โครงการด้านพลังงาน


ภาค จังหวัด ชื่อโครงการ ประเภทโครงการย่อย ปริมาณการลดใช้พลังงาน (toe) ระยะเวลาดำเนินการ แหล่งงบฯ
เริ่มต้น จนถึง
ภาคเหนือ นครสวรรค์ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


338.88924344286 2019-10-01 2020-09-30 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ นครสวรรค์ โครงวการการผลิตก๊าซชีวภาพจากใบอ้อย
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

2.058280465865 2019-10-01 2020-09-30 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอไพศาลี
ภาคเหนือ นครสวรรค์ โครงการเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


2392.9552125746 2019-10-01 2020-09-30 เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ภาคเหนือ นครสวรรค์ โครงการเกษตรไทยไบโอพาวเวอร์ จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


3.8348641227157 2019-10-01 2020-09-30 เกษตรไทยไบโอพาวเวอร์ จำกัด
ภาคเหนือ นครสวรรค์ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานระบบประปาหมู่บ้าน กลุ่มกลาง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.8775494744816 2019-10-01 2020-09-30 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุล
ภาคเหนือ นครสวรรค์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.0051131521636209 2020-01-06 2021-10-19 นางธนพร กุศลธรรมรัตน์
ภาคเหนือ นครสวรรค์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.0015339456490863 2020-01-06 2021-10-19 นายเอมอิ่ม นาสา
ภาคเหนือ นครสวรรค์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.0025565760818104 2020-01-06 2021-10-19 นางสาวนพมาส จงแจ่ม
ภาคเหนือ นครสวรรค์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.0025565760818104 2020-01-06 2021-10-19 นายเอมอิ่ม นาสา
ภาคเหนือ นครสวรรค์ โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


5.3262001704384 2020-09-29 2021-05-28 กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง สมุทรสงคราม ด้านพลังงานทดแทน


ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการบริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
135.41379036076 2018-10-01 2020-09-30 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการอนุรักษ์พลังงานจากการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปีงบประมาณ 2561


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการอนุรักษ์พลังงานจากการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปีงบประมาณ 2561


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการอนุรักษ์พลังงานจากการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปีงบประมาณ 2561


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำลดต้นทุนด้านการเกษตรกรแบบเคลื่อนที่(กลุุ่มเกษตรผู้ปลูกลำไยหนองบัวใต้)


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำลดต้นทุนด้านการเกษตรกรแบบเคลื่อนที่(กลุุ่มเกษตรปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองเสือ)


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำลดต้นทุนด้านการเกษตรกรแบบเคลื่อนที่(กลุุ่มเลี้ยงโคปลูกหญ้า)


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำลดต้นทุนด้านการเกษตรกรแบบเคลื่อนที่(กลุุ่มเกาตรผู้ปลูกข้าวบ้านหนองเชียงคา)


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำลดต้นทุนด้านการเกษตแบบเคลื่อนที่(กลุุ่มเกษตรผู้ปลูกข้าวบ้านท่าไผ่)


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำลดต้นทุนด้านการเกษตรกรแบบเคลื่อนที่(กลุุ่มวิสาหกิจชุนชนผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ สปก.)


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำลดต้นทุนด้านการเกษตรกรแบบเคลื่อนที่(กลุุ่มวิสาหกิจชุนชมกลุ่มผู้ปลูกลำไยนอกฤดูบ้านนาแพะ)


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำลดต้นทุนด้านการเกษตรกรแบบเคลื่อนที่(กลุุ่มวิสาหกิจชุนชมกลุ่มมะนาวบ้านท่าทองแดง)


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำลดต้นทุนด้านการเกษตรกรแบบเคลื่อนที่(กลุุ่มเกตรผู้ปลุกผักปลอดภัยบ้านเพชรชมพู)


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำลดต้นทุนด้านการเกษตรกรแบบเคลื่อนที่(กลุุ่มวิสาหกิจชุนชมกลุ่มเกตรผ่านศึก)


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำลดต้นทุนด้านการเกษตรกรแบบเคลื่อนที่(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านน้ำโจร)


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำลดต้นทุนด้านการเกษตรกรแบบเคลื่อนที่(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ข้าว ชุมชน หมู่ที่10 ตำบลวังหิน)


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำลดต้นทุนด้านการเกษตรกรแบบเคลื่อนที่(กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองพม่า)


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำลดต้นทุนด้านการเกษตรกรแบบเคลื่อนที่(กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านเนินมะลื่น)


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2559 (คลองไม้แดง 2)


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2559 (คลองไม้แดง1)


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2559


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2559


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2559


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2559


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ พัทลุง โครงการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


2020-12-10 2021-04-08 งบพัฒนาจังหวัดพัทลุง
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ พัทลุง โครงการขับเคลื่อนพัทลุงเมืองเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ วิถียั่งยืน


งบพัฒนาจังหวัดพัทลุง
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ พัทลุง โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรและประมงด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์


เงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดพัทลุง
ภาคใต้ พัทลุง โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรและประมงด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์


เงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดพัทลุง
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบล


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบล ปี 2561


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ เพื่อละติดตั้งระบบไฟฟ้าเใช้ประโยชน์ภายในอาคารต่างๆของโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปโดทะ


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ เพื่อละติดตั้งระบบไฟฟ้าเใช้ประโยชน์ภายในอาคารต่างๆของโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ดบ้านแม่ละมุ้งคี


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระและติดตั้งระบบไฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ภายในอาคารต่างๆของโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กบ้านยะโม่คี


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระและติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ภายในอาคารต่างๆของโครงการเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเดลอปอบอ


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ และติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ภายในอาคารต่างๆของโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ้มผางคี


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2559


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการสนับสนุนการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
6.7877331692075 กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2559


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการสนับสนุนการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
1.9818199034182 กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2560


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ น่าน ลดต้นทุนการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์-บ้านเกี๋ยน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2560-05-01 2560-07-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ น่าน ลดต้นทุนการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์-บ้านปงพัฒนา


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2560-05-01 2560-07-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ น่าน ลดต้นทุนการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์-บ้านท่าค้ำ


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2560-05-01 2560-07-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ น่าน ลดต้นทุนการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์-บ้านไก่เถื่อน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2560-05-01 2560-07-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ น่าน ลดต้นทุนการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์-วัดโป่งคำ


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2560-05-01 2560-07-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ น่าน ลดต้นทุนการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์-บ้านห้วยม่วง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2560-05-01 2560-07-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ น่าน ลดต้นทุนการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์-บ้านป่าเหียง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2560-05-01 2560-07-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ น่าน ลดต้นทุนการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์-บ้านตาลชุม


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2562-05-01 2560-07-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ น่าน ลดต้นทุนการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์-บ้านไชยสถาน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2560-05-01 2560-07-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ น่าน เพิ่มสมรรถณะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน-บ้านป่าคา นาเหลือง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2561-03-03 2561-06-01 อุดหนุน ฯ 61
ภาคเหนือ น่าน เพิ่มสมรรถณะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน-กลุ่มแปลงใหญ่ลำไยพญาแก้ว


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2561-03-03 2561-06-01 อุดหนุน ฯ 61
ภาคเหนือ น่าน เพิ่มสมรรถณะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน-สวนผักอินทร์ ณงค์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2561-03-03 2561-06-01 อุดหนุน ฯ 61
ภาคเหนือ น่าน เพิ่มสมรรถณะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน-สาหร่ายน้ำจืดบ้านหนองบัว


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2561-03-03 2561-06-01 อุดหนุน ฯ 61
ภาคเหนือ น่าน เพิ่มสมรรถณะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน-กาแฟสวนยาหลวง ผาทอง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2561-03-03 2561-06-01 อุดหนุน ฯ 61
ภาคเหนือ น่าน เพิ่มสมรรถณะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน-กาปฟเดอม้งมณีพฤษ งอบ


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2561-03-03 2561-06-01 อุดหนุน ฯ 61
ภาคเหนือ น่าน เพิ่มสมรรถณะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน-บ้านกอก


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2561-03-03 2561-06-01 อุดหนุน ฯ 61
ภาคเหนือ น่าน เพิ่มสมรรถณะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน-เมืองจัง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2561-03-03 2561-06-01 อุดหนุน ฯ 61
ภาคเหนือ น่าน เพิ่มสมรรถณะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน-ดู่ใต้


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2561-03-03 2561-06-01 อุดหนุน ฯ 61
ภาคเหนือ น่าน เพิ่มสมรรถณะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน-กลุ่มแปรรูปขนมบ้านห้วยแก้ว


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2561-03-03 2561-06-01 อุดหนุน ฯ 61
ภาคเหนือ น่าน เพิ่มสมรรถณะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน-แม่คำดี พงษ์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2562-01-30 2562-03-15 อุดหนุน ฯ 62
ภาคเหนือ น่าน เพิ่มสมรรถณะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน-กลุ่มของกินลำ


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2562-01-30 2562-03-15 อุดหนุน ฯ 62
ภาคเหนือ น่าน เพิ่มสมรรถณะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน-ฟาร์มเห็ดบ้านหลวง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2562-01-30 2562-03-15 อุดหนุน ฯ 62
ภาคเหนือ น่าน พัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน (Smart Energy) สำหรับอาคารในหน่วยบริการเฉลิมพระเกียรติภายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


24.884007196288 2563-03-03 2563-08-21 สำนักงานปรัดกระทรวงสาธารณสุข
ภาคเหนือ น่าน ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.0886753148376 2561-01-20 2562-01-24 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ น่าน อนุรักษ์พลังงานจากการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.62210017990721 2561-01-02 2562-01-02 สำนักงานนโยบายและแผนฯ
ภาคเหนือ น่าน ส่งเสริมการใพลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ-โรงเรียนปิงใน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.3110500899536 2560-01-20 2561-01-01 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ น่าน ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.555250449768 2562-06-01 2562-09-24 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ น่าน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในหน่วยภาครัฐ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


49.768014392576 2561-01-24 2562-03-24 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ น่าน ส่งเสริมการใพลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ-โรงเรียนสา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


