สรุปข้อมูลพลังงาน

จังหวัดกระบี่ ปี 2563

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2562

พื้นที่ (ตร.กม.):

4,709

จํานวนประชากร (คน):

476,739

GPP (ล้านบาท) (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2561 )

86,684

จํานวน อส.พน. ในจังหวัด (คน)

400

จํานวนครัวเรือนในจังหวัด (ครัวเรือน)

189,510

จํานวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (ครัวเรือน)

339

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เรื่อง

ไม่มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ ปี 2563

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2562

อยู่ในระหว่างการประมวลผลข้อมูล

ปริมาณการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุด ปี 2563

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2562

162.13 MW ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม เวลา 19:30 น.

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า รายสาขา ปี 2563

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2562

จํานวนอาคารควบคุม ปี 2563 (ตามกฎกระทรวง กําหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. 2552) - ระบุที่มีทั้งหมดในจังหวัด

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2561

จำนวนโรงงานควบคุม ปี 2563 (ตามประเภทโรงงาน ของ พ.ร.บ. โรงงาน 2535) - ระบุที่มีทั้งหมดในจังหวัด

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2561

โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ปี 2563

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2562

ประเภทโรงไฟฟ้า จำนวน(แห่ง) กำลังผลิตติดตั้ง (MW)
กฟผ. 1 340.00
IMPORT 0 0.00
IPP 0 0.00
กฟภ. 0 0.00
SPP 0 0.00
VSPP 20 70.67
รวม 21 410.67

ท่อก๊าซ :

0 เส้น

ความยาวรวม :

0 กิโลเมตร

คลังน้ำมัน:

2 แห่ง

35,933,318 ลิตร

พื้นที่สัมปทานปิโตรเลียม:

0 แปลง

แปลง:

-

โรงกลั่น:

0 แห่ง

กำลังการผลิต :

0 บาร์เรล/วัน

สถานีไฟฟ้าย่อยของ กฟผ.:

1 แห่ง

ศักยภาพระบบส่งไฟฟ้า (Grid capacity):

23 MW

จำนวนสถานีบริการน้ำมัน:

161 แห่ง

จำนวนสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV):

0 แห่ง

จำนวนสถานีบริการก๊าซ (LPG):

10 แห่ง

หมายเหตุ:

โรงไฟฟ้าแยกรายเชื้อเพลิง

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2562

0 0 0
0 0
0 0
1 340
5 354.6469
5 354.6469
5 354.6469
18 387.8789
21 410.6689
21 410.6689
21 410.6689
ประเภทเชื้อเพลิง จำนวน(แห่ง) กำลังผลิตติดตั้ง (MW)
ก๊าซธรรมชาติ 0 0.00
ถ่านหิน 0 0.00
น้ำมัน 1 340.00
แสงอาทิตย์ 4 14.65
พลังงานน้ำ 0 0.00
พลังงานลม 0 0.00
ก๊าซชีวภาพ 13 33.23
ชีวมวล 3 22.79
ขยะ 0 0.00
ความร้อนใต้พิภพ 0 0.00
Total 21.00 410.67

off grid (แสงอาทิตย์):

39 kW

42,158 kWh

off grid (อื่น ๆ):

15,048 kW

108,345,600 kWh

ศักยภาพพลังงานทดแทน ปี 2563

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2562

ศักยภาพอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2560

วิสาหกิจชุมชน ปี 2563

ชื่อกลุ่ม (ประเภทอุตสาหกรรม) ปริมาณการใช้พลังงาน (เฉลี่ยต่อแห่ง)
ไฟฟ้า (ktoe) ความร้อน (ktoe) รวม (ktoe)
ไม่มีข้อมูล

SMEs ปี 2563

ชื่อกลุ่ม (ประเภทอุตสาหกรรม) ปริมาณการใช้พลังงาน (เฉลี่ยต่อแห่ง)
ไฟฟ้า (ktoe) ความร้อน (ktoe) รวม (ktoe)
ไม่มีข้อมูล

โครงการด้านพลังงานทดแทน ปี 2563

โครงการด้านพลังงานทดแทน จำนวนโครงการ ปริมาณการใช้พลังงาน (toe/ปี)
ไม่มีข้อมูล

โครงการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

โครงการอนุรักษ์พลังงาน จำนวนโครงการ ปริมาณการลดใช้ใช้พลังงาน (toe/ปี)
ไม่มีข้อมูล