โครงการด้านพลังงาน


ภาค จังหวัด ชื่อโครงการ ประเภทโครงการย่อย ปริมาณการลดใช้พลังงาน (toe) ระยะเวลาดำเนินการ แหล่งงบฯ
เริ่มต้น จนถึง
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการสูบน้ำเพื่อการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง


ส.กทอ.
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนทุรกันดารตามแนวพระราชดำริ ชุมชนป่าแป๋ จังหวัดลำพูน


2016-01-01 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการสูบน้ำเพื่อการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง


2016-01-01 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำพูน ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์


2013-09-23 บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด (โครงการลำพูน 1)
ภาคเหนือ ลำพูน ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์


2013-09-23 บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด (โครงการลำพูน 2)
ภาคเหนือ ลำพูน ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์


2015-12-31 บริษัท พัฒนาพลังงานไฟฟ้า จำกัด
ภาคเหนือ ลำพูน ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์


2019-09-25 บริษัท สแตนดาร์ด ยูนิตส์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด
ภาคเหนือ ลำพูน โรงไฟฟ้าชีวมวล จ.ลำพูน


2011-03-22 บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด
ภาคเหนือ ลำพูน ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์


2021-11-25 บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ภาคเหนือ ลำพูน ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์


2023-02-10 บริษัท นิชชินโบ ไมโคร ดีไวซส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ภาคเหนือ ลำพูน ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์


2023-02-22 บริษัท ซาฟราน เคบิน ลำพูน จำกัด
ภาคเหนือ ลำพูน ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์


2023-05-11 บริษัท เคียวเซร่า (ประเทศไทย) จำกัด
ภาคเหนือ ลำพูน ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์


2023-09-20 บริษัท นามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ภาคเหนือ ลำพูน ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์


2023-11-24
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา


บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลำพูน จำกัด (รพ.พริ้น)
ภาคเหนือ ลำพูน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์


2014-01-10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จ.ลำพูน
ภาคเหนือ ลำพูน ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


35.792065145346 2017-10-01
ภาคเหนือ ลำพูน ระบบโซล่าเซลล์


2022-11-30
ภาคเหนือ ลำพูน ระบบโซล่าเซลล์


2021-05-24
ภาคเหนือ ลำพูน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ภาคการเกษตร


2021-03-08
ภาคเหนือ ลำพูน ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน


2023-07-19
ภาคเหนือ ลำพูน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


5.4540289745289 2016-01-01 บริษัท พัฒนาพลังงานไฟฟ้า จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4021399488685 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา จังหวัดสกลนคร (นายบันทม แสนเสน) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.46018369472588 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา จังหวัดสกลนคร (นายออมสิน ทิพย์สุวรรณ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.46018369472588 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา จังหวัดสกลนคร (นายสังวาลย์ ไชยโคตร) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.46018369472588 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา จังหวัดสกลนคร (นายสงวน พันธุออน) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.46018369472588 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา จังหวัดสกลนคร (นางภาวนา อำภาวงศ์) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.46018369472588 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา จังหวัดสกลนคร (นางปิยฉัตร อุปคิ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.46018369472588 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา จังหวัดสกลนคร (นายทูลทองใจ อำภาวงค์) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.46018369472588 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา จังหวัดสกลนคร (นางทุมมี ไชยโคตร) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.46018369472588 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา จังหวัดสกลนคร (นางสมศรี พันธุออน) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.46018369472588 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา จังหวัดสกลนคร (นายประหยัด แสงพรมชารี) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.46018369472588 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา จังหวัดสกลนคร (นายสวาด โทอาสา) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.46018369472588 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา จังหวัดสกลนคร (นายมัง ปุ่งคำน้อย) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.46018369472588 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา จังหวัดสกลนคร (น.ส.เด่นสุดา นาหมื่นหงษ์) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.46018369472588 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา จังหวัดสกลนคร (นางสีนวน พันธุออน) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.46018369472588 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา จังหวัดสกลนคร (นางวัดจะรากร ไชยวังราช) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


4.6018369472588 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา จังหวัดสกลนคร (นางปราณี ทิพย์สุวรรณ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.46018369472588 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา จังหวัดสกลนคร (นางล้วน มหาชัย) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.46018369472588 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา จังหวัดสกลนคร (นางวิวอน จันทะรังษี) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.46018369472588 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา จังหวัดสกลนคร (นางเผือ อุปติ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.46018369472588 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา จังหวัดสกลนคร (นางสตรี ทองใบ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


4.6018369472588 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา จังหวัดสกลนคร (นายประหยัด นามวงค์) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.46018369472588 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา จังหวัดสกลนคร (นายจันสี ไชยโคตร) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.46018369472588 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา จังหวัดสกลนคร (นางตุ่น กุลมินทร) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.46018369472588 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา จังหวัดสกลนคร (นายสวรรค์ ทิพย์สุวรรณ์) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.46018369472588 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา จังหวัดสกลนคร (นายประเสริฐ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.46018369472588 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา จังหวัดสกลนคร (นายโสพล จันทร์ลาย) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.46018369472588 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา จังหวัดสกลนคร (นายนิด อำภาวงค์) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.46018369472588 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคามจังหวัดสกลนคร


กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.46018369472588 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4998579679955 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.3805510841776 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร สถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.0737619543604 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร สถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


15.339456490863 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เทศบาลตำบลตองโขบ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.5339456490863 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เทศบาลตำบลตองโขบ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.8407347789035 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


5.9823880314364 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ (ชนิดลากจูง) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.30678912981725 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ (ชนิดลากจูง) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.6873402139949 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่(ชนิดรถเข็น)


กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการเพิ่มสมรรนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน


ภาคเหนือ ลำพูน โครงการเพิ่มสมรรนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน


ภาคเหนือ ลำพูน โครงการเพิ่มสมรรนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการเพิ่มสมรรนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน


ภาคเหนือ ลำพูน โครงการเพิ่มสมรรนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน


ภาคเหนือ ลำพูน โครงการเพิ่มสมรรนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการเพิ่มสมรรนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน


ภาคเหนือ ลำพูน โครงการเพิ่มสมรรนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปาง


ภาคเหนือ ลำพูน โครงการเพิ่มสมรรนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง กลุ่มทุ่งห้วยไถและกลุ่มสวนแม่ปวง


ส.กทอ.65
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพืชผลทางการเกษตรและพืชสมุนไพร ต.บ้านปวง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4828141274501 ส.กทอ.65
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน กลุ่มเกษตรกรทำนาป่าตึง 2


ส.กทอ.65
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน กลุ่มเกษตรกรทำสวนลำไยบ่อขุมเงิน


ส.กทอ.65
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน กลุ่มเกษตรกรทำนาป่าตึง 1


ส.กทอ.65
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ วิสาหกิจชุมชนมอญหนองดู่


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 ส.กทอ.65
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธรรมเกษตรอินทรีย์บ้านป่าป๋วย


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2.4713568790834 ส.กทอ.65
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ไผ่อัดตำบลศรีบัวบาน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.0795379225452 ส.กทอ.65
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มน้ำพริกถั่วเน่าบ้านใหม่ศิวิไล


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4828141274501 ส.กทอ.65
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่เทศบาลตําบลลี้


ส.กทอ.65
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่เทศบาลตําบลลี้


ส.กทอ.65
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่เทศบาลตําบลลี้


ส.กทอ.65
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่เทศบาลตําบลลี้


ส.กทอ.65
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่เทศบาลตําบลลี้


ส.กทอ.65
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่เทศบาลตําบลลี้


ส.กทอ.65
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่เทศบาลตําบลลี้


ส.กทอ.65
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ เทศบาลตำบลลี้


ส.กทอ.65
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เทศบาลตําบลทาสบชัย


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 ส.กทอ.65
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เทศบาลตําบลป่าไผ่


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.98854275163337 ส.กทอ.65
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบลากจูง เทศบาลตําบลก้อ


ส.กทอ.65
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เทศบาลตําบลก้อ


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2.9656282549001 ส.กทอ.65
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการเพิ่มสมรรถนะฯ


สป.พน (งบอุดหนุน) 65
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการเพิ่มสมรรถนะฯ


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 สป.พน. (งบอุดหนุน)
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการเพิ่มสมรรถนะฯ


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 สป.พน. (งบอุดหนุน)
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการเพิ่มสมรรถนะฯ


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 สป.พน. (งบอุดหนุน)
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการเพิ่มสมรรถนะฯ


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 สป.พน (งบอุดหนุน)
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการเพิ่มสมรรถนะฯ (รร.พลังงานชุมชน ปี 2564)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการเพิ่มสมรรถนะฯ (อปท.เก่า ปี 2564)


กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการเพิ่มสมรรถนะฯ (อปท.เก่า ปี 2564)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการเพิ่มสมรรถนะฯ (อปท.เก่า ปี 2564)


กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการเพิ่มสมรรถนะฯ (อปท.เก่า ปี 2564)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ในพื้นที่ตำบลหัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ (กลุ่มสวนพอกิน) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.00011675030773601 2022-10-01 2023-09-30 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ในพื้นที่ตำบลเมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ (กลุ่มนางจำลอง อาญาเมือง) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.00011675030773601 2022-10-01 2023-09-30 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งในพื้นที่ตำบลทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ (กลุ่มนายเถิง ลาทับไทย) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.00011675030773601 2022-10-01 2023-09-30 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ (นายพงษ์กร เสนีกิจเกษตร) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.00011675030773601 2022-10-01 2023-09-30 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งในพื้นที่ตำบลเมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ (กลุ่มนางสำรวย เจริญศิริ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.00011675030773601 2022-10-01 2023-09-30 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งในพื้นที่ตำบลโคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ (กลุ่มนายสมชาย เงางาม) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.00011675030773601 2022-10-01 2023-09-30 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ในพื้นที่ตำบลลำไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.00011675030773601 2022-10-01 2023-09-30 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ในพื้นที่ตำบลสระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ (กลุ่มนางกัญจนพร พุทไธสง) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.00011675030773601 2022-10-01 2023-09-30 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ในพื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ (กลุ่มนางนพรัตน์ ดุสิตา) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.00011675030773601 2022-10-01 2023-09-30 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ในพื้นที่ตำบลหนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ (กลุ่มนายเติมสิทธิ์ ธีรวิโรจน์) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.00011675030773601 2022-10-01 2023-09-30 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ลำพูน ระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ลำไย


