สรุปข้อมูลพลังงาน

จังหวัดกระบี่ ปี 2563

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2562

พื้นที่ (ตร.กม.):

4,709

จํานวนประชากร (คน):

476,739

GPP (ล้านบาท) (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2561 )

86,684

จํานวน อส.พน. ในจังหวัด (คน)

400

จํานวนครัวเรือนในจังหวัด (ครัวเรือน)

115,307

จํานวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (ครัวเรือน)

339

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เรื่อง

ไม่มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ ปี 2563

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2562

อยู่ในระหว่างการประมวลผลข้อมูล

ปริมาณการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุด ปี 2563

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2562

162.13 MW ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม เวลา 19:30 น.

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า รายสาขา ปี 2563

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2562

จํานวนอาคารควบคุม ปี 2563 (ตามกฎกระทรวง กําหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. 2552) - ระบุที่มีทั้งหมดในจังหวัด

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2561

จำนวนโรงงานควบคุม ปี 2563 (ตามประเภทโรงงาน ของ พ.ร.บ. โรงงาน 2535) - ระบุที่มีทั้งหมดในจังหวัด

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2561

โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ปี 2563

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2562

ประเภทโรงไฟฟ้า จำนวน(แห่ง) กำลังผลิตติดตั้ง (MW)
กฟผ. 1 340.00
IMPORT 0 0.00
IPP 0 0.00
กฟภ. 0 0.00
SPP 0 0.00
VSPP 20 70.67
รวม 21 410.67

ท่อก๊าซ :

0 เส้น

ความยาวรวม :

0 กิโลเมตร

คลังน้ำมัน:

2 แห่ง

35,933,318 ลิตร

พื้นที่สัมปทานปิโตรเลียม:

0 แปลง

แปลง:

-

โรงกลั่น:

0 แห่ง

กำลังการผลิต :

0 บาร์เรล/วัน

สถานีไฟฟ้าย่อยของ กฟผ.:

1 แห่ง

ศักยภาพระบบส่งไฟฟ้า (Grid capacity):

23 MW

จำนวนสถานีบริการเชื้อเพลิง (มาตรา 11):

161 แห่ง

จำนวนสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) (มาตรา 11):

0 แห่ง

จำนวนสถานีบริการก๊าซ (LPG) (มาตรา 11):

10 แห่ง

หมายเหตุ:

โรงไฟฟ้าแยกรายเชื้อเพลิง

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2562

0 0 0
0 0
0 0
1 340
5 354.6469
5 354.6469
5 354.6469
18 387.8789
21 410.6689
21 410.6689
21 410.6689
ประเภทเชื้อเพลิง จำนวน(แห่ง) กำลังผลิตติดตั้ง (MW)
ก๊าซธรรมชาติ 0 0.00
ถ่านหิน 0 0.00
น้ำมัน 1 340.00
แสงอาทิตย์ 4 14.65
พลังงานน้ำ 0 0.00
พลังงานลม 0 0.00
ก๊าซชีวภาพ 13 33.23
ชีวมวล 3 22.79
ขยะ 0 0.00
ความร้อนใต้พิภพ 0 0.00
Total 21.00 410.67

off grid (แสงอาทิตย์):

39 kW

42,158 kWh

off grid (อื่น ๆ):

15,048 kW

108,345,600 kWh

ศักยภาพพลังงานทดแทน ปี 2563

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2562

ศักยภาพอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2560

วิสาหกิจชุมชน ปี 2563

ชื่อกลุ่ม (ประเภทอุตสาหกรรม) ปริมาณการใช้พลังงาน (เฉลี่ยต่อแห่ง)
ไฟฟ้า (ktoe) ความร้อน (ktoe) รวม (ktoe)
อุตสาหกรรมอาหาร 4.3407261193 0.00317678 4.3439028993
อุตสาหกรรมเคมี 0.6581516586 0 0.6581516586
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0.3583022844 0.00064077 0.3589430544
อุตสาหกรรมอื่นๆ 0 0.00014283 0.00014283

SMEs ปี 2563

ชื่อกลุ่ม (ประเภทอุตสาหกรรม) ปริมาณการใช้พลังงาน (เฉลี่ยต่อแห่ง)
ไฟฟ้า (ktoe) ความร้อน (ktoe) รวม (ktoe)
อุตสาหกรรมไม้ 18.4755371278 1.04461537 19.5201524978
อุตสาหกรรมโลหะ 13.2657291249 0 13.2657291249
อุตสาหกรรมอื่นๆ 11.157860457 0.04366948 11.201529937
อุตสาหกรรมอาหาร 2.2565053823 0.00017854 2.2566839223

โครงการด้านพลังงานทดแทน ปี 2563

โครงการด้านพลังงานทดแทน จำนวนโครงการ ปริมาณการใช้พลังงาน (toe/ปี)
ไม่มีข้อมูล

โครงการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

โครงการอนุรักษ์พลังงาน จำนวนโครงการ ปริมาณการลดใช้ใช้พลังงาน (toe/ปี)
ไม่มีข้อมูล