สรุปข้อมูลพลังงาน

จังหวัดกระบี่ ปี 2562

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูล ณ วันที่: 2560

พื้นที่ (ตร.กม.):

4,709

จํานวนประชากร (คน):

473,738

GPP (ล้านบาท):

89,702

จํานวน อส.พน. ในจังหวัด (คน)

-

จํานวนครัวเรือนในจังหวัด (ครัวเรือน)

185,150

จํานวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (ครัวเรือน)

651

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เรื่อง

-

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ ปี 2562

ข้อมูล ณ วันที่: 2560

ปริมาณการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุด ปี 2562

-

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า รายสาขา ปี 2562

ข้อมูล ณ วันที่: 2560

จํานวนอาคารควบคุม ปี 2562 (ตามกฎกระทรวง กําหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. 2552) - ระบุที่มีทั้งหมดในจังหวัด

ข้อมูล ณ สิ้นปี

จำนวนโรงงานควบคุม ปี 2562 (ตามประเภทโรงงาน ของ พ.ร.บ. โรงงาน 2535) - ระบุที่มีทั้งหมดในจังหวัด

ข้อมูล ณ สิ้นปี

โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ปี 2562

ประเภทโรงไฟฟ้า จำนวน(แห่ง) กำลังผลิตติดตั้ง (MW) ปริมาณที่ผลิตได้จริง (MWh)
EGAT 1 315.00 2,680,560.00
IMPORT 0 0.00 0.00
IPP 0 0.00 0.00
PEA 0 0.00 0.00
SPP 0 0.00 0.00
VSPP 20 59.15 411,848.20
รวม 21 374.15 3,092,408.20

ท่อก๊าซ :

0 เส้น

ความยาวรวม :

0 กิโลเมตร

คลังน้ำมัน:

0 แห่ง

0 ลิตร

พื้นที่สัมปทานปิโตรเลียม:

0 แหล่ง

ปริมาณการผลิต:

0 บาร์เรล/วัน

พื้นที่สัมปทานปิโตรเลียม (ก๊าซธรรมชาติ) ปริมาณการผลิต: 0 ล้านลบ.ฟุต/วัน

โรงกลั่น:

0 แห่ง

กำลังการผลิต :

0 บาร์เรล/วัน

สถานีไฟฟ้าย่อยของ กฟผ.:

0 แห่ง

ศักยภาพระบบส่งไฟฟ้า (Grid capacity):

0 MW

จำนวนสถานีบริการน้ำมัน:

0 แห่ง

จำนวนสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV):

0 แห่ง

จำนวนสถานีบริการก๊าซ (LPG):

0 แห่ง

โรงไฟฟ้าแยกรายเชื้อเพลิง

0 0 0
13 27.001 232889.856
16 44.501 392602.176
17 359.501 3073162.176
17 359.501 3073162.176
17 359.501 3073162.176
17 359.501 3073162.176
17 359.501 3073162.176
17 359.501 3073162.176
17 359.501 3073162.176
21 374.148 3092408.2026
21 374.148 3092408.2026
21 374.148 3092408.2026
21 374.148 3092408.2026
ประเภทเชื้อเพลิง จำนวน(แห่ง) กำลังผลิตติดตั้ง (MW) ปริมาณที่ผลิตได้จริง (MWh)
Biogas 13 27.00 232,889.86
Biomass 3 17.50 159,712.32
Bunker Oil 1 315.00 2,680,560.00
Coal 0 0.00 0.00
Diesel Oil 0 0.00 0.00
Geothermal 0 0.00 0.00
Hydro 0 0.00 0.00
Lignite 0 0.00 0.00
Natural Gas 0 0.00 0.00
Solar 4 14.65 19,246.03
Waste 0 0.00 0.00
Waste Heat 0 0.00 0.00
Wind 0 0.00 0.00
Total 21.00 374.15 3,092,408.20

off grid (แสงอาทิตย์):

62 kW

101,014 kWh

off grid (อื่น ๆ):

15,048 kW

108,345,600 kWh

ศักยภาพพลังงานทดแทนคงเหลือ ปี 2562

ข้อมูล ณ สิ้นปี

ศักยภาพอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

ข้อมูล ณ สิ้นปี

วิสาหกิจชุมชนที่มี จำนวนสูงสุดในจังหวัด (5 อันดับ เรียงจากมากไปน้อย) ปี 2562

ชื่อโครงงการ จังหวัด พลังงาน (ktoe)
ไม่มีข้อมูล

SMEs ที่มีจำนวนสูงสุด ในจังหวัด (5 อันดับ เรียงจากมากไปน้อย) ปี 2562

ชื่อโครงงการ จังหวัด พลังงาน (ktoe)
ไม่มีข้อมูล