2021-10-01 2022-09-30 กรมทรัพยากรน้ำ
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสถานีพลังงานชุมชนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
7.8180096581763 2022-12-01 2023-11-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลยางค้อม


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.98854275163337 2022-12-01 2023-11-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ (องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.51131521636209 2022-12-01 2023-11-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสถานีพลังงานชุมชน ตำบลบางจาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.34087681090806 2022-12-01 2023-11-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสถานีพลังงานชุมชนตำบลนาหมอบุญ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2.1475239087208 2022-12-01 2023-11-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4828141274501 2022-12-01 2023-11-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสถานีพลังงานชุมชน ตำบลนาเรียง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
15.411040621153 2022-12-01 2023-11-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนตำบลท่าศาลา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2.7440583278099 2022-12-01 2023-11-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.0795379225452 2022-12-01 2023-11-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.0795379225452 2022-12-01 2023-11-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมระบบไฟฟ้าพลังงานเเสงอาทิตย์สำหรับบ้านพักอาศัย (Solar home) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.3110500899536 2022-12-01 2023-11-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลช้างกลาง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.25565760818104 2022-12-01 2023-11-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ (องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.085219202727014 2022-12-01 2023-05-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสถานีพลังงานชุมชน ตำบลควนกรด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2.6077076034466 2022-12-01 2023-11-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ (องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.042609601363507 2022-12-01 2023-05-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสถานีพลังงานชุมชน ตำบลเขาน้อย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.5908531389073 2022-12-01 2023-11-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลควนหนองคว้า


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4828141274501 2022-12-01 2023-11-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก (องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
7.9373165419941 2021-11-01 2022-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.3351955307263 2022-12-01 2023-11-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4998579679955 2022-12-01 2023-11-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (เทศบาลตำบลหน้าสตน)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.0795379225452 2022-12-01 2023-11-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร (เทศบาลตำบลพรหมคีรี)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 2022-12-01 2023-05-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ (เทศบาลตำบลนาสาร) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.5965344190891 2022-12-01 2023-11-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ (องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


2.5565760818104 2021-11-01 2022-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.042609601363507 2021-11-01 2022-06-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการพลังงานชุมชนเทศบาลเมืองปากพูน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
7.105719155383 2021-11-01 2022-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสถานีพลังงานชุมชนเทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 2021-11-01 2022-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสถานีพลังงานชุมชนเทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช (ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ระบบ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.042609601363507 2021-11-01 2022-06-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสถานีพลังงานชุมชน ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 2021-11-01 2022-06-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสถานีพลังงานชุมชน ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช (ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ระบบ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.042609601363507 2021-11-01 2022-06-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสถานีพลังงานชุมชน ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6x8.2 เมตร)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.0795379225452 2021-11-01 2022-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมเตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง (เตานึ่งก้อนเชื้อเห็ด)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.53190985702112 2021-11-01 2022-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ 15 ระบบ (องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.42609601363507 2021-11-01 2022-06-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4828141274501 2021-11-01 2022-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสถานีพลังงานชุมชน ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ( ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6x8.2 เมตร)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.0795379225452 2021-11-01 2022-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสถานีพลังงานชุมชน ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4828141274501 2021-11-01 2022-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสถานีพลังงานชุมชน ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ( ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ระบบ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.085219202727014 2021-11-01 2022-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสถานีพลังงานชุมชน ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4828141274501 2022-11-01 2022-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสถานีพลังงานชุมชน ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร จำนวน 3 ระบบ)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4828141274501 2021-11-01 2022-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสถานีพลังงานชุมชน ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช (ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ระบบ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.12782880409052 2021-11-01 2022-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ลำพูน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ 320 วัตต์


2021-10-01 2022-09-30 สป.พน. งบอุดหนุน
ภาคเหนือ ลำพูน ระบบอบแห้งแสงอาทิตย์ โดม (แบบของพิษณุโลก) 2 x 2 เมตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 2021-10-01 2022-09-30 สป.พน. งบอุดหนุน
ภาคเหนือ ลำพูน เตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบตั้ง


2021-10-01 2022-09-30 สป.พน. งบอุดหนุน
ภาคเหนือ ลำพูน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ 320 วัตต์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.005340687434902 2021-10-01 2022-09-30 สป.พน. งบอุดหนุน
ภาคเหนือ ลำพูน เตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบตั้ง


2021-10-01 2022-09-30 สป.พน. งบอุดหนุน
ภาคเหนือ ลำพูน ระบบอบแห้งแสงอาทิตย์ โดม (แบบของพิษณุโลก) 2 x 2 เมตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 2021-10-01 2022-09-30 สป.พน. งบอุดหนุน
ภาคเหนือ ลำพูน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ 320 วัตต์


2020-10-01 2021-09-30 สป.พน. งบอุดหนุน
ภาคเหนือ ลำพูน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ 320 วัตต์


2020-10-01 2021-09-30 สป.พน. งบอุดหนุน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6x8.2 เมตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.0795379225452 2021-11-01 2022-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 2021-11-01 2022-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก (ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 46 ระบบ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.3635072436322 2021-11-01 2022-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ (ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 87 ระบบ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


2.5565760818104 2021-11-01 2022-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ (ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.051131521636209 2021-11-01 2022-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการพลังงานชุมชนเทศบาลเมืองปากพูน (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6x8.2 เมตร 2 ระบบ)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
12.15907584509 2021-11-01 2022-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการพลังงานชุมชนเทศบาลเมืองปากพูน (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 2021-11-01 2022-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการพลังงานชุมชนเทศบาลเมืองปากพูน (เตามณฑล 2 กระทะ จำนวน 2 ระบบ)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

1.0638197140422 2021-11-01 2022-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสถานีพลังงานชุมชนเทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช (ะบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 2021-11-01 2022-06-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสถานีพลังงานชุมชนเทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช (ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.051131521636209 2021-11-01 2022-06-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสถานีพลังงานชุมชน ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 2021-11-01 2022-06-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสถานีพลังงานชุมชน ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช (ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 340 วัตต์) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.051131521636209 2021-11-01 2022-06-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสถานีพลังงานชุมชน ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6x8.2 เมตร)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.0795379225452 2021-11-01 2022-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมเตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.70921314269482 2021-11-01 2022-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.51131521636209 2021-11-01 2022-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4828141274501 2021-11-01 2022-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสถานีพลังงานชุมชน ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6x8.2 เมตร)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.1289650601269 2021-11-01 2022-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสถานีพลังงานชุมชน ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 3x4 เมตร)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4828141274501 2021-11-01 2022-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสถานีพลังงานชุมชน ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ระบบ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.10226304327242 2021-11-01 2022-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสถานีพลังงานชุมชน ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร 1 ระบบ)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4828141274501 2021-11-01 2022-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสถานีพลังงานชุมชน ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร 3 ระบบ)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4828141274501 2021-11-01 2022-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสถานีพลังงานชุมชนตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.025565760818104 2021-11-01 2022-06-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสถานีพลังงานชุมชน ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช (ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ระบบ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.10226304327242 2021-11-01 2022-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสถานีพลังงานชุมชน ตำบลท่าเสม็ด (ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 13 ระบบ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.62210017990721 2021-11-01 2022-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสถานีพลังงานชุมชน ตำบลท่าเสม็ด (เตาชีวมวลนาชุมเห็ด)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.17021115424676 2021-11-01 2022-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสถานีพลังงานชุมชน ตำบลท่าเสม็ด (ระบบอบแห้ง ขนาด 3x4 เมตร)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4828141274501 2021-11-01 2022-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสถานีพลังงานชุมชน ตำบลท่าเสม็ด (ระบบอบแห้ง ขนาด 2x2 เมตร)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 2021-11-01 2022-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3*4 เมตร (4 ระบบ)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
5.9312565098002 2021-11-01 2022-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ บนหลังคา บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


83.983524287473 บริษัท กรีน เยลโล โซล่า 1 (ไทยแลนด์) จำกัด
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (สาขานครศรีธรรมราช) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


104.51283022441 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (สาขานครศรีธรรมราช)
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ บริษัท แชมป์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


139.97254047912 บริษัท แชมป์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ บริษัท สยามไฟฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


357.86312849162 บริษัท สยามไฟฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ บริษัท เซนทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


154.90294479689 บริษัท เซนทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน ทุ่งสง 3 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1088.9863649276 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ชนิดลอยน้ำ ทุ่งสง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


776.38102452419 บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนพื้นดิน 4 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


581.97471830319 2023-01-01 2023-12-31 บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ บนหลังคา SCG Home บุญถาวร นครศรีธรรมราช โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


43.547012593504 บริษัท พาวเวอร์ เอไอ จำกัด
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขานครศรีธรรมราช โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


155.5250449768 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขานครศรีธรรมราช
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


311.0500899536 2015-01-01 2021-05-07 บริษัท ลมลิกอร์ จำกัด
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ บนหลังคา บริษัท ภัทรพาราวูด ทุ่งใหญ่ จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


9.1759776536313 บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟท็อป จำกัด
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2560 สหรกรณ์การเกษตรกะทูน จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


37.232695767446 2018-12-01 2043-12-31 เงินลงทุนบริษัทพาราโบลิกโซลาร์พาวเวอร์ จำกัด
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการ Solar Rooftop โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.8663005397216 2023-01-01 2023-12-31 บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จำกัด
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2565 ภายใต้งบอุดหนุน (ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 2021-10-01 2022-09-30 สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2565 ภายใต้งบอุดหนุน (เครื่องอัดถ่านแบบ)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.76595019411041 2022-10-01 2022-09-30 สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2565 ภายใต้งบอุดหนุน (เตาชีวมวล)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.17021115424676 2022-10-01 2022-09-30 สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2565 ภายใต้งบอุดหนุน (เตาซุปเปอร์อั่งโล่)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

