โครงการด้านพลังงาน


ภาค จังหวัด ชื่อโครงการ ประเภทโครงการย่อย ปริมาณการลดใช้พลังงาน (toe) ระยะเวลาดำเนินการ แหล่งงบฯ
เริ่มต้น จนถึง
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการจัดสร้างระบบผลิตไฟฟ้าและสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 1200 วัตต์ เพื่อสนับสนุนภารกิจทางทหาร ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร (ต.กะปาง อ.ทุ่งสง) Solar สูบน้ำ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.25565760818104 2013-10-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าชุมชนคีรีวงในพื้นที่ชุมชนรอบเทือกเขาหลวงนครศรีธรรมราช (Block Grant) กิจกรรมส่งเสริมโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้า ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


3.5770760344664 2016-10-01 2021-09-30 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2559 (หมู่ 17 เปี๊ยะ) Solar สูบน้ำ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2015-10-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2559 (หมู่ 13 บ้านแสงวิมาน 3) Solar สูบน้ำ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2015-10-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2559 (หมู่ 13 บ้านแสงวิมาน 2) Solar สูบน้ำ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.77762522488401 2015-10-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2559 (หมู่ 13 บ้านแสงวิมาน 1) Solar สูบน้ำ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2015-10-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2559 (หมู่ 9 บ้านบางมะขาม) Solar สูบน้ำ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2015-10-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2559 (หมู่ 3 บ้านโคกถิน) Solar สูบน้ำ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.77762522488401 2015-10-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร) วิสาหกิจชุมชนบ้านเขาวังทอง ต.ควนทอง อ.ขนอม


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4828141274501 2019-10-01 2020-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาและแปรรูปการเกษตรหาดบ้านเปร็ต ต.ขนอม อ.ขนอม


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4828141274501 2019-10-01 2020-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) เตาชีวมวลมณฑล 2 กระทะ จำนวน 1 ระบบ (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยกรอบทองบ้านศาลาสามหลัง)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.51063346274027 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) เตาชีวมวล แบบ พพ.ขนาดเล็ก 1 ระบบ (อบต.ท่าศาลา)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.85105577123378 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) ระบบอบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 จำนวน 1 ระบบ (วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและพัฒนาอาชีพบ้านห้วยทรายขาว)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4828141274501 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 จำนวน 1 ระบบ วิสาหกิจชุมชนเกษตรชาวสวนบ้านต้นมะม่วง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 จำนวน 1 ระบบ (อบต.ท่าเสม็ด)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 จำนวน 1 ระบบ (วิสาหกิจชุมชนท้องกะโรม)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 (จำนวน 1 ระบบ) กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 อบต.ท่าศาลา จำนวน 2 ระบบ


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.98854275163337 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) เตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบตั้ง (จำนวน 21 ระบบ) อบต.ท่าเสม็ด
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

3.097843007291 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) เตาย่างไร้ควัน 100 ลิตร (จำนวน 15 ระบบ) อบต.ท่าศาลา
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

2.7659312565098 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) เตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบตั้ง (จำนวน 2 ระบบ) อบต.ท่าศาลา
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.36879083420131 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) เตาซุปเปอร์อังโล่ (จำนวน 53 ระบบ) อบต.ท่าเสม็ด
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

31.574169112773 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) เตาซุปเปอร์อังโล่ (จำนวน 38 ระบบ) อบต.ท่าศาลา
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

25.872095445507 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 (วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดแปรรูปบ้านแหลม)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการเพิมมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน(วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวบ้านหนองสังข์)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5509894896317 2020-01-01 2031-03-20 งบอุดหนุนกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน(วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ อาหารดีปลอดภัยบ้านวังรี)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5509894896317 2020-01-01 2020-03-31 งบอุดหนุนกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน(วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติแปรรูป)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5509894896317 2020-01-01 2020-03-31 งบอุดหนุนกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน(วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่และแปรรูป)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5509894896317 2020-01-01 2020-03-31 งบอุดหนุนกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน(โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา)


2020-01-01 2020-03-31 งบอุดหนุนกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดสระแก้ว(วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรทับทิมสยาม05)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
24.815831834107 2020-09-08 2021-06-14 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดสระแก้ว(วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไม้ผลเพื่อส่งออกแปรรูปบ้านคลองชล)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
12.407915917053 2020-09-08 2021-06-14 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการเพื่อส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ทำการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.51131521636209 2020-09-01 2021-06-14 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน สำหรับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช(อุทยานแห่งชาติปางสีดา หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ปด.5 ห้วยน้ำเย็น โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


12.442003598144 2019-01-01 2020-10-06 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน สำหรับหน่วยงานพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช(อุทยานแห่งชาติปางสีดา หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ปด.3 โคกสัมพันธ์) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


8.7094025187009 2019-01-01 2020-10-06 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า สำหรับหน่อยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช(อุทยานแห่งชาติปางสีดา หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ปด.8 พระปรง) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


12.442003598144 2019-01-01 2020-10-06 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า สำหรับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช(อุทยานแห่งชาติปางสีดา หน่วยงานพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ปด.9เขาห้วยชัน) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


8.7094025187009 2019-01-01 2020-10-06 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า สำหรับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช(อุทยานแห่งชาติตาพระยา หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ตย.4 กลางดง) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


12.442003598144 2019-01-01 2020-10-06 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาสำนักงาน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.81810434617934 2020-10-01 2021-01-31 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.81810434617934 2020-10-01 2021-01-31 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออรัญประเทศ
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า สำหรับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


2019-01-01 2020-10-06 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเพิ่มสมรรถนะด้่นการบริหารเเละจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล เเละเครือข่ายพลังงานชุมชน ระบบอบเเห้งขนาด3x4เมตร
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.29315405738093 2019-10-01 2020-09-30 งบอุดหนุน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร งบอุดหนุนโครงการเพิ่มสมรรถนะด้่นการบริหารเเละจัดการพลังงานครบวงจรในชุมขนระดับตำบล เเละเครือข่ายพลังงานชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5169018085409 2019-10-01 2019-09-30 งบอุดหนุน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเพิ่มสมรรถนะด้่นการบริหารเเละจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล เเละเครือข่ายพลังงานชุมชน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)
โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
1.1286327610173 2019-10-01 2019-09-30 งบอุดหนุน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการSanook Farmerket การเพิ่มประสิทธิภาพเเละพัฒนาตลาด


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.0676072341634 2020-10-01 2020-11-30 งบจังหวัด
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช สวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง (PWP 10 MW) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1121.2460089007 2015-10-01 2021-09-30 กู้เงินจากธนาคาร Exim Bank
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการจัดสร้างระบบผลิตไฟฟ้าและสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 1200 วัตต์ เพื่อสนับสนุนภารกิจทางทหาร (ค่ายวชิรวุธ) Solar สูบน้ำ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.051131521636209 2013-10-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการอนุรักษ์พลังงานจากการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปีงบประมาณ 2561 บช.ตชด. (จำนวน 1 ระบบ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.37326010794432 2017-10-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบสำรองไฟฟ้าในพื้นที่เกาะห่างไกลของกองท้พเรือเพื่อทดแทนระบบผลิตไฟฟ้าจากเครื่องยนต์ดีเซล เกาะกระ (จำนวน 1 ระบบ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 2018-10-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสมาร์ทไมโครกริดเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านพลังงานเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ 20 ปี กองกำกับการ 8ฯ (จำนวน 1 ระบบ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


23.142126692548 2018-10-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงพยาบาลที่มีปัญหาวิกฤติการเงิน การคลัง ระดับ 4-7 โรงพยาบาลลานสกา (จำนวน 1 ระบบ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


15.863554587634 2018-10-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงเรียนในชนบทประเภทไฟตก/ไฟดับ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ (จำนวน 1 ระบบ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.8663005397216 2017-10-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (จำนวน 2 ระบบ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


51.323264842344 2016-10-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ พังงา พัฒนาศักยภาพการใช้พลังงานแสงอ่ทิตย์เื่อเพิ่มความมั่นคงในการใช้ไฟฟ้าพื้นที่ปลายสายส่งเกาะยาวน้อย เทศบาลตำบลเกาะยาว จังหวัดพังงา


กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ พังงา เพิ่มสมรรถนะในการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ประเภทชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน/อุตสาหกรรมในครัวเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4572483666319 2016-10-01 2017-09-01
ภาคใต้ พังงา ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะพระทอง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.2454313038538 2559-10-01 2560-09-30 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมพลังงานเพื่อลดต้นทุนการพัฒนาอาชีพ กิจกรรมที่ 2 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 ม. จำนวน 5 ระบบ


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2.4713568790834 2020-01-02 2020-12-31 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร (โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร) กิจกรรมหลัก ติดตั้งโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 5 แห่ง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
7.4140706372503 2019-10-01 2020-09-30 งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงาน และการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเมืองแห่งพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน กิจกรรมหลัก ส่งเสริม การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6.00 x 8.20 เมตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
18.386895180381 2019-10-01 2020-09-30 งบพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.32724173847174 2019-01-10 2020-03-01 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2.0957106334627 2019-10-01 2020-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงานและการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรม ส่งเสริมชุมชนสู่เมืองแห่งพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน กิจกรรมย่อย ส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
18.090332354891 2021-06-01 2021-09-30 งบจังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร (โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 x 4 เมตร)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
7.4140706372503 2020-10-01 2021-09-30 งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ พังงา โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท โรงเรียนเกาะไม้ไผ่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.1495814790266 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม)
ภาคใต้ พังงา โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท โรงเรียนเกาะหมากน้อย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.1495814790266 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม)
ภาคใต้ พังงา โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท โรงเรียนเกาะบันหยี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.1495814790266 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม)
ภาคใต้ พังงา จัดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน(บ้านบางปลา)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
11.657986933056 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออก จันทบุรี โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร จำนวน 1 ระบบ)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 2020-10-01 2021-09-30 กระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคตะวันออก จันทบุรี โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2563 (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร จำนวน 2 ระบบ)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2.9656282549001 2019-10-01 2020-09-30 กระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (รถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 330 วัตต์ จำนวน 2 คัน) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.063914402045261 2020-10-01 2021-09-30 กระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (สนับสนุนตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 2x2 เมตร)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.52551841681659 2020-10-01 2021-09-30 กระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 6x8.2 เมตร จำนวน 5 แห่ง)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
32.31938263422 2020-10-01 2021-09-30 จังหวัดสุรินทร์ (โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล(ต.นาทัน)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.2148470788751 2563-10-01 2564-09-30 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล(รร.พุทโธภาวนาประชาสรรค์)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5694536502225 2563-10-01 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล(รร.ฆ้องชัยวิทยาคม)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2.2786667929173 2563-09-01 2564-10-30 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล(รร3.หัวหินวัฒนาลัย)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2.2786667929173 2563-10-01 2564-09-30 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล(ทต.ภูปอ)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3.5644351860619 2563-10-01 2564-09-30 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล(ทต.ม่วงนา)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3.6445412366253 2563-10-01 2564-09-30 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