18.97405548717 2561-03-30 2562-01-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 60
ภาคใต้ ภูเก็ต โครงการส่งเสริมการดำเนินงานมาตราการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกลและรับรองการจัดกาพลังงานตามกฎหมาย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


7.2441418426285 2562-09-01 2563-09-28 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ ภูเก็ต โครงการส่งเสริมการดำเนินงานมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


2556.5760818104 2562-08-09 2563-08-12 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร test831

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
2130.4800681754 2020-08-01 2020-08-31 a
ภาคใต้ ภูเก็ต บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด (เตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนผลิตไฟฟ้า จ.ภูเก็ต) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


7.9381687340214 2016-10-01 2021-08-30 งบประมาณการกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครภูเก็ต
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง บ้านค่ากลาง


2559-08-01 2559-09-01 พลังงานจังหวัดลำปาง
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง บ้านห้วยเป้ง


2561-08-01 2561-09-01 พลังงานจังหวัดลำปาง
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง บ้านเหล่า


2559-05-01 2559-08-01 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง กลุ่มสองแควพัฒนา


2546-07-01 งบประมาณส่วนตัว
ภาคเหนือ ลำปาง หมูพบโชค


2562-04-01 งบประมาณส่วนตัว
ภาคเหนือ ลำปาง ขนมไทยนางยุพิน ดีสุข


2560-07-01 2561-12-31 ส่วนตัว
ภาคเหนือ ลำปาง อัญชลีฟาร์ม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
387.29699728867 2014-02-01 2021-08-26 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง ชุมชนพอเพียง ผลิตน้ำพริกศาลาไชย
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.21276394280845 2009-03-01 2009-04-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคกลาง กาญจนบุรี โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)
โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
14.201429788846 2019-10-01 2020-09-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคกลาง กาญจนบุรี โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดกาญจนบุรี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


5.356282549001 2020-09-29 2021-09-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Smart Energy) สำหรับอาคารในหน่วยงานเฉลิมพระเกียรติ รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


47.296657513493 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในหน่วยงานด้านความมั่นคง(โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับใช้งานระบบเรด้าท์ของท่าอากาศยาน) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


224.12650317205 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท ประเภทไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าดับ โรงเรียนบ้านท่าควาย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.95871603067891 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าสำหรับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช จำนวน 40 แห่ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.63914402045261 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


37.581668402613 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


41.54436132942 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.35792065145346 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.35792065145346 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ตราด โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือค่ายพลังงานชุมชน ปี2564 (งบเงินอุดหนุน)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49711201590758 2020-10-01 2021-09-30 โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือค่ายพลังงานชุมชน ปี2564 (งบเงินอุดหนุน)
ภาคตะวันออก ตราด โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือค่ายพลังงานชุมชน ปี2564 (งบเงินอุดหนุน)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.11930688381782 2020-10-01 2021-09-30 โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือค่ายพลังงานชุมชน ปี2564 (งบเงินอุดหนุน)
ภาคตะวันออก ตราด โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือค่ายพลังงานชุมชน ปี2564 (งบเงินอุดหนุน)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49711201590758 2020-10-01 2021-09-30 โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือค่ายพลังงานชุมชน ปี2564 (งบเงินอุดหนุน)
ภาคตะวันออก ตราด โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือค่ายพลังงานชุมชน ปี2564 (งบเงินอุดหนุน)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49711201590758 2020-10-01 2021-09-30 โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือค่ายพลังงานชุมชน ปี2564 (งบเงินอุดหนุน)
ภาคตะวันออก ตราด โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือค่ายพลังงานชุมชน ปี2564 (งบเงินอุดหนุน)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49711201590758 2020-10-01 2021-09-30 โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือค่ายพลังงานชุมชน ปี2564 (งบเงินอุดหนุน)
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง บ้านเหล่า โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


8.9582425906638 2559-06-01 2559-07-30 กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง บ้านห้วยเป้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


4.4791212953319 2559-08-01 2559-09-01 กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง บ้านค่ากลาง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
86.152779092889 2559-08-01 2559-09-30 กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4742922071774 2018-03-15 2018-06-08 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง
ภาคเหนือ พิจิตร โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน


2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
ภาคเหนือ พิจิตร โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน


2020-10-01 2021-09-30 ภายใต้ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดหนองบัวลำภู


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4828141274501 2019-10-01 2020-09-30 งบกองทุนฯ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4828141274501 2019-10-01 2020-09-30 งบอุดหนุนโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน อบต.ป่าไม้งาม
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.070921314269482 2019-10-01 2020-09-30 งบโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน พื้นที่ ต.นามะเฟือง
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.14184262853896 2019-10-01 2020-09-30 งบอุดหนุนโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน พื้นที่โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.118625130196 2019-10-01 2020-09-30 งบอุดหนุนโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำบาดาล ครั้งที่1 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2019-10-01 2020-09-30 กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำบาดาล ครั้งที่2 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2019-10-01 2020-09-30 กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำบาดาล ครั้งที่3 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2019-10-01 2020-09-30 กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
7.4566802386138 2019-10-01 2020-10-30 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรจากน้ำใต้ดิน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2019-10-01 2020-09-30 กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการพัฒนาศักยภาพธนาคารปูชุมชนบ้านหาดสมบูรณ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.1555250449768 2020-01-01 2020-12-31 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
ภาคเหนือ ลำพูน ระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ในโรงพยาบาล โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


3.9814411514061 2559-10-01 2560-09-30 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ พะเยา โครงการแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดพะเยาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อความั่นคงด้านพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมอบรมการผลิตและการใช้เตาชีวมวลฟืน, เตาชีวมวลแกลบ, เตาย่างประสิทธิภาพสูง
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

12.27156519269 2019-10-01 2020-09-01 จังหวัดพะเยา
ภาคเหนือ พะเยา โครการแผนปฎิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดะเยาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการทำเตาเศรษฐกิจประยุกต์ จำนวน 9 แห่ง และสนับสนุนแบบหล่อเตาเศรษฐกิจจำนวน 9 ชุด
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

76.595019411041 2019-10-01 2020-09-14 จังหวัดพะเยา
ภาคเหนือ พะเยา โครงการแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดพะเยาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อความั่นคงด้านพลังงานและป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพ จำนวน 5 ชุด

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
53688.097718019 2019-10-01 2020-09-01 จังหวัดพะเยา
ภาคเหนือ พะเยา โครงการแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดพะเยาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อความั่นคงด้านพลังงานและป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสนับสนุนเตาเผาขยะไร้มลพิษขนาดชุมชน จำนวน 5 ชุด
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

2.1276394280845E-5 2019-10-01 2020-09-01 จังหวัดพะเยา
ภาคเหนือ พะเยา โครงการแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดพะเยาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อความั่นคงด้านพลังงานและป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตและการใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ในภาครัวเรือน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.11657986933056 2019-10-01 2020-09-01 จังหวัดพะเยา
ภาคเหนือ พะเยา ภายใต้งบอุดหนุนโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานจครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานปีงบประมาณ2563 ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 2 X 2 เมตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.48574945554398 2019-10-01 2020-09-01 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ พะเยา ภายใต้งบอุดหนุนโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2563 ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 3x4 เมตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4572483666319 2019-10-01 2020-09-01 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ พะเยา ภายใต้งบอุดหนุนโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2563 เตาชีวมวล
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

1.7872171195909 2019-10-01 2020-09-01 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ พะเยา ภายใต้งบอุดหนุนโครงการดพิ่มสมรรถะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับ ตำบล และเครือข่ายพลังานชุมชน ปีงบประมาณ 2563 เตาเผาขยะไร้มลพิษ และเตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบตั้งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการพลังงานที่ดี จำนวน 32 ชุด
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

20.425338509611 2019-10-14 2020-09-01 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ พะเยา ภายใต้งบอุดหนุน โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2563


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4572483666319 2019-10-01 2020-09-01 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ พะเยา ภายใต้งบอุดหนุน โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2563
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

1.7872171195909 2019-10-01 2020-09-01 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ พะเยา ภายใต้งบอุดหนุน โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2563


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.48574945554398 กระทรวงพลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2.0957106334627 2019-10-01 2020-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.32724173847174 2019-01-10 2020-03-01 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร งบอุดหนุนโครงการเพิ่มสมรรถนะด้่นการบริหารเเละจัดการพลังงานครบวงจรในชุมขนระดับตำบล เเละเครือข่ายพลังงานชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5169018085409 2019-10-01 2019-09-30 งบอุดหนุน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเพิ่มสมรรถนะด้่นการบริหารเเละจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล เเละเครือข่ายพลังงานชุมชน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)
โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
1.1286327610173 2019-10-01 2019-09-30 งบอุดหนุน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเพิ่มสมรรถนะด้่นการบริหารเเละจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล เเละเครือข่ายพลังงานชุมชน ระบบอบเเห้งขนาด3x4เมตร
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.29315405738093 2019-10-01 2020-09-30 งบอุดหนุน
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา เชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม (เศษไม้)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.07801344569643 2020-05-01 2021-05-31 วิสาหกิจชุมชนลูกพระเจ้าตาก
ภาคตะวันออก จันทบุรี โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2563 (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร จำนวน 2 ระบบ)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2.9656282549001 2019-10-01 2020-09-30 กระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคใต้ พังงา โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท โรงเรียนเกาะบันหยี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม)
ภาคใต้ พังงา โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท โรงเรียนเกาะหมากน้อย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม)
ภาคใต้ พังงา โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท โรงเรียนเกาะไม้ไผ่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม)
ภาคใต้ พังงา พัฒนาศักยภาพการใช้พลังงานแสงอ่ทิตย์เื่อเพิ่มความมั่นคงในการใช้ไฟฟ้าพื้นที่ปลายสายส่งเกาะยาวน้อย เทศบาลตำบลเกาะยาว จังหวัดพังงา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการSanook Farmerket การเพิ่มประสิทธิภาพเเละพัฒนาตลาด


