โครงการด้านพลังงาน


ภาค จังหวัด ชื่อโครงการ ประเภทโครงการย่อย ปริมาณการลดใช้พลังงาน (toe) ระยะเวลาดำเนินการ แหล่งงบฯ
เริ่มต้น จนถึง
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน พัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะด้านพลังงาน(นางพรธนา นันยบุตร) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2019-09-01 2020-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน พัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะด้านพลังงาน (ร้านกาแฟปาแปะคอฟฟี่) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2019-09-01 2020-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน พัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะด้านพลังงาน (นายจีรศักดิ์ ทองสุข ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2019-09-01 2020-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน พัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะด้านพลังงาน (อบต.ปางหมู) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2019-09-01 2020-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน พัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะด้านพลังงาน (ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กศน.บ้านทุ่งแล้ง) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.17469936559038 2019-09-01 2020-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน พัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะด้านพลังงาน (กลุ่มปลูกและแปรรูปบุก/เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
5.7301391913645 2019-09-01 2020-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน พัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะด้านพลังงาน (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรครบวงจรบ้านป่ากล้วย) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.397594924723 2019-09-01 2020-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน พัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะด้านพลังงาน (เฮินไตรีสอร์ท กลุ่มแม่ลาน้อยรวมใจ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.397594924723 2019-09-01 2020-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน พัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะด้านพลังงาน (ร้านข้าวตังไข่ขวัญ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.397594924723 2019-09-01 2020-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน พัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะด้านพลังงาน (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.397594924723 2019-09-01 2020-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ติดตั้งโคมไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์25 วัตต์ พร้อมเสาสูง 4 เมตร จำนวน 20 ชุด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2019-09-01 2020-10-31 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคาโรงพยาบาลปาย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2019-09-01 2020-10-31 บ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน)
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน จัดทำยุทธศาสตร์ด้านพลังงานระดับจังหวัดเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ประจำปี พ.ศ. 2562 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2019-09-01 2020-10-31 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน เชื่อมร้อยเครือข่าย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2019-09-01 2020-10-31 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) 2562 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2019-09-01 2020-10-31 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน กทอ.62(2) EE-3-0410 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2019-09-01 2020-10-31 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(ตลาดสายหยุด) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2019-09-23 2020-01-22 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก Rrr


2020-07-03 2020-07-03 จังหวัดตาก
ภาคเหนือ พิษณุโลก ส่งเสริมตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.50563393618029 2020-04-01 2020-06-30 งบอุดหนุนทั่วไป กระทรวงพลังงาน
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


14730.991383392 2018-10-10 2019-09-10 บริษัท วะตะแบก วินด์ จำกัด
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ สนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.0795379225452 2018-10-01 2018-12-04 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ พัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโคกระบือเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2019-10-08 2020-05-26 กรมปศุสัตว์
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.0795379225452 2020-05-01 2020-05-28 งบจังหวัดเพชรบูรณ์
ภาคเหนือ อุทัยธานี บ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
3110.500899536 2010-10-01 2012-03-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 บ้านทัพหลวง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.99536028785153 2017-12-01 2018-01-31 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 1 บ้านทัพหลวง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.99536028785153 2017-12-01 2018-01-31 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 2 บ้านทัพคล้าย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.2442003598144 2017-06-01 2017-07-31 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 3 บ้านทัพหมัน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.99536028785153 2017-08-01 2017-09-30 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านทัพหมัน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.49768014392576 2017-08-01 2017-09-30 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 4 บ้านใหม่หนองแก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.99536028785153 2017-08-01 2017-09-30 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 5 บ้านสวนพลู โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 2017-11-01 2017-12-31 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 6 บ้านทุ่งนา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.99536028785153 2017-08-01 2017-09-30 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 7 บ้านป่าอู โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.49768014392576 2017-10-01 2017-11-30 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บ้านป่าอู โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.49768014392576 2017-10-01 2017-11-30 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 9 บ้านป่าบัว โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.99536028785153 2017-07-01 2017-08-31 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 10 บ้านเนินคีรี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.99536028785153 2017-08-01 2017-09-30 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 11 บ้านแสงจันทร์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.99536028785153 2017-08-01 2017-09-30 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 12 บ้านศิลาทอง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.49768014392576 2017-11-01 2017-12-31 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 13 บ้านป่าแดง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.49768014392576 2017-08-01 2017-09-30 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 14 บ้านภูจวง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.49768014392576 2017-11-01 2017-12-31 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 15 บ้านพุต่อ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.49768014392576 2017-11-01 2017-12-31 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ไทยนิยมยั่งยืน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 2018-12-01 2018-12-31 กองทุนประชารัฐ
ภาคเหนือ อุทัยธานี พัฒนาบึงพระชนก(สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


2.7372407915917 2016-10-01 2030-09-17 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


3.110500899536 2018-12-03 2019-09-30 เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ) ในปีงบประมาณ 2562 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2019-01-01 2020-12-31 -
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (all in one solar street light) แบบกิ่งเดี่ยว บนถนนทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 13 สายทาง (ระยะที่ 1) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2019-01-01 2020-12-31 -
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อชุมชนพึ่งพาตนเอง(Mini Grid)องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-07-01 2020-09-30 -
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการร่วมทุนโซล่าร์ฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


2.2165514629296 2019-01-01 2019-12-31 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมทุน กับบริษัท เอเซียนโซล่าร์ จำกัด
ภาคกลาง สิงห์บุรี ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.00025565760818104 2020-06-01 2020-06-20 จังหวัด
ภาคกลาง สิงห์บุรี ลดใช้พลังงาน. - ทดสอบ
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.42552788561689 2020-06-01 2020-06-20 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
7.0184446721712 2019-11-17 2020-04-02 พงศกรฟาร์ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
7.0184446721712 2019-01-30 2020-03-04 นิตย์ฟาร์ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
7.0184446721712 2019-02-01 2020-01-17 วิลัยฟาร์ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
7.0184446721712 2017-03-04 2017-06-26 พรทิพย์ฟาร์ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
7.0184446721712 2019-08-17 2020-03-16 ศิริเนตรฟาร์ม 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
466575.1349304 2019-12-02 2020-02-17 ศิริเนตรฟาร์ม 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
6.5505483606931 2018-03-06 2018-05-08 วีรพงษ์ฟาร์ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
6.082652049215 2007-06-27 2006-10-17 สาดฟาร์ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
373260.10794432 2015-01-02 2015-03-17 ยุทธนาฟาร์ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
435470.12593504 2017-09-17 2017-12-17 สมปองฟาร์ม
ภาคกลาง สระบุรี โครงการอบแห้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.028311712906 2018-10-01 2019-09-30 อุดหนุน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


348.11362560364 2018-10-01 2019-09-30 บริษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด โครงการ1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


343.60382539532 2018-10-01 2019-09-30 บริษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด โครงการ2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1601.5074330082 2018-10-01 2019-09-30 บริษัท บางจาก โซลาร์เอนเนอร์ยี (ชัยภูมิ 1) จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1632.5272228009 2018-10-01 2019-09-30 บริษัท บางจาก โซลาร์เอนเนอร์ยี จำกัด โครงการ 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1616.5741880504 2018-10-01 2019-09-30 บริษัท บางจาก โซลาร์เอนเนอร์ยี จำกัด โครงการ 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


410.4156803333 2018-10-01 2019-09-30 สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


367.22658839125 2018-10-01 2019-09-30 บริษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด โครงการ 9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


383.97727487927 2018-10-01 2019-09-30 บริษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด โครงการ 8
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


369.58886469084 2018-10-01 2019-09-30 บริษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด โครงการ 7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


316.33027175457 2018-10-01 2019-09-30 บริษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด โครงการ 6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


337.37600606003 2018-10-01 2019-09-30 บริษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด โครงการ 5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


358.20698797462 2018-10-01 2019-09-30 บริษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด โครงการ4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


349.83164473061 2018-10-01 2019-09-01 บริษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด โครงการ3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


5209.6629107092 2018-10-01 2019-09-30 บริษัท โป่งนก พัฒนา จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


5123.3784679481 2018-10-01 2019-09-30 บริษัท นายางกลัก พัฒนา จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


14730.991383392 2018-10-01 2019-09-01 บริษัท วะตะแบก วินด์ จำกัด
ภาคตะวันออก ชลบุรี ก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓x๔ ตร.ม. จำนวน ๒ โรง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5083798882682 2019-02-08 2019-06-21 เงินจากแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระ
ภาคตะวันออก ชลบุรี จัดจ้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3 x 4 ตร.ม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.397594924723 2018-05-31 2018-07-13 งบอุดหนุน โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2561
ภาคตะวันออก ชลบุรี การก่อสร้างห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0 2017-08-14 2017-08-18 งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนและวิสาหกิจชุมชน (SMEs)
ภาคตะวันออก ชลบุรี การจัดการสาธิต “การผลิตและการใช้งานห้องอบพลังงานแสงอาทิตย์” โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0 2016-03-09 2016-03-11 เงินโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ปี 2559
ภาคใต้ สงขลา โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.059842817915 2019-09-01 2020-06-01 จังหวัดสงขลา
ภาคใต้ สงขลา โครงการติดตั้งระบบปลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5 Kw สนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดสงขลา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 2018-09-01 2019-08-01 จังหวัดสงขลา
ภาคใต้ สงขลา ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


