สรุปข้อมูลพลังงาน

จังหวัดกระบี่ ปี 2560

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูล ณ วันที่:

พื้นที่ (ตร.กม.):

4,709

จํานวนประชากร (คน):

469,769

GPP (ล้านบาท):

87,524

จํานวน อส.พน. ในจังหวัด (คน)

400

จํานวนครัวเรือนในจังหวัด (ครัวเรือน)

181,426

จํานวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (ครัวเรือน)

635

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เรื่อง

ไม่มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ ปี 2560

ข้อมูล ณ วันที่:

ปริมาณการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุด ปี 2560

135.75 MW ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน เวลา 19:00 น.

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า รายสาขา ปี 2560

ข้อมูล ณ วันที่:

จํานวนอาคารควบคุม ปี 2560 (ตามกฎกระทรวง กําหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. 2552) - ระบุที่มีทั้งหมดในจังหวัด

ข้อมูล ณ สิ้นปี

จำนวนโรงงานควบคุม ปี 2560 (ตามประเภทโรงงาน ของ พ.ร.บ. โรงงาน 2535) - ระบุที่มีทั้งหมดในจังหวัด

ข้อมูล ณ สิ้นปี

โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ปี 2560

ประเภทโรงไฟฟ้า จำนวน(แห่ง) กำลังผลิตติดตั้ง (MW) ปริมาณที่ผลิตได้จริง (MWh)
EGAT 1 340.00 2,680,560.00
IPP 0 0.00 0.00
PEA 0 0.00 0.00
SPP 0 0.00 0.00
VSPP 17 62.04 434,771.34
รวม 18 402.04 3,115,331.34

ท่อก๊าซ :

0 เส้น

ความยาวรวม :

0 กิโลเมตร

คลังน้ำมัน:

2 แห่ง

36,000,000 ลิตร

พื้นที่สัมปทานปิโตรเลียม:

0 แหล่ง

ปริมาณการผลิต:

0 บาร์เรล/วัน

พื้นที่สัมปทานปิโตรเลียม (ก๊าซธรรมชาติ) ปริมาณการผลิต: 0 ล้านลบ.ฟุต/วัน

โรงกลั่น:

0 แห่ง

กำลังการผลิต :

0 บาร์เรล/วัน

สถานีไฟฟ้าย่อยของ กฟผ.:

1 แห่ง

ศักยภาพระบบส่งไฟฟ้า (Grid capacity):

136.6 MW

จำนวนสถานีบริการน้ำมัน:

163 แห่ง

จำนวนสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV):

0 แห่ง

จำนวนสถานีบริการก๊าซ (LPG):

11 แห่ง

โรงไฟฟ้าแยกรายเชื้อเพลิง

0 0 0
12 37.239 260970.912
13 377.239 2941530.912
13 377.239 2941530.912
13 377.239 2941530.912
13 377.239 2941530.912
13 377.239 2941530.912
13 377.239 2941530.912
13 377.239 2941530.912
14 377.24588 2941539.95232
14 377.24588 2941539.95232
14 377.24588 2941539.95232
14 377.24588 2941539.95232
ประเภทเชื้อเพลิง จำนวน(แห่ง) กำลังผลิตติดตั้ง (MW) ปริมาณที่ผลิตได้จริง (MWh)
Biogas 12 37.24 260,970.91
Bunker Oil 1 340.00 2,680,560.00
Coal 0 0.00 0.00
Diesel Oil 0 0.00 0.00
Geothermal 0 0.00 0.00
Hydro 0 0.00 0.00
Lignite 0 0.00 0.00
Natural Gas 0 0.00 0.00
Solar 1 0.01 9.04
Waste 0 0.00 0.00
Waste Heat 0 0.00 0.00
Wind 0 0.00 0.00
Total 14.00 377.25 2,941,539.95

off grid (แสงอาทิตย์):

58 kW

64,058 kWh

off grid (อื่น ๆ):

15,048 kW

108,345,600 kWh

ศักยภาพพลังงานทดแทนคงเหลือ ปี 2560

ข้อมูล ณ สิ้นปี

ศักยภาพอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

ข้อมูล ณ สิ้นปี

วิสาหกิจชุมชนที่มี จำนวนสูงสุดในจังหวัด (5 อันดับ เรียงจากมากไปน้อย) ปี 2560

ชื่อโครงงการ จังหวัด พลังงาน (ktoe)
ไม่มีข้อมูล

SMEs ที่มีจำนวนสูงสุด ในจังหวัด (5 อันดับ เรียงจากมากไปน้อย) ปี 2560

ชื่อโครงงการ จังหวัด พลังงาน (ktoe)
ไม่มีข้อมูล

ประเด็นด้านพลังงานในจังหวัดที่สําคัญ

1. จังหวัดกระบี่มีศักยภาพจากปาล์มน้ำมันและยางพารา ที่สามารถนำไปผลิตไฟฟ้าได้

2. มีการร้องเรียนจากชุมชนใกล้เคียงพื้นที่ พื้นที่ที่จะติดตั้งโรงไฟฟ้า

3. มีปริมาณมูลสัตว์จากฟาร์มขนาดเล็กและเกษตรกรรายย่อย ที่สามารถนำไปผลิตก๊าซชีวภาพ

4. มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นในทุกๆปี สามารถนำไปผลิตเป็นพลังงานได้

5. แนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นทุกปี