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.0676072341634 2020-10-01 2020-11-30 งบจังหวัด
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร) วิสาหกิจชุมชนบ้านเขาวังทอง ต.ควนทอง อ.ขนอม


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4828141274501 2019-10-01 2020-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2015-01-01 2021-05-07 บริษัท ลมลิกอร์ จำกัด
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-12-31 บริษัท ทุ่งสังกรีน จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.4692737430168 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ว ปี 2559 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2559-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ว ปี 2559 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2559-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ว ปี 2559 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2559-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ว ปี 2559 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2559-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาและแปรรูปการเกษตรหาดบ้านเปร็ต ต.ขนอม อ.ขนอม


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4828141274501 2019-10-01 2020-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมพลังงานเพื่อลดต้นทุนการพัฒนาอาชีพ กิจกรรมที่ 2 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 ม. จำนวน 5 ระบบ


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2.4713568790834 2020-01-02 2020-12-31 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ว ปี 2559 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2559-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย สนับสุนการติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.1144777956633 2561-10-01 2564-09-30 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ว ปี 2559 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2559-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49711201590758 2562-10-01 2563-09-30 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


155.39721617271 2019-10-01 2020-09-30 กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท เทพพนา วินด์ฟาร์ม จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท เทพพนา วินด์ฟาร์ม จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สาขาบำเหน็จณรงค์ (โครงการ 1)) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สาขาบำเหน็จณรงค์ (โครงการ 1))
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สาขาบำเหน็จณรงค์ (โครงการ 2)) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สาขาบำเหน็จณรงค์ (โครงการ 2))
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท มามา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท มามา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท มามา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (สาขา 1) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท มามา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (สาขา 1)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนห้วยกุ่ม) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนห้วยกุ่ม)
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดด้วยนวัตกรรม


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
12.539721617271 2563-05-01 2563-09-01 งบรายจ่ายอื่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-12-31 บริษัท พัฒนาโซล่าเธอร์มอล จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-12-31 บริษัท สุริยพลัง จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-12-31 บริษัท อีสานโซล่าพาวเวอร์ จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-12-31 บริษัท พัฒนาโซล่าเธอร์มอล จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-12-31 บริษัท อีสานโซล่าพาวเวอร์ จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-12-31 บริษัท แม่โขงเทคโนโลยี จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-12-31 บริษัท พัฒนาโซล่าเธอร์มอล จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-12-31 บริษัท เอิร์ท พาวเวอร์โซล่าไลท์ ซิสเท็ม จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-12-31 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศพัฒนาโซล่าพาวเวอร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-12-31 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่โขงโซล่าพาวเวอร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โครงการอบแห้ง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49143073572578 2020-01-01 2020-12-31 กลุ่มผลิตเห็ดครบวงจร ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โครงการอบแห้ง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49143073572578 2020-01-01 2020-12-31 วิสาหกิจชุมชนสตรี บ.ห้วยไม้ซอด
ภาคใต้ ชุมพร โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.3720291639049 งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ ชุมพร โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.28073778688685 งบอุดหนุน
ภาคใต้ ชุมพร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานทางเลือก


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.3720291639049 งบอุดหนุน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3(ห้วยไก่ป่า) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


7.7762522488401 2019-08-01 2020-04-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3(มูเซอหลังเมือง) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


7.7762522488401 2019-08-01 2020-04-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3(จกปก) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


7.7762522488401 2019-08-01 2020-04-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3(พะอัน) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


4.8212763942808 2019-08-01 2020-04-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3(ศมพ.) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


4.8212763942808 2019-08-01 2020-04-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Smart Energy) สำหรับอาคารในหน่วยบริการเฉลิมพระเกียรติภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


31.10500899536 2019-08-01 2020-06-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พื้นที่มูลนิธิดิ อาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.555250449768 2019-10-01 2020-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร สนง.พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 2019-06-01 2020-02-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ สมาร์ทไมโครกริดเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านพลังงานเพิ่อรองรับยุทธศาสตร์20ปี กรณีศึกษา:สำหรับกองบังคับการฝึกพิเศษ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน สนง.ตำรวจแห่งชาติ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


19.285105577123 2019-10-01 2020-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท เบญจรัตน์ พัฒนา จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท เบญจรัตน์ พัฒนา จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท บ้านชวน พัฒนา จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท บ้านชวน พัฒนา จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท นายางกลัก พลังลม จำกัด (โครงการหนุมาน 8) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท นายางกลัก พลังลม จำกัด (โครงการหนุมาน 8)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท น้ำตาลระยอง จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท น้ำตาลระยอง จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท วะตะแบก วินด์ จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท วะตะแบก วินด์ จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท อรรณพชัยภูมิฟาร์ม จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท อรรณพชัยภูมิฟาร์ม จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท ที.ไอ.ที.การ์ด จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท ที.ไอ.ที.การ์ด จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท สยาม ควอลิตี้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท สยาม ควอลิตี้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี่ (ชัยภูมิ 1) จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี่ (ชัยภูมิ 1) จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 5) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 5)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 7) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 7)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 8) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 8)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 2) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 2)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 1) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 1)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 4) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 4)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 3) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 3)
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(รร.ท่าปลาประชาอุทิศ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

9.0601978979263 2018-10-01 2019-09-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(รร.บ้านเหล่าป่าสา)

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
2332.875674652 2018-10-01 2019-09-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(รร.ท่าปลาประชาอุทิศ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2018-10-01 2019-09-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(อบต.บ้านหม้อ)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.24997632799924 2018-10-01 2019-09-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(อบต.ผักขวง)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

9.0601978979263 2018-10-01 2019-09-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจากมูลสุกร

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
233.94815573904 2563-01-01 บริษัทบุญทะพานฟาร์มจำกัด
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(ร.ร.บ้านเหล่าป่าสา) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2018-10-01 2019-09-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมโดยการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันสายทาง อต.ถ.1-004 บ.วังยาง ต.ผาจุก-บ.ขุนฝาง ต.ขุนฝาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2019-10-01 2020-09-30 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมโดยการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันสายทาง อต.ถ.1-021 บ.พระแท่น ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2019-10-01 2020-09-30 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมโดยการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันสายทาง อต.ถ.1-025 บ.ทุ่งยั้ง ต.ทุ่งยั้ง-บ.ศรีพนมมาศ ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2019-10-01 2020-09-30 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมโดยการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันสายทาง อต.ถ.1-032 บ.น้ำหมัน ต.น้ำหมัน-บ.นาน้อย ต.หาดงิ้ว อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2019-10-01 2020-09-30 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมโดยการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันสายทาง อต.ถ.1-033 บ้านไร่ ต.หาดงิ้ว-บ้านร่วมจิต ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2019-10-01 2020-09-30 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมโดยการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันสายทาง อต.ถ.1-035 บ.น้ำสิงห์เหนือ-แยกนิคมผัง 13 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2019-10-01 2020-09-30 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมโดยการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันสายทาง อต.ถ.1-038 บ.หนองกอก ต.ป่าคาย บ.น้ำพี้(1) ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2019-10-01 2020-09-30 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาคกลาง อ่างทอง โครงการพลังงานทดแทน“ โซล่าเซลล์ ” (อบรมให้ความรู้) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-02-25 2020-02-26 เทศบาลตำบลไชโย
ภาคกลาง ชัยนาท โครงการก่อสร้างโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดกลาง) ณ โรงพยาบาลสรรคบุรี อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
13.032856737051 2020-04-16 2020-09-12 งบจังหวัด
ภาคกลาง ชัยนาท โครงการก่อสร้างโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดกลาง) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
13.032856737051 2020-04-16 2020-09-12 งบจังหวัด
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดเเทนและอนุรักษ์พลังงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.11521636208692 2019-10-04 2020-09-04 งบประมาณแผ่นดิน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2563 (งบอุดหนุน) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
83.42562257362 2019-10-01 2020-09-30 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.8663005397216 2020-03-01 2020-07-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท เนเปียร์ เพาเวอร์ จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท เกษตรสมบูรณ์ ไบโอก๊าซ จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท เกษตรสมบูรณ์ ไบโอก๊าซ จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท พีเคที กรีน จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท พีเคที กรีน จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัทโป่งนกพัฒนาจำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัทโป่งนกพัฒนาจำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท นายางกลัก พัฒนา จำกัด (โครงการหมุน 1) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท นายางกลัก พัฒนา จำกัด (โครงการหมุน 1)
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบ อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 (สนับสนุน 30 %) นายพิทักษ์ เกษมจิตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
19.379982956159 2018-10-01 2019-09-30 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง นครปฐม โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5765552504498 2020-04-01 2020-06-30 งบอุดหนุน โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2563
ภาคกลาง นครปฐม โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ขนาด 300 วัตต์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


8.5219202727014E-5 2020-05-01 2020-06-30 งบอุดหนุนโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
ภาคกลาง นครปฐม โครงการตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2.6275920840829 2020-05-01 2020-06-30 โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน. กิจกรรมส่งเสริมระบบอบแห้ง พลังงานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5595114099044 2020-05-05 2020-06-04 งบรายจ่ายอื่นโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารฯ (อุดหนุน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (กลุ่ม 1 เกษตรกรบ้านหนองเป็ด ม.1) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2018-09-27 2018-11-25 งบจังหวัดยโสธร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (กลุ่ม2 เกษตรบ้านหนองเป็ด ม.4) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2018-09-27 2018-11-25 งบจังหวัดยโสธร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย โครงการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า (โครงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


764.73326389546 บริษัท พี พี โซล่าร์ เพาร์เวอร์ จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


548.12991194016 2014-11-24 2020-03-17 บริษัท ประสงธรรม จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


540.46018369473 2017-07-24 2020-07-24 บริษัท โซล่าฟาร์ม จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย โครงการผลิตไฟฟ้าจาดพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