13089.669538869 2018-01-01 2020-05-31 บริษัท โรงสีข้าวเทพมงคล จำกัด
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา มูลนิธิ SCG โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.34087681090806 2017-04-01 2020-05-31 บริษัท SCG จำกัด (มหาชน)
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา เชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม (เศษไม้)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.07801344569643 2020-05-01 2021-05-31 วิสาหกิจชุมชนลูกพระเจ้าตาก
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา ผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลช้าง


2020-01-01 2020-12-31 บริษัท ปางช้างอยุธยาแลเพนียด จำกัด
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.021276394280845 2020-01-01 2020-12-31 วิสาหกิจชุมชนผ้าม้ดย้อมชุมชน 5
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

49.020812423066 2018-01-01 2020-12-31 บริษัท เจมส์ แอน เจน แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

34.751443992046 2018-01-01 2018-12-31 บริษัท เอ็น แอนด์ เอส เทรค เซอร์วิส จำกัด
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการผลิตไฟฟ้าใช้ในสำนักงาน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.78998200927942 2018-01-01 2018-12-31 บจก.บางจากโซล่าร์เอ็นเนอร์ยี่
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

3067.8912981725 2018-01-01 2018-12-31 ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคประเสริฐทวีผล1992
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยพลังงาน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.3241170343717 2016-10-01 2017-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนการเกษตรด้วยพลังงานสะอาด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


8.2833065050658 2017-10-02 2018-09-30 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนการเกษตรด้วยพลังงานสะอาด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


11.19780323833 2017-10-02 2018-09-30 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนการเกษตรด้วยพลังงานสะอาด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


6.5959662910709 2016-10-01 2017-09-30 กองทุนอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการจัดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.7995454975855 2013-12-01 2020-08-31 กรมพลังงาน
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา พัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมปี 2561


2018-03-01 2018-09-30 บมจ.ปตท.
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในสำนักงาน


2020-01-01 2020-12-31 โรงกลึงปิยะประดิษฐ์
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนการเกษตรด้สยพลังงานสะอาด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


5.5605529779377 2016-10-01 2017-09-30 กองทุนอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนการเกษตรด้วยพลังงานสะอาด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


5.3688097718019 2017-01-01 2017-09-30 กองทุนอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการลดต้นทุนการเกษตรด้วยพลังงานสะอาด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.50390114572484 2015-01-01 2015-09-30 กองทุนอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการด้านพลังงานตามกฏหมาย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


6.7186819429978 2018-01-01 2018-12-31 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา พลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน ปี 2560 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


11.19780323833 2016-10-01 2017-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชนปี2558


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2.0566234258119 2015-10-01 2016-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา -
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.1227156519269 2018-01-01 2018-12-31 วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา ใช้เปิดไฟในสำนักงาน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


98.913928605246 2018-01-01 2018-12-31 บริษัท เทคตรอน จำกัด
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2562


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.542467569359 2018-10-01 2019-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา งบอุดหนุน 70:30


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.542467569359 2018-10-01 2019-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.3241170343717 2016-10-01 2017-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้านพลังงานสะอาด


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.3241170343717 2016-10-02 2017-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงานปี 2560


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.3241170343717 2016-10-03 2017-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการแผงโซล่าเซลล์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


85.219201874822 2017-11-01 2018-09-30 องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการศึกษาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการใช้งานแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.542467569359 2017-10-01 2018-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชนปี2560


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.542467569359 2016-10-03 2017-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชนปี2561


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.542467569359 2018-10-01 2018-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชนปี2559


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.39413881261244 2016-10-03 2021-05-31 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการติดตั้งชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ประจำปี 2562 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.50390114572484 2018-10-01 2021-05-31 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


22.109269955497 2018-08-01 2021-05-31 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการใช้พลังทดแทนใน พื้นที่ชายแดน ตำบนเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค3 (โรงเรียนบ้านวังมะริว) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.022088817346842 2562-03-01 2562-09-30 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการใช้พลังทดแทนใน พื้นที่ชายแดน ตำบนเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค3 (โรงเรียนบ้านวังมะริว) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.12983997727488 2562-03-01 2562-09-30 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการใช้พลังทดแทนใน พื้นที่ชายแดน ตำบนเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค3 (โรงเรียน บ้านเมืองคอง) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.013089669538869 2562-03-01 2562-09-30 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการใช้พลังทดแทนใน พื้นที่ชายแดน ตำบนเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค3 (องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองคอง) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.11153489252912 2562-03-01 2562-09-30 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการติตังระบบผลิตพลังงานทดแทนในพื้นที่ชายแดน ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค3 (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.013089669538869 2562-03-01 2562-08-30 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาพื่นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน องค์การบริหารสวนตำบลกื้ดช้าง(บ้านผาแดง) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.0042609601363507 2562-03-01 2562-09-30 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาพื่นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน องค์การบริหารสวนตำบลกื้ดช้าง(บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.0042609601363507 2562-03-01 2562-09-30 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ พัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน(Smart Energy) สำหรับอาการในหน่วยบริการเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาล วัดจันทร์เฉลิมพระเกียจติ 80 พรรษา )


2562-03-01 2562-09-30 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการติตังระบบผลิตพลังงานทดแทนเพื่อใช้เป็นระบบไฟฟ้าสำลองสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยในเรือนจำกลาง


2562-03-01 2562-08-30 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการติตังระบบสูบน้ำผลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (องค์การบริหารส่วนตำบลสง่าบ้าน) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.0010652400340877 2562-03-01 2562-09-30 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการติตังระบบสูบน้ำผลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.0010652400340877 2562-03-01 2562-09-30 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการติตังระบบสูบน้ำผลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.0010652400340877 2562-03-01 2562-09-30 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1567.6924533662 2015-01-01 2021-05-07 บริษัท ลมลิกอร์ จำกัด
ภาคเหนือ พะเยา ภายใต้งบอุดหนุน โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2564


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.48574945554398 2020-10-01 2021-06-23 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ พะเยา ภายใต้งบอุดหนุน โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2563


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.48574945554398 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ พะเยา ภายใต้งบอุดหนุน โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2563
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

1.7872171195909 2019-10-01 2020-09-01 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ พะเยา ภายใต้งบอุดหนุน โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2563


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4572483666319 2019-10-01 2020-09-01 กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง บ.ห้วยลึก ม.12 ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.6566613010132 2016-10-17 2021-03-17 กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง บ.วังยาว ม.2 ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.3805510841776 2016-10-17 2021-03-17 กองทุนส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง บ.สะอาด ม.6 ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.3805510841776 2016-10-04 2021-03-17 กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง บ.กกดู่ ม.8 ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.6566613010132 2016-10-04 2021-03-17 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง บ.ห้วยฝาย ม.2 ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย จ.เลย (จุดที่ 1) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.3805510841776 2016-03-04 2021-03-04 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง บ.ห้วยฝาย ม.2 ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย จ.เลย (จุดที่ 2) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.3805510841776 2016-03-04 2021-03-04 กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ อุทัยธานี โครงการตู้อบแบบอุโมค์ลม


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2.0793485465392 2018-10-01 2019-07-31 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ พะเยา ภายใต้งบอุดหนุนโครงการดพิ่มสมรรถะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับ ตำบล และเครือข่ายพลังานชุมชน ปีงบประมาณ 2563 เตาเผาขยะไร้มลพิษ และเตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบตั้งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการพลังงานที่ดี จำนวน 32 ชุด
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

20.425338509611 2019-10-14 2020-09-01 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ พะเยา โครงการแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดพะเยาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อความั่นคงด้านพลังงานและป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรม ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร(แบบเคลื่อนที่)ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ จำนวน 6 ชุด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2019-10-01 2020-09-01 จังหวัดพะเยา
ภาคเหนือ พะเยา ภายใต้งบอุดหนุนโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2563 เตาชีวมวล
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

1.7872171195909 2019-10-01 2020-09-01 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ พะเยา ภายใต้งบอุดหนุนโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2563 ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 3x4 เมตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4572483666319 2019-10-01 2020-09-01 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ พะเยา ภายใต้งบอุดหนุนโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานจครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานปีงบประมาณ2563 ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 2 X 2 เมตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.48574945554398 2019-10-01 2020-09-01 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ พะเยา โครงการแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดพะเยาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อความั่นคงด้านพลังงานและป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตและการใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ในภาครัวเรือน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.11657986933056 2019-10-01 2020-09-01 จังหวัดพะเยา
ภาคเหนือ พะเยา โครงการแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดพะเยาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อความั่นคงด้านพลังงานและป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสนับสนุนเตาเผาขยะไร้มลพิษขนาดชุมชน จำนวน 5 ชุด
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

2.1276394280845E-5 2019-10-01 2020-09-01 จังหวัดพะเยา
ภาคเหนือ พะเยา โครงการแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดพะเยาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อความั่นคงด้านพลังงานและป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพ จำนวน 5 ชุด