7.6595019411041 2021-10-01 2023-09-30 สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2565 ภายใต้งบอุดหนุน (เตาเผาถ่าน 200 ลิตร)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

6.8084461698703 2021-10-01 2023-09-30 สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2565 ภายใต้งบอุดหนุน (กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักหมุนเวียนฝายคลองกาพระ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ี 340 วัตต์) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.052154152068933 2021-10-01 2022-09-30 สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


89.887254994792
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2565 ภายใต้งบอุดหนุน (กลุ่มโฮมสเตย์กรุงชิงเนเจอร์ ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 2021-10-01 2022-09-30 สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2565 ภายใต้งบอุดหนุน (กลุ่มเครื่องแกงบ้านสวนปราง ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.98854275163337 2021-10-01 2022-09-30 สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2566 ภายใต้งบอุดหนุน (เตาย่างไร้ควัน 100 ลิตร)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.34042230849351 2022-10-01 2023-09-30 สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2566 ภายใต้งบอุดหนุน (เตาซุปเปอร์อั้งโล่)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

15.1062399394 2022-10-01 2023-09-30 สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2566 ภายใต้งบอุดหนุน (เตาเผาถ่าน 200 ลิตร)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

13.191364454124 2022-10-01 2023-09-30 สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2566 ภายใต้งบอุดหนุน (ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 2x2 เมตร)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4828141274501 2022-10-01 2023-09-30 สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2566 ภายใต้งบอุดหนุน (เตาชีวมวล)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

1.1063725026039 2022-10-01 2023-09-30 สป.พน.
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสาหกิจชุมชนบ้านงานฝีมือบ้านผาหนาม


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 2022-12-01 2023-05-31 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ลำพูน ส่งเสริมระบบระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เทศบาลตำบลทาสบชัย วิสหกิจชุมชนสมุนไพรแปรรูปสร้างสรรค์ทาทุ่งยาว


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 2022-12-01 2023-05-31 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.9941293438121 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.46018369472588 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.46018369472588 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.76697282454313 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


14.572483666319 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำเพื่อการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


8.8968847647003 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

3.1360666603541
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

19.907205757031
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (รถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 4 คัน) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.12782880409052 2021-10-01 2022-09-30 กระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (สนับสนุนตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 2x2 เมตร จำนวน 3 ระบบ)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3.2354322507338 2021-10-01 2022-09-30 กระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4736956727583 2020-10-01 2021-09-30 กองทุนส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย โครงการเศรษฐกิจฐานราก


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4736956727583 2021-10-01 2022-09-30 กองทุนส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย โครงการเศรษฐกิจฐานราก


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
20.435246662248 2021-10-01 2022-09-30 กองทุนส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย โครงการเศรษฐกิจฐานราก


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
12.182550894802 2021-10-01 2022-09-30 กองทุนส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การป้องกัน และฟื้นฟู ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ บ้านพรานอ้น หมู่ที่ 4 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 2022-01-22 2022-04-21 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การป้องกัน และฟื้นฟู ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 2022-01-22 2022-04-21 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การป้องกัน และฟื้นฟู ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ บ้านหนองกกเปลือย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 2022-01-22 2022-04-21 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การป้องกัน และฟื้นฟู ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 2022-01-22 2022-04-21 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การป้องกัน และฟื้นฟู ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 8 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 2022-01-22 2022-04-21 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การป้องกัน และฟื้นฟู ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ บ้านหนองเอี่ยนดง (จุดที่ 1) หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 2022-01-22 2022-04-21 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การป้องกัน และฟื้นฟู ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ บ้านหนองเอี่ยนดง (จุดที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 2022-01-22 2022-04-21 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2.6292964681375 2021-10-01 2022-09-30 งบสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4.2539532241265 2021-10-01 2022-09-30 งบสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.45573335858347 2021-10-01 2022-09-30 งบสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.45573335858347 2021-10-01 2022-09-30 งบสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคกลาง ปทุมธานี แจ้งผลการคัดเลือกชุมชนเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.51415585645299 2020-10-01 2021-09-30 งบประมาณแผ่นดิน กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ พะเยา ภายใต้งบอุดหนุน โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2565


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.48574945554398 2021-10-01 2022-09-01 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ พะเยา ภายใต้งบอุดหนุนโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2565 งบอุดหนุน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.48574945554398 2022-09-01 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ พะเยา โครงการตามแผนปฏิบัตราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

17.730328567371 2021-10-01 2022-09-01 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2
ภาคเหนือ พะเยา โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก เทศบาลตำบลบ้านต้ำ ปีงบประมาณ 2564 ปีที่ดำเนินงาน 2565 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2.5459236814696 2021-10-01 2022-09-01 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ พะเยา โครงการส่งเสริมอนุรักษน์พลังและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลออย ปีงบประมาณ 2564 ปี่ท่ดำเนินงาน 2565 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.62210017990721 2021-10-01 2022-09-01 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ พะเยา โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุกปีงบประมาณ 2564 ปีที่ดำเนินงาน 2565 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.62210017990721 2021-10-01 2022-09-01 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ปี 2564 หมู่ 1 ตำบลคลองหินปูน จังหวัดสระแก้ว โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.12442003598144 2021-04-01 2021-09-30 งบอุดหนุนกระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.043461793390777 2020-10-01 2021-09-30 งบแผ่นดิน กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการหนองบัวลำภูเมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2*2 ม.


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
17.793769529401 งบรองนายกฯ
ภาคกลาง ราชบุรี 1. โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชนปีงบประมาณ 2565
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.47126219108039 2021-10-01 2022-09-30 งบอุดหนุน
ภาคตะวันออก จันทบุรี โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2565 (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร จำนวน 5 ระบบ)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 2021-10-01 2022-09-30 กระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคตะวันออก จันทบุรี โครงการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ จำนวน 2 ระบบ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.1555250449768 2021-11-01 2022-07-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก จันทบุรี โครงการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ จำนวน 7 ระบบ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.31565192690086 2021-11-01 2022-07-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง ชัยนาท โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.52551841681659 2021-10-01 2022-09-30 งบอุดหนุน
ภาคกลาง ชัยนาท เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

1.2765836568507 2021-10-01 2022-09-30 งบอุดหนุน
ภาคกลาง ชัยนาท เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

2.3297651737525 2021-10-01 2022-09-30 งบอุดหนุน
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานรากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2022-10-01 2023-09-30 กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ พะเยา ภายใต้งบอุดหนุนโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2565 งบอุดหนุน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2022-09-01 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ พะเยา โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก เทศบาลตำบลงิมปีงบประมาณ 2564 ปีที่ดำเนินงาน 2565 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2021-10-01 2022-09-01 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ พะเยา โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก เทศบาลตำบลศรีถ้อยปีงบประมาณ 2564 ปีที่ดำเนินงาน 2565 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2021-10-01 2022-09-01 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง สมุทรสงคราม โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4MW บริษัท ตั้งแซเยี้ยง กรีน พาวเวอร์ วัน จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 -
ภาคกลาง ชัยนาท ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2021-09-30 2022-10-01
ภาคกลาง ชัยนาท ติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์สายทุ่งจำรองถึงงิ้วงามหมู่ที่ 7 บ้านใหม่หินเรียง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2021-10-01 2022-09-30
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โรงสีข้าวสนธยาพืชผลไรซ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 สถาบันการเงิน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2017-01-10 2017-01-12 BOI
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โรงไฟฟ้า เอสพีพีไฟว์ จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรเศรฐกิจชีวภาพตามความต้องการของการตลาด(พืชสมุนไพร แมลงเศรษฐกิจและไม้มีค่า ปีงบประมาณ 2565) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0 งบลงทุนงบประมาณ
ภาคใต้ พังงา โครงการขยายผลศูนย์การเรียนรู้ในระดับชุมชน โรงเรียนพลังงานชุมชน: ระบบผลิตแก๊สชีวภาพ ขนาด 4 ลบ.ม.

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
2556.5760818104 2564-11-10 2565-02-05 CSR บริษัท ทรัพย์มณี วิศวกรรม จำกัด
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ตู้อบข้าวอินทรีย์และผลผลิตทางการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการผลิตที่ยั่งยืน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการเพิ่มสมรรณะด้านการและบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน(ตำบลบ้านเกาะ รถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 1 แรงม้า จำนวน 1 คัน) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2021-10-01 2022-09-30 งบอุดหนุน
ภาคกลาง ปทุมธานี ศึกษาตรวจวัดและจัดทำมาตรฐานการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2016-03-07 2018-09-07 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
12.398825868762 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด กลุ่มแพรฝ้ายโพนทอง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.53190985702112 กศน.นาอุดม,พช.นาอุดม,อบต.นาอุดม
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ปี 2564 หมู่ 6 ตำบลคลองหินปูน จังหวัดสระแก้ว โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.12442003598144 2021-04-01 2021-09-30 งบอุดหนุนกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ปี 2564 หมู่ 2 ตำบลคลองหินปูน จังหวัดสระแก้ว โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.12442003598144 2021-04-01 2021-09-30 งบอุดหนุนกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ปี 2564 หมู่ 3 ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.12442003598144 2021-04-01 2021-09-30 งบอุดหนุนกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ปี 2564 หมู่ 7 ตำบลทุ่งมหาเจริญจังหวัดสระแก้ว โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.12442003598144 2021-04-01 2021-09-30 งบอุดหนุนกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ปี 2564 บ้านคลองตะขบ ตำบลทุ่งมหาเจริญจังหวัดสระแก้ว


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.51699649654389 2021-04-01 งบอุดหนุนกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ปี 2564 บ้านคลองตะขบ ตำบลทุ่งมหาเจริญจังหวัดสระแก้ว โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.12442003598144 2021-04-01 2021-09-30 งบอุดหนุนกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร


2018-04-01 2018-09-30 กองทุนเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) สำหรับวิสาหกิจชุมชนไร่ดีต่อใจ ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนนคร จังหวัดสระแก้ว