680.26654672853
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (แสงอาทิตย์) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


680.35602689139 กรมอนุรักษ์พลังงานทดแทน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน แสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


739.14193731654 บริษัท สมภูมิโซล่า พาวเวอร์ จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


4.9768014392576 2562-04-01 2563-03-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2.2242211911751 2020-03-30 2020-09-30 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


39.084935138718 2020-05-13 2020-11-13 กองทุน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.42950478174415 2020-06-13 2020-10-13 งบกองทุน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2562 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
50.449768014393 2020-10-13 2020-09-13 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา ใช้ชีวมวลในการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.35650033140801 2562-01-01 2562-12-31 -
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา ใช้ชีวมวลในการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

6.1812328377995 2562-01-01 2562-12-31 -
ภาคเหนือ เชียงราย พลังงานทดแทนต.แม่พริกร่วมกับอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.24003408768109 2019-08-01 2020-09-01 ไม่มี
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงาน และการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเมืองแห่งพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน กิจกรรมหลัก ส่งเสริม การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6.00 x 8.20 เมตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
18.386895180381 2019-10-01 2020-09-30 งบพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร (โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร) กิจกรรมหลัก ติดตั้งโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 5 แห่ง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
7.4140706372503 2019-10-01 2020-09-30 งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
198.83770476281 ดำเนินการเอง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี บริษัท อุดรธานี โซล่าร์เพาเวอร์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.03110500899536 2551-12-30 2559-09-08 บริษัทเอกชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


186.63005397216 2551-12-30 2554-08-15 บริษัทเอกชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี บริษัท สมประสงค์อินเตอร์เนชั่นแนล โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


186.63005397216 2551-12-30 2555-03-21 บริษัทเอกชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี บริษัท เรืองสิริวรรณ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


98.002083136067 2559-06-30 2562-01-04 บริษัทเอกชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี บริษัท เรืองสิริวรรณ จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


186.63005397216 2553-04-23 2555-10-29 บริษัทเอกชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี บริษัท ยู อาร์ ซี พาวเวอร์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


126.55051604962 2554-07-11 2555-08-17 บริษัทเอกชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี บริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


777.62522488401 2561-02-05 2561-12-12 บริษัทเอกชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี บริษัท ซันทูเอนเนอร์จี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


186.63005397216 2555-11-27 บริษัทเอกชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี บริษัท กันหาโซล่าพาวเวอร์ (โครงการ 1) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


186.63005397216 2551-12-30 2554-08-15 บริษัทเอกชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


2.5565760818104 บริษัทเอกชน
ภาคกลาง ลพบุรี โครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานทดแทนเพื่อใช้เป็นระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยในเรือนจำกลางลพบุรี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


226.41037780513 2019-10-01 2020-09-30 -
ภาคเหนือ พิษณุโลก ส่งเสริมตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.50563393618029 2020-04-01 2020-06-30 งบอุดหนุนทั่วไป กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.0795379225452 2020-05-01 2020-05-28 งบจังหวัดเพชรบูรณ์
ภาคใต้ สงขลา ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


5.5989016191649 2020-06-01 2020-03-01 จังหวัดสงขลา
ภาคใต้ สงขลา โครงการติดตั้งระบบปลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5 Kw สนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดสงขลา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 2018-09-01 2019-08-01 จังหวัดสงขลา
ภาคใต้ สงขลา โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.059842817915 2019-09-01 2020-06-01 จังหวัดสงขลา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


348.11362560364 2018-10-01 2019-09-30 บริษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด โครงการ1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


343.60382539532 2018-10-01 2019-09-30 บริษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด โครงการ2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร (โรงอบแห้งขนาด 3 x 4 m ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5254237288136 2017-10-01 2018-09-30 งบจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


349.83164473061 2018-10-01 2019-09-01 บริษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด โครงการ3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


358.20698797462 2018-10-01 2019-09-30 บริษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด โครงการ4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


337.37600606003 2018-10-01 2019-09-30 บริษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด โครงการ 5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


316.33027175457 2018-10-01 2019-09-30 บริษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด โครงการ 6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


369.58886469084 2018-10-01 2019-09-30 บริษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด โครงการ 7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


383.97727487927 2018-10-01 2019-09-30 บริษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด โครงการ 8
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


367.22658839125 2018-10-01 2019-09-30 บริษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด โครงการ 9
ภาคใต้ พัทลุง โครงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3x4 เมตร จำนวน 5 แห่ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
7.2862418331597 2020-03-02 2020-06-30 งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ พัทลุง พัฒนาศักยภาพคนต้นน้ำด้วยการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้า โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-03-03 2020-02-14 งบพัฒนาจังหวัดพัทลุง
ภาคตะวันออก ตราด โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2562


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4913360477228 2018-10-01 2019-09-30 งบอุดหนุน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อชุมชนพึ่งพาตนเอง(Mini Grid)องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


3.110500899536 2020-07-01 2020-09-30 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ) ในปีงบประมาณ 2562 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2019-01-01 2020-12-31 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ สนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.0795379225452 2018-10-01 2018-12-04 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการจัดสร้างระบบผลิตไฟฟ้าและสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 1200 วัตต์ เพื่อสนับสนุนภารกิจทางทหาร ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร (ต.กะปาง อ.ทุ่งสง) Solar สูบน้ำ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.25565760818104 2013-10-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าชุมชนคีรีวงในพื้นที่ชุมชนรอบเทือกเขาหลวงนครศรีธรรมราช (Block Grant) กิจกรรมส่งเสริมโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้า ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


3.5770760344664 2016-10-01 2021-09-30 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2559 (หมู่ 17 เปี๊ยะ) Solar สูบน้ำ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2015-10-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2559 (หมู่ 13 บ้านแสงวิมาน 3) Solar สูบน้ำ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2015-10-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2559 (หมู่ 13 บ้านแสงวิมาน 2) Solar สูบน้ำ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.77762522488401 2015-10-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2559 (หมู่ 13 บ้านแสงวิมาน 1) Solar สูบน้ำ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2015-10-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2559 (หมู่ 9 บ้านบางมะขาม) Solar สูบน้ำ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2015-10-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2559 (หมู่ 3 บ้านโคกถิน) Solar สูบน้ำ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.77762522488401 2015-10-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) เตาชีวมวลมณฑล 2 กระทะ จำนวน 1 ระบบ (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยกรอบทองบ้านศาลาสามหลัง)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.51063346274027 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) เตาชีวมวล แบบ พพ.ขนาดเล็ก 1 ระบบ (อบต.ท่าศาลา)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.85105577123378 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) ระบบอบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 จำนวน 1 ระบบ (วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและพัฒนาอาชีพบ้านห้วยทรายขาว)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4828141274501 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 จำนวน 1 ระบบ วิสาหกิจชุมชนเกษตรชาวสวนบ้านต้นมะม่วง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 จำนวน 1 ระบบ (อบต.ท่าเสม็ด)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 จำนวน 1 ระบบ (วิสาหกิจชุมชนท้องกะโรม)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 (จำนวน 1 ระบบ) กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 อบต.ท่าศาลา จำนวน 2 ระบบ


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.98854275163337 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) เตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบตั้ง (จำนวน 21 ระบบ) อบต.ท่าเสม็ด
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

3.097843007291 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) เตาย่างไร้ควัน 100 ลิตร (จำนวน 15 ระบบ) อบต.ท่าศาลา
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

2.7659312565098 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) เตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบตั้ง (จำนวน 2 ระบบ) อบต.ท่าศาลา
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.36879083420131 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) เตาซุปเปอร์อังโล่ (จำนวน 53 ระบบ) อบต.ท่าเสม็ด
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

31.574169112773 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) เตาซุปเปอร์อังโล่ (จำนวน 38 ระบบ) อบต.ท่าศาลา
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

25.872095445507 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 (วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดแปรรูปบ้านแหลม)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการเพิมมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน(วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวบ้านหนองสังข์)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5509894896317 2020-01-01 2031-03-20 งบอุดหนุนกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน(วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ อาหารดีปลอดภัยบ้านวังรี)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5509894896317 2020-01-01 2020-03-31 งบอุดหนุนกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน(วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติแปรรูป)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5509894896317 2020-01-01 2020-03-31 งบอุดหนุนกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน(วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่และแปรรูป)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5509894896317 2020-01-01 2020-03-31 งบอุดหนุนกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน(โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา)


2020-01-01 2020-03-31 งบอุดหนุนกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดสระแก้ว(วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรทับทิมสยาม05)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
24.815831834107 2020-09-08 2021-06-14 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดสระแก้ว(วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไม้ผลเพื่อส่งออกแปรรูปบ้านคลองชล)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
12.407915917053 2020-09-08 2021-06-14 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการเพื่อส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ทำการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.51131521636209 2020-09-01 2021-06-14 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน สำหรับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช(อุทยานแห่งชาติปางสีดา หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ปด.5 ห้วยน้ำเย็น โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


12.442003598144 2019-01-01 2020-10-06 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน สำหรับหน่วยงานพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช(อุทยานแห่งชาติปางสีดา หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ปด.3 โคกสัมพันธ์) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


8.7094025187009 2019-01-01 2020-10-06 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า สำหรับหน่อยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช(อุทยานแห่งชาติปางสีดา หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ปด.8 พระปรง) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


12.442003598144 2019-01-01 2020-10-06 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า สำหรับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช(อุทยานแห่งชาติปางสีดา หน่วยงานพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ปด.9เขาห้วยชัน) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


8.7094025187009 2019-01-01 2020-10-06 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า สำหรับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช(อุทยานแห่งชาติตาพระยา หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ตย.4 กลางดง) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


12.442003598144 2019-01-01 2020-10-06 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาสำนักงาน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.81810434617934 2020-10-01 2021-01-31 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.81810434617934 2020-10-01 2021-01-31 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออรัญประเทศ
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า สำหรับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


