สรุปข้อมูลพลังงาน

จังหวัดกระบี่ ปี 2561

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูล ณ วันที่:

พื้นที่ (ตร.กม.):

4,709

จํานวนประชากร (คน):

473,738

GPP (ล้านบาท):

0

จํานวน อส.พน. ในจังหวัด (คน)

0

จํานวนครัวเรือนในจังหวัด (ครัวเรือน)

181,426

จํานวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (ครัวเรือน)

651

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เรื่อง

ไม่มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ ปี 2561

ข้อมูล ณ วันที่:

ปริมาณการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุด ปี 2561

0

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า รายสาขา ปี 2561

ข้อมูล ณ วันที่:

จํานวนอาคารควบคุม ปี 2561 (ตามกฎกระทรวง กําหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. 2552) - ระบุที่มีทั้งหมดในจังหวัด

ข้อมูล ณ สิ้นปี

จำนวนโรงงานควบคุม ปี 2561 (ตามประเภทโรงงาน ของ พ.ร.บ. โรงงาน 2535) - ระบุที่มีทั้งหมดในจังหวัด

ข้อมูล ณ สิ้นปี

โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ปี 2561

ประเภทโรงไฟฟ้า จำนวน(แห่ง) กำลังผลิตติดตั้ง (MW) ปริมาณที่ผลิตได้จริง (MWh)
EGAT 1 340.00 2,680,560.00
IMPORT 0 0.00 0.00
IPP 0 0.00 0.00
PEA 0 0.00 0.00
SPP 0 0.00 0.00
VSPP 17 62.04 434,771.34
รวม 18 402.04 3,115,331.34

ท่อก๊าซ :

0 เส้น

ความยาวรวม :

0 กิโลเมตร

คลังน้ำมัน:

0 แห่ง

0 ลิตร

พื้นที่สัมปทานปิโตรเลียม:

0 แหล่ง

ปริมาณการผลิต:

0 บาร์เรล/วัน

พื้นที่สัมปทานปิโตรเลียม (ก๊าซธรรมชาติ) ปริมาณการผลิต: 0 ล้านลบ.ฟุต/วัน

โรงกลั่น:

0 แห่ง

กำลังการผลิต :

0 บาร์เรล/วัน

สถานีไฟฟ้าย่อยของ กฟผ.:

1 แห่ง

ศักยภาพระบบส่งไฟฟ้า (Grid capacity):

105.6 MW

จำนวนสถานีบริการน้ำมัน:

162 แห่ง

จำนวนสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV):

0 แห่ง

จำนวนสถานีบริการก๊าซ (LPG):

10 แห่ง

โรงไฟฟ้าแยกรายเชื้อเพลิง

0 0 0
12 37.239 260970.912
16 62.038 434762.304
17 402.038 3115322.304
17 402.038 3115322.304
17 402.038 3115322.304
17 402.038 3115322.304
17 402.038 3115322.304
17 402.038 3115322.304
17 402.038 3115322.304
18 402.04488 3115331.34432
18 402.04488 3115331.34432
18 402.04488 3115331.34432
18 402.04488 3115331.34432
ประเภทเชื้อเพลิง จำนวน(แห่ง) กำลังผลิตติดตั้ง (MW) ปริมาณที่ผลิตได้จริง (MWh)
Biogas 12 37.24 260,970.91
Biomass 4 24.80 173,791.39
Bunker Oil 1 340.00 2,680,560.00
Coal 0 0.00 0.00
Diesel Oil 0 0.00 0.00
Geothermal 0 0.00 0.00
Hydro 0 0.00 0.00
Lignite 0 0.00 0.00
Natural Gas 0 0.00 0.00
Solar 1 0.01 9.04
Waste 0 0.00 0.00
Waste Heat 0 0.00 0.00
Wind 0 0.00 0.00
Total 18.00 402.04 3,115,331.34

off grid (แสงอาทิตย์):

58 kW

64,058 kWh

off grid (อื่น ๆ):

15,048 kW

108,345,600 kWh

ศักยภาพพลังงานทดแทนคงเหลือ ปี 2561

ข้อมูล ณ สิ้นปี

ศักยภาพอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

ข้อมูล ณ สิ้นปี

วิสาหกิจชุมชนที่มี จำนวนสูงสุดในจังหวัด (5 อันดับ เรียงจากมากไปน้อย) ปี 2561

ชื่อโครงงการ จังหวัด พลังงาน (ktoe)
ไม่มีข้อมูล

SMEs ที่มีจำนวนสูงสุด ในจังหวัด (5 อันดับ เรียงจากมากไปน้อย) ปี 2561

ชื่อโครงงการ จังหวัด พลังงาน (ktoe)
ไม่มีข้อมูล