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5509894896317 2020-04-01 2020-09-30 งบอุดหนุนกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) สำหรับวิสาหกิจชุมชนทอเสื่อผู้สูงอายุ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.0676072341634 2017-10-01 2018-09-30 งบอุดหนุนกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.00011845469179055 2020-10-01 2021-09-30 สำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.00011845469179055 2020-10-01 2021-09-30 สำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.00011845469179055 2020-10-01 2021-09-30 สำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.00011675030773601 2020-10-01 2021-09-30 สำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.00011675030773601 2020-10-01 2021-09-30 สำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


22.271186440678 2022-01-21 2022-04-21 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


4.3547012593504 2022-03-15 2022-08-12 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.49768014392576 2022-02-11 2022-07-11 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.87094025187009 2022-01-28 2022-05-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


4.3547012593504 2022-01-20 2022-06-10 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.49768014392576 2022-03-15 2022-09-10 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.87094025187009 2022-02-17 2022-05-18 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.12442003598144 2020-12-28 2021-03-25 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.88627970836095 2020-10-01 2021-09-30 งบแผ่นดิน กระทรวงพลังงาน
ภาคใต้ ตรัง โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดตรัง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49711201590758 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ ตรัง โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดตรัง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4913360477228 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ ตรัง โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดตรัง
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
8.583467474671 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ ตรัง โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดตรัง
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.58221759303096 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง ลพบุรี โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


2.332875674652 2016-10-01 2017-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง ลพบุรี โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบรรเทาภัยแล้งให้เกษตรกร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


4.665751349304 2016-10-01 2017-09-30 จังหวัดลพบุรี
ภาคกลาง ลพบุรี โครงการฟาร์มตัวอย่างไร่ทหารสานประชาจังหวัดลพบุรี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
9.9024713568791 2016-10-01 2017-09-30 จังหวัดลพบุรี
ภาคกลาง ลพบุรี โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิต โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


6.9986270239561 2016-10-01 2017-09-30 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
ภาคกลาง ลพบุรี โครงการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.8663005397216 2016-10-01 2017-09-30 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
ภาคกลาง ลพบุรี โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
81.030962976991 2016-10-01 2017-09-30 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 2017-01-22 2017-08-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 2017-01-22 2017-08-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 2017-01-22 2017-08-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 2017-01-22 2017-08-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 2017-01-22 2017-08-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 2017-01-22 2017-08-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 2017-01-22 2017-08-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 2017-01-22 2017-08-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ โครงการส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


47.722753527128 กองทัพอากาศ
ภาคกลาง นนทบุรี โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 -
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวครบวงจร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.6021210112679 2017-01-10 2018-01-09 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 BOI
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำเพื่อการ อุปโภคและการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2017-10-28 2018-05-28 กองทุนเพือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำเพื่อการ อุปโภคและการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2017-10-28 2018-05-28 กองทุนเพือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำลดต้นทุนด้านการเกษตรกรแบบเคลื่อนที่(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านน้ำโจร) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำเพื่อการ อุปโภคและการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2017-10-28 2018-05-28 กองทุนเพือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำลดต้นทุนด้านการเกษตรกรแบบเคลื่อนที่(กลุุ่มวิสาหกิจชุนชมกลุ่มเกตรผ่านศึก) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำลดต้นทุนด้านการเกษตรกรแบบเคลื่อนที่(กลุุ่มเกตรผู้ปลุกผักปลอดภัยบ้านเพชรชมพู) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำเพื่อการ อุปโภคและการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2017-10-28 2018-05-28 กองทุนเพือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำลดต้นทุนด้านการเกษตรกรแบบเคลื่อนที่(กลุุ่มวิสาหกิจชุนชมกลุ่มมะนาวบ้านท่าทองแดง) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำเพื่อการ อุปโภคและการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2017-10-28 2018-05-28 กองทุนเพือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำลดต้นทุนด้านการเกษตรกรแบบเคลื่อนที่(กลุุ่มวิสาหกิจชุนชมกลุ่มผู้ปลูกลำไยนอกฤดูบ้านนาแพะ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำลดต้นทุนด้านการเกษตรกรแบบเคลื่อนที่(กลุุ่มวิสาหกิจชุนชนผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ สปก.) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำลดต้นทุนด้านการเกษตแบบเคลื่อนที่(กลุุ่มเกษตรผู้ปลูกข้าวบ้านท่าไผ่) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำลดต้นทุนด้านการเกษตรกรแบบเคลื่อนที่(กลุุ่มเกาตรผู้ปลูกข้าวบ้านหนองเชียงคา) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำเพื่อการ อุปโภคและการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2017-10-28 2018-05-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำลดต้นทุนด้านการเกษตรกรแบบเคลื่อนที่(กลุุ่มเลี้ยงโคปลูกหญ้า) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำลดต้นทุนด้านการเกษตรกรแบบเคลื่อนที่(กลุุ่มเกษตรปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองเสือ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำเพื่อการ อุปโภคและการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2017-10-28 2017-05-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำลดต้นทุนด้านการเกษตรกรแบบเคลื่อนที่(กลุุ่มเกษตรผู้ปลูกลำไยหนองบัวใต้) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 1 บ้านทัพหลวง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 1 บ้านทัพหลวง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 2 บ้านทัพคล้าย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 3 บ้านทัพหมัน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.99536028785153 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 3 บ้านทัพหมัน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.49768014392576 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 4 บ้านใหม่หนองแก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.99536028785153 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 5 บ้านสวนพลู โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 6 บ้านทุ่งนา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.99536028785153 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 7 บ้านป่าอู โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.49768014392576 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 7 บ้านป่าอู โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.49768014392576 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 9 บ้านป่าบัว โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.99536028785153 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 10 บ้านเนินคีรี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.99536028785153 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 11 บ้านแสงจันทร์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.99536028785153 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 12 บ้านศิลาทอง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.49768014392576 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 13 บ้านป่าแดง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.49768014392576 อบต.ทัพหลวง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หม่อนไหม บ้านคีมะอุน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 14 บ้านภูจวง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.49768014392576 อบต.ทัพหลวง
ภาคเหนือ อุทัยธานี ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 15 บ้านพุต่อ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.49768014392576 อบต.ทัพหลวง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หม่อนไหม ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าทางการเกษตร ต.สามเมือง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หม่อนไหม ศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย ต.หนองมะนาว โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ อุทัยธานี ไทยนิยมยั่งยืน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 กองทุนประชารัฐ
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนผ่านสื่อและนิทรรศการในส่วนภูมิภาค โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 2017-10-02 2018-09-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หม่อนไหม บ้านหลุงประดู่สามัคคี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ อุทัยธานี พัฒนาบึงพระชนก (สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


2.7372407915917 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หม่อนไหม บ้านชลประทาน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
30.222990247136 2017-01-31 2017-11-30 กองทุนอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการส่งเสริมบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากนำเสียยางพารา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพาราตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
51091.042514913 2017-01-31 2017-04-30 กองทุนอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ ชุมพร เพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.70921314269482 โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs)
ภาคใต้ ชุมพร เพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.85105577123378 โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs)
ภาคใต้ ชุมพร เพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.70921314269482 โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs)
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชนปี2560


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.542467569359 2016-10-03 2017-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม โครงการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.0445980494271 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (จำนวน 2 ระบบ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


51.323264842344 2016-10-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการแผงโซล่าเซลล์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


85.219201874822 2017-11-01 2018-09-30 องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงานปี 2560


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.3241170343717 2016-10-03 2017-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้านพลังงานสะอาด


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.3241170343717 2016-10-02 2017-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.3241170343717 2016-10-01 2017-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา พลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน ปี 2560 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


11.19780323833 2016-10-01 2017-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคเหนือ น่าน ส่งเสริมการใพลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ-โรงเรียนสา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


18.97405548717 2561-03-30 2562-01-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 60
ภาคเหนือ น่าน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในหน่วยภาครัฐ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


49.768014392576 2561-01-24 2562-03-24 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนการเกษตรด้วยพลังงานสะอาด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


5.3688097718019 2017-01-01 2017-09-30 กองทุนอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนการเกษตรด้สยพลังงานสะอาด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


5.5605529779377 2016-10-01 2017-09-30 กองทุนอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ น่าน ส่งเสริมการใพลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ-โรงเรียนปิงใน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.3110500899536 2560-01-20 2561-01-01 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนการเกษตรด้วยพลังงานสะอาด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


6.5959662910709 2016-10-01 2017-09-30 กองทุนอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ น่าน ลดต้นทุนการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์-บ้านไชยสถาน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2560-05-01 2560-07-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ น่าน ลดต้นทุนการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์-บ้านตาลชุม


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2562-05-01 2560-07-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ น่าน ลดต้นทุนการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์-บ้านปงพัฒนา


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2560-05-01 2560-07-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยพลังงาน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.3241170343717 2016-10-01 2017-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ น่าน ลดต้นทุนการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์-บ้านป่าเหียง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2560-05-01 2560-07-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ น่าน ลดต้นทุนการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์-บ้านห้วยม่วง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2560-05-01 2560-07-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ น่าน ลดต้นทุนการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์-วัดโป่งคำ


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2560-05-01 2560-07-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ น่าน ลดต้นทุนการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์-บ้านไก่เถื่อน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2560-05-01 2560-07-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ น่าน ลดต้นทุนการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์-บ้านท่าค้ำ


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2560-05-01 2560-07-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ น่าน ลดต้นทุนการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์-บ้านเกี๋ยน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2560-05-01 2560-07-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา มูลนิธิ SCG โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.34087681090806 2017-04-01 2020-05-31 บริษัท SCG จำกัด (มหาชน)
ภาคใต้ กระบี่ โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2560 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 2017-07-21 2017-09-18 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2560 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2017-10-30 2018-05-29 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำลดต้นทุนด้านการเกษตรกรแบบเคลื่อนที่(กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านเนินมะลื่น) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำลดต้นทุนด้านการเกษตรกรแบบเคลื่อนที่(กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองพม่า) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน ระดับตำบล และวิสาหกิจชุมชน (SMEs)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

