สรุปข้อมูลพลังงาน

จังหวัดกระบี่ ปี 2562

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูล ณ วันที่: 2561

พื้นที่ (ตร.กม.):

4,709

จํานวนประชากร (คน):

476,739

GPP (ล้านบาท):

86,684

จํานวน อส.พน. ในจังหวัด (คน)

400

จํานวนครัวเรือนในจังหวัด (ครัวเรือน)

189,510

จํานวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (ครัวเรือน)

339

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เรื่อง

ไม่มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ ปี 2562

ข้อมูล ณ วันที่: 2561

อยู่ในระหว่างการประมวลผลข้อมูล

ปริมาณการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุด ปี 2562

162.13 MW ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม เวลา 19:30 น.

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า รายสาขา ปี 2562

ข้อมูล ณ วันที่: 2561

จํานวนอาคารควบคุม ปี 2562 (ตามกฎกระทรวง กําหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. 2552) - ระบุที่มีทั้งหมดในจังหวัด

ข้อมูล ณ สิ้นปี

จำนวนโรงงานควบคุม ปี 2562 (ตามประเภทโรงงาน ของ พ.ร.บ. โรงงาน 2535) - ระบุที่มีทั้งหมดในจังหวัด

ข้อมูล ณ สิ้นปี

โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ปี 2562

ประเภทโรงไฟฟ้า จำนวน(แห่ง) กำลังผลิตติดตั้ง (MW)
EGAT 1 340.00
IMPORT 0 0.00
IPP 0 0.00
PEA 0 0.00
SPP 0 0.00
VSPP 20 70.67
รวม 21 410.67

ท่อก๊าซ :

0 เส้น

ความยาวรวม :

0 กิโลเมตร

คลังน้ำมัน:

2 แห่ง

35,933,318 ลิตร

พื้นที่สัมปทานปิโตรเลียม:

0 แหล่ง

ปริมาณการผลิต:

0 บาร์เรล/วัน

พื้นที่สัมปทานปิโตรเลียม (ก๊าซธรรมชาติ) ปริมาณการผลิต: 0 ล้านลบ.ฟุต/วัน

โรงกลั่น:

0 แห่ง

กำลังการผลิต :

0 บาร์เรล/วัน

สถานีไฟฟ้าย่อยของ กฟผ.:

1 แห่ง

ศักยภาพระบบส่งไฟฟ้า (Grid capacity):

23 MW

จำนวนสถานีบริการน้ำมัน:

151 แห่ง

จำนวนสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV):

0 แห่ง

จำนวนสถานีบริการก๊าซ (LPG):

10 แห่ง

โรงไฟฟ้าแยกรายเชื้อเพลิง

0 0 0
13 33.232 232889.856
16 56.022 392602.176
17 396.022 3073162.176
17 396.022 3073162.176
17 396.022 3073162.176
17 396.022 3073162.176
17 396.022 3073162.176
17 396.022 3073162.176
17 396.022 3073162.176
21 410.6689 3092408.2026
21 410.6689 3092408.2026
21 410.6689 3092408.2026
21 410.6689 3092408.2026
ประเภทเชื้อเพลิง จำนวน(แห่ง) กำลังผลิตติดตั้ง (MW)
Biogas 13 33.23
Biomass 3 22.79
Bunker Oil 1 340.00
Coal 0 0.00
Diesel Oil 0 0.00
Geothermal 0 0.00
Hydro 0 0.00
Lignite 0 0.00
Natural Gas 0 0.00
Solar 4 14.65
Waste 0 0.00
Waste Heat 0 0.00
Wind 0 0.00
Total 21.00 410.67

off grid (แสงอาทิตย์):

39 kW

42,158 kWh

off grid (อื่น ๆ):

15,048 kW

108,345,600 kWh

ศักยภาพพลังงานทดแทนคงเหลือ ปี 2562

ข้อมูล ณ สิ้นปี

ศักยภาพอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

ข้อมูล ณ สิ้นปี

วิสาหกิจชุมชน ปี 2562

ชื่อกลุ่ม (ประเภทอุตสาหกรรม) ปริมาณการใช้พลังงาน (เฉลี่ยต่อแห่ง)
ไฟฟ้า (kWh) ความร้อน (MJ) รวม (ktoe)
อุตสาหกรรมอาหาร 329.5765751629 0.00021782 329.5767929829
อุตสาหกรรมอื่นๆ 0.1485569457 0 0.1485569457

SMEs ปี 2562

ชื่อกลุ่ม (ประเภทอุตสาหกรรม) ปริมาณการใช้พลังงาน (เฉลี่ยต่อแห่ง)
ไฟฟ้า (kWh) ความร้อน (MJ) รวม (ktoe)
ไม่มีข้อมูล

โครงการด้านพลังงานทดแทน ปี 2562

โครงการด้านพลังงานทดแทน จำนวนโครงการ ปริมาณการใช้พลังงาน (toe/ปี)
ไม่มีข้อมูล

โครงการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

โครงการอนุรักษ์พลังงาน จำนวนโครงการ ปริมาณการลดใช้ใช้พลังงาน (toe/ปี)
ไม่มีข้อมูล