โครงการด้านพลังงาน


ภาค จังหวัด ชื่อโครงการ ประเภทโครงการย่อย ปริมาณการลดใช้พลังงาน (toe) ระยะเวลาดำเนินการ แหล่งงบฯ
เริ่มต้น จนถึง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โรงไฟฟ้า เอสพีพีไฟว์ จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1322.3975002367
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โรงสีข้าวสนธยาพืชผลไรซ์


2019-01-08 2020-01-03 สถาบันการเงิน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.05794905785437 2017-01-10 2017-01-12 BOI
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


2761.1021683553
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

19.907205757031
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


5828.9934665278
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

3.1360666603541
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


5828.9934665278
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

31.360666603541
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด ระบบ Biogas ระบบ UASB

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
495.45497090001 2004-01-10 2005-01-10
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวครบวงจร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.6021210112679 2017-01-10 2018-01-09 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง นนทบุรี โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลพัทลุง


กทอ.
ภาคกลาง นนทบุรี โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน และสุขศาลา ไม่มีไฟฟ้า


กทอ.
ภาคกลาง นนทบุรี โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงพยาบาลที่มีปัญหาวิกฤติการเงิน การคลัง ระดับ ๔-๗


กทอ.
ภาคกลาง นนทบุรี โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 240 kW บนหลังคาอาคารสานักงาน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


-
ภาคกลาง นนทบุรี โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ


-
ภาคกลาง นนทบุรี โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.51415585645299 2020-10-01 2021-09-30 โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
ภาคกลาง นนทบุรี โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.51415585645299 2020-10-01 2021-09-30 โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
ภาคกลาง นนทบุรี โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.51415585645299 2020-10-01 2021-09-30 โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
ภาคกลาง นนทบุรี โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.51415585645299 2020-10-01 2021-09-30 โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
ภาคกลาง นนทบุรี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


2019-03-01 2019-03-01 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.50847457627119 2021-01-05 2021-08-05 กระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.50847457627119 2021-01-05 2021-07-05 กระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 9) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


316.93524287473 2021-01-01 2021-11-30 บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 9)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สาขาบำเหน็จณรงค์ (โครงการ 1)) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1437.1780513209 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สาขาบำเหน็จณรงค์ (โครงการ 1))
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท เทพพนา วินด์ฟาร์ม จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


831.18387463308 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท เทพพนา วินด์ฟาร์ม จำกัด
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร การศึกษาความเหมาะสมของตัวกลางยึดเกาะจุลินทรีย์ในการเพิ่มการผลิตแก๊สชีวภาพ


2018-09-01 2019-10-30 งบแผ่นดิน
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.0795379225452 2020-09-01 2021-10-30 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.4304043177729 2020-10-01 2021-09-30 เทศบาลตำบลป่าซาง
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.57522961840735 2020-10-01 2021-09-30 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.37070353186251 2020-10-01 2021-09-30 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน
ภาคกลาง ปทุมธานี แจ้งผลการคัดเลือกชุมชนเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.51415585645299 2020-10-01 2021-09-30 งบประมาณแผ่นดิน กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำพูน โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.27308493513872 2020-10-01 2021-10-30 สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
ภาคกลาง สมุทรปราการ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.52835905690749 2020-10-01 2021-09-30 สป.พน.(งบอุดหนุน)
ภาคกลาง สมุทรปราการ โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ปี 2561


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
12.962408862797 2018-04-27 2018-08-18 ทอ.(สพส.)
ภาคกลาง สมุทรปราการ โครงการปรับปรุงกังหันลมผลิตไฟฟ้าในพื้นที่โครงการลูกพระดาบสตามพระราชดำริ


2018-06-01 2019-07-30 พพ.
ภาคกลาง สมุทรปราการ โครงการสถานีพลังงานชุมชนตำบลบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ


2020-09-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง สมุทรปราการ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชนประจำปี 2564


2021-01-01 2021-06-30 สป.พน.งบอุดหนุน
ภาคกลาง ปทุมธานี ศึกษาตรวจวัดและจัดทำมาตรฐานการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.089262853896411 2016-03-07 2018-09-07 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง ปทุมธานี โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


