953845 077658356 077-658356 [email protected]
ชัยนาท พลังงานจังหวัด นางสาวเย็นใจ เผ่าผาง
64 หมู่ 6 ถนนชัยนาท-เขื่อนเจ้าพระยา ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000 0614151528 056416165 056416166 [email protected]
สมุทรสาคร พลังงานจังหวัด นายนรินทร์ สุวรรณโณ
1600/46 ถนนท่าปรง ตำบลมหาชัย อเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 081-174-7892 034-413-857 034-413-857 [email protected]
สิงห์บุรี พลังงานจังหวัด นายสมศักดิ์ วิหครัตน์
ศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000 0871217617 036507350 036507351 [email protected]
เพชรบูรณ์ พลังงานจังหวัด นางสาวจารุวรรณ ปรีชาเดช
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 999 หมู่ 5 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 0811747914 056729775 056729776 [email protected]
สุโขทัย พลังงานจังหวัด นายวรชาติ พวงเงิน
อาคารพานิชย์ 18/6 หมู่ 4 ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 081-8866974 055-612410 055-612426 [email protected]
นครปฐม พลังงานจังหวัด นายทรรศชล พุทธรัตนา
111/1 หมู่ที่ 6 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 093 323 9539 0 3434 0355 0 3434 0356 [email protected]
ประจวบคีรีขันธ์ พลังงานจังหวัด นายนพดล สรวงประดิษฐ์
ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 3 ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 095 926 5652 0 3261 1384 0 3261 1384 [email protected]
ชลบุรี พลังงานจังหวัด นายธิติ สุขนิยม
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี 17/20 ม.7 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20000 061-4151277 038-057241-2 0380577243 [email protected]
กาญจนบุรี พลังงานจังหวัด นางสมนึก สิทธิการณา
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี (หลังเก่า) ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 0811747880 034564489 034514778 [email protected]
อุดรธานี พลังงานจังหวัด นายเสถียร ดวงจำปา
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ชั้น 2 ถนน อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 08 4639 1525 042249461 04249021 [email protected]
พัทลุง พลังงานจังหวัด นายธนาศักดิ์ สระทอง
208 ม.9 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 0862787144 074673764 074673765 [email protected]
อุตรดิตถ์ พลังงานจังหวัด นางสาวพัฒน์นรี กมลสุรเชษฐ์
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 0817001732 055444157 055444157 [email protected]
สงขลา พลังงานจังหวัด นายจักรพันธ์ กิ่งแก้ว
ศาลากลางจังหวัดสงขลา 0811747946 074307062 074307062 [email protected]
มหาสารคาม พลังงานจังหวัด นางรัตนา ไชยดวงสี
ห้อง 312 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ถนนเลี่ยงเมือง ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 0969359889 043777720 043777720 [email protected]
หนองคาย พลังงานจังหวัด นายสรรักษ์ จารุจุณาวงศ์
195/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 0922649096 042990896 042990896 [email protected]
เพชรบุรี พลังงานจังหวัด เอกศักดิ์ ญาโณทัย
2/100-102 หมู่ที่ 1 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 0818166465 032 400242 032 400242 ต่อ 18 [email protected]
ตรัง พลังงานจังหวัด นายเฉลิมพร ทองประดู่
103​ ​หมู่ที่6​ ถ.ตรัง-ปะเหลียน​ ต.บ้านควน​ อ.เมือง​ จ.ตรัง​ 0980102362 075501131 075501131 [email protected]
อ่างทอง พลังงานจังหวัด นายชยพล ขวัญสู่
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 081-1747917 035-612019 035-612019 [email protected]
พิจิตร พลังงานจังหวัด นางดวงเดือน จักรปล้อง
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 0818308974 056612600 056612600 [email protected]
บึงกาฬ พลังงานจังหวัด นางสุจิตรา สงวนศิริ
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น3 0844002126 042492481 042492484 [email protected]
กาฬสินธุ์ รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัด นายประพัฒน์ สาริกา
ศาลากลางจัวหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 9 ชั้น 3 ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 098-069-5743 043815745 043815745 [email protected]
กระบี่ พลังงานจังหวัด นายอุทัย ตันสุขเกษม
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 0934419669 075623727 075623728 [email protected]
บุรีรัมย์ พลังงานจังหวัด นายวิทยา ทองสัมฤทธิ์
1159 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 2 เขากระโดง ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 085-486-8684 044-666-520 044-666-519 [email protected]
สระแก้ว พลังงานจังหวัด นาย ศราวุธ แก้ววิเชียร
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น3 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 0813849565 037425496 037425496 [email protected]
อุบลราชธานี พลังงานจังหวัด นายชัยรัตน์ พงค์พีระ