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
12.485465391535 2019-10-01 2020-09-01 จังหวัดพะเยา
ภาคเหนือ พะเยา โครการแผนปฎิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดะเยาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการทำเตาเศรษฐกิจประยุกต์ จำนวน 9 แห่ง และสนับสนุนแบบหล่อเตาเศรษฐกิจจำนวน 9 ชุด
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

76.595019411041 2019-10-01 2020-09-14 จังหวัดพะเยา
ภาคเหนือ พะเยา โครงการแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดพะเยาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อความั่นคงด้านพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมอบรมการผลิตและการใช้เตาชีวมวลฟืน, เตาชีวมวลแกลบ, เตาย่างประสิทธิภาพสูง
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

12.27156519269 2019-10-01 2020-09-01 จังหวัดพะเยา
ภาคเหนือ พะเยา โครงการแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดพะเยาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อความั่นคงด้านพลังงานและป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.8663005397216 2019-10-01 2020-09-01 จังหวัดพะเยา
ภาคเหนือ อุทัยธานี โครงการพัฒนากระบือพันธุ์ดี (หนองขาหย่าง)

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.0049545497585456 2018-10-01 2019-09-30 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคเหนือ พะเยา โครงการส่งเสริมการใช้พลังงาน โดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียนติสใเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จังหวัดพะเยา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


6.5071678818294 2019-10-01 2020-09-01 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ลำพูน ระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ในโรงพยาบาล โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


3.9814411514061 2559-10-01 2560-09-30 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา -
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.063829182842534 2552-01-07 0000-00-00 -
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการพัฒนาศักยภาพธนาคารปูชุมชนบ้านหาดสมบูรณ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.1555250449768 2020-01-01 2020-12-31 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการลดต้นทุนพลังงานในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรภาตใต้ (ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียยางพาราเพื่อผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ)

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
11.881505775968 2018-10-01 2019-09-30 งบอุดหนุน
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการส่งเสริมบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากนำเสียยางพารา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพาราตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
11.881505775968 2017-01-31 2017-04-30 กองทุนอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
30.222990247136 2017-01-31 2017-11-30 กองทุนอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการติดตะ้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาสำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.555250449768 2019-04-01 2020-03-31 กองทุนอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการส่งเสริมการใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.0445980494271 2019-04-01 2020-03-31 กองทุนอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการลดต้นทุนพลังงานในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรภาคใต้ (ก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2018-10-01 2019-09-30 งบอุดหนุน
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการพัฒนาประสิทธิภาาพการแปรรูป ผลิตภัณฑ์การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ กิจกรรมส่งเสริมก่อสร้างและติดตั้งโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
29.485844143547 2017-10-01 2018-09-30 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการลดต้นทุนพลังงานในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรภาคใต้ (ก่อสร้างและติดตั้งระบบอบแห้งแสงอาทิตย์)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
11.794337657419 2018-10-01 2019-09-30 งบอุดหนุน
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูป ผลิตภัณ์ฑ์การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
14.742922071774 2018-10-01 2019-09-30 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรจากน้ำใต้ดิน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.0021304800681754 2019-10-01 2020-09-30 กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการปลูกข้าวโพดหวานร่วมภาครัฐ-เอกชน กิจกรรมขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล(แบบบ่อปิด)และติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.0038348641227157 2020-09-01 2021-09-30 งบจังหวัด
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
7.4566802386138 2019-10-01 2020-10-30 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำบาดาล ครั้งที่3 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.0010652400340877 2019-10-01 2020-09-30 กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำบาดาล ครั้งที่2 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.00063914402045261 2019-10-01 2020-09-30 กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำบาดาล ครั้งที่1 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.00021304800681754 2019-10-01 2020-09-30 กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน พื้นที่โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.118625130196 2019-10-01 2020-09-30 งบอุดหนุนโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน พื้นที่ ต.นามะเฟือง
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.14184262853896 2019-10-01 2020-09-30 งบอุดหนุนโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน อบต.ป่าไม้งาม
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.070921314269482 2019-10-01 2020-09-30 งบโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4828141274501 2019-10-01 2020-09-30 งบอุดหนุนโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดหนองบัวลำภู


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4828141274501 2019-10-01 2020-09-30 งบกองทุนฯ
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


6074.6177918758 2020-01-01 2020-12-31 บริษัท ทุ่งสังกรีน จำกัด
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมพลังงานเพื่อลดต้นทุนการพัฒนาอาชีพ กิจกรรมที่ 1 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 600 วัตต์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


111.9780323833 2020-01-01 2020-12-31 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
ภาคใต้ กระบี่ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

148.93475996591 2017-08-04 2018-01-05 กองทุนฯ
ภาคใต้ กระบี่ โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอบแห้งแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มมูลค่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4.3973108607139 2017-10-24 2018-09-25 จังหวัดกระบี่
ภาคใต้ กระบี่ โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2560 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 2017-07-21 2017-09-18 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงาน และการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่โครงการพระราชดำริ


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.1843575418994 2018-10-01 2019-09-30 งบจังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49711201590758 2562-10-01 2563-09-30 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.0886753148376 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.6330129722564 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.0886753148376 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ว ปี 2559 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.5339456490863 2559-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย สนับสุนการติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.1144777956633 2561-10-01 2564-09-30 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ว ปี 2559 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.14316826058138 2559-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีจากพลังงานทางเลือกเพื่อลดต้นทุนและรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
30.167597765363 2016-10-01 2017-09-30 งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


3.7326010794432 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


5.5989016191649 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


5.5989016191649 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


3.7326010794432 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


3.7326010794432 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


5.5989016191649 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


5.5989016191649 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


5.5989016191649 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


5.5989016191649 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.4692737430168 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


5.5989016191649 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


3.7326010794432 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


3.7326010794432 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


5.5989016191649 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ว ปี 2559 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.23009184736294 2559-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ว ปี 2559 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.14316826058138 2559-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ว ปี 2559 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.62210017990721 2559-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ว ปี 2559 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2559-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ กระบี่ โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2559 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)
โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
16.188334438027 2016-12-30 2017-06-12 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ กระบี่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงน้ำแข็ง/ห้องแช่เย็น


กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ทต.พระยืน) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.32340687434902 งบประมาณ​จังหวัดขอนแก่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อบต.โนนสะอาด) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.32340687434902 งบประมาณ​จังหวัดขอนแก่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อบต.โคกสูง) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.32340687434902 งบประมาณ​จังหวัดขอนแก่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อบต.ยางคำ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.32340687434902 งบประมาณ​จังหวัดขอนแก่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อบต.ตะกั่วป่า) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.32340687434902 งบประมาณ​จังหวัดขอนแก่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ทต.บ้านไผ่) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.32340687434902 งบประมาณ​จังหวัดขอนแก่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อบต.นางาม) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.32340687434902 งบประมาณ​จังหวัดขอนแก่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ทต.ภูผ่าม่าน) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.32340687434902 งบประมาณ​จังหวัดขอนแก่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อบต.โนนพะยอม) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.32340687434902 งบประมาณ​จังหวัดขอนแก่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อบต.กุดธาตุ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.32340687434902 งบประมาณ​จังหวัดขอนแก่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตอ้อย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 กระทรวงพลังงาน
ภาคใต้ กระบี่ โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มมูลค่าแปรรูปผลิตภัณฑ์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4657702869046 2017-09-26 2018-10-23 จังหวัดกระบี่
ภาคใต้ กระบี่ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในจังหวัดกระบี่
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

4.5389641132469 2017-01-31 2017-11-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (เคลื่อนที่ อ.ป่าติ้ว) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.3110500899536 2018-08-11 2018-10-09 งบจังหวัดยโสธร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (เคลื่อนที่ อบต.ค้อเหนือ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.3110500899536 2018-08-11 2018-10-09 จังหวัดยโสธร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (เคลื่อนที่ อบต.ศรีฐาน) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.3110500899536 2018-08-11 2018-10-09 จังหวัดยโสธร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (เคลื่อนที่ อบต.ม่วง) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.3110500899536 2018-08-11 2018-10-09 งบจังหวัดยโสธร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน. กิจกรรมส่งเสริมระบบอบแห้ง พลังงานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5595114099044 2020-05-05 2020-06-04 งบรายจ่ายอื่นโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารฯ (อุดหนุน)
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง บ้านเขาชะโงก


สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน และสุขศาลา ไม่มีไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยระหงส์


สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน และสุขศาลา ไม่มีไฟฟ้า โรงพยาบบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคัน


สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน และสุขศาลา ไม่มีไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังยาว


สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน และสุขศาลา ไม่มีไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังซอง


สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน และสุขศาลา ไม่มีไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกวาง


สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน และสุขศาลา ไม่มีไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนา


สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน และสุขศาลา ไม่มีไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพี้


สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน และสุขศาลา ไม่มีไฟฟ้า โรงพยาบบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง


สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน และสุขศาลา ไม่มีไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่เดียว


สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน และสุขศาลา ไม่มีไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะกล้วย


สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน และสุขศาลา ไม่มีไฟฟ้า โรงพยาบบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกมน


สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน และสุขศาลา ไม่มีไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับเบิก


สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน และสุขศาลา ไม่มีไฟฟ้า


สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง


สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน และสุขศาลา ไม่มีไฟฟ้า


สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์


สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์


สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายพลังงานเพื่อทุกคนของจังหวัดเพชรบูรณ์