2019-01-01 2020-10-06 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช สวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง (PWP 10 MW) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1121.2460089007 2015-10-01 2021-09-30 กู้เงินจากธนาคาร Exim Bank
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการจัดสร้างระบบผลิตไฟฟ้าและสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 1200 วัตต์ เพื่อสนับสนุนภารกิจทางทหาร (ค่ายวชิรวุธ) Solar สูบน้ำ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.051131521636209 2013-10-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการอนุรักษ์พลังงานจากการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปีงบประมาณ 2561 บช.ตชด. (จำนวน 1 ระบบ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.37326010794432 2017-10-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบสำรองไฟฟ้าในพื้นที่เกาะห่างไกลของกองท้พเรือเพื่อทดแทนระบบผลิตไฟฟ้าจากเครื่องยนต์ดีเซล เกาะกระ (จำนวน 1 ระบบ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 2018-10-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสมาร์ทไมโครกริดเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านพลังงานเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ 20 ปี กองกำกับการ 8ฯ (จำนวน 1 ระบบ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


23.142126692548 2018-10-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงพยาบาลที่มีปัญหาวิกฤติการเงิน การคลัง ระดับ 4-7 โรงพยาบาลลานสกา (จำนวน 1 ระบบ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


15.863554587634 2018-10-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงเรียนในชนบทประเภทไฟตก/ไฟดับ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ (จำนวน 1 ระบบ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.8663005397216 2017-10-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (จำนวน 2 ระบบ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


51.323264842344 2016-10-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ พังงา เพิ่มสมรรถนะในการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ประเภทชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน/อุตสาหกรรมในครัวเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4572483666319 2016-10-01 2017-09-01
ภาคใต้ พังงา ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะพระทอง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.2454313038538 2559-10-01 2560-09-30 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงานและการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรม ส่งเสริมชุมชนสู่เมืองแห่งพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน กิจกรรมย่อย ส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
18.090332354891 2021-06-01 2021-09-30 งบจังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร (โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 x 4 เมตร)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
7.4140706372503 2020-10-01 2021-09-30 งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ พังงา จัดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน(บ้านบางปลา)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
11.657986933056 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออก จันทบุรี โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร จำนวน 1 ระบบ)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 2020-10-01 2021-09-30 กระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (รถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 330 วัตต์ จำนวน 2 คัน) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.063914402045261 2020-10-01 2021-09-30 กระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (สนับสนุนตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 2x2 เมตร)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.52551841681659 2020-10-01 2021-09-30 กระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 6x8.2 เมตร จำนวน 5 แห่ง)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
32.31938263422 2020-10-01 2021-09-30 จังหวัดสุรินทร์ (โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล(ต.นาทัน)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.2148470788751 2563-10-01 2564-09-30 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล(รร.พุทโธภาวนาประชาสรรค์)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5694536502225 2563-10-01 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล(รร.ฆ้องชัยวิทยาคม)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2.2786667929173 2563-09-01 2564-10-30 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล(รร3.หัวหินวัฒนาลัย)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2.2786667929173 2563-10-01 2564-09-30 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล(ทต.ภูปอ)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3.5644351860619 2563-10-01 2564-09-30 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล(ทต.ม่วงนา)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3.6445412366253 2563-10-01 2564-09-30 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

13089.669538869 2018-01-01 2020-05-31 บริษัท โรงสีข้าวเทพมงคล จำกัด
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา มูลนิธิ SCG โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.34087681090806 2017-04-01 2020-05-31 บริษัท SCG จำกัด (มหาชน)
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา ผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลช้าง


2020-01-01 2020-12-31 บริษัท ปางช้างอยุธยาแลเพนียด จำกัด
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.021276394280845 2020-01-01 2020-12-31 วิสาหกิจชุมชนผ้าม้ดย้อมชุมชน 5
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

49.020812423066 2018-01-01 2020-12-31 บริษัท เจมส์ แอน เจน แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

34.751443992046 2018-01-01 2018-12-31 บริษัท เอ็น แอนด์ เอส เทรค เซอร์วิส จำกัด
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการผลิตไฟฟ้าใช้ในสำนักงาน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.78998200927942 2018-01-01 2018-12-31 บจก.บางจากโซล่าร์เอ็นเนอร์ยี่
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

3067.8912981725 2018-01-01 2018-12-31 ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคประเสริฐทวีผล1992
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยพลังงาน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.3241170343717 2016-10-01 2017-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนการเกษตรด้วยพลังงานสะอาด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


8.2833065050658 2017-10-02 2018-09-30 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนการเกษตรด้วยพลังงานสะอาด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


11.19780323833 2017-10-02 2018-09-30 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนการเกษตรด้วยพลังงานสะอาด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


6.5959662910709 2016-10-01 2017-09-30 กองทุนอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการจัดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.7995454975855 2013-12-01 2020-08-31 กรมพลังงาน
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา พัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมปี 2561


2018-03-01 2018-09-30 บมจ.ปตท.
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในสำนักงาน


2020-01-01 2020-12-31 โรงกลึงปิยะประดิษฐ์
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนการเกษตรด้สยพลังงานสะอาด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


5.5605529779377 2016-10-01 2017-09-30 กองทุนอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนการเกษตรด้วยพลังงานสะอาด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


5.3688097718019 2017-01-01 2017-09-30 กองทุนอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการลดต้นทุนการเกษตรด้วยพลังงานสะอาด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.50390114572484 2015-01-01 2015-09-30 กองทุนอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการด้านพลังงานตามกฏหมาย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


6.7186819429978 2018-01-01 2018-12-31 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา พลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน ปี 2560 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


11.19780323833 2016-10-01 2017-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชนปี2558


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2.0566234258119 2015-10-01 2016-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา -
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.1227156519269 2018-01-01 2018-12-31 วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา ใช้เปิดไฟในสำนักงาน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


98.913928605246 2018-01-01 2018-12-31 บริษัท เทคตรอน จำกัด
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2562


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.542467569359 2018-10-01 2019-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา งบอุดหนุน 70:30


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.542467569359 2018-10-01 2019-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.3241170343717 2016-10-01 2017-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้านพลังงานสะอาด


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.3241170343717 2016-10-02 2017-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงานปี 2560


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.3241170343717 2016-10-03 2017-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการแผงโซล่าเซลล์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


85.219201874822 2017-11-01 2018-09-30 องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการศึกษาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการใช้งานแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.542467569359 2017-10-01 2018-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชนปี2560


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.542467569359 2016-10-03 2017-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชนปี2561


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.542467569359 2018-10-01 2018-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชนปี2559


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.39413881261244 2016-10-03 2021-05-31 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการติดตั้งชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ประจำปี 2562 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.50390114572484 2018-10-01 2021-05-31 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


22.109269955497 2018-08-01 2021-05-31 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการใช้พลังทดแทนใน พื้นที่ชายแดน ตำบนเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค3 (โรงเรียนบ้านวังมะริว) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.022088817346842 2562-03-01 2562-09-30 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการใช้พลังทดแทนใน พื้นที่ชายแดน ตำบนเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค3 (โรงเรียนบ้านวังมะริว) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.12983997727488 2562-03-01 2562-09-30 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการใช้พลังทดแทนใน พื้นที่ชายแดน ตำบนเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค3 (โรงเรียน บ้านเมืองคอง) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.013089669538869 2562-03-01 2562-09-30 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการใช้พลังทดแทนใน พื้นที่ชายแดน ตำบนเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค3 (องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองคอง) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.11153489252912 2562-03-01 2562-09-30 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการติตังระบบผลิตพลังงานทดแทนในพื้นที่ชายแดน ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค3 (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.013089669538869 2562-03-01 2562-08-30 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาพื่นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน องค์การบริหารสวนตำบลกื้ดช้าง(บ้านผาแดง) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.0042609601363507 2562-03-01 2562-09-30 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาพื่นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน องค์การบริหารสวนตำบลกื้ดช้าง(บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.0042609601363507 2562-03-01 2562-09-30 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ พัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน(Smart Energy) สำหรับอาการในหน่วยบริการเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาล วัดจันทร์เฉลิมพระเกียจติ 80 พรรษา )


2562-03-01 2562-09-30 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการติตังระบบผลิตพลังงานทดแทนเพื่อใช้เป็นระบบไฟฟ้าสำลองสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยในเรือนจำกลาง


2562-03-01 2562-08-30 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการติตังระบบสูบน้ำผลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (องค์การบริหารส่วนตำบลสง่าบ้าน) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.0010652400340877 2562-03-01 2562-09-30 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการติตังระบบสูบน้ำผลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.0010652400340877 2562-03-01 2562-09-30 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการติตังระบบสูบน้ำผลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.0010652400340877 2562-03-01 2562-09-30 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ พะเยา ภายใต้งบอุดหนุน โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2564


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.48574945554398 2020-10-01 2021-06-23 กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง บ.ห้วยลึก ม.12 ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.6566613010132 2016-10-17 2021-03-17 กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง บ.วังยาว ม.2 ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.3805510841776 2016-10-17 2021-03-17 กองทุนส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง บ.สะอาด ม.6 ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.3805510841776 2016-10-04 2021-03-17 กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง บ.กกดู่ ม.8 ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.6566613010132 2016-10-04 2021-03-17 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง บ.ห้วยฝาย ม.2 ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย จ.เลย (จุดที่ 1) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.3805510841776 2016-03-04 2021-03-04 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง บ.ห้วยฝาย ม.2 ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย จ.เลย (จุดที่ 2) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.3805510841776 2016-03-04 2021-03-04 กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ อุทัยธานี โครงการตู้อบแบบอุโมค์ลม


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2.0793485465392 2018-10-01 2019-07-31 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ พะเยา โครงการแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดพะเยาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อความั่นคงด้านพลังงานและป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรม ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร(แบบเคลื่อนที่)ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ จำนวน 6 ชุด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 2019-10-01 2020-09-01 จังหวัดพะเยา
ภาคเหนือ พะเยา โครงการแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดพะเยาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อความั่นคงด้านพลังงานและป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.8663005397216 2019-10-01 2020-09-01 จังหวัดพะเยา
ภาคเหนือ อุทัยธานี โครงการพัฒนากระบือพันธุ์ดี (หนองขาหย่าง)