199 ม.1 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34310 0811747904 045855304-5 045855304-5 [email protected]
สตูล พลังงานจังหวัด นายจิรพงค์ ใจคะจัด
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล 552 ม.2 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 081-1747941 074-724142 074-724142 [email protected]
พิษณุโลก พลังงานจังหวัด นายนพดล อุสาหะ
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 5 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 08-1174-7918 055-258475-6 055-258475-6 [email protected]
ระนอง พลังงานจังหวัด นายวิชาญกรณ์ ประภาวิทย์
55/12 หมู่ 3 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 081-1747941 077-800053 077-800053 [email protected]
นครพนม พลังงานจังหวัด นางสาวมัณฑนา ฟูกุล
330/1 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 0838159943 042511084 042511084 [email protected]
อำนาจเจริญ พลังงานจังหวัด ว่าที่ร้อยตรีหญิง วัชรินธร ยิ่งเจริญวัฒนากิจ
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ 0811747867 045523173 045523173 [email protected]
ลพบุรี พลังงานจังหวั นายทนงศักดิ์ วงษ์ลา
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 - 036426949 036414725 [email protected]
ตาก พลังงานจังหวัด นายเกษมศิษฐ์ วัฒนหิรัญเจริญ
ศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเดิม) ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 081-8866974 055-516857-9 055-516859 [email protected]
นราธิวาส พลังงานจังหวัด นายกำพู เพชรธำมรงค์
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (แห่งที่2) ชั้น 2 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000 0622298181, 0867471566 073642623 073642623 [email protected]
ปทุมธานี พลังงานจังหวัด นางประภาเพ็ญ ศุภราช
14/86 :ซอยจารุศร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 0824949400 02-5295138-9 02-5295138 [email protected]
นครราชสีมา พลังงานจังหวัด นายพินิจ ช่างไม้
234 หมู่ 4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 0811747902 044244130 044244132 [email protected]
ยโสธร พลังงานจังหวัด นายวิรัช มณีขาว
176 ม.13 ถ.อรุณประเสริฐ ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 0819235366 045-773198 045-773199 [email protected]
ศรีสะเกษ พลังงานจังหวัด นายยงยุทธ ห่อทอง
เลขที่ 108 หมู่ 8 ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 0819614515 045-643-953 045-643-954 [email protected]
ฉะเชิงเทรา พลังงานจังหวัด นางพรรณทิพา แอดำ
184 อาคาร อบจ.3 (หลังเก่า) ถนนยุทธดำเนิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 0818330917 038516943-4 03851693-4 [email protected]
พระนครศรีอยุธยา พลังงานจังหวัด นางสุชานันท์ ศุภราช
ถนนพหลโยธิน กม. 48 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0629514719 035351292 035351292 [email protected]
ร้อยเอ็ด พลังงานจังหวัด นายวีระ ศรีวะรมย์
อาคารศาลากลางชั้น ๕ ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 0639490348 043514995 043519409 [email protected]
หนองบัวลำภู พลังงานจังหวัด นายธนากร รื่นสุข
สำนักงานพลังงานจังหวัด ศาลากลางชั้นที่ 3 จังหวัดหนองบัวลำภู 0817089539 042 316 716 042 316 717 [email protected]
มุกดาหาร พลังงานจังหวัด นายกานต์ สุวรรณพันธ์
ศาลากลางชั้น 2 อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 0811747906 042611779 042611779 [email protected]
สุพรรณบุรี พลังงานจังหวัด นายสิทธิชัย ณ นคร
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารอาชาสีหมอก ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 08-5484-5165 035535616 035535616 [email protected]
เชียงใหม่ พลังงานจังหวัด นายจารุเกียรติ ปัญญาดี
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 0811747927 053112034 053112033 [email protected]
นครนายก พลังงานจังหวัด นางสาวเกยูร ช่ออัญชัญ
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก 4-390/11 ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 0871030671 037314525 037314515 [email protected]
สมุทรสงคราม พลังงานจังหวัด นายสุนทร อุษาบริสุทธิ์
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม 209 ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 081-1747892 034-711784 034-711784 [email protected]
สมุทรปราการ พลังงานจังหวัด นายอัศวิน อัศวุตมางกุร
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 0811747855 021831002 021831003 [email protected]
นครสวรรค์ พลังงานจังหวัด นายณัฐกิตติ์ รัฐศิลป์โภคิน
สำนักงานพลังานจังหวัดนครสวรรค์ 99/5 หมู่8 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 0813789560 056267558-9 056267009 [email protected]
สกลนคร พลังงานจังหวัด นางสาววันวิสาข์ แก้วทอง
ศาลากลางชั้น 4 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 0854845089 042-714756 042-714760 [email protected]
อุทัยธานี พลังงานจังหวัด นางสาวกุลฑริกา โควสุรัตน์
ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี(หลังเดิม) ชั้น 1 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 0892293966 056571351 056571351 [email protected]
ลำปาง พลังงานจังหวัด นางสายธาร ประสงค์ความดี
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 0811747926 054265159 054265075 [email protected]
นนทบุรี พลังงานจังหวัด นายกฤษดา เชยคาน
อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 4 ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 081-874-7449 02-589-8682 02-589-8682 [email protected]
เชียงราย พลังงานจังหวัด นายปรศักดิ์ งามสมภาค
ศูนย์ราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 081-746-8862 053-751-109-10 053-751-109-10 [email protected]
พังงา พลังงานจังหวัด นายไกร ศรจอนกุล
73/7 หมู่ที่3 ถนนเทศบาลบำรุง ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000 098-749-2614 07-646-0727 07-646-0728 [email protected]
ยะลา พลังงานจังหวัด นายถาวร บุญศรี
ศาลากลางจังหวัดยะลา (ส่วนขยาย) อาคาร 2 ชั้น 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 093-7399997 073-203541 073-203541 [email protected]
สระบุรี พลังงานจังหวัด นายธีรชัย พงศ์ติณบุตร
113 หมู่ 9 ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี 0627535559 036225471-4 036225475 [email protected]
กำแพงเพชร พลังงานจังหวัด นายวาทิน ทองดี
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 1 ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 0811747912 055705136 055705137 [email protected]
สุรินทร์ พลังงานจังหวัด นายชัชชน ทองสมบูรณ์
350 ม. 20 ถ. สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 098-0435907 044-558390 044-558391 [email protected]
ลำพูน พลังงานจังหวัด นางสังวาล มัลลานู
275 หมู่ 2 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 081-174-79125 053-553-425 053-553-358 [email protected]
ระยอง พลังงานจังหวัด นายวีรวิชญ์ ภมรสมิต
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 0949241789 038694013 038694013 [email protected]
น่าน พลังงานจังหวัด นายสุกิตติ เจดีย์วุฒิ
ถนนน่าน-พะเยา ต.ถืมตอง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 0818236654 054716028 054785598 [email protected]
แม่ฮ่องสอน พลังงานจังหวัด นายอำพร วายลม
369 ม.2 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 0934935459 053-611276 053-611276 [email protected]
จันทบุรี พลังงานจังหวัด นายเกรียงศักดิ์ สอนสี
ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 2) ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 0815379414 039301309 039301309 [email protected]
ตราด พลังงานจังหวัด นายนเรศวร์ แพงมา
383 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 08 5486 8684 0 3952 3814 0 3952 3814 [email protected]
เลย พลังงานจังหวัด นายปิติ ศรีวงศ์ชัย
ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเก่า) ชั้น 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 0811747892 042862090 042862092 [email protected]
ราชบุรี พลังงานจังหวัด นายวาทินทร์ ทองแก้ว
178 ม.1 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 0811747903 032-334866-7 032-334866-7 [email protected]
ปราจีนบุรี พลังงานจังหวัด นางศิริกุล ทศเวช
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25230 0818445069 037454466 037454466 [email protected]
https://nrais.dgda.gov.bd/public/jepang/https://learning.modernland.co.id/api/toto/http://himatikauny.org/wp-includes/mahjong-ways-3/https://www.jst.hvu.edu.vn/akun-pro-kamboja/https://ejournal.aibpmjournals.com/scatter-hitam/https://ejournal.aibpmjournals.com/scatter-hitam/https://section.iaesonline.com/akun-pro-kamboja/https://journals.uol.edu.pk/sugar-rush/http://mysimpeg.gowakab.go.id/mysimpeg/aset/https://jurnal.jsa.ikippgriptk.ac.id/plugins/https://ppid.cimahikota.go.id/assets/demo/https://journals.zetech.ac.ke/scatter-hitam/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/-/sthai/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/-/stoto/https://sip3dkp.sumutprov.go.id/korn/https://alwasilahlilhasanah.ac.id/starlight-princess-1000/https://www.sa-ijas.org/sweet-bonanza/https://www.remap.ugto.mx/pages/slot-luar-negeri-winrate-tertinggi/https://setwan.katingankab.go.id/asset/slot-dana/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/public/images/qrcode/slot-dana/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/storage/sgacor/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/public/images/qrcode/slot-dana/https://siipbang.katingankab.go.id/storage_old/maxwin/https://csr.katingankab.go.id/asset/auto-maxwin/https://siipbang.katingankab.go.id/storage_old/android/https://siipbang.katingankab.go.id/storage_old/data_rab/