5.5989016191649 2020-06-01 2020-03-01 จังหวัดสงขลา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


7342.4865069596 2018-10-10 2019-09-10 บริษัท บ้านชวน พัฒนา จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


4151.8795568601 2018-10-10 2019-09-10 บริษัท เบณจรัตน์ พัฒนา จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


5115.7087397027 2018-10-10 2019-09-10 บริษัท นายางกลัก พลังลม จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


13062.399393997 2018-10-10 2019-09-10 บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1143.4286525897 2018-10-10 2019-09-10 บริษัท เทพพนา วินด์ฟาร์ม จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


49501.065240034 2018-10-10 2019-09-10 บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด
ภาคเหนือ แพร่ โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
319572.0102263 2019-01-10 2019-12-10 บจก.ไทยเอเชียไรซ์ โปรดักส์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


150.32667361045 2018-10-10 2019-09-10 บริษัท สยาม ควอลิตี้ เอนเนอร์ยี่ จำกัด
ภาคเหนือ แพร่ โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

6.4165446453934 2019-01-10 2019-12-10 บจก.ไทยเอเชียไรซ์ โปรดักส์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


279.68942335006 2018-10-10 2019-09-10 บริษัท อรรณพชัยภูมิฟาร์ม จำกัด
ภาคกลาง สมุทรสงคราม โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


279.68942335006 2018-10-01 2019-09-01 บริษัท อรรณพชัยภูมิฟาร์ม จำกัด
ภาคกลาง สมุทรสงคราม โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(SME) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5850771707225
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


24.918094877379 2018-10-01 2019-09-01 บริษัท ที.ไอ.ทีการ์ด จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


510.41734684216 2018-10-01 2019-09-10 บริษัท มามา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


24.20907111069 2560-09-30 2561-10-01 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (โรงไฟฟ้าเขื่อนห้วยกุ่ม)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


516.14544077265 2018-09-30 2019-10-01 บริษัท มามา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด สาขา 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


4138.2444844238 2548-01-01 2561-12-01 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนจุฬาภรณ์)
ภาคเหนือ แพร่ โครงการสูบน้ำเพื่อการเกษตรตามแนวพระราชดำริเกษตรพอเพียง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


15.55250449768 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการระบบผลิตน้ำร้อน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


13.686203957959 2015-10-01 2016-10-04 กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ลำพูน ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
9.3579262295616 2015-10-01 2016-10-03 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมสร้างการพึ่งพาตนเอง สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.38348641227157 2018-10-01 2019-10-01 กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการพัฒนาคุณภาพชุมชนทุรกันดารขยายผลตามแนวพระราชดำริ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


76.145062020642 2017-10-02 2018-10-01 กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


14.183884101884 2017-10-02 2018-10-01 กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2017-11-01 2018-08-30 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2017-11-01 2018-08-30 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2017-11-01 2018-08-30 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2017-11-01 2018-08-30 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2017-11-01 2018-08-30 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2016-12-01 2017-12-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2016-12-01 2017-12-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.0226304327242 2016-12-10 2017-12-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.0226304327242 2016-12-01 2017-12-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2017-11-01 2018-08-30 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2017-11-01 2018-08-30 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2017-11-01 2018-08-30 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2017-11-01 2018-08-30 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2017-11-01 2018-12-30 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2017-11-01 2018-08-30 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2017-11-01 2018-08-30 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2016-12-01 2017-12-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2016-12-01 2017-12-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2016-12-01 2017-12-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.61332260202632 2016-12-01 2017-12-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2016-12-01 2017-12-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2016-12-01 2017-12-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2017-11-01 2018-08-30 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2017-11-01 2018-08-30 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2016-12-01 2017-12-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2016-12-01 2017-12-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2016-12-01 2017-12-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2016-12-01 2017-12-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู ระบบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2017-11-01 2018-08-30 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
131.01096721386 2017-05-01 2018-08-30 บริษัท ณัฐพงษ์ฟาร์ม จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2017-01-01 2017-12-30 บริษัทเอราวัณเพาเวอร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการเพิ่มสมรรถนด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0 2016-10-01 2017-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู (สป.พน.)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานในวิสาหกิจชุมชน (OTOP) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2.9485844143547 2014-10-01 2015-09-30 กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการด้านพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4742922071774 2015-10-01 2016-09-30 สำนักงานพลังงานจังวัดหนองบัวลำภู (สป.พน.)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชมชนระดับตำบล โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4742922071774 2013-10-01 2014-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู (สป.พน.)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงรในชุมชนระดับตำบล โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4742922071774 2014-10-01 2015-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู (สป.พน.)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการ่งเสริมการพัฒนาประสิทิภาพการใช้พลังงานนวิสาหกิจชุมชน (OTOP) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2.9485844143547 2014-10-01 2015-09-30 กองทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โคงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานในวิสาหกิจชุมชน (OTOP) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2.9485844143547 2014-10-01 2015-09-30 กองทุนส่งสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านบริการและจัดการพลังงานครบวงจรในระดับตำบล โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0 2016-10-01 2017-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู (สป.พน.)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลลแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นที่สำหรับหน่วยงานราชการ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1227.156519269 2016-01-01 2017-12-30 บริษัทไทยกรีนจำกัด
ภาคตะวันออก ตราด เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (โรงอบแห้ง 3x4) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4913360477228 2018-10-26 2019-09-30 งบอุดหนุน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โรงพยาบาลศรีนครินทร์) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


3.7005586592179 2015-10-01 2016-09-30 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบทประเภทไฟตก/ไฟดับ (โรงเรียนมัญจาศึกษา) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


2.4202253574472 2017-10-01 2019-09-30 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและมูลค่าการผลิตอ้อยโรงงาน (ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.72606760723416 2017-10-01 2018-09-30 งบจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร (โรงอบแห้งขนาด 3 x 4 m ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5254237288136 2017-10-01 2018-09-30 งบจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร (เทคโนโลยีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบน้ำหยด) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.72606760723416 2017-10-02 2018-09-02 งบจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการขอนแก่นน่าอยู่ มุ่งสู่ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี (บ่อหมักก๊าซชีวภาพ ขนาด 4 ลบ.ม) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.14036889344342 2017-10-01 2018-09-30 งบจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (บ่อหมักก๊าซชีวภาพขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
7.0184446721712 2017-10-02 2018-09-02 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


5.5665183221286 2015-08-01 2016-04-01 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง(รอบที่ 2) (บ้านหนองแปน) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.69538869425244 2016-09-01 2017-02-01 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ)
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


5.5665183221286 2015-08-01 2016-08-01 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง (ระบบประปาบ้านกุดขอนแก่น) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.2314174794054 2016-04-01 2017-12-31 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ)
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 3x4 เมตร (วิสาหกิจชุมชนโรงเรียนทำกินทำใช้บ้านดงสระแก้ว) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4998579679955 2018-11-01 2019-04-01 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 3x4 (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มธุรกิจจักสานคนแก่(ธูปหอม)) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4998579679955 2018-11-23 2019-04-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


3.7326010794432 2019-06-24 2019-08-31 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 3x4 เมตร (วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสับปะรดห้วยหมุ่นครบวงจร) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4998579679955 2018-11-01 2019-04-30 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


186.63005397216 2008-12-30 2011-05-28
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร การศึกษาความเหมาะสมของตัวกลางยึดเกาะจุลินทรีย์ในการเพิ่มการผลิตแก๊สชีวภาพ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2018-09-01 2019-10-30 งบแผ่นดิน
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2018-12-01 2019-03-31 อบต
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลการผลิต โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2.5707792822649 2018-11-01 2019-03-31 งบพัฒนาจังหวัด
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร โครงการพลังงานชุม
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.42552788561689 2018-10-01 2019-04-30 ปตท
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร โครการสูบน้ำพลังงานแสงแาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2018-10-01 2019-04-30 กอนทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.2853896411325 2018-09-01 2019-10-30 พพ.
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร พลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองด้านพลังงานปี 2562 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


2.7994508095824 2018-09-01 2019-10-30 สพจ.
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร โครงการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

3.5460657134741 2018-09-01 2019-10-30 อบต.
ภาคกลาง สมุทรปราการ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3.1701543414449 2019-01-10 2019-04-22 สป.พน
ภาคเหนือ กำแพงเพชร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.1044408673421 2019-09-01 2023-09-30 บริษัทเครื่องปั่นไฟ
ภาคใต้ พัทลุง โครงการพัฒนาเมืองเกษตรอุตสาหกรรมสีเขียว กิจกรรม ส่งเสริม การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและประมง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
7.2862418331597 2561-10-01 2562-09-30 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคใต้ พัทลุง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเกษตร ประมง และ ปศุสัตว์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4572483666319 2561-10-01 2560-09-30 งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ พัทลุง โครงการลดต้นทุนพลังงานในการจัดหาน้ำ เพื่อการเกษตรและการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรภาคใต้ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
5.974718303191 2561-10-01 2562-09-30 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีชีวภาพก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


170.43840545403 2018-03-01 2018-05-31 สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภาคกลาง กาญจนบุรี โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


170.43840545403 2018-03-01 2018-05-31 สำนักงานพลังงานจังหวัด
ภาคเหนือ พิจิตร โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


170.43840545403 2019-03-01 2019-05-01 สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