1.1930688381782 สพจ.กาฬสินธุ์
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

3.5460657134741 ทุนส่วนตัว
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ส่งเสริมการสาธิตการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่โดยใช้เทคโนโลยีการหมักย่อยแบบแห้ง

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.023270339051226 กองทุนอนุรักษ์
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.76697282454313 วัสดุฝึกของแผนกไฟฟ้า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการผลิตก๊าซชีวภาพมูลสุกร เพื่อทดแทนการใช้พลังงานภาคครัวเรือน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
213.04800681754 งบจังหวัดยโสธร
ภาคเหนือ เชียงใหม่ พลังงานชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.3110500899536 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
ภาคตะวันออก ชลบุรี การก่อสร้างห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5339456490863 2017-08-14 2017-08-18 งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนและวิสาหกิจชุมชน (SMEs)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง (ระบบประปาบ้านกุดขอนแก่น) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.2314174794054 2016-04-01 2017-12-31 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง(รอบที่ 2) (บ้านหนองแปน) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.69538869425244 2016-09-01 2017-02-01 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (บ่อหมักก๊าซชีวภาพขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
7.0184446721712 2017-10-02 2018-09-02 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ พังงา โซล่าเซลล์ หนำนาทอน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 2560-06-01 2560-07-30 เอกชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
7.0184446721712 2017-03-04 2017-06-26 พรทิพย์ฟาร์ม
ภาคใต้ ตรัง โครงการอบแห้ง ม.6 ต.กะลาเส อ.สิเกา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5595114099044 2017-01-01 2020-07-13 พลังงานจังหวัดตรัง
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการพลังงานชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน (Block Grant) ปี 2560 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.50390114572484 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2560 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.542467569359 2018-10-01 2019-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยพลังงานสะอาด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.3241170343717 2016-10-01 2017-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


11.060770760345 2560-10-01 2561-01-01 บริษัทไทเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่
ภาคใต้ พัทลุง โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน ระยะที่ 1 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
7.5845090427043 2559-10-01 2560-09-30 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ พัทลุง โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน ระยะที่ 2 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
7.5845090427043 2559-10-01 2560-09-30 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ พัทลุง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตเพื่อความมั่นคงทางอาหารและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
12.135214468327 2559-10-01 2559-10-30 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง กลุ่มตะวันยิ้ม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.46606381971404 2560-11-02 2561-01-31 งบกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง นายคูณทอง ยศบุญ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2560-11-02 2561-01-31 งบกองทุนส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง กลุ่มเกษตรอินทรีย์นาสีนวล โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2560-11-02 2561-01-31 งบกองทุนส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง นายนันธพงศ์ อุปชัย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2560-11-02 2561-01-31 งบกองทุนส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง กลุ่มเกษตรพอเพียง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2560-11-02 2561-01-31 งบกองทุนส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการโซล่าเซลล์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


85.219201874822 2560-11-01 2561-09-30 องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ - กองทัพอากาศ (กองบิน 41 ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


17.83467474671 กองเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง กลุ่มดาวอินคา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2560-11-02 2561-01-31 งบกองทุนส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง นายทอง ต้นสาย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2560-11-02 2561-01-31 งบกองทุนส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการอบแห้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
5.5554398257741 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง บ้านศิริพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ำ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2560-11-02 2561-01-31 งบกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง กลุ่มผู้ใช้น้ำ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2560-11-02 2561-01-31 งบกองทุนส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง กลุ่มฟาร์มชุมชนตำบลโนนเปือย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2560-11-02 2561-01-31 งบกองทุนส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง กลุ่มสาธิตการตลาด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2560-11-01 2561-01-31 งบกองทุนส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง กลุ่มปลูกพืชนักเศรษฐกิจ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2560-11-02 2561-01-31 งบกองทุนส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา มูลนิธิ SCG โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.34087681090806 2560-04-01 2563-06-30 บริษัท SCG จำกัด (มหาชน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง นาคำดี ประสาททอง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2560-11-02 2561-01-31 งบกองทุนส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด ถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้เตานึ่งก้อนเชื้อเห็ด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.17730328567371 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง กลุ่มผู้ใช้น้ำประปา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2560-11-02 2561-01-31 งบกองทุนส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง นางอวยพร เทศไทย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2560-11-02 2561-01-31 งบกองทุนส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง นางแพงศรี เผ่าแผง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2560-11-02 2561-01-31 งบกองทุนส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง นายวิมล ทองน้อย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2560-11-02 2561-01-31 งบกองทุนส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง นายสนิท ทองน้อย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2560-11-02 2561-01-31 งบกองทุนส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง นางไพรวรรณ ชารีรัตน์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2560-11-02 2561-01-31 งบกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง นางสุวรรณา ศิลาวรรณ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2560-11-02 2561-01-31 งบกองทุนส่งเสริมอนุรัะกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง เกษตรอินทรีย์เพื่อพึ่ง (ภาฯ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2560-11-02 2561-01-31 งบกองทุนส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา - โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.035460657134741 2560-01-01 2562-12-31 -
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2560-11-02 2561-01-31 งบกองทุนส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง นางรมณ บุตรสิงห์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2560-11-02 2561-01-31 งบกองทุนส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ กระบี่ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

148.93475996591 2017-08-04 2018-01-05 กองทุนฯ
ภาคใต้ กระบี่ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

95.318246378184 2017-11-04 2018-04-05 จังหวัด
ภาคใต้ กระบี่ โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2016-12-27 2017-12-26 กองทุนฯ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านบริการและจัดการพลังงานครบวงจรในระดับตำบล โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.70766025944513 2016-10-01 2017-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู (สป.พน.)
ภาคใต้ กระบี่ โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอบแห้งแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มมูลค่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4.3973108607139 2017-10-24 2018-09-25 จังหวัดกระบี่
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมการอบแห้งสินค้า เกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (แบบความร้อนร่วม) (Block Grant) ระบบอบแห้งขนาด 8 x 12.4 เมตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
12.469273743017 2017-10-01 2018-09-30 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการเพิ่มสมรรถนด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4742922071774 2016-10-01 2017-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู (สป.พน.)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
131.01096721386 2017-05-01 2018-08-30 บริษัท ณัฐพงษ์ฟาร์ม จำกัด
ภาคกลาง เพชรบุรี โครงการระบบกระจายน้ำด้านพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.8407347789035 งบเหลือจ่าย
ภาคกลาง เพชรบุรี โครงการสูบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.92036738945176 งบจังหวัด
ภาคกลาง ราชบุรี เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์(การผลิตความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
12.578354322507 ภาครัฐ
ภาคกลาง เพชรบุรี โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/OTOPหรือกลุมเกษตรกร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
12.857873307452 งบบจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 กรมปศุสัตว์
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการจัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีบ้านอาหารสัตว์ กิจกรรมย่อย ติดตั้งบ่อหมักก๊ซชีวภาพ ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 บ่อ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.46789631147808 2016-10-01 2017-09-30 สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์หลังคาโรงรถ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.66470978127071 2016-10-01 2017-09-30 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าชุมชนคีรีวงในพื้นที่ชุมชนรอบเทือกเขาหลวงนครศรีธรรมราช (Block Grant) กิจกรรมส่งเสริมกังหันน้ำผลิตไฟฟ้า โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


3.8348641227157 2016-10-01 2017-09-30 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง สมุทรสงคราม โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5850771707225
ภาคใต้ พังงา ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะพระทอง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.2454313038538 2559-10-01 2560-09-30 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ พังงา เพิ่มสมรรถนะในการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ประเภทชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน/อุตสาหกรรมในครัวเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4572483666319 2016-10-01 2017-09-01
ภาคใต้ชายแดน ปัตตานี โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ผลิตสิค้าฮาลาลและแปรรูปจากการเกษตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
51.990531199697 2559-10-01 2560-09-30 งบพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ.2560
ภาคกลาง สมุทรปราการ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3.1360666603541 2016-10-01 2017-09-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (รถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 16 คัน) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.51131521636209 2021-09-01 2021-12-31 จังหวัดสุรินทร์ (โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด งบเหลือจ่าย)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


13.219628823028 2020-10-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


13.219628823028 2020-10-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


13.219628823028 2020-10-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โรงพยาบาลโพธิ์ตาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


13.219628823028 2020-10-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย โครงการอบแห้ง โฮมสเตย์บ้านสีกาย


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4913360477228 2020-10-01 2021-09-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย โครงการอบแห้ง โรงอบแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร วิสาหกิจแปรรูปมะตูมแผ่นบ้านหาดเจริญ


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4913360477228 2020-10-01 2021-09-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย โครงการตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร วิสาหกิจแม่บ้านเกษตรกรบ้านสีกายเหนือ


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49711201590758 2020-10-01 2021-09-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย โครงการตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร วิสาหกิจกลุ่มอนุรักษ์กระบือ ตำบลเวียงคุก


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49711201590758 2020-10-01 2021-09-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย โครงการอบแห้ง ขนาด 2x2 เมตร เทศบาลตำบลสังคม


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2.4855600795379 2020-10-01 2021-09-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์โดม ขนาด 2x2 เมตร โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49711201590758 2020-10-01 2021-09-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านเปงจาน ตำบลโพนแพง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.3110500899536 2020-10-01 2021-09-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรฯ กลุ่มผู้ปลูกผักและผลไม้บ้านรัตนวาปี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.3110500899536 2020-10-01 2021-09-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย โครงการอบแห้ง ขนาด 6x8.2 เมตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยแม่อารักษ์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.1144777956633 2020-10-01 2021-09-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย โครงการอบแห้งสังคมโกโก้


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2.4855600795379 2020-10-01 2021-09-30 งบกลางฯ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์โดม ขนาด 2x2 เมตร อบต.น้ำโมง จำนวน 4 ตู้