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.0049545497585456 2018-10-01 2019-09-30 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคเหนือ พะเยา โครงการส่งเสริมการใช้พลังงาน โดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียนติสใเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จังหวัดพะเยา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


6.5071678818294 2019-10-01 2020-09-01 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา -
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.063829182842534 2552-01-07 0000-00-00 -
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการลดต้นทุนพลังงานในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรภาตใต้ (ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียยางพาราเพื่อผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ)

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
11.881505775968 2018-10-01 2019-09-30 งบอุดหนุน
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการส่งเสริมบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากนำเสียยางพารา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพาราตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
11.881505775968 2017-01-31 2017-04-30 กองทุนอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
30.222990247136 2017-01-31 2017-11-30 กองทุนอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการติดตะ้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาสำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.555250449768 2019-04-01 2020-03-31 กองทุนอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการส่งเสริมการใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.0445980494271 2019-04-01 2020-03-31 กองทุนอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการลดต้นทุนพลังงานในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรภาคใต้ (ก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2018-10-01 2019-09-30 งบอุดหนุน
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการพัฒนาประสิทธิภาาพการแปรรูป ผลิตภัณฑ์การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ กิจกรรมส่งเสริมก่อสร้างและติดตั้งโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
29.485844143547 2017-10-01 2018-09-30 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการลดต้นทุนพลังงานในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรภาคใต้ (ก่อสร้างและติดตั้งระบบอบแห้งแสงอาทิตย์)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
11.794337657419 2018-10-01 2019-09-30 งบอุดหนุน
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูป ผลิตภัณ์ฑ์การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
14.742922071774 2018-10-01 2019-09-30 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการปลูกข้าวโพดหวานร่วมภาครัฐ-เอกชน กิจกรรมขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล(แบบบ่อปิด)และติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.0038348641227157 2020-09-01 2021-09-30 งบจังหวัด
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมพลังงานเพื่อลดต้นทุนการพัฒนาอาชีพ กิจกรรมที่ 1 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 600 วัตต์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


111.9780323833 2020-01-01 2020-12-31 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
ภาคใต้ กระบี่ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

148.93475996591 2017-08-04 2018-01-05 กองทุนฯ
ภาคใต้ กระบี่ โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอบแห้งแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มมูลค่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4.3973108607139 2017-10-24 2018-09-25 จังหวัดกระบี่
ภาคใต้ กระบี่ โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2560 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 2017-07-21 2017-09-18 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงาน และการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่โครงการพระราชดำริ


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.1843575418994 2018-10-01 2019-09-30 งบจังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีจากพลังงานทางเลือกเพื่อลดต้นทุนและรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
30.167597765363 2016-10-01 2017-09-30 งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ กระบี่ โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2559 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)
โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
16.188334438027 2016-12-30 2017-06-12 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ กระบี่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงน้ำแข็ง/ห้องแช่เย็น


กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ทต.พระยืน) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.32340687434902 งบประมาณ​จังหวัดขอนแก่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อบต.โนนสะอาด) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.32340687434902 งบประมาณ​จังหวัดขอนแก่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อบต.โคกสูง) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.32340687434902 งบประมาณ​จังหวัดขอนแก่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อบต.ยางคำ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.32340687434902 งบประมาณ​จังหวัดขอนแก่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อบต.ตะกั่วป่า) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.32340687434902 งบประมาณ​จังหวัดขอนแก่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ทต.บ้านไผ่) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.32340687434902 งบประมาณ​จังหวัดขอนแก่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อบต.นางาม) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.32340687434902 งบประมาณ​จังหวัดขอนแก่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ทต.ภูผ่าม่าน) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.32340687434902 งบประมาณ​จังหวัดขอนแก่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อบต.โนนพะยอม) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.32340687434902 งบประมาณ​จังหวัดขอนแก่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อบต.กุดธาตุ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.32340687434902 งบประมาณ​จังหวัดขอนแก่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตอ้อย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 กระทรวงพลังงาน
ภาคใต้ กระบี่ โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มมูลค่าแปรรูปผลิตภัณฑ์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4657702869046 2017-09-26 2018-10-23 จังหวัดกระบี่
ภาคใต้ กระบี่ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในจังหวัดกระบี่
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

4.5389641132469 2017-01-31 2017-11-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (เคลื่อนที่ อ.ป่าติ้ว) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.3110500899536 2018-08-11 2018-10-09 งบจังหวัดยโสธร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (เคลื่อนที่ อบต.ค้อเหนือ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.3110500899536 2018-08-11 2018-10-09 จังหวัดยโสธร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (เคลื่อนที่ อบต.ศรีฐาน) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.3110500899536 2018-08-11 2018-10-09 จังหวัดยโสธร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (เคลื่อนที่ อบต.ม่วง) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.3110500899536 2018-08-11 2018-10-09 งบจังหวัดยโสธร
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง บ้านเขาชะโงก


สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน และสุขศาลา ไม่มีไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยระหงส์


สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน และสุขศาลา ไม่มีไฟฟ้า โรงพยาบบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคัน


สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน และสุขศาลา ไม่มีไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังยาว


สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน และสุขศาลา ไม่มีไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังซอง


สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน และสุขศาลา ไม่มีไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกวาง


สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน และสุขศาลา ไม่มีไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนา


สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน และสุขศาลา ไม่มีไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพี้


สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน และสุขศาลา ไม่มีไฟฟ้า โรงพยาบบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง


สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน และสุขศาลา ไม่มีไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่เดียว


สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน และสุขศาลา ไม่มีไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะกล้วย


สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน และสุขศาลา ไม่มีไฟฟ้า โรงพยาบบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกมน


สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน และสุขศาลา ไม่มีไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับเบิก


สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน และสุขศาลา ไม่มีไฟฟ้า


สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง


สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน และสุขศาลา ไม่มีไฟฟ้า


สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์


สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์


สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายพลังงานเพื่อทุกคนของจังหวัดเพชรบูรณ์


2020-09-21 2021-03-25 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ของ นายมานิตย์ โพธ์ศรี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ของ นายตื้อ กาเผือก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ของ นางแหว่น มุทาพร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ของ นางกองลูน โล่ห์คำ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ของ นางสมศรี อินลี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ของ นายสำลี แก้วกนก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางรัตนา ลาภสาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ของ นายสมพงษ์ อินลี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของนางอำพร โคกโพธิ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของนายเพียร กุลสิงห์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางสาวสุดารัตน์ จริยะกุลเดโช โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ของ นางสงการณ์ ดาหา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ของ นางสายธาร อินลี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ของ นางสวาท สุขวงศ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นายชัยณรงค์ สีแลง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางกัญจนา ศรีทิม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางดาหวัน วรรณโสภา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางบุญเพ็ง วรรณทาป โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นาวิน ศรีวะจูม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางสมจิตร จันทร์สว่าง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นายใส สมน้อย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางแพงศรี สังฆวัตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางสาวสุณี สมน้อย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางโสม จันทร์หอม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของนางสาวนิจษรา เข็มทอง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2019-03-28 2020-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางวร ป้องเพร็ช โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของนายเคน สารคะณา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของนางสาวฐิติวรดา ต้นแก้ว โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของนางหนูบาง สิงหาวร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของนางเย็นฤดี บุญช่วย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของนางชาลี รื่นเริง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของนางลำใย มูลชาติ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของนางสำเนียง มีขันติ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของนายประภาส ใจแก้ว โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นายเกรียงไกร คุลบุตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของนางบัวกัน ตีบจันทร์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของนายวิเชียร รัตนศรี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของบัวพัน จุกจันทร์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางสาว บุญมี ลูกบัว โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของนางสาวรำไพ ผิวงาม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-10-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของนางนงรัก จันทะพันธ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2018-03-28 2019-03-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำเพื่อการ อุปโภคและการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2017-10-28 2017-05-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำเพื่อการ อุปโภคและการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2017-10-28 2018-05-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำเพื่อการ อุปโภคและการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2017-10-28 2018-05-28 กองทุนเพือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำเพื่อการ อุปโภคและการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2017-10-28 2018-05-28 กองทุนเพือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำเพื่อการ อุปโภคและการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2017-10-28 2018-05-28 กองทุนเพือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำเพื่อการ อุปโภคและการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2017-10-28 2018-05-28 กองทุนเพือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำเพื่อการ อุปโภคและการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2017-10-28 2018-05-28 กองทุนเพือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2560 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55222043367105 2017-10-30 2018-05-29 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านพลังงานทดแทน จังหวัดเชียงใหม่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


109.17858157371 2015-03-02 2016-03-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


13.593741123 2017-08-01 2018-08-31 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ กระบี่ โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.4930404317773 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ กระบี่ โครงการสถานีผลิตพลังงานในหน่วยงานสถานศึกษาและโรงพยาบาลของรัฐ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


16.796704857495 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ ชุมพร ส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร


งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างโรงอบแห้งปุ๋ยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
11.726162295237 2016-02-01 2016-08-31 งบจังหวัด
ภาคใต้ กระบี่ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานฯ ประเภทชุมชนบริหารจัดการที่ดี


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.51415585645299 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน
ภาคใต้ กระบี่ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานฯ ประเภทชุมชนบริหารจัดการที่ดี


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4139286052457 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน
ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างโรงอบแห้งยางพาราด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
11.726162295237 2015-04-20 2015-08-17 งบจังหวัด
ภาคใต้ กระบี่ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในจังหวัดกระบี่


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.542467569359 2021-01-29 2021-05-28 งบจังหวัด
ภาคเหนือ สุโขทัย โครงการอบเเห้งพลังงาน​เเสงอาทิตย์​


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3.8348641227157 งบประมาณ​จังหวัดสุโขทัย​
ภาคเหนือ อุทัยธานี โครงการพัฒนากระบือพันธุ์ดี (หลุมเข้า)