2020-09-21 2021-03-25 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ของ นายมานิตย์ โพธ์ศรี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ของ นายตื้อ กาเผือก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ของ นางแหว่น มุทาพร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ของ นางกองลูน โล่ห์คำ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ของ นางสมศรี อินลี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ของ นายสำลี แก้วกนก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางรัตนา ลาภสาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ของ นายสมพงษ์ อินลี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของนางอำพร โคกโพธิ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของนายเพียร กุลสิงห์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางสาวสุดารัตน์ จริยะกุลเดโช โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ของ นางสงการณ์ ดาหา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ของ นางสายธาร อินลี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ของ นางสวาท สุขวงศ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นายชัยณรงค์ สีแลง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางกัญจนา ศรีทิม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางดาหวัน วรรณโสภา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางบุญเพ็ง วรรณทาป โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นาวิน ศรีวะจูม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางสมจิตร จันทร์สว่าง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นายใส สมน้อย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางแพงศรี สังฆวัตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางสาวสุณี สมน้อย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางโสม จันทร์หอม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของนางสาวนิจษรา เข็มทอง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2019-03-28 2020-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางวร ป้องเพร็ช โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของนายเคน สารคะณา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของนางสาวฐิติวรดา ต้นแก้ว โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของนางหนูบาง สิงหาวร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของนางเย็นฤดี บุญช่วย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของนางชาลี รื่นเริง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของนางลำใย มูลชาติ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของนางสำเนียง มีขันติ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของนายประภาส ใจแก้ว โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นายเกรียงไกร คุลบุตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของนางบัวกัน ตีบจันทร์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของนายวิเชียร รัตนศรี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของบัวพัน จุกจันทร์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางสาว บุญมี ลูกบัว โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของนางสาวรำไพ ผิวงาม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของนางนงรัก จันทะพันธ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-03-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำเพื่อการ อุปโภคและการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2017-10-28 2017-05-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำเพื่อการ อุปโภคและการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2017-10-28 2018-05-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำเพื่อการ อุปโภคและการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2017-10-28 2018-05-28 กองทุนเพือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำเพื่อการ อุปโภคและการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2017-10-28 2018-05-28 กองทุนเพือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำเพื่อการ อุปโภคและการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2017-10-28 2018-05-28 กองทุนเพือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำเพื่อการ อุปโภคและการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2017-10-28 2018-05-28 กองทุนเพือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำเพื่อการ อุปโภคและการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2017-10-28 2018-05-28 กองทุนเพือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2560 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2017-10-30 2018-05-29 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


155.39721617271 2019-10-01 2020-09-30 กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านพลังงานทดแทน จังหวัดเชียงใหม่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


109.17858157371 2015-03-02 2016-03-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการบริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
67.706895180381 2018-10-01 2020-09-30 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาคเหนือ เชียงใหม่ สมาร์ทไมโครกริดเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านพลังงานเพิ่อรองรับยุทธศาสตร์20ปี กรณีศึกษา:สำหรับกองบังคับการฝึกพิเศษ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน สนง.ตำรวจแห่งชาติ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


19.285105577123 2019-10-01 2020-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร สนง.พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 2019-06-01 2020-02-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พื้นที่มูลนิธิดิ อาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.555250449768 2019-10-01 2020-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Smart Energy) สำหรับอาคารในหน่วยบริการเฉลิมพระเกียรติภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


31.10500899536 2019-08-01 2020-06-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


13.593741123 2017-08-01 2018-08-31 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3(ศมพ.) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


4.8212763942808 2019-08-01 2020-04-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3(มูเซอหลังเมือง) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


7.7762522488401 2019-08-01 2020-04-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3(พะอัน) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


4.8212763942808 2019-08-01 2020-04-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3(จกปก) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


7.7762522488401 2019-08-01 2020-04-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3(ห้วยไก่ป่า) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


7.7762522488401 2019-08-01 2020-04-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ กระบี่ โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.4930404317773 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ กระบี่ โครงการสถานีผลิตพลังงานในหน่วยงานสถานศึกษาและโรงพยาบาลของรัฐ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


16.796704857495 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ ชุมพร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานทางเลือก


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.3720291639049 งบอุดหนุน
ภาคใต้ ชุมพร ส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร


งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ ชุมพร โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.28073778688685 งบอุดหนุน
ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างโรงอบแห้งปุ๋ยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
11.726162295237 2016-02-01 2016-08-31 งบจังหวัด
ภาคใต้ กระบี่ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานฯ ประเภทชุมชนบริหารจัดการที่ดี


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.51415585645299 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน
ภาคใต้ กระบี่ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานฯ ประเภทชุมชนบริหารจัดการที่ดี


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4139286052457 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน
ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างโรงอบแห้งยางพาราด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
11.726162295237 2015-04-20 2015-08-17 งบจังหวัด
ภาคใต้ กระบี่ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในจังหวัดกระบี่


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.542467569359 2021-01-29 2021-05-28 งบจังหวัด
ภาคเหนือ สุโขทัย โครงการอบเเห้งพลังงาน​เเสงอาทิตย์​


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3.8348641227157 งบประมาณ​จังหวัดสุโขทัย​
ภาคเหนือ อุทัยธานี โครงการพัฒนากระบือพันธุ์ดี (หลุมเข้า)

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.0049545497585456 2018-10-01 2019-09-30 พัฒนาจังหวัด
ภาคเหนือ อุทัยธานี โครงการพัฒนากระบือพันธุ์ดี (หนองยาง)

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.0049545497585456 2018-10-01 2019-07-31 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคใต้ ชุมพร โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
19.025471072815 กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ อุทัยธานี โครงการพัฒนากระบือพันธุ์ดี (ตลุกดู่)

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.0049545497585456 2018-10-01 2019-07-31 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคเหนือ อุทัยธานี โครงการพัฒนากระบือพันธุ์ดี (หนองกระทุ่ม)

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.0049545497585456 2018-10-01 2019-07-31 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคเหนือ อุทัยธานี โครงการพัฒนากระบือพันธุ์ดี (เนินแจง)

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.0049545497585456 2018-10-01 2019-07-31 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคเหนือ อุทัยธานี โครงการพัฒนากระบือพันธุ์ดี (น้ำซึม)

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.0049545497585456 2018-10-01 2019-07-31 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคใต้ ชุมพร ส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.3720291639049 งบกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ ภูเก็ต โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.627686772086 2019-10-01 2020-10-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ โครงการพัฒนาการใช้พลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับศักยภาพเชิงพื้นที่ กิจกรรมก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3,720 วัตต์ 1 แห่ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27270144872645 2020-01-01 2020-08-21 จังหวัดสุรินทร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ โครงการพัฒนาการใช้พลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับศักยภาพเชิงพื้นที่ กิจกรรมก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 6x8.2 เมตร 3 แห่ง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
19.391629580532 2020-04-01 2020-07-31 จังหวัดสุรินทร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน สนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3x4 เมตร 3 แห่ง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4.7296657513493 2020-04-01 2020-07-31 กระทรวงพลังงาน
ภาคใต้ ชุมพร โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.3720291639049 งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


2.3009184736294E-5 2020-01-01 2020-12-31 บริษัท อีสานโซล่าพาวเวอร์ จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โครงการอบแห้ง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49143073572578 2020-01-01 2020-12-31 กลุ่มผลิตเห็ดครบวงจร ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โครงการอบแห้ง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49143073572578 2020-01-01 2020-12-31 วิสาหกิจชุมชนสตรี บ.ห้วยไม้ซอด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


2.3009184736294E-5 2020-01-01 2020-12-31 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศพัฒนาโซล่าพาวเวอร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


2.3009184736294E-5 2020-01-01 2020-12-31 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่โขงโซล่าพาวเวอร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


2.3009184736294E-5 2020-01-01 2020-12-31 บริษัท พัฒนาโซล่าเธอร์มอล จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


2.3009184736294E-5 2020-01-01 2020-12-31 บริษัท เอิร์ท พาวเวอร์โซล่าไลท์ ซิสเท็ม จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


2.5565760818104E-5 2020-01-01 2020-12-31 บริษัท พัฒนาโซล่าเธอร์มอล จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


2.3009184736294E-5 2020-01-01 2020-12-31 บริษัท อีสานโซล่าพาวเวอร์ จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


2.3009184736294E-5 2020-01-01 2020-12-31 บริษัท แม่โขงเทคโนโลยี จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


2.3009184736294E-5 2020-01-01 2020-12-31 บริษัท สุริยพลัง จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.00017640374964492 2020-01-01 2020-12-31 บริษัท พัฒนาโซล่าเธอร์มอล จำกัด
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดด้วยนวัตกรรม


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
12.539721617271 2563-05-01 2563-09-01 งบรายจ่ายอื่น
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


3.7326010794432 2560-01-01 2562-08-01 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(อบต.ผักขวง)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

9.0601978979263 2018-10-01 2019-09-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(อบต.บ้านหม้อ)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.24997632799924 2018-10-01 2019-09-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(รร.ท่าปลาประชาอุทิศ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.089582425906638 2018-10-01 2019-09-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(รร.ท่าปลาประชาอุทิศ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

9.149780323833 2018-10-01 2019-09-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(รร.บ้านเหล่าป่าสา)

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.54252319856074 2018-10-01 2019-09-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(ร.ร.บ้านเหล่าป่าสา) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.089582425906638 2018-10-01 2019-09-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมโดยการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันสายทาง อต.ถ.1-004 บ.วังยาง ต.ผาจุก-บ.ขุนฝาง ต.ขุนฝาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


2.3739342865259 2019-10-01 2020-09-30 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมโดยการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันสายทาง อต.ถ.1-021 บ.พระแท่น ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.89582425906638 2019-10-01 2020-09-30 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมโดยการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันสายทาง อต.ถ.1-025 บ.ทุ่งยั้ง ต.ทุ่งยั้ง-บ.ศรีพนมมาศ ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.50390114572484 2019-10-01 2020-09-30 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมโดยการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันสายทาง อต.ถ.1-032 บ.น้ำหมัน ต.น้ำหมัน-บ.นาน้อย ต.หาดงิ้ว อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.153373733548 2019-10-01 2020-09-30 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมโดยการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันสายทาง อต.ถ.1-033 บ้านไร่ ต.หาดงิ้ว-บ้านร่วมจิต ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.3997254047912 2019-10-01 2020-09-30 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมโดยการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันสายทาง อต.ถ.1-035 บ.น้ำสิงห์เหนือ-แยกนิคมผัง 13 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.47030773600985 2019-10-01 2020-09-30 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมโดยการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันสายทาง อต.ถ.1-038 บ.หนองกอก ต.ป่าคาย บ.น้ำพี้(1) ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.44791212953319 2019-10-01 2020-09-30 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัทโป่งนกพัฒนาจำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