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.9884480636303 2020-10-01 2021-09-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชปลอดภัยบ้านเทวี


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4913360477228 2020-10-01 2021-09-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย โครงการอบแห้งแสงอาทิตย์โดม ขนาด 2x2 เมตร โรงเรียนหนองนางพิทยาคม


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49711201590758 2020-10-01 2021-09-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย โครงการตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 0.8x1.2 เมตร มีล้อเลื่อน โรงเรียนปากสวยพิทยาคม


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.11930688381782 2020-10-01 2021-09-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย โครงการอบแห้ง ขนาด 2x2 เมตร โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49711201590758 2020-10-01 2021-09-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย โครงการอบแห้ง ขนาด 2x2 เมตร จำนวน 4 ตู้ อบต.หาดคำ


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.9884480636303 2020-10-01 2021-09-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย โครงการอบแห้ง ขนาด 2x2 เมตร จำนวน 5 ตู้ อบต.สระใคร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2.4855600795379 2020-10-01 2021-09-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มนายประมวล สามุงคุณ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.388812612442 2020-10-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองพรานแน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.62210017990721 2020-10-01 2021-09-30 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน, ห้องเย็นพลังงานแสงอาทิตย์ (บ้านไร่ชมภู)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4913360477228 2020-10-01 2021-09-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย โครงการอบแห้ง ขนาด 6x8.2 เมตร โรงพยาบาลโพนพิสัย


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.1144777956633 2020-10-01 2021-09-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคกลาง ชัยนาท จ้างเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ภายในตำบลสะพานหิน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.1421077549474 2020-09-30 2021-10-29
ภาคตะวันออก ระยอง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (งบอุดหนุนปี 64)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.50563393618029 2020-10-30 2021-09-30 สป.พน.
ภาคตะวันออก ระยอง งบอุดหนุน ปี 64 โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการ พลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.50563393618029 2020-10-30 2021-09-30 สป.พน.
ภาคตะวันออก ระยอง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการ พลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.50563393618029 2020-10-30 2021-09-30 สป.พน.
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการเพิ่มสมรรณะด้านการและบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.17021115424676 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการเพิ่มสมรรณะด้านการและบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.12765836568507 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการเพิ่มสมรรณะด้านการและบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.34042230849351 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการเพิ่มสมรรณะด้านการและบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(โรงเรียนเตรีมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.25531673137014 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการเพิ่มสมรรณะด้านการและบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(โรงเรียนบ้านโคนพิทยา) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.049768014392576 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการเพิ่มสมรรณะด้านการและบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(อบต.นางพญา) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.14930404317773 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการเพิ่มสมรรณะด้านการและบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(ทต.ท่าปลา) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.14930404317773 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการเพิ่มสมรรณะด้านการและบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.049768014392576 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการเพิ่มสมรรณะด้านการและบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.049768014392576 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการเพิ่มสมรรณะด้านการและบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(โรงเรียนอุดมน้อมเกล้าอุตรดิตถ์)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.18748224599943 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการเพิ่มสมรรณะด้านการและบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.18748224599943 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการเพิ่มสมรรณะด้านการและบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.3829750970552 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการเพิ่มสมรรณะด้านการและบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.51063346274027 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง บ้านค่ากลาง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2559-08-01 2559-09-01 พลังงานจังหวัดลำปาง
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.043461793390777 2019-10-01 2020-09-30 งบแผ่นดิน กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.13038538017233 2020-10-01 2021-09-30 งบแผ่นดิน กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.086923586781555 2019-10-01 2020-09-30 งบแผ่นดิน กระทวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.086923586781555 2019-10-01 2020-09-30 งบแผ่นดิน กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.043461793390777 2019-10-01 2020-09-30 งบแผ่นดิน กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.043461793390777 2019-10-01 2020-09-30 งบแผ่นดิน กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.086923586781555 2020-10-01 2021-09-30 งบแผ่นดิน กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.086923586781555 2020-10-01 2021-09-30 งบแผ่นดิน กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.13038538017233 2020-10-01 2021-09-30 งบแผ่นดิน กระทรวงพลังงาน
ภาคกลาง ชัยนาท เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.52551841681659 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการปลูกข้าวโพดหวานร่วมภาครัฐ-เอกชน กิจกรรมขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล(แบบบ่อปิด)และติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.0038348641227157 2020-09-01 2021-09-30 งบจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู ส่งเสริมการใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ในการแปรรูปสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตทางการเกษตร 6 แห่ง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
36.477227535271 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินฯ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู ส่งเสริมการใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 5 แห่ง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
7.4140706372503 งบจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


8.5538774737241 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู พลังงานทดแทนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.29860808635546 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู พลังงานเศรษฐกิจฐานรากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


17.885380172332 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการหนองบัวลำภูเมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.7916485181328 งบรองนายกฯ
ภาคใต้ สงขลา โครงการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดสงขลา


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4998579679955 2021-11-22 2022-12-31 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ สงขลา โครงการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดสงขลา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.059721617271092 2021-11-22 2022-12-31 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

1.4893475996591 2020-10-01 2021-09-30 งบแผ่นดิน กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

1.4316826058138 2020-10-01 2021-09-30 งบแผ่นดิน กระทวงพลังงาน
ภาคใต้ สงขลา โครงการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดสงขลา


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49995265599849 2021-11-22 2022-12-31 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ สงขลา โครงการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดสงขลา


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49995265599849 2021-11-22 2022-12-31 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ สงขลา โครงการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดสงขลา


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49995265599849 2021-11-22 2022-12-31 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ สงขลา โครงการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดสงขลา


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4998579679955 2021-11-22 2022-12-31 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ สงขลา โครงการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดสงขลา


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49995265599849 2021-11-22 2022-12-31 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ สงขลา โครงการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดสงขลา


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4998579679955 2021-11-22 2022-12-31 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดารพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4.1771612536692 2018-10-01 2019-09-30 งบแผ่นดิน กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดารพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4.1771612536692 2019-10-01 2020-09-30 งบแผ่นดิน กระทรวงพลังงาน
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการติดตั้งชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พื้นที่การเกษตรตำบลพิตเพียน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.0031531105008995 2021-08-12 2022-02-07 งบกลาง
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดารพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49143073572578 2020-10-01 2021-09-30 งบแผ่นดิน กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดารพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49143073572578 2020-10-01 2021-09-30 งบแผ่นดิน กระทรวงพลังงาน
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการลดต้นทุนการเกษตรด้วยพลังงานสะอาด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


10.933964586687 2021-09-01 2021-09-30 งบจังหวัด และงบท่านรองนายกประวิตร วงษ์สุวรรณ
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดารพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49143073572578 2020-10-01 2021-09-30 งบแผ่นดิน กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดารพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49143073572578 2020-10-01 2021-09-30 งบแผ่นดิน กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดารพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49143073572578 2020-10-01 2021-09-30 งบแผ่นดิน กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดารพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49143073572578 2020-10-01 2021-09-30 งบแผ่นดิน กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดารพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49143073572578 2019-10-01 2020-09-30 งบแผ่นดิน กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดารพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4.1771612536692 2019-10-01 2020-09-30 งบแผ่นดิน กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดารพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.00068372786667929 2020-10-01 2021-09-30 งบแผ่นดิน กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดารพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.0013674557333586 2019-10-01 2020-09-30 งบแผ่นดิน กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดารพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.002279092888931 2019-10-01 2020-09-30 งบแผ่นดิน กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดารพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.018232743111448 2020-10-01 2021-09-30 งบแผ่นดิน กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.00068372786667929 2020-10-01 2021-09-30 งบแผ่นดิน กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.018232743111448 2020-10-01 2021-09-30 งบแผ่นดิน กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
9.3195080958243E-5 2020-10-01 2021-09-30 งบแผ่นดิน กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.0045780039768961 2020-10-01 2021-09-30 งบแผ่นดิน กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.002933093457059 2020-10-01 2021-09-30 งบแผ่นดิน กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
9.2749171479973E-5 2020-10-01 2021-09-30 งบแผ่นดิน กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

1.4893475996591 2020-10-01 2021-09-30 งบแผ่นดิน กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

1.5602689139286 2020-10-01 2021-09-30 งบแผ่นดิน กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

1.7021115424676 2020-10-01 2020-09-30 งบแผ่นดิน กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

1.1347410283117 2019-10-01 2020-09-30 งบแผ่นดิน กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

1.7021115424676 2020-10-01 2021-09-30 งบแผ่นดิน กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.85105577123378 2019-10-01 2020-09-30 งบแผ่นดิน กระทวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

1.7021115424676 2019-10-01 2020-09-30 งบแผ่นดิน กระทรวงพลังงาน
ภาคใต้ สงขลา โครงการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดสงขลา


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4998579679955 2020-09-29 2021-09-28 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.063454218350535 2021-11-01 2022-06-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.063488306031626 2021-11-01 2022-06-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล(รร.ผาเทิบวิทยา)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.80310576649938 2020-10-01 2021-09-30 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล(รร.คำสร้อยพิทยาสรรค์)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.70921314269482 2020-10-01 2021-09-30 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล(รร.ร่มเกล้าพิทยาสรรค์)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.47595871603068 2020-10-01 2021-09-30 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล(รร.ดงเย็นวิทยาคม)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.10112678723606 2020-10-01 2022-09-30 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร เพิ่มสมรรถนะด้านบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน เทศบาลตำบลร่มเกล้า
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.2510178960326 2020-10-01 2021-09-30 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล(อบต.บ้านซ่ง)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.91014108512451 2020-10-01 2021-09-30 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปและผลิตภัณฑ์ปลานิคมคำสร้อย