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.0049545497585456 2018-10-01 2019-09-30 พัฒนาจังหวัด
ภาคเหนือ อุทัยธานี โครงการพัฒนากระบือพันธุ์ดี (หนองยาง)

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.0049545497585456 2018-10-01 2019-07-31 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคใต้ ชุมพร โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
19.025471072815 กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ อุทัยธานี โครงการพัฒนากระบือพันธุ์ดี (ตลุกดู่)

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.0049545497585456 2018-10-01 2019-07-31 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคเหนือ อุทัยธานี โครงการพัฒนากระบือพันธุ์ดี (หนองกระทุ่ม)

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.0049545497585456 2018-10-01 2019-07-31 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคเหนือ อุทัยธานี โครงการพัฒนากระบือพันธุ์ดี (เนินแจง)

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.0049545497585456 2018-10-01 2019-07-31 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคเหนือ อุทัยธานี โครงการพัฒนากระบือพันธุ์ดี (น้ำซึม)

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.0049545497585456 2018-10-01 2019-07-31 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคใต้ ชุมพร ส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.3720291639049 งบกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ โครงการพัฒนาการใช้พลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับศักยภาพเชิงพื้นที่ กิจกรรมก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3,720 วัตต์ 1 แห่ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27270144872645 2020-01-01 2020-08-21 จังหวัดสุรินทร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ โครงการพัฒนาการใช้พลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับศักยภาพเชิงพื้นที่ กิจกรรมก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 6x8.2 เมตร 3 แห่ง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
19.391629580532 2020-04-01 2020-07-31 จังหวัดสุรินทร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน สนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3x4 เมตร 3 แห่ง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4.7296657513493 2020-04-01 2020-07-31 กระทรวงพลังงาน
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


3.7326010794432 2560-01-01 2562-08-01 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 9) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


316.93524287473 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 9)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 6) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


320.27080768867 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 6)
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา พลังงานทดแทนแสงอาทิตย์


สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ภาคกลาง สมุทรปราการ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4.4427611021684 2019-01-10 2019-04-22 สป.พน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 2020-10-01 2021-10-30 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 1,920 วัตต์ สำหรับระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชน


2018-01-01 2018-01-30 AIS
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการพี่สายัณ หนองแฝก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.12442003598144 2021-12-01 2021-01-08 วิทยาลัยพลังงานทดแทนแม่โจ้
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการอบแห้งหญ้าหวานโดยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
5.5554398257741 2016-05-01 2016-10-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากพลังงานขยะ เพื่อขยายการใช้งานพลังงานทดแทนในภาคครัวเรือนบ้านป่าขาม (กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านตาล)

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
90.420533093457 2015-08-01 2016-05-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากพลังงานขยะ เพื่อขยายการใช้งานพลังงานทดแทนในภาคครัวเรือนบ้านแม่ยุย (กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านตาล)

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
90.420533093457 2015-08-01 2016-05-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม โครงการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.0445980494271 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร (ขนาด 3x4 ม.) แห่งที่ 4 ม.7 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3.6301675977654 งบกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2561
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร (ขนาด 3x4 ม.) แห่งที่ 5 ม.11 ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3.6301675977654 งบกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2561
ภาคเหนือ นครสวรรค์ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 พัฒนาจังหวัด ปี 61
ภาคเหนือ นครสวรรค์ ส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพ

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.5614755737737 อบต.เนินขี้เหล็ก
ภาคเหนือ นครสวรรค์ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


55.989016191649 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
ภาคเหนือ นครสวรรค์ ส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อผลผลิตการเกษตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
12.610169491525 พัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
ภาคเหนือ นครสวรรค์ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโรงสีชุมชนฯ


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.1016949152542 พัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
ภาคเหนือ นครสวรรค์ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
5.0847457627119 พัฒนาจังหวัด 61
ภาคเหนือ นครสวรรค์ การผลิตปุ๋ยอินทร์เพื่อลดต้นทุน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.2542372881356 เกษตรจังหวัดนครสวรรค์
ภาคเหนือ นครสวรรค์ ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แปรรูป


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
37.830508474576 กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เวนตุสโซลาร์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


777.62522488401 บ.เวนตุสโซลาร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา พี.ซี.เอส.เอ็นเนอจีทู โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


777.62522488401 บ.พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจีทู จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา โครงการสราญลมวินด์ฟาร์ม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


20708.266262665 บ.กรีโนเวชัน เพาเวอร์ จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา โครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดการใช้พลลังงานไฟฟ้าในสำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 5000 วัตต์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.77762522488401 งบประมาณ สนง.สิ่งแวดล้อมภาค 11
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการร่วมทุนโซล่าร์ฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


2.2165514629296 ร่วมทุนกับบริษัท เอเซียนโซล่าร์ จำกัด
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช "โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร (ขนาด 3x4 ม.) แห่งที่ 1 ม. 2 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด"


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3.6301675977654 "งบกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2561"
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร (ขนาด 3x4 ม.) แห่งที่ 2 ม.1 ต.บางรูป อ.ทุ่งใหญ่


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3.6301675977654 งบกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2561
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร (ขนาด 3x4 ม.) แห่งที่ 3 ม.6 ต.ทุ่งใส อ.สิชล


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3.6301675977654 งบกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2561
ภาคใต้ ตรัง โครงการหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยี

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 -
ภาคตะวันออก นครนายก แก้ปัญหาความต้องการของประชาชนตามการขัลเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49995265599849 งบจังหวัดนครนายก
ภาคตะวันออก นครนายก แก้ปัญหาความต้องการของประชาชนตามการขัลเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49995265599849 งบจังหวัดนครนายก
ภาคตะวันออก นครนายก แก้ปัญหาความต้องการของประชาชนตามการขัลเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49995265599849 งบจังหวัดนครนายก
ภาคตะวันออก นครนายก แก้ปัญหาความต้องการของประชาชนตามการขัลเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49995265599849 งบจังหวัดนครนายก
ภาคตะวันออก นครนายก แก้ปัญหาความต้องการของประชาชนตามการขัลเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49995265599849 งบจังหวัดนครนายก
ภาคตะวันออก นครนายก แก้ปัญหาความต้องการของประชาชนตามการขัลเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49995265599849 งบจังหวัดนครนายก
ภาคตะวันออก นครนายก แก้ปัญหาความต้องการของประชาชนตามการขัลเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49995265599849 งบจังหวัดนครนายก
ภาคตะวันออก นครนายก แก้ปัญหาความต้องการของประชาชนตามการขัลเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49995265599849 งบจังหวัดนครนายก
ภาคตะวันออก นครนายก แก้ปัญหาความต้องการของประชาชนตามการขัลเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49995265599849 งบจังหวัดนครนายก
ภาคตะวันออก นครนายก แก้ปัญหาความต้องการของประชาชนตามการขัลเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49995265599849 งบจังหวัดนครนายก
ภาคตะวันออก นครนายก เพิ่มสมรรถนะด้านการบริการและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4998579679955 งบกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออก นครนายก เพิ่มสมรรถนะด้านการบริการและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4998579679955 งบกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออก นครนายก เพิ่มสมรรถนะด้านการบริการและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4998579679955 งบกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออก นครนายก เพิ่มสมรรถนะด้านการบริการและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4998579679955 งบกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออก นครนายก เพิ่มสมรรถนะด้านการบริการและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4998579679955 งบกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออก นครนายก ติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจก


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.1494176687814 งบจังหวัดนครนายก
ภาคตะวันออก นครนายก ติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจก


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.1494176687814 งบจังหวัดนครนายก
ภาคตะวันออก นครนายก ติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจก


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.1494176687814 งบจังหวัดนครนายก
ภาคตะวันออก นครนายก ติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจก


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.1494176687814 งบจังหวัดนครนายก
ภาคตะวันออก นครนายก แก้ปัญหาความต้องการของประชาชนตามการขัลเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4998579679955 งบจังหวัดนครนายก
ภาคตะวันออก นครนายก แก้ปัญหาความต้องการของประชาชนตามการขัลเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4998579679955 งบจังหวัดนครนายก
ภาคกลาง นครปฐม พัฒนาการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (อบต.วังตะกู) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.8663005397216 งบกระทรวง
ภาคกลาง นครปฐม พัฒนาการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (อบต.วัดแค) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.8663005397216 งบกระทรวง
ภาคกลาง นครปฐม พัฒนาการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (อบต.นราภิรมย์) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.8663005397216 งบกระทรวง
ภาคกลาง นครปฐม สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลการผลิต (กลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.2039579585267 งบจังหวัด
ภาคกลาง นครปฐม สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลการผลิต (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกตำบลวัดแค)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.2039579585267 งบจังหวัด
ภาคกลาง นครปฐม สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลการผลิต (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาดุก)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.2039579585267 งบจังหวัด
ภาคกลาง นครปฐม สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลการผลิต (วิสหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรชุมชนบ้านหลวง)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.2039579585267 งบจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน ระดับตำบล และวิสาหกิจชุมชน (SMEs)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

5.1063346274027 สพจ.กาฬสินธุ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตอ้อย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตอ้อย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.37326010794432 กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าว


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.1888078780419 กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าว


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5850771707225 กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าว


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5850771707225 กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออก จันทบุรี โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
16.418899725405 งบอุดหนุน
ภาคตะวันออก จันทบุรี โครงการส่งเสริมการใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าการผลิตและการแปรรูปสิ้นค้าการเกษตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
11.082757314648 งบจังหวัดจันทบุรี
ภาคกลาง ชัยนาท โครงการสนับสนุนการจัดตั้งโครงข่ายก๊าซชีวภาพเพื่อการหุงต้มในชุมชน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
28.073778688685 พพ.
ภาคกลาง ชัยนาท โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในนาแปลงใหญ่และกลุ่มเกษตรปลอดภัย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