170.43840545403 2018-03-01 2018-05-31 สำนักงานพลังงานจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


170.43840545403 2018-03-01 2018-05-31 สพจ.นครราชสีมา
ภาคกลาง เพชรบุรี สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


255.65760818104 2018-09-01 2019-08-01 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออก ระยอง โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


170.43840545403 2018-03-01 2018-05-31 พลังงานจังหวัด
ภาคตะวันออก ชลบุรี ส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


170.43840545403 2018-03-01 2018-05-31 สพจ.ชลบุรี
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


170.43840545403 2018-03-01 2018-05-31 สำนักงานพลังงานจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


170.43840545403 2018-03-01 2018-05-31 สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์
ภาคตะวันออก ชลบุรี ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดรายจ่ายพลังงาน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.9427374301676 2018-01-01 2018-03-31 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก สระแก้ว พลังงานชุมชน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

2.058280465865 2018-02-03 2018-04-03 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.00049398731180759 2018-01-01 2018-04-03 กองทุนส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)
โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
1.8976762462418 2019-01-01 2019-03-31 กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ชลบุรี ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.49398731180759 2018-01-01 2018-01-31 สำนักงานพลังงานจ.ชลบุรี
ภาคตะวันออก จันทบุรี โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.49398731180759 2018-01-01 2018-03-31 กองทุนเพื่อการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงา
ภาคกลาง อ่างทอง โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.49398731180759 สำนักงานกอวทันเพื่อส่งเสริมการอนัรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ นครสวรรค์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2019-01-01 2019-03-01 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา โครงการRE โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.49398731180759 2018-01-01 2018-03-31 กองทุน​
ภาคเหนือ พิจิตร โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.49398731180759 2019-01-01 2019-03-30 กองทุนเพื่อการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ ระนอง โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.00049398731180759 2018-01-01 2018-03-30 กทอ
ภาคตะวันออก ตราด โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.49398731180759 2018-04-01 2018-03-31 กองทุนเพื่อนการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ชลบุรี โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม (LPG) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.49398731180759 2018-01-01 กองทุนเพื่อส่งกเสริมและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ชลบุรี ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
1.4036889344342 2018-08-01 2018-11-30 สพจ.ชลบุรี
ภาคตะวันออก นครนายก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.49398731180759 2018-01-01 2018-03-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพ

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
1.4036889344342 2018-08-01 2018-11-30 อบต.
ภาคตะวันออก จันทบุรี โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
1.4036889344342 2018-08-01 2018-11-01 อบต.บางพระ
ภาคตะวันออก ตราด ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.28073778688685 2018-02-06 2018-05-31 อบต.
ภาคตะวันออก ชลบุรี โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.93579262295616 2018-02-06 2018-05-31 อบต. บางพระ
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี โซล่าเซลล์บนหลังคาอาคารจอดรถศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี เทส โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.77762522488401 กองทุนอนุรักษ์พลัง
ภาคเหนือ กำแพงเพชร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.1044408673421 2018-09-01 2023-09-30 บริษัทซื้อเครื่องปั่นไฟ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการขยายผลนวัตกรรมระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
46.789631147808 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตอ้อย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.119780323833 กระทรวงพลังงานและเอกชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตอ้อย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 กระทรวงพลังงาน
ภาคใต้ พัทลุง โครงการสร้างเมืองลุงให้เป็นเมืองเศรษฐกิจทางการเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตก้อนเชื้อเห็ดประหยัดพลังงาน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

2.9639238708456 2560-10-01 2561-09-30 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคใต้ ชุมพร โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.00049398731180759 2018-01-01 2019-03-31 กองทุนเพื่อการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.49398731180759 2018-01-01 2018-03-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.49398731180759 2018-01-01 2018-03-31 กองทุนเพื่อการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.49398731180759 2018-03-01 2018-03-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
ภาคใต้ชายแดน ยะลา โครงการส่งดสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.49398731180759 2018-01-01 2018-03-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.49398731180759 2018-01-01 2018-03-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.49398731180759 2018-01-01 2018-03-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง กาญจนบุรี โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.49398731180759 2561-01-01 2561-03-31 กองทุนเพื่อการส่งเสริมและอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ชลบุรี ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมขน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.49398731180759 2019-08-01 2019-11-30 ยังไม่มา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนในชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.49398731180759 2018-01-01 2018-03-31 สกทอ.
ภาคตะวันออก นครนายก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.49398731180759 2018-01-01 2018-03-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง สิงห์บุรี โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.49398731180759 2018-01-01 2018-03-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ระยอง โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.49398731180759 2018-01-01 2018-03-31 กองทุนเพื่อการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.49398731180759 2018-01-01 2018-03-31 กองทุนเพื่อการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ พิษณุโลก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.49398731180759 2018-01-01 2018-03-31 กองทุนเพื่อการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ สุโขทัย โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.49398731180759 2018-01-01 2018-03-31 กองทุนเพื่อการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.49398731180759 2018-01-01 2018-03-31 กองทุนพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการส่งเสรืมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.49398731180759 2018-01-01 2018-03-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ น่าน โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.00049398731180759 2018-01-01 2018-03-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
1.4036889344342 2018-08-01 2018-11-30 งบจังหวัด
ภาคกลาง กาญจนบุรี โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
1.4130468606638 2561-08-01 2561-11-30 งบจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
1.4036889344342 2018-08-01 2018-11-30 งบจังหวัดขอนแก่น
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร โ๕รงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
1.4036889344342 2018-08-01 2018-11-30 งบจังหวัด
ภาคตะวันออก นครนายก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
1.4036889344342 2018-08-01 2018-11-30 งบจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนชีวภาพในครัวเรือน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
1.4036889344342 2018-08-01 2018-11-30 งบจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
1.4036889344342 2018-08-01 2018-11-30 งบจังหวัด
ภาคกลาง สิงห์บุรี โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพกับครัวเรือน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
1.4036889344342 2019-08-01 2018-11-30 งบจังหวัด
ภาคใต้ สงขลา โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
1.4036889344342 2018-08-01 2018-11-30 งบจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน ยะลา โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
1.4036889344342 2018-08-01 2018-11-30 จังหวัดยะลา
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
1.4036889344342 2018-08-01 2018-11-30 งบจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
1.4036889344342 2019-08-01 2018-11-30 งบจังหวัด
ภาคตะวันออก ระยอง โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
1.4036889344342 2018-08-01 2018-11-30 จังหวัด
ภาคใต้ชายแดน ยะลา โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


170.43840545403 2018-03-01 2018-03-31 สำนักงานพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


170.43840545403 2018-03-01 2018-05-31 สำนักงานพลังงานจังหวัด
ภาคตะวันออก นครนายก โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีแก๊สชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


170.43840545403 2018-03-01 2018-05-31 สำนักงานพบังงานจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
1.4036889344342 2018-08-01 2018-11-30 งบจังหวัด
ภาคเหนือ พิษณุโลก โครงการลดการใช้ก๊าซหุงต้ม (LPG) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.049398731180759 2018-03-01 2018-04-15 สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม (LPG) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

4.9398731180759 2561-01-01 2561-03-31 กองทุนเื่อส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง สมุทรปราการ ติดตั้งไฟถนน solar cell 45 w โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.1555250449768 2016-08-22 2016-09-22 เทศบาลบางปู
ภาคกลาง สมุทรปราการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


777.62522488401 2016-02-01 2016-06-30 สหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี โครงการพัฒนาอาหารทะเลแปรรูปฮาลาลระดับชุมชน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
81.763564056434 2013-10-01 2014-09-01 งบพัฒนาจังหวัดปัตตานี ปี 2557
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี โครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
23.776157560837 2012-10-01 2013-09-01
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีพลังงาน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
11.888078780419 2012-09-01 2013-10-01
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี โครงการส่งเสริมและขยายผลเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
5.9440393902093 2011-10-01 2013-12-01
ภาคใต้ชายแดน ยะลา โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสม (เตาฟืนประหยัดพลังงาน)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)
โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.29639238708456 2012-01-01 2014-11-05
ภาคใต้ชายแดน ยะลา โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสม (เตาฟืนประหยัดพลังงาน) 1
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)
โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.75127237004072 2012-01-01 2014-11-05
ภาคใต้ สงขลา โครงการบ่อหมักแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติ เพื่อลด LPG ในครัวเรือน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.46789631147808 2011-01-01 2014-11-05
ภาคใต้ สงขลา โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมตามแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
2.2088817346842 2013-05-02 2013-05-02
ภาคใต้ สตูล ก่อสร้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างไฟถนนแบบโซล่าร์เซล โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 2013-10-01 2014-02-01
ภาคใต้ สตูล ก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างไฟถนนแบบโซล่าร์เซล2 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.93315026986081 2013-12-01 2014-04-01
ภาคใต้ สตูล ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างไฟถนนแบบโซล่าร์เซล 3 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
1.7689513423729 2013-10-01 2014-02-01
ภาคใต้ สตูล ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างไฟถนนแบบโซล่าร์เซล4 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.77762522488401 2013-10-01 2014-02-01
ภาคใต้ สตูล ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง5 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.93315026986081 2013-11-01 2014-03-01
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ผลิตน้ำเมันแบบไพโรไลซิส