7933.08634599 2020-01-01 2020-11-30 บริษัทโป่งนกพัฒนาจำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท นายางกลัก พัฒนา จำกัด (โครงการหมุน 1) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


5640.2311428842 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท นายางกลัก พัฒนา จำกัด (โครงการหมุน 1)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท บ้านชวน พัฒนา จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


10464.801770666 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท บ้านชวน พัฒนา จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


9533.6758829656 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท วะตะแบก วินด์ จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


10453.512356784 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท วะตะแบก วินด์ จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 7) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


328.89482056623 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 7)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท อรรณพชัยภูมิฟาร์ม จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


219.90142032005 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท อรรณพชัยภูมิฟาร์ม จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี่ (ชัยภูมิ 1) จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1007.6702016854 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี่ (ชัยภูมิ 1) จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 5) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


307.41634314932 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 5)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 9) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


316.93524287473 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 9)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 2) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


319.24817725594 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 2)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท สยาม ควอลิตี้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1007.6702016854 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท สยาม ควอลิตี้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 3) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


312.83628444276 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 3)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 4) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


329.83240223464 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 4)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนห้วยกุ่ม) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


188.39264274216 2020-01-01 2020-11-30 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนห้วยกุ่ม)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


4087.7766499385 2020-01-01 2020-11-30 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


33328.354985323 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท มามา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (สาขา 1) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


192.57920651453 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท มามา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (สาขา 1)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท มามา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


239.88864690844 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท มามา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สาขาบำเหน็จณรงค์ (โครงการ 2)) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1458.6976896127 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สาขาบำเหน็จณรงค์ (โครงการ 2))
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สาขาบำเหน็จณรงค์ (โครงการ 1)) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1437.1780513209 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สาขาบำเหน็จณรงค์ (โครงการ 1))
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท เทพพนา วินด์ฟาร์ม จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


831.18387463308 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท เทพพนา วินด์ฟาร์ม จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 1) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


320.04923776158 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 1)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 8) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


338.53328283307 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 8)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 6) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


320.27080768867 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 6)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท ที.ไอ.ที.การ์ด จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


36.414165325253 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท ที.ไอ.ที.การ์ด จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท น้ำตาลระยอง จำกัด


2020-01-01 2020-11-30 บริษัท น้ำตาลระยอง จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


33.352068932866 2020-01-01 2020-11-30 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท นายางกลัก พลังลม จำกัด (โครงการหนุมาน 8) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


5760.6656471925 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท นายางกลัก พลังลม จำกัด (โครงการหนุมาน 8)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท เบญจรัตน์ พัฒนา จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


5628.9914970173 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท เบญจรัตน์ พัฒนา จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท พีเคที กรีน จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


499.7594924723 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท พีเคที กรีน จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท เกษตรสมบูรณ์ ไบโอก๊าซ จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


8.2418899725405 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท เกษตรสมบูรณ์ ไบโอก๊าซ จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท เนเปียร์ เพาเวอร์ จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


4.0427989773696 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา พลังงานทดแทนแสงอาทิตย์


สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.8663005397216 2020-03-01 2020-07-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2563 (งบอุดหนุน) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
83.522772464729 2019-10-01 2020-09-30 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดเเทนและอนุรักษ์พลังงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.11521636208692 2019-10-04 2020-09-04 งบประมาณแผ่นดิน
ภาคกลาง สมุทรปราการ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4.4427611021684 2019-01-10 2019-04-22 สป.พน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 2020-10-01 2021-10-30 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 1,920 วัตต์ สำหรับระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชน


2018-01-01 2018-01-30 AIS
ภาคกลาง ชัยนาท โครงการก่อสร้างโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดกลาง) ณ โรงพยาบาลสรรคบุรี อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
13.032856737051 2020-04-16 2020-09-12 งบจังหวัด
ภาคกลาง ชัยนาท โครงการก่อสร้างโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดกลาง) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
13.032856737051 2020-04-16 2020-09-12 งบจังหวัด
ภาคกลาง อ่างทอง โครงการพลังงานทดแทน“ โซล่าเซลล์ ” (อบรมให้ความรู้)


2020-02-25 2020-02-26 เทศบาลตำบลไชโย
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการพี่สายัณ หนองแฝก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.12442003598144 2021-12-01 2021-01-08 วิทยาลัยพลังงานทดแทนแม่โจ้
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการอบแห้งหญ้าหวานโดยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
5.5554398257741 2016-05-01 2016-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากพลังงานขยะ เพื่อขยายการใช้งานพลังงานทดแทนในภาคครัวเรือนบ้านป่าขาม (กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านตาล)

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
90.420533093457 2015-08-01 2016-05-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากพลังงานขยะ เพื่อขยายการใช้งานพลังงานทดแทนในภาคครัวเรือนบ้านแม่ยุย (กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านตาล)

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
90.420533093457 2015-08-01 2016-05-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจากมูลสุกร

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
233.94815573904 2563-01-01 บริษัทบุญทะพานฟาร์มจำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม โครงการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.0445980494271 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร (ขนาด 3x4 ม.) แห่งที่ 4 ม.7 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3.6301675977654 งบกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2561
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร (ขนาด 3x4 ม.) แห่งที่ 5 ม.11 ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3.6301675977654 งบกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2561
ภาคเหนือ นครสวรรค์ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 พัฒนาจังหวัด ปี 61
ภาคเหนือ นครสวรรค์ ส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพ

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.5614755737737 อบต.เนินขี้เหล็ก
ภาคเหนือ นครสวรรค์ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


55.989016191649 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
ภาคเหนือ นครสวรรค์ ส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อผลผลิตการเกษตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
12.610169491525 พัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
ภาคเหนือ นครสวรรค์ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโรงสีชุมชนฯ


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.1016949152542 พัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
ภาคเหนือ นครสวรรค์ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
5.0847457627119 พัฒนาจังหวัด 61
ภาคเหนือ นครสวรรค์ การผลิตปุ๋ยอินทร์เพื่อลดต้นทุน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.2542372881356 เกษตรจังหวัดนครสวรรค์
ภาคเหนือ นครสวรรค์ ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แปรรูป


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
37.830508474576 กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เวนตุสโซลาร์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


777.62522488401 บ.เวนตุสโซลาร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา พี.ซี.เอส.เอ็นเนอจีทู โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


777.62522488401 บ.พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจีทู จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา โครงการสราญลมวินด์ฟาร์ม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


20708.266262665 บ.กรีโนเวชัน เพาเวอร์ จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา โครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดการใช้พลลังงานไฟฟ้าในสำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 5000 วัตต์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.77762522488401 งบประมาณ สนง.สิ่งแวดล้อมภาค 11
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการร่วมทุนโซล่าร์ฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


2.2165514629296 ร่วมทุนกับบริษัท เอเซียนโซล่าร์ จำกัด
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช "โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร (ขนาด 3x4 ม.) แห่งที่ 1 ม. 2 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด"


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3.6301675977654 "งบกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2561"
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร (ขนาด 3x4 ม.) แห่งที่ 2 ม.1 ต.บางรูป อ.ทุ่งใหญ่


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3.6301675977654 งบกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2561
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร (ขนาด 3x4 ม.) แห่งที่ 3 ม.6 ต.ทุ่งใส อ.สิชล


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3.6301675977654 งบกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2561
ภาคใต้ ตรัง โครงการหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยี

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 -
ภาคตะวันออก นครนายก แก้ปัญหาความต้องการของประชาชนตามการขัลเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49995265599849 งบจังหวัดนครนายก
ภาคตะวันออก นครนายก แก้ปัญหาความต้องการของประชาชนตามการขัลเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49995265599849 งบจังหวัดนครนายก
ภาคตะวันออก นครนายก แก้ปัญหาความต้องการของประชาชนตามการขัลเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49995265599849 งบจังหวัดนครนายก
ภาคตะวันออก นครนายก แก้ปัญหาความต้องการของประชาชนตามการขัลเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49995265599849 งบจังหวัดนครนายก
ภาคตะวันออก นครนายก แก้ปัญหาความต้องการของประชาชนตามการขัลเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49995265599849 งบจังหวัดนครนายก
ภาคตะวันออก นครนายก แก้ปัญหาความต้องการของประชาชนตามการขัลเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49995265599849 งบจังหวัดนครนายก
ภาคตะวันออก นครนายก แก้ปัญหาความต้องการของประชาชนตามการขัลเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49995265599849 งบจังหวัดนครนายก
ภาคตะวันออก นครนายก แก้ปัญหาความต้องการของประชาชนตามการขัลเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49995265599849 งบจังหวัดนครนายก
ภาคตะวันออก นครนายก แก้ปัญหาความต้องการของประชาชนตามการขัลเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49995265599849 งบจังหวัดนครนายก
ภาคตะวันออก นครนายก แก้ปัญหาความต้องการของประชาชนตามการขัลเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49995265599849 งบจังหวัดนครนายก
ภาคตะวันออก นครนายก เพิ่มสมรรถนะด้านการบริการและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4998579679955 งบกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออก นครนายก เพิ่มสมรรถนะด้านการบริการและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4998579679955 งบกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออก นครนายก เพิ่มสมรรถนะด้านการบริการและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4998579679955 งบกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออก นครนายก เพิ่มสมรรถนะด้านการบริการและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4998579679955 งบกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออก นครนายก เพิ่มสมรรถนะด้านการบริการและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4998579679955 งบกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออก นครนายก ติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจก


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.1494176687814 งบจังหวัดนครนายก
ภาคตะวันออก นครนายก ติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจก


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.1494176687814 งบจังหวัดนครนายก
ภาคตะวันออก นครนายก ติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจก


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.1494176687814 งบจังหวัดนครนายก
ภาคตะวันออก นครนายก ติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจก


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.1494176687814 งบจังหวัดนครนายก
ภาคตะวันออก นครนายก แก้ปัญหาความต้องการของประชาชนตามการขัลเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4998579679955 งบจังหวัดนครนายก
ภาคตะวันออก นครนายก แก้ปัญหาความต้องการของประชาชนตามการขัลเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4998579679955 งบจังหวัดนครนายก
ภาคกลาง นครปฐม พัฒนาการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (อบต.วังตะกู) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.8663005397216 งบกระทรวง
ภาคกลาง นครปฐม พัฒนาการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (อบต.วัดแค) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.8663005397216 งบกระทรวง
ภาคกลาง นครปฐม พัฒนาการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (อบต.นราภิรมย์) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.8663005397216 งบกระทรวง
ภาคกลาง นครปฐม สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลการผลิต (กลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.2039579585267 งบจังหวัด
ภาคกลาง นครปฐม สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลการผลิต (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกตำบลวัดแค)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.2039579585267 งบจังหวัด
ภาคกลาง นครปฐม สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลการผลิต (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาดุก)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.2039579585267 งบจังหวัด
ภาคกลาง นครปฐม สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลการผลิต (วิสหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรชุมชนบ้านหลวง)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.2039579585267 งบจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน ระดับตำบล และวิสาหกิจชุมชน (SMEs)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

5.1063346274027 สพจ.กาฬสินธุ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตอ้อย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตอ้อย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.37326010794432 กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าว


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.1888078780419 กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าว


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5850771707225 กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าว


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5850771707225 กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออก จันทบุรี โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
16.418899725405 งบอุดหนุน
ภาคตะวันออก จันทบุรี โครงการส่งเสริมการใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าการผลิตและการแปรรูปสิ้นค้าการเกษตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
11.082757314648 งบจังหวัดจันทบุรี
ภาคกลาง ชัยนาท โครงการสนับสนุนการจัดตั้งโครงข่ายก๊าซชีวภาพเพื่อการหุงต้มในชุมชน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
28.073778688685 พพ.
ภาคกลาง ชัยนาท โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในนาแปลงใหญ่และกลุ่มเกษตรปลอดภัย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


7.7762522488401 งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ภาคกลาง ชัยนาท โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในนาแปลงใหญ่และกลุ่มเกษตรปลอดภัย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ภาคกลาง ชัยนาท โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในนาแปลงใหญ่และกลุ่มเกษตรปลอดภัย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ภาคกลาง ชัยนาท โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในนาแปลงใหญ่และกลุ่มเกษตรปลอดภัย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ภาคกลาง ชัยนาท โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในนาแปลงใหญ่และกลุ่มเกษตรปลอดภัย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ภาคกลาง ชัยนาท โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในนาแปลงใหญ่และกลุ่มเกษตรปลอดภัย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ภาคกลาง ชัยนาท โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในนาแปลงใหญ่และกลุ่มเกษตรปลอดภัย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ภาคกลาง ชัยนาท โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนในแปลงผลิตข้าวครบวงจร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


28.865448347694 งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ภาคกลาง ชัยนาท โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5680333301771 สป.พน.
ภาคกลาง ชัยนาท โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานแก่ชุมชน OTOP/วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรปลอดภัย


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.2721333207083 งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ภาคกลาง ชัยนาท โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานแก่ชุมชน OTOP/วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรปลอดภัย


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.2721333207083 งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ภาคใต้ ชุมพร การเพิ่มศักยภาพศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรไทย(เตามณฑลแบบ 2 กระทะเสริมผนัง)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.70921314269482 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ภาคใต้ ชุมพร เพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.70921314269482 โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs)
ภาคใต้ ชุมพร การเพิ่มศักยภาพศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรไทย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


46.65751349304 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ภาคใต้ ชุมพร พัฒนาศักยภาพธนาคารปู เลขที่ 18 ม.1 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


746.52021588865 บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
ภาคใต้ ชุมพร พัฒนาศักยภาพธนาคารปู เลขที่ 78 ม.7 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


746.52021588865 บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
ภาคใต้ ชุมพร การเพิ่มศักยภาพศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรไทย


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4487264463592 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ภาคใต้ ชุมพร ส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4487264463592 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ ชุมพร ส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4487264463592 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ ชุมพร ส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4487264463592 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ ชุมพร ส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4487264463592 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ ชุมพร ส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4487264463592 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคกลาง เพชรบุรี โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน ปีงบประมาณ 2561
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

11.489252911656 งบโครงการ
ภาคกลาง เพชรบุรี โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าด้านปศุศัตว์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยและปลอดมลภาวะ

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง เพชรบุรี โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านบริหารและจัดการพลังานครบวงจรในชุมชน ปีงบประมาณ 2561


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.98002083136067 งบโครงการ
ภาคกลาง เพชรบุรี โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านบริหารและจัดการพลังานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2561


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5680333301771 งบอุดหนุน
ภาคกลาง เพชรบุรี โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
31.360666603541 งบสนับสนุน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ โครงการใช้ก๊าซชีวภาพแทนก๊าซหุงต้ม LPG

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
4.6789631147808 อบต.วังหิน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ โครงการใช้ก๊าซชีวภาพแทนก๊าซหุงต้ม LPG

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.46789631147808 อบต.ซับสมบูรณ์
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ม.2 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.555250449768 อบต.น้ำร้อน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน อนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักฯ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 กรุมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


16.42344474955 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนโดยการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

1.7730328567371 -
ภาคเหนือ เชียงใหม่ เครื่องอบอาหารด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.1291544361329
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา - โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

49.006628160212 2019-01-01 2019-12-31 -
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา - โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.12765836568507 2019-01-01 2019-12-31 -
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดต้นทุนการเกษตรด้วยพลังงานสะอาด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.2442003598144 2017-10-01 2018-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2561 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.542467569359 2017-10-01 2018-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการติดตั้งชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ประจำปี 2561 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.50390114572484 2017-10-01 2018-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการติดตั้งชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ประจำปี 2561 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.50390114572484 2017-10-01 2018-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา ใช้ชีวมวลในการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


98.913928605246 2561-01-01 2561-12-31 -
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา - โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.039006722848215 2562-01-01 2563-07-31 -
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา ใช้ชีวมวลในการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.07801344569643 2561-01-01 2563-07-31 -
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา ใช้ชีวมวลในการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.031914591421267 2561-01-01 2563-07-31 -
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา ใช้ชีวมวลในการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.028368525707793 2561-08-01 2562-06-30 -
ภาคใต้ กระบี่ โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีโรงอบแห้งแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มมูลค่าแปรรูปผลิตภัณฑ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4657702869046 2017-09-26 2018-10-23 จังหวัดกระบี่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
184.64870750876 ดำเนินการเอง
ภาคเหนือ กำแพงเพชร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.1044408673421 2018-09-01 2023-09-30 บริษัทซื้อเครื่องปั่นไฟ
ภาคตะวันออก ชลบุรี จัดจ้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3 x 4 ตร.ม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5339456490863 2018-05-31 2018-07-13 งบอุดหนุน โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2561
ภาคกลาง สมุทรปราการ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4.1814222138055 2018-03-01 2018-06-01 สป.พน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการขยายผลนวัตกรรมระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
46.789631147808 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการขอนแก่นน่าอยู่ มุ่งสู่ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี (บ่อหมักก๊าซชีวภาพ ขนาด 4 ลบ.ม) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.14036889344342 2017-10-01 2018-09-30 งบจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก เพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร(กลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่ ม.1) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2018-08-23 2018-11-20 งบจังหวัดยโสธร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก เพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร (กลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่ ม.11) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2018-08-11 2018-10-09 งบจังหวัดยโสธร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร (เทคโนโลยีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบน้ำหยด) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.72606760723416 2017-10-02 2018-09-02 งบจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก เพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร (กลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่ ม.2) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2018-08-11 2018-10-09 งบจังหวัดยโสธร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตอ้อย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.119780323833 กระทรวงพลังงานและเอกชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและมูลค่าการผลิตอ้อยโรงงาน (ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.72606760723416 2017-10-01 2018-09-30 งบจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก เพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร (กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อสังคมฯ ม.11) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2018-08-11 2018-10-09 งบจังหวัดยโสธร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบทประเภทไฟตก/ไฟดับ (โรงเรียนมัญจาศึกษา) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


2.4202253574472 2017-10-01 2019-09-30 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก เพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร (ข้าวอินทรีย์คำสร้างบ่อ ม.10) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2018-08-11 2018-10-09 งบจังหวัดยโสธร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตอ้อย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก เพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร (กลุ่มอินทรีย์บ้านสร้างช้าง ม.1) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2018-08-11 2018-10-09 งบจังหวัดยโสธร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าว


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5850771707225 กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
6.5505483606931 2018-03-06 2018-05-08 วีรพงษ์ฟาร์ม
ภาคเหนือ ลำปาง โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4742922071774 2018-03-15 2018-06-08 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง
ภาคใต้ พัทลุง โครงการสร้างเมืองลุงให้เป็นเมืองเศรษฐกิจทางการเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตก้อนเชื้อเห็ดประหยัดพลังงาน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

