สรุปข้อมูลพลังงาน

จังหวัดกระบี่ ปี 2564

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2562

พื้นที่ (ตร.กม.):

4,709

จํานวนประชากร (คน):

477,770

GPP (ล้านบาท) (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2561 )

85,807

จํานวน อส.พน. ในจังหวัด (คน)

400

จํานวนครัวเรือนในจังหวัด (ครัวเรือน)

193,701

จํานวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (ครัวเรือน)

903

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เรื่อง

ไม่มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ ปี 2564

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2562

อยู่ในระหว่างการประมวลผลข้อมูล

ปริมาณการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุด ปี 2564

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2562

162.13 MW ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม เวลา 19:30 น.

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า รายสาขา ปี 2564

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2562

จํานวนอาคารควบคุม ปี 2564 (ตามกฎกระทรวง กําหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. 2552) - ระบุที่มีทั้งหมดในจังหวัด

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2561

จำนวนโรงงานควบคุม ปี 2564 (ตามประเภทโรงงาน ของ พ.ร.บ. โรงงาน 2535) - ระบุที่มีทั้งหมดในจังหวัด

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2561

โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ปี 2564

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2562

ประเภทโรงไฟฟ้า จำนวน(แห่ง) กำลังผลิตติดตั้ง (MW)
กฟผ. 1 340.00
IMPORT 0 0.00
IPP 0 0.00
กฟภ. 0 0.00
SPP 0 0.00
VSPP 21 76.67
รวม 22 416.67

ท่อก๊าซ :

0 เส้น

ความยาวรวม :

0 กิโลเมตร

คลังน้ำมัน:

2 แห่ง

35,933,318 ลิตร

พื้นที่สัมปทานปิโตรเลียม:

0 แปลง

แปลง:

-

โรงกลั่น:

0 แห่ง

กำลังการผลิต :

0 บาร์เรล/วัน

สถานีไฟฟ้าย่อยของ กฟผ.:

1 แห่ง

ศักยภาพระบบส่งไฟฟ้า (Grid capacity):

23 MW

จำนวนสถานีบริการเชื้อเพลิง (มาตรา 11):

162 แห่ง

จำนวนสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) (มาตรา 11):

0 แห่ง

จำนวนสถานีบริการก๊าซ (LPG) (มาตรา 11):

10 แห่ง

หมายเหตุ:

โรงไฟฟ้าแยกรายเชื้อเพลิง

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2562

0 0 0
0 0
0 0
1 340
5 354.6469
5 354.6469
5 354.6469
18 387.8789
21 410.6689
22 416.6689
22 416.6689
ประเภทเชื้อเพลิง จำนวน(แห่ง) กำลังผลิตติดตั้ง (MW)
ก๊าซธรรมชาติ 0 0.00
ถ่านหิน 0 0.00
น้ำมัน 1 340.00
แสงอาทิตย์ 4 14.65
พลังงานน้ำ 0 0.00
พลังงานลม 0 0.00
ก๊าซชีวภาพ 13 33.23
ชีวมวล 3 22.79
ขยะ 1 6.00
ความร้อนใต้พิภพ 0 0.00
Total 22.00 416.67

off grid (แสงอาทิตย์):

38 kW

41,724 kWh

off grid (อื่น ๆ):

5,364 kW

18,795,456 kWh

ศักยภาพพลังงานทดแทน ปี 2564

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 1967

ศักยภาพอนุรักษ์พลังงาน ปี 2564

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2560

วิสาหกิจชุมชน ปี 2564

ชื่อกลุ่ม (ประเภทอุตสาหกรรม) ปริมาณการใช้พลังงาน (เฉลี่ยต่อแห่ง)
ไฟฟ้า (toe) ความร้อน (toe) รวม (toe)
อุตสาหกรรมอาหาร 13.5295961780 0.0288048800 13.5584010580
อุตสาหกรรมอื่นๆ 0.2735418199 0.0000000000 0.2735418199

SMEs ปี 2564

ชื่อกลุ่ม (ประเภทอุตสาหกรรม) ปริมาณการใช้พลังงาน (เฉลี่ยต่อแห่ง)
ไฟฟ้า (toe) ความร้อน (toe) รวม (toe)
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากโลหะ 61.6804585252 0.0357085300 61.7161670552
อุตสาหกรรมอื่นๆ 35.9607673323 0.0000000000 35.9607673323
อุตสาหกรรมอาหาร 33.3868811287 0.0715361000 33.4584172287
อุตสาหกรรมโลหะ 21.4884692084 0.0000000000 21.4884692084
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 18.6272328112 0.0000000000 18.6272328112

โครงการด้านพลังงานทดแทน ปี 2564

โครงการด้านพลังงานทดแทน จำนวนโครงการ ปริมาณการใช้พลังงาน (toe/ปี)
โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 12 15.2961367299
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG) 2 156.2041946786
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 4 0.2986080864
รวม 18 171.7989394949

โครงการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2564

โครงการอนุรักษ์พลังงาน จำนวนโครงการ ปริมาณการลดใช้ใช้พลังงาน (toe/ปี)
โครงลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 33 21.0464288421
โครงลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 29 12.7309299308
รวม 62 33.7773587729