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
4.6789631147808 2014-10-01 2015-09-30
ภาคใต้ พัทลุง ก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2694.3930208508 2014-02-01 2014-04-01 งบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ พัทลุง โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของชุมชนบ้านนาและชุมชนคลองใหญ่ เพื่อขยายผลในชุมชน ปี 2555
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

7.4098096771139 2012-07-01 2014-11-05
ภาคกลาง ราชบุรี โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ในครัวเรือนและเกษตรกร2 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
242.44515275548 2013-09-01 2014-10-01 งบกลุ่มจังหวัดฯ
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
8.3753439754576 2010-10-01 2011-09-01
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส โครงการบริหารจัดการด้านพลังงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านรอตันบาตู


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.63559322033898 2010-10-01 2011-09-01
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส โครงการส่งเสริมและขยายผลเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม ปี 2555


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3.0508474576271 2012-05-01 2013-07-01
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า OTOP และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
10.56718113815 2010-10-01 2011-09-01
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
11.940957574616 2010-10-01 2011-09-01
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร บูรณาการยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


21.649086260771 2013-10-01 2014-09-30 สำนักนโยบายและแผน
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตด้านพืช


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
13.869425243822 2011-01-01 2011-09-01
ภาคใต้ ชุมพร ส่งเสริมและขยายผลเทคโนโลยีที่เหมาะสม ปีงบประมาณ 2555
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.98797462361519 2012-05-01 2014-01-01
ภาคใต้ ชุมพร จัดตั้งแหล่งเรียนรู้โรงไฟฟ้าชุมชนบ้านคลองเรือ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


40.905217308967 2010-01-01 1471-11-05
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จัดตั้งบ่อก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ภายใต้โครงการจัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ปี 2557

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.98258225410397 2013-10-01 2014-09-01 กรมปศุสัตว์
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนจากของเสียหรือขยะชุมชน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

90.152684404886 2013-10-01 2014-09-30
ภาคใต้ พัทลุง ก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
9359.7668707612 2011-10-01 2012-09-01
ภาคใต้ พัทลุง โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของชุมชนบ้านนาและชุมชนคลองใหญ่ เพื่อขยายผลในชุมชน ปี 2555
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

7.4098096771139 2012-07-01 2014-11-05
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส โครงการบริหารจัดการด้านพลังงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านรอตันบาตู


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.63559322033898 2010-10-01 2011-09-01
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส โครงการส่งเสริมและขยายผลเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม ปี 2555


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3.0508474576271 2012-05-01 2013-07-01
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า OTOP และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
10.56718113815 2010-10-01 2011-09-01
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
11.473061263138 2010-10-01 2011-09-01
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตด้านพืช

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
13.869425243822 2011-01-01 2011-09-01
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)
โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
11.566301249882 2012-10-01 2013-09-01 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี โครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
23.776157560837 2012-10-01 2013-09-01 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีพลังงาน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
11.888078780419 2012-09-01 2013-10-01 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี โครงการส่งเสริมและขยายผลเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
5.9440393902093 2011-10-01 2013-12-01
ภาคใต้ชายแดน ยะลา โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสม (เตาฟืนประหยัดพลังงาน)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)
โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.29639238708456 2012-01-01 2014-11-05
ภาคใต้ชายแดน ยะลา โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสม (เตาฟืนประหยัดพลังงาน) 1
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)
โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.75127237004072 2012-01-01 2014-11-05
ภาคใต้ สงขลา โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมตามแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
2.2088817346842 2013-05-02 2013-05-02
ภาคใต้ สตูล ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างไฟถนนแบบโซล่าร์เซล โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.99132611748887 2013-10-01 2014-02-01 กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล
ภาคใต้ สตูล ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างไฟถนน2 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.99132611748887 2013-12-01 2014-04-01 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล
ภาคใต้ สตูล ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างไฟถนนแบบโซล่าร์เซล3 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
1.7689513423729 2013-10-01 2014-02-01 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล
ภาคใต้ สตูล ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างไฟถนนแบบโซล่าร์เซล4 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.77762522488401 2013-10-01 2014-02-01 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล
ภาคใต้ สตูล ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง5 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
5.6121133846416 2013-11-01 2014-03-01
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการพลังงานหนึ่งอำเภอหนึ่งโครงการพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

16.97875556292 2010-11-04 2013-09-30
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)
โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.041165609317299 2014-11-05 2014-11-05 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ภาคใต้ ชุมพร จัดตั้งแหล่งเรียนรู้โรงไฟฟ้าชุมชนบ้านคลองเรือ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
40.905217308967 2010-01-01 1471-11-05
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร การผลิตเตาชีวมวล”
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.29639238708456 2012-07-01 2012-09-30
ภาคกลาง นครปฐม กลุ่มผลไม้ลดและผลผลิตเกษตรแปรรูป

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4.8600559781831 2012-09-01 2013-10-01
ภาคกลาง นครปฐม ศูนย์สาธิตสมุนไพรตำบลทุ่งขวาง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2.5849824827194 2012-09-01 2013-10-01
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนจากของเสียหรือขยะชุมชน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

90.152684404886 2012-10-01 2013-09-30 งบประมาณจังหวัด
ภาคกลาง นครปฐม วิสาหกิจชุมชนกล้วยอบน้ำผึ้งแม่ประทุม


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3.2312281033993 2012-09-01 2013-10-01
ภาคกลาง นครปฐม วิสาหกิจชุมชนน้ำดื่มสัมปทวน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
86.796186862532 2012-09-01 2013-10-01
ภาคตะวันออก ตราด ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเศรษฐกิจพอเพียง พลังงานทดแทนแบบครบวงจรและยั่งยืน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


280.32345421835 2013-04-01 1471-04-01 สำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง(สพพ.1) องค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ภาคใต้ ชุมพร ส่งเสริมและขยายผลเทคโนโลยีที่เหมาะสม ปีงบประมาณ 2555
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.98797462361519 2012-05-01 2014-01-01
ภาคกลาง นครปฐม วิสาหกิจชุมชนอำเภอกำแพงแสน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
8920.3435334061 2012-09-01 2013-10-01
ภาคใต้ พัทลุง ก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.8407347789035 2011-10-01 2012-09-01
ภาคใต้ สงขลา โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมตามแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
2.2088817346842 2010-10-01 2011-09-01
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการพลังงานหนึ่งอำเภอหนึ่งโครงการพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

16.97875556292 2010-11-04 2013-09-30
ภาคใต้ พัทลุง โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของชุมชนบ้านนาและชุมชนคลองใหญ่ เพื่อขยายผลในชุมชน ปี 2555
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)
โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
249.8549624326 2012-07-01 2014-11-05 กระทรวงพลังงานโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรระดับชุมชนประจำปีงบประมาณ 2555
ภาคกลาง ราชบุรี โครงการจัดทำระบบกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
8.3753439754576 2011-09-01 2012-10-01 งบยุทธศาสตร์จังหวัด
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
8.3753439754576 2010-10-01 2011-09-01
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อเพิ่มมูลค่า

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
2.8073778688685 2011-10-01 2012-09-30
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ โครงการส่งเสริมศักยภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและพืชพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.018715852459123 2011-10-01 2012-09-30
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส โครงการบริหารจัดการด้านพลังงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านรอตันบาตู


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.64624562067986 2010-10-01 2011-09-01
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส โครงการส่งเสริมและขยายผลเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม ปี 2555


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3.1019789792633 2012-05-01 2013-07-01 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า OTOP และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
10.56718113815 2010-10-01 2011-09-01
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
11.473061263138 2010-10-01 2011-09-01
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตด้านพืช

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
13.869425243822 2011-01-01 2011-09-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน6

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
5.614755737737 2010-03-01 2013-10-01
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

22.550109127923 2011-10-01 2012-09-01 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ภาคใต้ ชุมพร จัดตั้งแหล่งเรียนรู้โรงไฟฟ้าชุมชนบ้านคลองเรือ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


40.905217308967 2010-01-01 1471-11-05
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี โครงการส่งเสริมและขยายผลเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.0022152378373 2011-10-01 2013-12-01 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง กาญจนบุรี โครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชน 162 ชุมชนประจำปี 2551
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.0002058280465865 2013-04-24 2013-04-24
ภาคกลาง กาญจนบุรี โครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชน 300 ชุมชนประจำปี 2552
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)
โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.0005794905785437 2013-04-24 2013-04-24
ภาคกลาง กาญจนบุรี โครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชน 75 ชุมชนประจำปี 2553
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.00017043840545403 2013-04-24 2013-04-24
ภาคกลาง กาญจนบุรี โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)
โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.0054540289745289 2013-04-24 2013-04-24
ภาคใต้ชายแดน ยะลา โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสม (เตาฟืนประหยัดพลังงาน)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)
โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.29639238708456 2012-01-01 2014-11-05 งบประมาณจากสำนักวิชาการพลังงานเขต 4 (สงขลา)
ภาคกลาง กาญจนบุรี โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ปี 2555
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)
โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.023052741217688 2013-04-24 2013-04-24
ภาคใต้ชายแดน ยะลา โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสม (เตาฟืนประหยัดพลังงาน) 1
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.75127237004072 2012-01-01 2014-11-05 งบประมาณจากสำนักวิชาการพลังงานเขต 4 (สงขลา)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการจัดทำระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้าสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