2.5531673137014 2560-10-01 2561-09-30 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคใต้ ตรัง โครงการอบแห้ง ม.1 ต.กะลาเส อ.สิเกา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5595114099044 2018-01-01 2020-07-13 พลังงานจังหวัดตรัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (เคลื่อนที่ อ.มหาชนะชัย) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2018-08-11 2018-10-09 งบจังหวัดยโสธร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (เคลื่อนที่ อ.เมืองยโสธร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2018-08-11 2018-10-09 งบจังหวัดยโสธร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตฯ แปรรูปการเกษตรครบวงจร บ้านเหล่ามุง ต.หนองฮี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.5624467379983 งบประมาณกลุ่มจังหวัดฯ ปี2561
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตฯ โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านมะหรี่ ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3.738282359625 งบประมาณกลุ่มจังหวัดฯ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาคุรภาพการผลิตฯ โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ บ้านโนนสวรรค์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4.2723226967143 สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตฯ โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์กลุ่มเกษตรบ้านใหม่สามัคคี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4.2723226967143 สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตฯ โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้า โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4.2723226967143 สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตฯ โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตร 72 หมู่7 ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4.2723226967143 สนง.พลังงานร้อยเอ็ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตฯ โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 4 ต.ผักแว่น อ.จังหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4.2723226967143 สนง.พลังงานร้อยเอ็ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตฯ โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตรแปรรูป 307 หมู่3 ต.เหนือเมือง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3.738282359625 สนง.พลังงานร้อยเอ็ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตฯ โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตร 88 หมู่6 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4.2723226967143 สนง.พลังงานร้อยเอ็ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตฯ โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตร 68 หมู่1 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4.2723226967143 สนง.พลังงานร้อยเอ็ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตฯ โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 129 หมู่1 ต.นางาม อ.เสลภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4.2723226967143 สนง.พลังงานร้อยเอ็ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตฯ โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตร 63 หมู่12 ต.นานวล อ.พนมไพร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4.2723226967143 สนง.พลังงานร้อยเอ็ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตฯ โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตร 61 หมู่9 ต.นานวล อ.พนมไพร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4.2723226967143 สนง.พลังงานร้อยเอ็ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตฯ โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 28 ม.9 ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4.2723226967143 สนง.พลังงานร้อยเอ็ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตฯ โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มผู้ผลิตอาหารอินทรีย์ 74 หมู่9 ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4.2723226967143 สนง.พลังงานร้อยเอ็ด
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร (ขนาด 3x4 เมตร) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5083798882682 2017-10-01 2018-09-30 งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู ระบบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2017-11-01 2018-08-30 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2017-11-01 2018-08-30 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2017-11-01 2018-08-30 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ราชบุรี เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์(การผลิตความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
9.2036738945176 ภาครัฐ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2017-11-01 2018-08-30 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2017-11-01 2018-08-30 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2017-11-01 2018-12-30 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2017-11-01 2018-08-30 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2017-11-01 2018-08-30 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2017-11-01 2018-08-30 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2017-11-01 2018-08-30 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2017-11-01 2018-08-30 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2017-11-01 2018-08-30 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2017-11-01 2018-08-30 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2017-11-01 2018-08-30 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2017-11-01 2018-08-30 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


14.183884101884 2017-10-02 2018-10-01 กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการพัฒนาคุณภาพชุมชนทุรกันดารขยายผลตามแนวพระราชดำริ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


76.145062020642 2017-10-02 2018-10-01 กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ระยอง โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
1.4036889344342 2018-08-01 2018-11-30 จังหวัด
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการจัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์ (กิจกรรมย่อย ติดตั้งบ่อหมักก๊าซชีวภาพ)

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2017-10-01 2018-09-30 สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์
ภาคใต้ชายแดน ยะลา โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


170.43840545403 2018-03-01 2018-03-31 สำนักงานพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


170.43840545403 2018-03-01 2018-05-31 สำนักงานพลังงานจังหวัด
ภาคตะวันออก นครนายก โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีแก๊สชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


170.43840545403 2018-03-01 2018-05-31 สำนักงานพบังงานจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
1.4036889344342 2018-08-01 2018-11-30 งบจังหวัด
ภาคใต้ พังงา ก่อสร้างติดตั้งระบบ Solar cell โรงแรม เดอะ แซนด์ เขาหลัก บาย กะตะธานี รีสอร์ต โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


18.039200833254 2018-08-01 2018-09-01 เอกชนดำเนินการเอง
ภาคเหนือ พิษณุโลก โครงการลดการใช้ก๊าซหุงต้ม (LPG) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.052324590474387 2018-03-01 2018-04-15 สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก
ภาคใต้ ชุมพร โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.00042552788561689 2018-01-01 2019-03-31 กองทุนเพื่อการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.42552788561689 2018-01-01 2018-03-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.42552788561689 2018-01-01 2018-03-31 กองทุนเพื่อการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.42552788561689 2018-03-01 2018-03-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
ภาคใต้ชายแดน ยะลา โครงการส่งดสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.42552788561689 2018-01-01 2018-03-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.42552788561689 2018-01-01 2018-03-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.42552788561689 2018-01-01 2018-03-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง กาญจนบุรี โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.42552788561689 2561-01-01 2561-03-31 กองทุนเพื่อการส่งเสริมและอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ชลบุรี ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมขน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.42552788561689 2019-08-01 2019-11-30 ยังไม่มา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนในชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.42552788561689 2018-01-01 2018-03-31 สกทอ.
ภาคตะวันออก นครนายก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.42552788561689 2018-01-01 2018-03-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง สิงห์บุรี โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.42552788561689 2018-01-01 2018-03-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ระยอง โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.42552788561689 2018-01-01 2018-03-31 กองทุนเพื่อการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.42552788561689 2018-01-01 2018-03-31 กองทุนเพื่อการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ พิษณุโลก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.42552788561689 2018-01-01 2018-03-31 กองทุนเพื่อการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ สุโขทัย โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.42552788561689 2018-01-01 2018-03-31 กองทุนเพื่อการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.42552788561689 2018-01-01 2018-03-31 กองทุนพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการส่งเสรืมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.42552788561689 2018-01-01 2018-03-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ น่าน โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.00042552788561689 2018-01-01 2018-03-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
1.4036889344342 2018-08-01 2018-11-30 งบจังหวัด
ภาคกลาง กาญจนบุรี โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
1.4130468606638 2561-08-01 2561-11-30 งบจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
1.4036889344342 2018-08-01 2018-11-30 งบจังหวัดขอนแก่น
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร โ๕รงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
1.4036889344342 2018-08-01 2018-11-30 งบจังหวัด
ภาคตะวันออก นครนายก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
1.4036889344342 2018-08-01 2018-11-30 งบจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนชีวภาพในครัวเรือน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
1.4036889344342 2018-08-01 2018-11-30 งบจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
1.4036889344342 2018-08-01 2018-11-30 งบจังหวัด
ภาคกลาง สิงห์บุรี โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพกับครัวเรือน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
1.4036889344342 2019-08-01 2018-11-30 งบจังหวัด
ภาคใต้ สงขลา โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
1.4036889344342 2018-08-01 2018-11-30 งบจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน ยะลา โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
1.4036889344342 2018-08-01 2018-11-30 จังหวัดยะลา
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
1.4036889344342 2018-08-01 2018-11-30 งบจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
1.4036889344342 2019-08-01 2018-11-30 งบจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม (LPG) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

4.2552788561689 2561-01-01 2561-03-31 กองทุนเื่อส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง นนทบุรี โครงการพลังงแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.37043253479784
ภาคกลาง นนทบุรี โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


49.57405548717
ภาคกลาง นนทบุรี โครงการผลิต กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อนำเข้าระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.28546813748698
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการ Solar Farm โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


270677.49266168 บริษัท อนุรักษ์พลังงานซีเมนต์ไทย จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หม่อนไหม บ้านชลประทาน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ อุทัยธานี พัฒนาบึงพระชนก (สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


2.7372407915917 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หม่อนไหม บ้านหลุงประดู่สามัคคี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ อุทัยธานี ไทยนิยมยั่งยืน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 กองทุนประชารัฐ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หม่อนไหม ศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย ต.หนองมะนาว โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หม่อนไหม ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าทางการเกษตร ต.สามเมือง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 15 บ้านพุต่อ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.49768014392576 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 14 บ้านภูจวง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.49768014392576 อบต.ทัพหลวง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หม่อนไหม บ้านคีมะอุน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 13 บ้านป่าแดง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.49768014392576 อบต.ทัพหลวง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา โครงการมิตรภาพวินฟาร์ม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


15953.034750497 บ.โคราชวินด์เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 12 บ้านศิลาทอง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.49768014392576 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 11 บ้านแสงจันทร์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.99536028785153 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 10 บ้านเนินคีรี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.99536028785153 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 9 บ้านป่าบัว โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.99536028785153 อบต.ทัพหลวง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา กฤษณาวินด์พาวเวอร์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


27611.021683553 บ.กฤษณาวินด์พาวเวอร์ จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมโคราช 02/3 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


27611.021683553 บ.เค.อาร์.ทรี.จำกัด
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 7 บ้านป่าอู โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.49768014392576 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 6 บ้านทุ่งนา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.99536028785153 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 7 บ้านป่าอู โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.49768014392576 อบต.ทัพหลวง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมโคราช 02/2 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


27611.021683553 บ.ทรอปิคอลวินด์ จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมโคราช 02/1 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


27611.021683553 บ.เทพารักษ์วินด์ จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เค-วัน เอ็นเนอร์ยี 2 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


155.5250449768 บ.เค-วัน เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 5 บ้านสวนพลู โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 อบต.ทัพหลวง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เค.อาร์.วัน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


27611.021683553 บ.เค.อาร์.วัน จำกัด
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 4 บ้านใหม่หนองแก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.99536028785153 อบต.ทัพหลวง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เคโวลเทจ ผลิตไฟฟ้าจาก biogas โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1304.467379983 บ.เคโวลเทจ จำกัด
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 3 บ้านทัพหมัน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.49768014392576 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 3 บ้านทัพหมัน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.99536028785153 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 2 บ้านทัพคล้าย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.1944323454218 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 1 บ้านทัพหลวง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.0451283022441 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 1 บ้านทัพหลวง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.1148035223937 อบต.ทัพหลวง
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร บ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.93579262295616 กระทรวงพลังงาน
ภาคใต้ชายแดน ยะลา โครงการผลิตและบริหารจัดการไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เสริมความมั่นคงด้านไฟฟ้า พื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