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5169018085409 2021-03-23 2021-04-21 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านห้วยทราย จุดที่ 2 หมู่ที่ 3 ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านสามขา หมู่ที่ 2 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโนนทัน จุดที่ 2 หมู่ที่ 2 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโนนทัน จุดที่ 1 หมู่ที่ 2 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านแข้ หมู่ที่ 5 ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านนาปุ่ง หมู่ที่ 7 ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านห้วยทราย จุดที่ 1 หมู่ที่ 3 ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านพังคอง จุดที่ 2 หมู่ที่ 5 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านพังคอง จุดที่ 1 หมู่ที่ 5 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองกะปาด จุดที่ 2 หมู่ที่ 6 ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองน้ำเต้า จุดที่ 2 หมู่ที่ 2 ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโนนยาง จุดที่ 2 หมู่ที่ 2 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านวังนอง หมู่ที่ 6 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโนนยาง จุดที่ 1 หมู่ที่ 2 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านป่าเม็ก หมู่ที่ 5 ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านนาหนองแคน จุดที่ 4 หมู่ที่ 2 ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 1 ต.บ้านซ่ง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 4 ต.บ้านซ่ง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านนาซิง จุดที่ 2 หมู่ที่ 4 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านห้วยทราย จุดที่ 2 หมู่ที่ 12 ต.คำชะอี อคำชะอี จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านห้วยทราย จุดที่ 1 หมู่ที่ 12 ต.คำชะอี อคำชะอี จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองสูง (ฝายคันแท) หมู่ที่ 3 ต.หนองสูง เหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร บริหารจัดการน้ำ บ้านท่าไคร้ หมู่ที่ 6 ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 2021-01-07 2021-04-06 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองเอี่ยนดง หมู่ที่ 2 ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร บริหารจัดการน้ำ บ้านเหล่าล้อม หมู่ที่ 4 ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 2021-01-07 2021-04-06 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร บริหารจัดการน้ำ บ้านโนนศรี หมู่ที่ 3 ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 2021-01-07 2021-04-06 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านบาก หมู่ที่ 1 ต.คำบก อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร บริหารจัดการน้ำ บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 2 ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 2021-01-07 2021-04-06 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านแวงใหม่ จุดที่ 2 หมู่ที่ 8 ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร บริหารจัดการน้ำ บ้านพังคอง หมู่ที่ 10 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 2021-01-07 2021-04-06 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านแวงใหม่ จุดที่ 1 หมู่ที่ 8 ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองกะปาด จุดที่ 1 หมู่ที่ 6 ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร บริหารจัดการน้ำ บ้านหนองบัว หมูที่ 3 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 2021-01-07 2021-04-06 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 8 ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร บริหารจัดการน้ำ บ้านกุดแข้ หมู่ที่ 5 ต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 2021-01-07 2021-04-06 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านนาหนองแคน จุดที่ 3 หมู่ที่ 2 ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร บริหารจัดการน้ำ บ้านนาท่อน หมู่ 4 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 2021-01-07 2021-04-06 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านนาหนองแคน จุดที่ 2 หมู่ที่ 2 ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านนาหนองแคน จุดที่ 1 หมู่ที่ 2 ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร


2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การป้องกัน และฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ กลุ่มแม่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองนกเขียน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2020-03-10 2021-04-07 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร บริหารจัดการน้ำ บ้านกุดโง้งน้อย หมู่ที่ 4 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 2021-01-07 2021-04-06 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโคกหินตั้ง หมู่ที่ 11 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านนาซิงศรีสมบูรณ์ จุดที่ 2 หมู่ที่ 10 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร บริหารจัดการน้ำ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 8 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 2021-01-07 2021-04-06 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร บริหารจัดการน้ำ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 2021-01-07 2021-04-06 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 6 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร บริหารจัดการน้ำ บ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 2021-01-07 2021-04-06 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านคำไหล จุดที่ 2 หมู่ที่ 5 ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านคำไหล จุดที่ 1 หมู่ที่ 5 ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร บริหารจัดการน้ำ บ้านชะโนด หมู่ที่ 1 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 2021-01-07 2021-04-06 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านคำตุนาง หมู่ที่ 1 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านนายอ หมู่ที่ 9 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาลจ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร บริหารจัดการน้ำ บ้านหนองคลอง หมู่ที่ 8 ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 2021-01-07 2021-04-06 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านนาซิง จุดที่ 1 หมู่ที่ 4 ต.เหล่าหมี อ. ดอนตาล จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร บริหารจัดการน้ำ บ้านห้วยเลา หมู่ที่ 7 ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 2021-01-07 2021-04-06 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร บริหารจัดการน้ำ บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-01-07 2021-04-06 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การป้องกัน และฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจกลุ่มโคขุนทรัพย์สินอุดมสุข โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-03-10 2021-04-07 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร บริหารจัดการน้ำ บ้านหนองหมู หมู่ที่ 5 ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 2021-01-07 2021-04-06 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร บริหารจัดการน้ำ บ้านนาหลัก หมู่ที่ 4 ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 2021-01-07 2021-04-06 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร บริหารจัดการน้ำ บ้านสามขา หมู่ที่ 15 ตำบลคำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 2021-01-07 2021-04-06 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านคำป่าหลาย หมู่ที่ 16 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


125.27222800871 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านคำดู่ หมู่ที่ 2 ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองน้ำเต้า จุดที่ 1 หมู่ที่ 2 ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร บริหารจัดการน้ำ บ้านติ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 2021-01-07 2021-04-06 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านนาหว้า หมู่ที่ 9 ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านนาสะโน หมู่ที่ 3 ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านเตาถ่าน หมู่ที่ 7 ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร บริหารจัดการน้ำ บ้านพังแดง หมู่ที่ 1 ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 2021-01-07 2021-04-06 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-10-01 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านต่อเขต หมู่ที่ 5 ต.โชคชัย อ. นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านนาซิงศรีสมบูรณ์ จุดที่ 1 หมู่ที่ 10 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การป้องกัน และฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-03-10 2021-04-07 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านท่าห้วยคำ จุดที่ 1 หมู่ที่ 7 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านท่าห้วยคำ จุดที่ 2 หมู่ที่ 7 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-09-30 2021-12-13 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2021-04-01 2022-04-30 กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก จันทบุรี โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร จำนวน 1 ระบบ)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 2020-10-01 2021-09-30 กระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคกลาง ราชบุรี โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชนปีงบประมาณ 2564 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.3091184546918 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.08504876432156 บริษัท
ภาคกลาง ราชบุรี โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน ประจำปีงบประมาณ 2563


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.25849824827194 2020-09-29 2021-09-28 กองทุนอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ โครงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์


2020-07-01 2020-09-30 -
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ โครงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.1940157182085 2020-09-01 2021-04-30 กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ โครงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์x


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.1940157182085 2020-09-01 2021-04-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ โครงการส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.18663005397216 2020-10-01 2021-09-30 -
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) เตาชีวมวล แบบ พพ.ขนาดเล็ก 1 ระบบ (อบต.ท่าศาลา)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.85105577123378 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) ระบบอบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 จำนวน 1 ระบบ (วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและพัฒนาอาชีพบ้านห้วยทรายขาว)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4828141274501 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 จำนวน 1 ระบบ วิสาหกิจชุมชนเกษตรชาวสวนบ้านต้นมะม่วง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 (วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดแปรรูปบ้านแหลม)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 จำนวน 1 ระบบ (อบต.ท่าเสม็ด)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 จำนวน 1 ระบบ (วิสาหกิจชุมชนท้องกะโรม)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 (จำนวน 1 ระบบ) กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 อบต.ท่าศาลา จำนวน 2 ระบบ


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.98854275163337 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) เตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบตั้ง (จำนวน 21 ระบบ) อบต.ท่าเสม็ด
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

3.097843007291 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) เตาย่างไร้ควัน 100 ลิตร (จำนวน 15 ระบบ) อบต.ท่าศาลา
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

2.7659312565098 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) เตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบตั้ง (จำนวน 2 ระบบ) อบต.ท่าศาลา
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.36879083420131 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) เตาซุปเปอร์อังโล่ (จำนวน 53 ระบบ) อบต.ท่าเสม็ด
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

31.574169112773 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) เตาซุปเปอร์อังโล่ (จำนวน 38 ระบบ) อบต.ท่าศาลา
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

25.872095445507 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงานและการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรม ส่งเสริมชุมชนสู่เมืองแห่งพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน กิจกรรมย่อย ส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร แห่งที่ 4


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4828141274501 2021-04-01 2021-09-30 งบจังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงานและการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรม ส่งเสริมชุมชนสู่เมืองแห่งพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน กิจกรรมย่อย ส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร แห่งที่ 3


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4828141274501 2021-04-01 2021-09-30 งบจังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงานและการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรม ส่งเสริมชุมชนสู่เมืองแห่งพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน กิจกรรมย่อย ส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร แห่งที่ 2


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4828141274501 2021-04-01 2021-09-30 งบจังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงานและการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรม ส่งเสริมชุมชนสู่เมืองแห่งพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน กิจกรรมย่อย ส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร แห่งที่ 1


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4828141274501 2021-04-01 2021-09-30 งบจังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงานและการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรม ส่งเสริมชุมชนสู่เมืองแห่งพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน กิจกรรมย่อย ส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6x8.2 เมตร แห่งที่ 2


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.0795379225452 2021-04-01 2021-09-30 งบจังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงานและการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรม ส่งเสริมชุมชนสู่เมืองแห่งพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน กิจกรรมย่อย ส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6x8.2 เมตร แห่งที่ 1


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.0795379225452 2021-06-01 2021-09-30 งบจังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร (โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 x 4 เมตร) แห่งที่ 5


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4828141274501 2020-10-01 2021-09-30 งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร (โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 x 4 เมตร) แห่งที่ 4


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4828141274501 2020-10-01 2021-09-30 งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร (โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 x 4 เมตร) แห่งที่ 3


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4828141274501 2020-10-01 2021-09-30 งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร (โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 x 4 เมตร) แห่งที่ 2


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4828141274501 2020-10-01 2021-09-30 งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร (โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 x 4 เมตร) แห่งที่ 1