511.31521636209 2013-04-26 2013-04-26
ภาคกลาง ราชบุรี โครงการจัดทำระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้าสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2011-10-01 2012-09-01
ภาคใต้ สงขลา ติดตั้งระบบไฟฟ้าจากกังหันลมตามแผนพัฒนาฟื้นฟูพิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


127.82880409052 2013-05-02 2013-05-02
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมบ่อแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ ขนาด 100 ลบ.ม. พื้นที่ดำเนินการ บ้านถนน ม.2 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา , ม.3 ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.28073778688685 2013-05-02 2013-05-02
ภาคเหนือ สุโขทัย โรงไฟฟ้าทิพย์สุโขทัยไบโอเอนเนอยี่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
20.547330635031 2012-01-31 2014-11-05 โรงไฟฟ้าทิพย์สุโขทัยไบโอเอนเนอยี่
ภาคใต้ ชุมพร โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม (โครงการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.6796704857495 2011-10-01 2012-09-01
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการ 82 วิสาหกิจชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา (เตาแก๊สชีวมวลแกลบ)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.068175362181612 2013-05-09 2013-05-09
ภาคกลาง นครปฐม วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีและปุ๋ยเม็ดยาโบราณ ตำบลไทรงาม


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4.523719344759 2011-09-01 2012-10-01
ภาคกลาง นครปฐม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านผักตบชวา ตำบลไทรงาม


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
7.1087018274785 2011-09-01 2012-10-01
ภาคใต้ กระบี่ pytest โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2.0920178013446 2013-06-21 2013-06-21
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร การผลิตเตาชีวมวล”
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)
โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.76428869856264 2012-07-01 2012-09-30
ภาคกลาง นครปฐม กลุ่มผลไม้ลดและผลผลิตเกษตรแปรรูป

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4.8600559781831 2012-09-01 2013-10-01 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนบ้านวังลุง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.46789631147808 2011-01-01 2014-11-05
ภาคกลาง นครปฐม ผู้เสี้ยงสุกรตำบลท่าพระยา

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.46789631147808 2012-09-01 2013-10-01 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม
ภาคกลาง นครปฐม ศูนย์สาธิตสมุนไพรตำบลทุ่งขวาง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2.5849824827194 2012-09-01 2013-10-01 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม
ภาคเหนือ ตาก จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


279.94508095824 2014-11-05 2014-11-05
ภาคกลาง นครปฐม วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัทฑ์อาหาร ตำบลบ้านสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3.2312281033993 2011-09-01 2012-10-01
ภาคกลาง นครปฐม วิสาหกิจชุมชนขนมไทยห่อใบตอง ตำบลมหาสวัสดิ์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
5.8162105861187 2011-09-01 2012-10-01
ภาคกลาง นครปฐม วิสาหกิจชุมชนกล้วยอบน้ำผึ้งแม่ประทุม


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3.2312281033993 2012-09-01 2013-10-01 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม
ภาคกลาง นครปฐม วิสาหกิจชุมชนน้ำดื่มสัมปทวน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


82.117223747751 2012-09-01 2013-10-01 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม
ภาคเหนือ ตาก ส่งเสริมศักยภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและพืชพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
4.6789631147808 2011-10-01 2012-09-30 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ภาคกลาง นครปฐม วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านแผนไทย ตำบลสามง่าม

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
8931.9759545783 2011-09-01 2012-10-01
ภาคใต้ ชุมพร ส่งเสริมและขยายผลเทคโนโลยีที่เหมาะสม ปีงบประมาณ 2555
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.98797462361519 2012-05-01 2014-01-01 กองทุนส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง นครปฐม วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านแผนไทย ตำบลหนองดินแดง

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
8923.7040106336 2011-09-01 2012-10-01
ภาคกลาง นครปฐม วิสาหกิจชุมชนอำเภอกำแพงแสน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
8920.3435334061 2012-09-01 2013-10-01 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม
ภาคใต้ พัทลุง ก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
9359.7668707612 2011-10-01 2012-09-01 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ โครงการส่งเสริมการผลิตถ่านอัดแท่งของวัตถุ ดิบเหลือใช้ทางการเกษตร
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.02469936559038 2010-10-10 2011-09-03
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร การผลิตเตาชีวมวล
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.0082331218634599 2013-04-24 2013-04-24
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
242.44515275548 2010-10-01 2011-09-01 งบจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส โครงการบริหารจัดการด้านพลังงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านรอตันบาตู


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.66755042136161 2010-10-01 2011-09-01 งบประมาณจากจังหวัดนราธิวาส
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ โครงการส่งเสริมการผลิตถ่านอัดแท่งของวัตถุ ดิบเหลือใช้ทางการเกษตร
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.02469936559038 2010-10-01 2011-09-01
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า OTOP และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
10.56718113815 2010-10-01 2011-09-01 งบพัฒนาจังหวัดปัตตานี ปี 2554
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
11.473061263138 2010-10-01 2011-09-01 งบพัฒนาจังหวัดปัตตานี ปี 2554
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตด้านพืช

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
13.869425243822 2011-01-01 2011-09-01 งบพัฒนาจังหวัดปัตตานี ปี 2554
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

21.795543509137 2010-10-01 2011-09-01 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ภาคใต้ ชุมพร จัดตั้งแหล่งเรียนรู้โรงไฟฟ้าชุมชนบ้านคลองเรือ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


40.905217308967 2010-01-01 1471-11-05 กฟผ.ชุมชนคลองเรือ
ภาคกลาง กาญจนบุรี โครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชน 162 ชุมชนประจำปี 2551
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.0002058280465865 2013-04-24 2013-04-24
ภาคกลาง กาญจนบุรี โครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชน 300 ชุมชนประจำปี 2552
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.00082331218634599 2013-04-24 2013-04-24
ภาคกลาง กาญจนบุรี โครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชน 75 ชุมชนประจำปี 2553
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.0002058280465865 2013-04-24 2013-04-24
ภาคกลาง กาญจนบุรี โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.0065864974907679 2013-04-24 2013-04-24
ภาคกลาง สุพรรณบุรี ส่งเสริมการใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และขยะอินทรีย์ในการหุงต้มอาหารเพื่อ ทดแทนก๊าซ LPG

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.018715852459123 2013-04-24 2013-04-24
ภาคกลาง สุพรรณบุรี ส่งเสริมการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในกระบวนการการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและการประหยัดพลังงานในกลุ่มวิสาหกิจหรือกลุ่มเกษตรกร ปี 2554
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)
โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
9.3579262295616 2013-04-24 2013-04-24
ภาคใต้ สงขลา โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมตามแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
2.2088817346842 2011-01-01 2012-01-01 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ สงขลา ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมตามแผนพัฒนาฟื้นฟูพิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


127.82880409052 2010-10-01 2011-09-01
ภาคกลาง นครปฐม วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีและปุ๋ยเม็ดยาโบราณ ตำบลไทรงาม


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4.5237195343922 2011-09-01 2012-10-01
ภาคกลาง นครปฐม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านผักตบชวา ตำบลไทรงาม

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
11.787665240254 2011-09-01 2012-10-01 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม
ภาคกลาง นครปฐม แปรรูปเนื้อสัตว์ ตำบลห้วยพระ


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
5.8162108299328 2010-09-01 2011-10-01
ภาคกลาง นครปฐม วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัทฑ์อาหาร ตำบลบ้านสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3.2312282388516 2011-09-01 2012-10-01 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม
ภาคกลาง นครปฐม วิสาหกิจชุมชนขนมไทยห่อใบตอง ตำบลมหาสวัสดิ์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
5.8162108299328 2011-09-01 2012-10-01 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการพลังงานหนึ่งอำเภอหนึ่งโครงการพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

16.97875556292 2010-11-04 2013-09-30 งบประมาณจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ โครงการต้นแบบ ผักปลอดสาร พลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


472.79613672948 2010-10-01 2011-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์,ธนาคาร ธกส. ,สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (ศูนย์มีชัย)
ภาคกลาง นครปฐม วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านแผนไทย ตำบลสามง่าม

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
8931.9759552285 2011-09-01 2012-10-01 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม
ภาคกลาง นครปฐม วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านแผนไทย ตำบลหนองดินแดง

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
8923.7040109371 2011-09-01 2012-10-01 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม
ภาคใต้ พัทลุง บ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน…(ตำบลแพรกหา)

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
232.70338818523 2010-10-01 2014-02-01 งบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง ราชบุรี ระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพ

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
242.44515275548 2009-09-01 2010-10-01 งบกองทุนฯและเจ้าของฟาร์ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร บูรณาการยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


21.649086260771 2013-10-01 2014-09-30 สำนักนโยบายและแผน
ภาคกลาง กาญจนบุรี โครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชน 75 ชุมชนประจำปี 2553
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.0002058280465865 2013-04-24 2013-04-24
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการส่งเสริมการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในขบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและการประหยัดพลังงานในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

383.48641227157 2013-04-26 2013-04-26
ภาคกลาง นครปฐม แปรรูปเนื้อสัตว์ ตำบลห้วยพระ


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
5.8162108299328 2010-09-01 2011-10-01 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรภูพาน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
89.54407726541 2010-10-01 2014-11-04
ภาคใต้ ชุมพร จัดตั้งแหล่งเรียนรู้โรงไฟฟ้าชุมชนบ้านคลองเรือ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


40.905217308967 2014-11-05 1471-11-05 กฟผ.ชุมชนคลองเรือ
ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส โครงการขยายผลเพื่อการจัดทำแผนพลังงานชุมชน ตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
85.438152163621 2008-10-01 2009-03-01 งบประมาณจังหวัดนราธิวาส
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
8.4221336066054 2008-01-01 2014-01-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง กาญจนบุรี โครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชน 162 ชุมชนประจำปี 2551
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.0002058280465865 2013-04-24 2013-04-24
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการกังหันลมเฉลิมพระเกียริ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


213.04800681754 2013-04-26 2013-04-26
ภาคใต้ พัทลุง ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการบริโภคและการเกษตร ขนาดไม่น้อยกว่า 3 กิโลวัตต์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2561-10-01 2562-09-30 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคกลาง ราชบุรี โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก(VSPP) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2561-04-02 2562-07-30 บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน


2018-08-01 2018-11-30 งบจังหวัด
ภาคกลาง นนทบุรี โครงการปลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


2019-03-01 2019-03-01 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง นนทบุรี โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2018-02-06 2018-05-31 อบต.
ภาคใต้ สตูล ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน


2018-01-01 2018-03-31 กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน


2019-01-01 2019-03-31 กองทุนเพื่อการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง สระบุรี โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0 2018-01-01 2018-03-31 กิองทุน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทน


2018-01-01 2018-03-31 กองทุนฯอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี โครงการชีวมวลทดแทนLPG โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2019-05-01 2019-08-01 กองทุนฯ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี โครงการส่งเสริมก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ขนาด8คิว โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2019-01-01 2019-09-30 กองทุนฯ
ภาคเหนือ พิจิตร โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน


2019-05-01 2019-08-01 งบจังหวัด
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน


2018-03-01 2018-05-31 ยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภาคกลาง ปทุมธานี โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2019-08-01 2019-03-01 จังหวัด
ภาคเหนือ นครสวรรค์ โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพ


2018-02-06 2018-05-31 อบต.
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากโรงงานอุตสาหกรรม


2018-03-01 2018-05-31 สพจ.อย
ภาคกลาง สมุทรสงคราม ส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม


2018-03-01 2018-05-31 สำนักงานพลังงานจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


2019-08-01 2019-08-01 งบจังหวัด
ภาคตะวันออก ชลบุรี โครงการลดการใช้แก๊สหุงต้ม
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0 2018-03-01 2018-04-15 สป.พน.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ ปรับปรุงเตา


2019-07-01 2019-08-01 สป.พน
ภาคใต้ พัทลุง ไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธิ์


2019-01-01 2019-07-31 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ พิษณุโลก โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลแทนการใช้ก๊าซหุงตัม(LPG)


2018-08-31 2019-08-01 กองทุนเพื่อการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา ติดตั้งชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2018-10-01 2019-08-01 งบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น สูบน้ำ


2019-06-01 2019-08-01 งบจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและใช้พลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่


2018-12-03 2019-08-01 งบพัฒนาจังหวัดสุรินทร์
ภาคกลาง สมุทรปราการ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0 2018-03-01 2018-06-01 สป.พน
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา ติดตั้งชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2018-03-30 2018-08-06 งบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าว โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0 กระทรวงพลังงาน
ภาคใต้ พัทลุง โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการอุปโภคบริโภค โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2560-10-01 2561-09-30 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคใต้ พัทลุง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2560-10-01 2561-09-30 งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ พัทลุง โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปากพนัง อันเนื่องงมาจากพระราชดำริ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2560-10-01 2561-09-30 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคกลาง สิงห์บุรี โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2018-03-01 2018-05-31 สพจ.สิงห์บุรี
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2018-02-06 2018-05-31 อบต.
ภาคตะวันออก ระยอง โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซีวภาพ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2018-02-06 2018-05-31 อบต.
ภาคกลาง สมุทรปราการ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0 2016-10-01 2017-09-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคใต้ พัทลุง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ ประมง เพื่อความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2559-10-01 2560-09-30 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคใต้ พัทลุง โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน ระยะที่ 1 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0 2559-10-01 2560-09-30 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ พัทลุง โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน ระยะที่ 2 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0 2559-10-01 2560-09-30 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ พัทลุง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตเพื่อความมั่นคงทางอาหารและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0 2559-10-01 2559-10-30 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคกลาง สมุทรปราการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สหกรณ์การเกษตรบางพลี จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


466.5751349304 2016-02-01 2016-06-01 สหกรณ์การเกษตรบางพลี จำกัด
ภาคใต้ พัทลุง บ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน…(ตำบลแพรกหา)


2010-10-01 2014-02-01
ภาคกลาง ราชบุรี โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ในครัวเรือนและเกษตรกร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2013-09-01 2014-10-01 งบกลุ่มจังหวัดฯ
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชากรในการลด คัดแยก แปรรูปของชุมชน


2012-10-01 2013-09-01
ภาคใต้ชายแดน ยะลา โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสม (ฟาร์มนายสวัสดิ์ ลายเจียร)

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2012-01-01 2014-11-05
ภาคใต้ชายแดน ยะลา โครงการฝึกอบรมเกษตรกรการจัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ หลักสูตรการปลูกพืชอาหารสัตว์ การผสมอาหารสัตว์ และการทำบ่อแก๊สชีวภาพ


2014-01-01 2014-11-05 งบประมาณจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา
ภาคใต้ สงขลา ส่งเสริมและขยายผลระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือนขนาดเล็ก เพื่อลดการใช้ก๊าซ LPG

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2013-01-01 2014-11-05
ภาคใต้ สงขลา ส่งเสริมและขยายผลระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือนขนาดเล็ก เพื่อลดการใช้ก๊าซ LPG (2)

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2013-01-01 2014-11-05
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์


2014-10-01 2015-09-30
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ผลิตก๊าซชีวภาพ


2014-09-01 2014-09-01
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ผลิตน้ำมันจากการคัดแยกขยะ

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2014-06-01 2015-09-30
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย เชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม


2014-10-01 2015-08-31
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช นครพลังงานสีเขียว


2011-10-01 2012-09-01
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนบ้านวังลุง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2011-01-01 2014-11-05
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2011-10-01 2012-09-01
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช สร้างโลกสีเขียว โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2012-10-01 2013-09-01
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช สร้างโลกสีเขียว2 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2012-10-01 2013-09-01
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ส่งเสริมการใช้บ่อแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร


2009-10-01 2010-09-01
ภาคใต้ พัทลุง ลดมลพิษ ลดรายจ่ายด้วยแก๊สชีวภาพสู่ชุมชน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
2689.8423154252 2012-10-01 2013-09-01
ภาคใต้ พัทลุง ลดรายจ่าย เพิ่มคุณค่า พัฒนาครัวเรือนด้วยพลังงานแก๊สชีวภาพ


2013-10-01 2014-09-01 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "กิจกรรมก๊าซชีวภาพสำหรับใช้ในครัวเรือน"


2013-01-03 2013-09-30 อบต.คำโคกสูง
ภาคใต้ ชุมพร โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่


2010-01-01 2014-11-05
ภาคใต้ ชุมพร โครงการพลังงานทดแทน


2012-10-01 2014-09-01
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี โครงการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ


2013-10-01 2014-09-30 งบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตำบลศรีธาตุ
ภาคใต้ พัทลุง บ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน


2013-01-01 2013-10-01 งบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ พัทลุง บ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน…(ตำบลแพรกหา)


2010-10-01 2014-02-01
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพลังงานทดแทน


2010-10-01 2011-09-01
ภาคกลาง ราชบุรี โครงการส่งเสริมการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในขบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและการประหยัดพลังงานในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกร


2012-09-01 2013-10-01 งบกลุ่มจังหวัดฯ
ภาคกลาง ราชบุรี โครงการส่งเสริมการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในขบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและการประหยัดพลังงานในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกร1


2012-09-01 2013-10-01 งบกลุ่มจังหวัดฯ
ภาคกลาง ราชบุรี โครงการส่งเสริมการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในขบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและการประหยัดพลังงานในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกร2 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2012-09-01 2013-10-01 งบกลุ่มจังหวัดฯ
ภาคกลาง ราชบุรี โครงการส่งเสริมการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในขบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและการประหยัดพลังงานในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกร3


2012-09-01 2013-10-01 งบกลุ่มจังหวัดฯ
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชากรในการลด คัดแยก แปรรูปของชุมชน


2012-10-01 2013-09-01 งบจังหวัด
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


2014-11-05 2014-11-05 งบจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน ยะลา โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสม (ฟาร์มนายสวัสดิ์ ลายเจียร)


2012-01-01 2014-11-05
ภาคใต้ชายแดน ยะลา โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ หมู่ที่ 4 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2011-01-01 2014-11-05
ภาคใต้ สงขลา ส่งเสริมและขยายผลระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือนขนาดเล็ก เพื่อลดการใช้ก๊าซ LPG


2013-01-01 2014-11-05 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ สงขลา ส่งเสริมและขยายผลระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือนขนาดเล็ก เพื่อลดการใช้ก๊าซ LPG (2)

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2013-01-01 2014-11-05 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ สงขลา โครงการบ่อหมักแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติ เพื่อลด LPG ในครัวเรือน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2011-01-01 2014-11-05
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนบ้านวังลุง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2011-01-01 2014-11-05
ภาคกลาง นครปฐม ผู้เสี้ยงสุกรตำบลท่าพระยา


2012-09-01 2013-10-01
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2011-10-01 2012-09-01
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช สร้างโลกสีเขียว โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2012-10-01 2013-09-01 งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช สร้างโลกสีเขียว2 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2012-10-01 2013-09-01 งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ส่งเสริมการใช้บ่อแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร


2009-10-01 2010-09-01
ภาคเหนือ ตาก ส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
8916.466059682 2013-01-01 2013-12-31
ภาคใต้ พัทลุง ลดมลพิษ ลดรายจ่ายด้วยแก๊สชีวภาพสู่ชุมชน


2012-10-01 2013-09-01 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ไฟฟ้าส่งสว่างริมแม่น้ำโขง สูง 4 เมตร พร้อมโซล่าเซลล์


2014-01-01 2014-04-30 เทศบาลเมืองท่าบ่อ
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการพัฒนาและส่งเสริมแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารระดับครัวเรือน


2010-10-01 2013-09-30
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2010-12-31 2013-11-30
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงขนาดเล็ก


2012-10-01 2014-07-31
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน1


2010-10-01 2013-03-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน2

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2010-03-01 2013-10-01
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อเพิ่มมูลค่า


2011-10-01 2012-09-30
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ โครงการส่งเสริมศักยภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและพืชพลังงานทดแทน


2011-10-01 2012-09-30
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน3


2010-03-01 2013-10-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน4


2010-03-01 2013-10-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน5


2010-03-01 2013-10-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน6


2010-03-01 2013-10-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน7


2010-03-01 2013-10-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน8

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2010-03-01 2013-10-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน9


2010-03-01 2013-10-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน10


2010-03-01 2013-10-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน11


2010-03-01 2013-10-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน12


2010-03-01 2013-10-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน13


2010-03-01 2013-10-01
ภาคใต้ ชุมพร โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่


2010-01-01 2014-11-05
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน14


2010-03-01 2013-10-01
ภาคใต้ ชุมพร โครงการพลังงานทดแทน


2012-10-01 2014-09-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน15


2010-03-01 2013-10-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน16

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2010-03-01 2013-10-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน17

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2010-03-01 2013-10-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน18

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2009-03-01 2013-10-01
ภาคเหนือ สุโขทัย การผลิตกล้วยตากด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2011-10-01 2012-09-30
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน19


2010-03-01 2013-10-01
ภาคเหนือ สุโขทัย บ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน


2014-11-05 2014-11-05 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2553
ภาคเหนือ สุโขทัย พลังงานทดแทน โรงเรียนเชิงคีรี (สุวิชานวรวุฒิ) อ.บ้านด่านลานหอย


2013-05-01 2014-03-31 สำนักงานเกษตรอำเภอ
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช นครพลังงานสีเขียว


2011-10-01 2012-09-01
ภาคใต้ ชุมพร โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ


1471-11-04 1471-11-04 ทุนส่วนตัว
ภาคใต้ ชุมพร ส่งเสริมพลังงานทดแทนการใช้บ่อแก๊ซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหาร


2014-11-04 2014-11-04
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ โครงการส่งเสริมบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน


2012-10-01 2013-09-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


2471.3568790834 2014-11-04 2014-11-04 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
ภาคใต้ พัทลุง บ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน…(ตำบลแพรกหา)


2010-10-01 2014-02-01
ภาคกลาง ราชบุรี โครงการส่งเสริมการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในขบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและการประหยัดพลังงานในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกร


2011-09-01 2012-10-01 งบกลุ่มจังหวัดฯ
ภาคใต้ชายแดน ยะลา โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสม (ฟาร์มนายสวัสดิ์ ลายเจียร)

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2012-01-01 2014-11-05 งบประมาณจากสำนักวิชาการพลังงานเขต 4 (สงขลา)
ภาคใต้ชายแดน ยะลา โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ หมู่ที่ 4 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2011-01-01 2014-11-05
ภาคใต้ สงขลา โครงการบ่อหมักแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติ เพื่อลด LPG ในครัวเรือน


2011-01-01 2014-11-05
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ รูปแบบที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโคแบบครบวงจรสำหรับชุมชนบ้านห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์


2014-11-05 2014-11-05
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2011-10-01 2012-09-01 งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ส่งเสริมการใช้บ่อแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร


2009-10-01 2010-09-01
ภาคเหนือ กำแพงเพชร โครงการพลังงานทดแทน


2012-04-01 2019-04-30 บริษัทสหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการพัฒนาและส่งเสริมแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารระดับครัวเรือน


2010-10-01 2013-09-30
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์


2010-12-31 2013-11-30
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงขนาดเล็ก


2012-10-01 2014-07-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2010-10-01 2013-03-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน2


2010-03-01 2013-10-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน3


2010-03-01 2013-10-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน4


2010-03-01 2013-10-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน5


2010-03-01 2013-10-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน7

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2010-03-01 2013-10-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน8


2010-03-01 2013-10-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน9

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2010-03-01 2013-10-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน10


2010-03-01 2013-10-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน11


2010-03-01 2013-10-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน12


2010-03-01 2013-10-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน13


2010-03-01 2013-10-01
ภาคใต้ ชุมพร โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่


2010-01-01 2014-11-05
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน14


2010-03-01 2013-10-01
ภาคกลาง สุพรรณบุรี ส่งเสริมการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในกระบวนการการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและการประหยัดพลังงานในกลุ่มวิสาหกิจหรือกลุ่มเกษตรกร


2013-04-24 2013-04-24
ภาคกลาง สุพรรณบุรี ส่งเสริมการใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และขยะอินทรีย์ในการหุงต้มอาหารเพื่อ ทดแทนก๊าซ LPG


2013-04-24 2013-04-24
ภาคกลาง สุพรรณบุรี ส่งเสริมการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในกระบวนการการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและการประหยัดพลังงานในกลุ่มวิสาหกิจหรือกลุ่มเกษตรกร ปี 2554
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0 2013-04-24 2013-04-24
ภาคกลาง สุพรรณบุรี ส่งเสริมการใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และขยะอินทรีย์ในการหุงต้มอาหารเพื่อทดแทนก๊าซ LPG ในครัวเรือน


2013-04-24 2013-04-24
ภาคกลาง สุพรรณบุรี ส่งเสริมการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในกระบวนการการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและการประหยัดพลังงานในกลุ่มวิสาหกิจหรือกลุ่มเกษตรกร ปี 2555
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0 2013-04-24 2013-04-24
ภาคใต้ ชุมพร โครงการพลังงานทดแทน


2012-10-01 2014-09-01 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน15


2010-03-01 2013-10-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน16

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2010-03-01 2013-10-01
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2013-04-26 2013-04-26
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน17

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2010-03-01 2013-10-01
ภาคเหนือ สุโขทัย การผลิตกล้วยตากด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์


2011-10-01 2012-09-30 กระทรวงพลังงานร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาคใต้ สงขลา โครงการส่งเสริมก๊าซชีวภาพในโรงเรียน อ.จะนะ จ.สงขลา จำนวน 5 ชุด


2013-05-02 2013-05-02
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน18

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2009-03-01 2013-10-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน19


2010-03-01 2013-10-01
ภาคใต้ ชุมพร โครงการส่งเสริมวิถีพอเพียง (ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์หรือเศษอาหารระดับครัวเรือน)


2013-05-02 2013-05-02
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช นครพลังงานสีเขียว


2011-10-01 2012-09-01 งบจังหวัด
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช นครพลังงานสีเขียว2


2011-10-01 2012-09-01 งบจังหวัด
ภาคกลาง นครปฐม ห้วยหมอนทองมุ่งพัฒนา อำเภอกำแพงแสน


2010-09-01 2011-10-01
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช นครพลังงานสีเขียว 3


2011-10-01 2012-09-01 งบจังหวัด
ภาคใต้ ชุมพร ส่งเสริมพลังงานทดแทนการใช้บ่อแก๊ซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหาร


2014-11-04 2014-11-04
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการพลังงาน ครบวงจรในชุมชนระดับตำบล
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0 2013-04-23 2013-04-23
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า (T5) ในอาคารศาลากลาง จังหวัดอุดรธานี


2013-04-23 2013-04-23
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน


2013-04-23 2013-04-23
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ โครงการส่งเสริมการผลิตแก๊สชีวภาพในชุมชนจากมูลสัตว์และขยะอินทรีย์


2013-04-23 2013-04-23
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทน (ก๊าซชีวภาพ) ภาคครัวเรือน


2013-04-23 2013-04-23
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ บ่อหมักแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน


2013-04-24 2013-04-24
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บ่อหมักก๊าซชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน


2012-03-10 2013-05-10
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2555 ส่วนที่ 2