83.321254331976 2019-05-30 2020-06-22 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง นครปฐม เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5509894896317 สสช
ภาคกลาง นครปฐม เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5509894896317 สสช
ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างโรงคลุมพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.00025565760818104 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างโรงคลุมพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.00025565760818104 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัทสยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 3) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


338.52135214468 สถานบันการเงิน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ มามาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (ประเภทพลังงานจากแก๊สชีวภาพ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


153.39456490863 มามาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัทสยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 9) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


368.07537165041 สถาบันการเงิน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัทสยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 8) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


386.35489063536 สถาบันการเงิน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัทสยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 7) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


363.57920651453 สถาบันการเงิน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัทสยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 6) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


314.2875674652 สถานบันการเงิน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัทสยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 5) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


329.00748035224 สถาบันการเงิน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัทสยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 4) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


355.81062399394 สถาบันการเงิน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัทสยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 2) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


339.91221475239 สถาบันการเงิน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัทสยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 1) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


343.69245336616 สถาบันการเงิน
ภาคใต้ ชุมพร ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีจากพลังงานทางเลือกเพื่อลดต้นทุนและรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
7.2436322317962 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ ชุมพร ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีจากพลังงานทางเลือกเพื่อลดต้นทุนและรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
7.2436322317962 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ ชุมพร ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีจากพลังงานทางเลือกเพื่อลดต้นทุนและรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
7.2436322317962 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ ชุมพร โรงอบแสงพลังงานแสงอาทิตย์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
34.155856452987 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟบ้านถ้ำสิงห์
ภาคใต้ ชุมพร เพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.70921314269482 โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs)
ภาคใต้ ชุมพร เพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.85105577123378 โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs)
ภาคใต้ ชุมพร เพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.70921314269482 โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs)
ภาคใต้ ชุมพร เพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

1.2765836568507 โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs)
ภาคใต้ ชุมพร เพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

1.6311902281981 โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs)
ภาคใต้ ชุมพร เพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.63829182842534 โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs)
ภาคใต้ ชุมพร เพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

1.4184262853896 โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs)
ภาคใต้ ชุมพร เพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

1.2765836568507 โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ มามาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (ผลิตแก๊ส จากน้ำเสียจากกิจกรรมการผลิตแป้งมัน)


มามาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ภาคตะวันออก ชลบุรี การพัฒนาและต่อยอดฐานอาชีพ "การผลิตถ่านแบบอัดแท่งและผลิตภัณฑ์หมูแดดเดียว"


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2.9485844143547 กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออก ชลบุรี ชุมชนพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน"เตาซุปเปอร์อั้งโล่และตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือน"


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2.9826720954455 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ กำแพงเพชร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


ไพร์มรีนโซล่าร์
ภาคเหนือ กำแพงเพชร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


588.0124988164 เอกชน
ภาคเหนือ กำแพงเพชร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


5389.2623804564 สหกรีน
ภาคเหนือ กำแพงเพชร โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ


เอ็นพี ไบโอพาวเวอร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ การส่งเสริมการใช้ระบบอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ OTOP


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
7.7123378467948 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ การส่งเสริมการใช้ระบบอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หรืออาหาร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
7.7123378467948 สสช.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน ระดับตำบล และวิสาหกิจชุมชน (SMEs)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

1.1930688381782 สพจ.กาฬสินธุ์
ภาคกลาง กาญจนบุรี โครงการขยายผลพลังงานชุมชน ปี 2559

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.78905252152673 บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ่งจำกัก
ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างโรงอบแห้งยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
11.726162295237 งบจังหวัด
ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างโรงอบปุ๋ยพลังงานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
11.726162295237 งบจังหวัด
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (สสช.สบโขง) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (สสช.แม่หลุย) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (สสช.แม่สะเป่ใต้) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (สสช.แม่ตอละ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (สสช.แม่อุมลองน้อย) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (สสช.แม่กองคา) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (สสช.แม่ปุ๋น) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (สสช.หัวดอย) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (สสช.แม่สะเป่ใต้) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (สสช.แม่ตอละ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (สสช.แม่อุมลองน้อย) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (สสช.แม่กองคา) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (สสช.แม่ปุ๋น) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (สสช.หัวดอย) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (สสช.แม่สะปึ๋งใต้) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (สสช.ห้วยส้าน) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (สสช.ห้วยหมี) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (สสช.ผีลู) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (สสช.แอโก๋) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (รพ.สต.สบเมย) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.4930404317773 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (รพ.สต.อุมโล๊ะ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.4930404317773 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (รพ.สต.สล่าเชียงตอง) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (รพ.สต.โพซอ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (สสช.แม่ละมองใต้) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (รพ.สต.บ้านสาม) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (รพ.สต.หนองขาวกลาง) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (รพ.สต.แม่ฮุ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.4930404317773 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (รพ.สต.แม่ลาป่าแก่) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.4930404317773 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (รพ.สต.ห้วยปูลิง) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.4930404317773 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (รพ.สต.ห้วยหมี) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (สสช.แม่เมืองหลวง) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (สุขศาลาพระราชทานฯบ้านแสนคำลือ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (รพ.สต.กึ๊ดสามสิบ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (รพ.สต.น้ำฮูผาเสื่อ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยระบบอบแห้ง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
5.974718303191 งบ พพ.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงานและจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


20094.68800303 งบบริษัทฯ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


2612.8207556103 งบบริษัทฯ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


2612.8207556103 งบบริษัทฯ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย โรงไฟฟ้าชีวมวล โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


65468.800303002 งบบริษัทฯ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ผลิตก๊าซชีวภาพและผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
11.229511475474 งบเอกชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.12624840344428 กรมปศุสัตว์
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์สถานที่ออกกำลังกาย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.555250449768 อบต.น้ำร้อน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ โครงการติดตั้งไฟจราจรพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.555250449768 อบต.น้ำร้อน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ โครงการพัฒนาถังผลิตก๊าซชีวภาพ

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
1.8715852459123 อบต.น้ำร้อน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ส่งเสริมพัฒนาพลังงานทดแทนในชุมชน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
2.8073778688685 อบต.น้ำร้อน
ภาคกลาง เพชรบุรี โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/OTOPหรือกลุมเกษตรกร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.428936653726 งบจังหวัด
ภาคกลาง เพชรบุรี โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/OTOPหรือกลุมเกษตรกร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
12.857873307452 งบบจังหวัด
ภาคกลาง เพชรบุรี โรงอบแห้ง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
14.112299971594 พพ.
ภาคกลาง เพชรบุรี บ่อหมักก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกร

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
93.579262295616 งบตัวเอง
ภาคกลาง เพชรบุรี บ่อหมักก๊าซชีวภาพในฟาร์มไก่ไข่

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
4.6540678102452 งบตัวเอง
ภาคกลาง เพชรบุรี โครงการสูบน้ำสู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


4.6018369472588 งบกระทรวง
ภาคกลาง เพชรบุรี โครงการสูบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.92036738945176 งบจังหวัด
ภาคกลาง เพชรบุรี โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.3681469557807 กรมทรัพยากรน้ำ
ภาคกลาง เพชรบุรี โครงการระบบกระจายน้ำด้านพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.8407347789035 งบเหลือจ่าย
ภาคเหนือ เชียงใหม่ เพิ่มสมรรถะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวสาหกิจชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานหมุนเวียนและพลังงาน


งบประมาณพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
ภาคเหนือ เชียงใหม่ สนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์


กรมพัมนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์


กรมพัมนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ก่อสร้างโรงกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 4 บ้านม่วงเขียว


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการ PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน


งานงบประมาณของ กฟภ.
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ติดตั้ง Solar rooftop ให้อาคารสำนักงาน กฟภ.เขต 1 ภาคเหนือ


งานงบประมาณของ กฟภ.
ภาคเหนือ เชียงใหม่ พลังงานชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.3110500899536 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
ภาคเหนือ เชียงใหม่ พลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองด้านพลังงานปี 2560 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


311.0500899536 สำนักงานพลังานจังหวัดเชียงใหม่
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.76697282454313 วัสดุฝึกของแผนกไฟฟ้า
ภาคเหนือ เชียงใหม่ พลังงานชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.3110500899536 ปตท.
ภาคเหนือ เชียงใหม่ พลังงานชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


77.762522488401 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนจากของเหลือใช้หรือของเสียทุกภาคส่วน


งบประมาณพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนจากของเหลือใช้หรือของเสียแก่ทุกภาคส่วน


งบประมาณพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับครัวเรือนและระดับหมู่บ้าน


งบประมาณแผ่นดิน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ สำรวจและติดตามการทำงานของระบบผลิตก๊าซในฟาร์มปศุสัตว์


กองทุนอนุรักษ์
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ส่งเสริมการสาธิตการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่โดยใช้เทคโนโลยีการหมักย่อยแบบแห้ง

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.023270339051226 กองทุนอนุรักษ์
ภาคเหนือ เชียงใหม่ พลังงานชุมชน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.14036889344342 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากของเสีย (ก๊าซชีวภาพ)


อบต.แม่สูน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพระบบผฃิตก๊าซชีวภาพพลังงานขยะเพื่อขยายการใช้พลังงานทดแทน


กองทุนอนุรักษ์
ภาคเหนือ เชียงใหม่ พัฒนาชุมชนต้นแบบการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับครัวเรือนและระดับหมู่หมูบ้าน


งบประมาณแผ่นดิน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ การศึกษาความเหมาะสมของตัวกลางยึดเกาะจุลินทรีย์ในการเพิ่มการผลิตแก๊สชีวภาพ

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.05614755737737 งบประมาณแผ่นดิน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

3.5460657134741 ทุนส่วนตัว
ภาคเหนือ เชียงใหม่ พลังงานชุมชน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.35460657134741 ปตท.
ภาคเหนือ เชียงใหม่ พลังงานชุมชน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

1.0226304327242 ปตท.
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ส่งสริมการใช้พลังงานถ่านอัดแท่งจากเศษถ่าน


อบต.แม่สูน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการบรูณาการ