สรุปข้อมูลพลังงาน

จังหวัดกระบี่ ปี 2565

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2565

พื้นที่ (ตร.กม.):

0

จํานวนประชากร (คน):

480,057

GPP (ล้านบาท) (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2565 )

72,061

จํานวน อส.พน. ในจังหวัด (คน)

0

จํานวนครัวเรือนในจังหวัด (ครัวเรือน)

201,080

จํานวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (ครัวเรือน)

682

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เรื่อง

-

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ ปี 2565

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2565

อยู่ในระหว่างการประมวลผลข้อมูล

ปริมาณการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุด ปี 2565

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2562

-

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า รายสาขา ปี 2565

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2565

จํานวนอาคารควบคุม ปี 2565 (ตามกฎกระทรวง กําหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. 2552) - ระบุที่มีทั้งหมดในจังหวัด

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2565

จำนวนโรงงานควบคุม ปี 2565 (ตามประเภทโรงงาน ของ พ.ร.บ. โรงงาน 2535) - ระบุที่มีทั้งหมดในจังหวัด

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2565

โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ปี 2565

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2565

ประเภทโรงไฟฟ้า จำนวน(แห่ง) กำลังผลิตติดตั้ง (MW)
กฟผ. 1 340.00
IMPORT 0 0.00
IPP 0 0.00
กฟภ. 0 0.00
SPP 0 0.00
VSPP 23 81.21
รวม 24 421.21

ท่อก๊าซ :

0 เส้น

ความยาวรวม :

0 กิโลเมตร

คลังน้ำมัน:

2 แห่ง

35,933,318 ลิตร

พื้นที่สัมปทานปิโตรเลียม:

0 แปลง

แปลง:

-

โรงกลั่น:

0 แห่ง

กำลังการผลิต :

0 บาร์เรล/วัน

สถานีไฟฟ้าย่อยของ กฟผ.:

0 แห่ง

ศักยภาพระบบส่งไฟฟ้า (Grid capacity):

0 MW

จำนวนสถานีบริการเชื้อเพลิง (มาตรา 11):

155 แห่ง

จำนวนสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) (มาตรา 11):

0 แห่ง

จำนวนสถานีบริการก๊าซ (LPG) (มาตรา 11):

10 แห่ง

หมายเหตุ:

โรงไฟฟ้าแยกรายเชื้อเพลิง

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2565

0 0 0
0 0
0 0
1 340
7 352.07675
7 352.07675
7 352.07675
20 391.46575
23 415.20975
24 421.20975
24 421.20975
ประเภทเชื้อเพลิง จำนวน(แห่ง) กำลังผลิตติดตั้ง (MW)
ก๊าซธรรมชาติ 0 0.00
ถ่านหิน 0 0.00
น้ำมัน 1 340.00
แสงอาทิตย์ 6 12.08
พลังงานน้ำ 0 0.00
พลังงานลม 0 0.00
ก๊าซชีวภาพ 13 39.39
ชีวมวล 3 23.74
ขยะ 1 6.00
ความร้อนใต้พิภพ 0 0.00
Total 24.00 421.21

off grid (แสงอาทิตย์):

50 kW

91,250 kWh

off grid (อื่น ๆ):

5,364 kW

18,795,456 kWh

ศักยภาพพลังงานทดแทน ปี 2565

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2565

ศักยภาพอนุรักษ์พลังงาน ปี 2565

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2560

วิสาหกิจชุมชน ปี 2565

ชื่อกลุ่ม (ประเภทอุตสาหกรรม) ปริมาณการใช้พลังงาน (เฉลี่ยต่อแห่ง)
ไฟฟ้า (toe) ความร้อน (toe) รวม (toe)
ไม่มีข้อมูล

SMEs ปี 2565

ชื่อกลุ่ม (ประเภทอุตสาหกรรม) ปริมาณการใช้พลังงาน (เฉลี่ยต่อแห่ง)
ไฟฟ้า (toe) ความร้อน (toe) รวม (toe)
ไม่มีข้อมูล

โครงการด้านพลังงานทดแทน ปี 2565

โครงการด้านพลังงานทดแทน จำนวนโครงการ ปริมาณการใช้พลังงาน (toe/ปี)
ไม่มีข้อมูล

โครงการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2565

โครงการอนุรักษ์พลังงาน จำนวนโครงการ ปริมาณการลดใช้ใช้พลังงาน (toe/ปี)
ไม่มีข้อมูล