2011-10-10 2012-09-10
ภาคกลาง ราชบุรี โครงการส่งเสริมการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในขบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและการประหยัดพลังงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0 2013-04-24 2013-04-24
ภาคกลาง ราชบุรี โครงการส่งเสริมการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในขบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและการประหยัดพลังงานในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0 2013-04-24 2013-04-24
ภาคกลาง ราชบุรี โครงการส่งเสริมการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในขบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและการประหยัดพลังงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปี 2555
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0 2013-04-24 2013-04-24
ภาคใต้ พัทลุง บ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน…(ตำบลแพรกหา)


2010-10-01 2014-02-01
ภาคกลาง ราชบุรี โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลดการใช้ lpg ในครัวเรือน


2010-09-01 2011-10-01 กองทุนอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง


2010-10-01 2011-09-01 งบพัฒนาจังหวัดปัตตานี ปี 2554
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน9


2010-03-01 2013-10-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน10


2010-03-01 2013-10-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน11


2010-03-01 2013-10-01
ภาคใต้ชายแดน ยะลา โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล (โครงการวางแผนพลังงานชุมชน)

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2011-01-01 2014-11-05 งบประมาณจากโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรใน ชุมชนระดับตำบล (โครงการวางแผนพลังงานชุมชน) สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน12


2010-03-01 2013-10-01
ภาคใต้ชายแดน ยะลา โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ หมู่ที่ 4 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2011-01-01 2014-11-05 เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน13


2010-03-01 2013-10-01
ภาคใต้ สงขลา โครงการบ่อหมักแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติ เพื่อลด LPG ในครัวเรือน


2011-01-01 2014-11-05 กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน14


2010-03-01 2013-10-01
ภาคใต้ ชุมพร โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่


2010-07-01 2014-11-05 องค์การบริหารส่วนตำบลครน
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน15


2010-03-01 2013-10-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน16

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2010-03-01 2013-10-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน17

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2010-03-01 2013-10-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน18


2009-03-01 2013-10-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน19


2010-03-01 2013-10-01
ภาคกลาง นครปฐม ห้วยหมอนทองมุ่งพัฒนา อำเภอกำแพงแสน


2010-09-01 2011-10-01
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนบ้านวังลุง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2011-01-01 2014-11-05 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ส่งเสริมการใช้บ่อแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร


2009-10-01 2010-09-01
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์


2010-12-31 2013-11-30
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน1

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2010-10-01 2013-03-01 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน2

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2010-03-01 2013-10-01
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อเพิ่มมูลค่า


2011-10-01 2012-09-30
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทน (ก๊าซชีวภาพ) ภาคครัวเรือน


2010-09-01 2013-04-23
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ โครงการส่งเสริมศักยภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและพืชพลังงานทดแทน


2011-10-01 2012-09-30 งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการพลังงาน ครบวงจรในชุมชนระดับตำบล


2013-04-23 2013-04-23
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน3


2010-03-01 2013-10-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน4

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2010-03-01 2013-10-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน5


2010-03-01 2013-10-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน6


2010-03-01 2013-10-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน7


2010-03-01 2013-10-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน8


2010-03-01 2013-10-01
ภาคกลาง ราชบุรี โครงการส่งเสริมการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในขบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและการประหยัดพลังงานในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0 2013-04-24 2013-04-24
ภาคกลาง ราชบุรี โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน


2013-04-24 2013-04-24
ภาคกลาง ราชบุรี โครงการส่งเสริมการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในขบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและการประหยัดพลังงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0 2013-04-24 2013-04-24
ภาคกลาง สุพรรณบุรี ส่งเสริมการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในกระบวนการการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและการประหยัดพลังงานในกลุ่มวิสาหกิจหรือกลุ่มเกษตรกร


2013-04-24 2013-04-24
ภาคกลาง สุพรรณบุรี ส่งเสริมการใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และขยะอินทรีย์ในการหุงต้มอาหารเพื่อทดแทนก๊าซ LPG ในครัวเรือน


2013-04-24 2013-04-24
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน


2013-04-26 2013-04-26
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ โครงการส่งเสริมการผลิตแก๊สชีวภาพในชุมชนจากมูลสัตว์และขยะอินทรีย์


2009-10-01 2010-09-01
ภาคใต้ สงขลา โครงการส่งเสริมการใช้ก๊าซชีวภาพในโรงเรียน อ.จะนะ จ.สงขลา จำนวน 5 ชุด


2013-05-02 2013-05-02
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมบ่อแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ ขนาด 100 ลบ.ม. พื้นที่ดำเนินการ บ้านถนน ม.2 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา , ม.3 ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2013-05-02 2013-05-02
ภาคใต้ ชุมพร โครงการส่งเสริมวิถีพอเพียง (ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์หรือเศษอาหารระดับครัวเรือน)


2010-11-01 2011-09-01
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการพัฒนาและส่งเสริมแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารระดับครัวเรือน


2010-10-01 2013-09-30 งบประมาณจังหวัด
ภาคใต้ ชุมพร ส่งเสริมพลังงานทดแทนการใช้บ่อแก๊ซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหาร


2014-11-04 2014-11-04 สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2010-12-31 2013-11-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0 2013-04-22 2013-04-22
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน1


2010-10-01 2013-03-01 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงไก่ระยะที่ 1


2010-06-01 2014-06-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน2


2010-03-01 2013-10-01 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ โครงการส่งเสริมการผลิตแก๊สชีวภาพในชุมชนจากมูลสัตว์และขยะอินทรีย์


2009-10-01 2010-09-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน3

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2010-03-01 2013-10-01 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน4


2010-03-01 2013-10-01 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน5


2010-03-01 2013-10-01 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน6


2010-03-01 2013-10-01 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน7


2010-03-01 2013-10-01 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน8

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2010-03-01 2013-10-01 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง กาญจนบุรี โครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชน 162 ชุมชนประจำปี 2551


2013-04-24 2013-04-24
ภาคกลาง กาญจนบุรี โครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชน 300 ชุมชนประจำปี 2552
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0 2013-04-24 2013-04-24
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน9


2010-03-01 2013-10-01 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ ชุมพร โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่


2010-01-01 2014-11-05 องค์การบริหารส่วนตำบลครน
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน10

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2010-03-01 2013-10-01 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน11


2010-03-01 2013-10-01 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง ราชบุรี โครงการส่งเสริมการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในขบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและการประหยัดพลังงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)
โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2013-04-24 2013-04-24
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน12


2010-03-01 2013-10-01 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง ราชบุรี โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน


2009-10-01 2010-09-01
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน13

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2010-03-01 2013-10-01 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง สุพรรณบุรี ส่งเสริมการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในกระบวนการการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและการประหยัดพลังงานในกลุ่มวิสาหกิจหรือกลุ่มเกษตรกร


2013-04-24 2013-04-24
ภาคกลาง สุพรรณบุรี ส่งเสริมการใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และขยะอินทรีย์ในการหุงต้มอาหารเพื่อ ทดแทนก๊าซ LPG

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2013-04-24 2013-04-24
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน14


2010-03-01 2013-10-01 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน15


2010-03-01 2013-10-01 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน16


2010-03-01 2013-10-01 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน17

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2010-03-01 2013-10-01 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน18

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2009-03-01 2013-10-01 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง นครปฐม โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน19


2010-03-01 2013-10-01 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง นครปฐม ห้วยหมอนทองมุ่งพัฒนา อำเภอกำแพงแสน


2010-09-01 2011-10-01 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม
ภาคกลาง สุพรรณบุรี บ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน


2010-09-03 2013-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ส่งเสริมการใช้บ่อแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร


2009-10-01 2010-09-01 เงินกู้ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร ส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดสกลนคร


2011-10-01 2012-09-30 กรมปศุสัตว์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร ส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จังหวัดสกลนคร


2010-10-01 2011-09-30 กรมปศุสัตว์
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์


2008-01-01 2014-01-31
ภาคกลาง ราชบุรี ระบบผลิตไฟฟ้าและสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2014-11-05 2014-11-05 งบกองทุนฯ
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการล้างแอร์ ช่วยชาติ


2013-04-23 2013-04-23
ภาคกลาง กาญจนบุรี โครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชน 80 ชุมชนประจำปี 2550


2013-04-24 2013-04-24
ภาคกลาง กาญจนบุรี โครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชน 162 ชุมชนประจำปี 2551


2013-04-24 2013-04-24
ภาคกลาง กาญจนบุรี โครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชน 80 ชุมชนประจำปี 2550


2006-10-10 2007-09-10
ภาคกลาง กาญจนบุรี โครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชน 80 ชุมชนประจำปี 2550


2006-10-10 2007-09-08
ภาคเหนือ กำแพงเพชร โครงการรักพลังงานเพื่อโลกสีเขียว

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 2011-05-20 2012-07-18
ภาคตะวันออก ตราด โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2562


0 2018-10-01 2019-09-30 งบอุดหนุน
ภาคใต้ พัทลุง พัฒนาศักยภาพคนต้นน้ำด้วยการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้า


0 2020-03-03 2020-02-14 งบพัฒนาจังหวัดพัทลุง
ภาคใต้ พัทลุง โครงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3x4 เมตร จำนวน 5 แห่ง


0 2020-03-02 2020-06-30 งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน


0 2004-02-01 2014-11-05 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน


0 2004-02-01 2014-11-05
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน


0 2004-02-01 2014-11-05