7.7762522488401 งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ภาคกลาง ชัยนาท โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในนาแปลงใหญ่และกลุ่มเกษตรปลอดภัย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ภาคกลาง ชัยนาท โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในนาแปลงใหญ่และกลุ่มเกษตรปลอดภัย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ภาคกลาง ชัยนาท โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในนาแปลงใหญ่และกลุ่มเกษตรปลอดภัย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ภาคกลาง ชัยนาท โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในนาแปลงใหญ่และกลุ่มเกษตรปลอดภัย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ภาคกลาง ชัยนาท โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในนาแปลงใหญ่และกลุ่มเกษตรปลอดภัย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ภาคกลาง ชัยนาท โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในนาแปลงใหญ่และกลุ่มเกษตรปลอดภัย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ภาคกลาง ชัยนาท โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนในแปลงผลิตข้าวครบวงจร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


28.865448347694 งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ภาคกลาง ชัยนาท โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5680333301771 สป.พน.
ภาคกลาง ชัยนาท โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานแก่ชุมชน OTOP/วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรปลอดภัย


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.2721333207083 งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ภาคกลาง ชัยนาท โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานแก่ชุมชน OTOP/วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรปลอดภัย


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.2721333207083 งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ภาคใต้ ชุมพร การเพิ่มศักยภาพศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรไทย(เตามณฑลแบบ 2 กระทะเสริมผนัง)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.70921314269482 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ภาคใต้ ชุมพร เพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.70921314269482 โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs)
ภาคใต้ ชุมพร การเพิ่มศักยภาพศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรไทย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


46.65751349304 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ภาคใต้ ชุมพร พัฒนาศักยภาพธนาคารปู เลขที่ 18 ม.1 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


746.52021588865 บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
ภาคใต้ ชุมพร พัฒนาศักยภาพธนาคารปู เลขที่ 78 ม.7 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


746.52021588865 บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
ภาคใต้ ชุมพร การเพิ่มศักยภาพศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรไทย


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4487264463592 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ภาคใต้ ชุมพร ส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4487264463592 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ ชุมพร ส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4487264463592 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ ชุมพร ส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4487264463592 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ ชุมพร ส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4487264463592 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ ชุมพร ส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4487264463592 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคกลาง เพชรบุรี โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน ปีงบประมาณ 2561
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

11.489252911656 งบโครงการ
ภาคกลาง เพชรบุรี โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าด้านปศุศัตว์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยและปลอดมลภาวะ

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง เพชรบุรี โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านบริหารและจัดการพลังานครบวงจรในชุมชน ปีงบประมาณ 2561


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.98002083136067 งบโครงการ
ภาคกลาง เพชรบุรี โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านบริหารและจัดการพลังานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2561


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5680333301771 งบอุดหนุน
ภาคกลาง เพชรบุรี โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
31.360666603541 งบสนับสนุน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ โครงการใช้ก๊าซชีวภาพแทนก๊าซหุงต้ม LPG

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
4.6789631147808 อบต.วังหิน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ โครงการใช้ก๊าซชีวภาพแทนก๊าซหุงต้ม LPG

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.46789631147808 อบต.ซับสมบูรณ์
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ม.2 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.555250449768 อบต.น้ำร้อน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน อนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักฯ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 กรุมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


16.42344474955 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนโดยการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

1.7730328567371 -
ภาคเหนือ เชียงใหม่ เครื่องอบอาหารด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.1291544361329
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา - โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

49.006628160212 2019-01-01 2019-12-31 -
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา - โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.12765836568507 2019-01-01 2019-12-31 -
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดต้นทุนการเกษตรด้วยพลังงานสะอาด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.2442003598144 2017-10-01 2018-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2561 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.542467569359 2017-10-01 2018-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการติดตั้งชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ประจำปี 2561 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.50390114572484 2017-10-01 2018-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โครงการติดตั้งชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ประจำปี 2561 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.50390114572484 2017-10-01 2018-09-30 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา ใช้ชีวมวลในการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


98.913928605246 2561-01-01 2561-12-31 -
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา - โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.039006722848215 2562-01-01 2563-07-31 -
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา ใช้ชีวมวลในการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.07801344569643 2561-01-01 2563-07-31 -
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา ใช้ชีวมวลในการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.031914591421267 2561-01-01 2563-07-31 -
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา ใช้ชีวมวลในการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.028368525707793 2561-08-01 2562-06-30 -
ภาคใต้ กระบี่ โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีโรงอบแห้งแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มมูลค่าแปรรูปผลิตภัณฑ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4657702869046 2017-09-26 2018-10-23 จังหวัดกระบี่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
184.64870750876 ดำเนินการเอง
ภาคเหนือ กำแพงเพชร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.1044408673421 2018-09-01 2023-09-30 บริษัทซื้อเครื่องปั่นไฟ
ภาคตะวันออก ชลบุรี จัดจ้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3 x 4 ตร.ม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5339456490863 2018-05-31 2018-07-13 งบอุดหนุน โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2561
ภาคกลาง สมุทรปราการ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4.1814222138055 2018-03-01 2018-06-01 สป.พน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการขยายผลนวัตกรรมระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
46.789631147808 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการขอนแก่นน่าอยู่ มุ่งสู่ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี (บ่อหมักก๊าซชีวภาพ ขนาด 4 ลบ.ม) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.14036889344342 2017-10-01 2018-09-30 งบจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก เพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร(กลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่ ม.1) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2018-08-23 2018-11-20 งบจังหวัดยโสธร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก เพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร (กลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่ ม.11) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2018-08-11 2018-10-09 งบจังหวัดยโสธร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร (เทคโนโลยีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบน้ำหยด) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.72606760723416 2017-10-02 2018-09-02 งบจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก เพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร (กลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่ ม.2) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2018-08-11 2018-10-09 งบจังหวัดยโสธร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตอ้อย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.119780323833 กระทรวงพลังงานและเอกชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและมูลค่าการผลิตอ้อยโรงงาน (ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.72606760723416 2017-10-01 2018-09-30 งบจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก เพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร (กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อสังคมฯ ม.11) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2018-08-11 2018-10-09 งบจังหวัดยโสธร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบทประเภทไฟตก/ไฟดับ (โรงเรียนมัญจาศึกษา) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


2.4202253574472 2017-10-01 2019-09-30 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก เพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร (ข้าวอินทรีย์คำสร้างบ่อ ม.10) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2018-08-11 2018-10-09 งบจังหวัดยโสธร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตอ้อย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.55989016191649 กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก เพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร (กลุ่มอินทรีย์บ้านสร้างช้าง ม.1) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2018-08-11 2018-10-09 งบจังหวัดยโสธร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าว


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5850771707225 กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
6.5505483606931 2018-03-06 2018-05-08 วีรพงษ์ฟาร์ม
ภาคใต้ พัทลุง โครงการสร้างเมืองลุงให้เป็นเมืองเศรษฐกิจทางการเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตก้อนเชื้อเห็ดประหยัดพลังงาน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

2.5531673137014 2560-10-01 2561-09-30 งบพัฒนาจังหวัด
ภาคใต้ ตรัง โครงการอบแห้ง ม.1 ต.กะลาเส อ.สิเกา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5595114099044 2018-01-01 2020-07-13 พลังงานจังหวัดตรัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (เคลื่อนที่ อ.มหาชนะชัย) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2018-08-11 2018-10-09 งบจังหวัดยโสธร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (เคลื่อนที่ อ.เมืองยโสธร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2018-08-11 2018-10-09 งบจังหวัดยโสธร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตฯ แปรรูปการเกษตรครบวงจร บ้านเหล่ามุง ต.หนองฮี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.5624467379983 งบประมาณกลุ่มจังหวัดฯ ปี2561
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตฯ โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านมะหรี่ ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3.738282359625 งบประมาณกลุ่มจังหวัดฯ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาคุรภาพการผลิตฯ โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ บ้านโนนสวรรค์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4.2723226967143 สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตฯ โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์กลุ่มเกษตรบ้านใหม่สามัคคี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4.2723226967143 สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตฯ โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้า โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4.2723226967143 สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตฯ โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตร 72 หมู่7 ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4.2723226967143 สนง.พลังงานร้อยเอ็ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตฯ โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 4 ต.ผักแว่น อ.จังหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4.2723226967143 สนง.พลังงานร้อยเอ็ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตฯ โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตรแปรรูป 307 หมู่3 ต.เหนือเมือง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3.738282359625 สนง.พลังงานร้อยเอ็ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตฯ โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตร 88 หมู่6 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4.2723226967143 สนง.พลังงานร้อยเอ็ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตฯ โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตร 68 หมู่1 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4.2723226967143 สนง.พลังงานร้อยเอ็ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตฯ โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 129 หมู่1 ต.นางาม อ.เสลภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4.2723226967143 สนง.พลังงานร้อยเอ็ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตฯ โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตร 63 หมู่12 ต.นานวล อ.พนมไพร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4.2723226967143 สนง.พลังงานร้อยเอ็ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตฯ โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตร 61 หมู่9 ต.นานวล อ.พนมไพร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4.2723226967143 สนง.พลังงานร้อยเอ็ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตฯ โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 28 ม.9 ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4.2723226967143 สนง.พลังงานร้อยเอ็ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตฯ โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มผู้ผลิตอาหารอินทรีย์ 74 หมู่9 ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4.2723226967143 สนง.พลังงานร้อยเอ็ด
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร (ขนาด 3x4 เมตร) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5083798882682 2017-10-01 2018-09-30 งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู ระบบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2017-11-01 2018-08-30 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2017-11-01 2018-08-30 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2017-11-01 2018-08-30 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ราชบุรี เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์(การผลิตความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
9.2036738945176 ภาครัฐ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2017-11-01 2018-08-30 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2017-11-01 2018-08-30 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2017-11-01 2018-12-30 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2017-11-01 2018-08-30 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2017-11-01 2018-08-30 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2017-11-01 2018-08-30 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.6135782596345 2017-11-01 2018-08-30 งบกลุ่มจังหวัด