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4828141274501 2020-10-01 2021-09-30 งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) เตาชีวมวลมณฑล 2 กระทะ จำนวน 1 ระบบ (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยกรอบทองบ้านศาลาสามหลัง)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.51063346274027 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช Solar roof โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


108.86753148376 2021-01-01 2021-07-31 บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน
ภาคใต้ กระบี่ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท (โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง จ.กระบี่) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 2020-08-26 2021-09-30 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ กระบี่ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในจังหวัดกระบี่ (วิสาหกิจชุมชนปุณณดลย์ฟาร์ม)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.542467569359 2021-05-17 2021-09-30 งบจังหวัดกระบี่
ภาคใต้ กระบี่ โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอบแห้งแสงอาทิตย์ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกะปิกุ้งดำ)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.542467569359 2019-06-17 2021-09-30 งบจังหวัดกระบี่
ภาคใต้ กระบี่ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน (ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านพลังงานชุมชน เตามณฑล บ้านเขาคราม)


2020-06-22 2021-09-30 งบอุดหนุนกระทรวงพลังงาน
ภาคใต้ กระบี่ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน (ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านพลังงานชุมชน อบต.ตลิ่งชัน)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.51415585645299 2021-05-17 2021-09-30 งบอุดหนุนกระทรวงพลังงาน
ภาคใต้ กระบี่ โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดกระบี่ (อบต.เกาะศรีบอยา) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.074652021588865 2021-08-20 2022-09-30 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ กระบี่ โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดกระบี่ (อบต.ทับปริก) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.074652021588865 2020-09-20 2021-10-19 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ กระบี่ โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดกระบี่ (อบต.เกาะลันตาใหญ่) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.074652021588865 2021-08-20 2022-09-30 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ กระบี่ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่พักอาศัย ณ เกาะฮั่ง จ.กระบี่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.6171195909478 2021-08-09 2022-09-30 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ กระบี่ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน (ส่งเสริมโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์คลองท่อม)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.542467569359 2021-06-21 2021-08-27 งบอุดหนุนกระทรวงพลังงาน
ภาคใต้ กระบี่ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน (อบต.ตลิ่งชัน)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.51415585645299 2021-08-19 2021-10-24 งบอุดหนุนกระทรวงพลังงาน
ภาคใต้ กระบี่ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน (ส่งเสริมเทคโนโลยีเตาเผาขยะและโซล่าร์เซลล์เพื่อการเรียน รร.บ้านพรุเตย)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

5.6737051415586 2020-09-26 2021-11-20 งบอุดหนุนกระทรวงพลังงาน
ภาคใต้ กระบี่ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในจังหวัดกระบี่ (กลุ่มฟาร์มชุมชนบ้านควนกลาง)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.542467569359
ภาคใต้ กระบี่ โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารชุมชนใช้เตาแทนก๊าซหุงต้ม (กลุ่มพลังงานสตรีบ้านเขาตั้ง)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

150.53048953698 2017-11-29 2021-01-15 งบอุดหนุนกระทรวงพลังงาน
ภาคใต้ กระบี่ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในจังหวัดกระบี่ (กลุ่มผลิตเครื่องแกงร่วมใจบ้านน้ำรอบ)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.542467569359 2021-02-24 2021-08-24 งบจังหวัดกระบี่
ภาคใต้ กระบี่ โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอบแห้งแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มมูลค่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.542467569359 2017-10-20 2021-09-20 งบจังหวัดกระบี่
ภาคตะวันออก ตราด โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (งบเงินอุดหนุน) (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนตำบลคลองใหญ่)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49711201590758 2020-10-01 2021-09-30 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคตะวันออก ตราด โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (งบเงินอุดหนุน) (กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านหินดาด)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49711201590758 2020-10-01 2021-09-30 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคตะวันออก ตราด โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (งบเงินอุดหนุน) (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฟื้นฟูอาชีพบ้านยายม่อม)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49711201590758 2020-10-01 2021-09-30 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคตะวันออก ตราด โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (งบเงินอุดหนุน) (กลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นตำบลหาดเล็ก)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49711201590758 2020-10-01 2021-09-30 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองหญ้าปล้อง (1)


2016-01-01 2016-12-31
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองหญ้าปล้อง (2)


2016-01-01 2016-12-31
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านวังไทรติ่ง (1)


2016-01-01 2016-12-31
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านวังไทรติ่ง (2)


2016-01-01 2016-12-31
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านย่านซื่อ


2016-01-01 2016-12-31
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านทุ่งยาว


2016-01-01 2016-12-31
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านพุหวาย


2016-01-01 2016-12-31
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านน้ำโจน


2016-01-01 2016-12-31
ภาคตะวันออก ตราด โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือค่ายพลังงานชุมชน ปี2563 (งบเงินอุดหนุน)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49711201590758 2019-10-01 2020-09-30 โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือค่ายพลังงานชุมชน ปี2563 (งบเงินอุดหนุน)
ภาคตะวันออก ตราด โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือค่ายพลังงานชุมชน ปี2563 (งบเงินอุดหนุน)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49711201590758 2019-10-01 2020-09-30 โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือค่ายพลังงานชุมชน ปี2563 (งบเงินอุดหนุน)
ภาคตะวันออก ตราด โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือค่ายพลังงานชุมชน ปี2563 (งบเงินอุดหนุน)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49711201590758 2019-10-01 2020-09-30 โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือค่ายพลังงานชุมชน ปี2563 (งบเงินอุดหนุน)
ภาคตะวันออก ตราด โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือค่ายพลังงานชุมชน ปี2563 (งบเงินอุดหนุน)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.11930688381782 2019-10-01 2019-09-30 โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือค่ายพลังงานชุมชน ปี2563 (งบเงินอุดหนุน)
ภาคตะวันออก ตราด โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือค่ายพลังงานชุมชน ปี2563 (งบเงินอุดหนุน)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49711201590758 2019-10-01 2020-09-30 โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือค่ายพลังงานชุมชน ปี2563 (งบเงินอุดหนุน)
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าประมงปลอดภัยด้วยพลังงานเเสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
5.8971688287094 2014-01-01 2014-09-30 บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจเเละผลิตจำกัด
ภาคใต้ ชุมพร โรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัทกลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.68175362181612 2021-01-01 2021-12-31 บริษัทกลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
ภาคใต้ ชุมพร โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำทิ้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


49.08626077076 2014-11-01 2022-04-20 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ภาคใต้ ชุมพร ส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ (บริษัทเจริญ น้ำมันปาล์ม จำกัด) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
1486.6035264677 2013-03-01 2015-03-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2020-10-01 2021-04-30 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.48006817536218 2020-10-01 2021-04-30 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีจากพลังงานทางเลือกเพื่อลดต้นทุนและรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตัวเอง(กิจกรรมส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่หมู่เกาะอ่างทอง) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 2015-10-01 2016-11-14 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีจากพลังงานทางเลือกเพื่อลดต้นทุนและรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตัวเอง(กิจกรรมส่งเสริมการอบแห้งสินค้าเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
36.857305179434 2015-10-01 2016-07-27 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ ภูเก็ต โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


4.665751349304 2019-10-01 2020-10-31 กองบัญชาการทับเรือภาคที่ 3
ภาคใต้ ภูเก็ต บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด (เตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนผลิตไฟฟ้า จ.ภูเก็ต) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


7.9381687340214 2016-10-01 2021-08-30 งบประมาณการกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครภูเก็ต
ภาคกลาง นนทบุรี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน(โซล่าร์เซลล์)


2565-05-01 2565-09-30 อบต.คลองพระอุดม
ภาคใต้ ภูเก็ต โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งบนหลังคา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


18.663005397216 2019-09-01 2020-09-01 งบอุดหนุน
ภาคใต้ ภูเก็ต โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งบนหลังคา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


4.665751349304 2019-01-01 2020-01-02 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ ภูเก็ต โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งบนหลังคา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


4.665751349304 2022-04-20 งบเอกชน
ภาคใต้ ภูเก็ต โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 2021-07-01 2020-07-01 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ ภูเก็ต โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งบนหลังคา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


4.665751349304 2019-07-01 2022-04-20 งบเอกชน
ภาคใต้ ภูเก็ต โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


10.84874538396 2019-02-02 2020-02-01 งบประมาณส่วนของโรงเรียนดนตรี
ภาคใต้ ภูเก็ต การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


9.5445507054256 2019-01-16 2021-01-01 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ ภูเก็ต โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบสำรองไฟฟ้าในพื้นที่เกาะห่างไกลของกองทัพเรือเพื่อทดแทนระบบผลิตไฟฟ้าจากเครื่องยนต์ดีเซล โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.7043840545403 2019-10-01 2020-01-01 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ ภูเก็ต การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในหน่วยงานด้านความมั้นคง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.0791409904365 2019-08-01 2021-12-31 โครงติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์สำหรับใช้งานระบบเรดาร์กองทัพ
ภาคใต้ ภูเก็ต กังหันลมผลิตไฟฟ้าที่สถานีพลังงานทดแทนพรหมเทพ จ.ภูเก็ต โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.73612347315595 2535-02-05 2021-12-31 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ภาคใต้ ภูเก็ต โครงการส่งเสริมการดำเนินงานมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


2556.5760818104 2019-08-09 2021-08-12 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ อุทัยธานี โครงการเมืองสมุนไพรอินทรีย์ แนวเขตป่ามรดกโลกห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานี


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
12.821513114288
ภาคเหนือ อุทัยธานี ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.18715852459123 กรมปศุสัตว์
ภาคเหนือ อุทัยธานี โครงการพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ (2)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.3590569074898 2020-09-29 2021-08-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ อุทัยธานี โครงการพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.3590569074898 2020-09-29 2021-08-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ อุทัยธานี โครงการพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.0856926427422 2020-09-29 2021-08-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเเปรรูปผลิตภัณฑ์ การเกษตร ประมง เเละปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมส่งเสริมเเละสนับสนุนโรงอบเเห้งพลังงานเเสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
7.4566802386138 2020-10-01 2021-09-30