17.057475617839 2018-08-31 2019-02-27 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2019-10-01 2020-09-30 งบประมาณแผ่นดิน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2019-10-01 2020-09-30 งบประมาณแผ่นดิน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2019-10-01 2021-09-30 งบประมาณแผ่นดิน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27653631284916 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27653631284916 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27653631284916 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27653631284916 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27653631284916 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27653631284916 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27653631284916 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27653631284916 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ของ นางบุญเกิด ดวงโสภา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27653631284916 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของนางหนูเวียง เสือลา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27653631284916 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของนายชาย บุตตะ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27653631284916 2018-10-01 2021-12-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของนางพวงแก้ว ขันยา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27653631284916 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของนางหลอม แสนเขียว โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27653631284916 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของนางหม่อน โพธิ์ศรีแก้ว โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27653631284916 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของนางหนูเวียน ต้นโพธิ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27653631284916 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของนายสว่าง ปรือทอง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27653631284916 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นายจอมทอง กานุสนธิ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27653631284916 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางสาวฐาปนี ปรือทอง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27653631284916 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ของ น.ส.เกียงจิต ชาดา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27653631284916 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ของ นางกาวี บุญศรี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27653631284916 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ของ นางแสง บุญอาทิตย์ (อบต.ลือ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27653631284916 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ของ นายแสงคำ มณีสาย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27653631284916 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ของ นางหนูจันทร์ ลา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27653631284916 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ของ นายบุญน้อม บานที โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27653631284916 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ของ นางวรรณี โพธิ์อ่อน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27653631284916 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ของ นายเผย จำปาโท โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27653631284916 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ของ นายหนูนา เรืองขวัญ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27653631284916 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร test831

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.49545497585456 2020-08-01 2020-08-31 a
ภาคกลาง ปทุมธานี โครงการสถานีพลังงานตำบลบึงบา


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.028311712906 2021-11-01 2022-10-31 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง ปทุมธานี โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตำบลบึงคอไห
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.053190985702112 2021-11-01 2022-10-02 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง ปทุมธานี โครงการสถานีพลังงานคลองหก


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.25707792822649 2021-11-01 2022-10-31 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง ปทุมธานี โครงการส่งเสริมพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากเทศบาลตำบลคูขวาง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.51415585645299 2021-11-01 2022-10-02 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง ปทุมธานี โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากลำไทรพัฒนา


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.542467569359 2021-11-01 2022-10-31 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนผ่านสื่อและนิทรรศการในส่วนภูมิภาค โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 2017-10-02 2018-09-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี โครงการศึกษาวิจัยนำร่องโรงไฟฟ้าแบบผสมผสานเชิงปฏิบัติการ (ระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความมั่นคงในหน่วยทหาร) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 2016-10-31 2017-02-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี โครงการติดตั้งทดสอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงด้วยอินเวอร์เตอร์แบบต่อตรง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี โครงการศึกษาวิจัยนำร่องโรงไฟฟ้าแบบผสมผสานเชิงปฏิบัติการ (ระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความมั่นคงในหน่วยทหาร) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 2016-10-31 2017-02-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี โครงการติตตั้งระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระผสมผสานแบบเชื่อมต่อระบบจำหน่าย (Grid Backcp System) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 2017-04-26 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2558 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 2015-01-01 2015-12-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า สำหรับ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จำนวน 46 แห่ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 2019-03-01 2020-02-29 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2559 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 2016-04-07 2016-08-01 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 2017-05-22 2017-08-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี โครงการติดตั้งทดสอบระบบสูญน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูง ด้วยอินเวอร์เตอร์แบบต่อต่อ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 2017-05-22 2017-08-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 2017-05-22 2017-08-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 2017-05-22 2017-08-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 2017-05-22 2017-08-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี โครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 2017-05-22 2017-08-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 2017-01-22 2017-08-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 2017-01-22 2017-08-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 2017-01-22 2017-08-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 2017-01-22 2017-08-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี โครงการระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความมั่นคงในหน่วยทหาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 2017-05-22 2017-08-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 2017-01-22 2017-08-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 2017-01-22 2017-08-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 2017-01-22 2017-08-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 2017-01-22 2017-08-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.74652021588865 2017-01-22 2017-08-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ของ นางสงการณ์ แสงทอง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27655506107376 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ของ นางสมใจ แท่งทอง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27655506107376 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ของ นายตื้อ กาเผือก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27655506107376 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ของ นางแหว่น มุทาพร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27655506107376 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ของ นางกองลูน โล่ห์คำ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27655506107376 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ของ นายมานิตย์ โพธ์ศรี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27655506107376 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ของ นางสมศรี อินลี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27655506107376 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ของ นายสำลี แก้วกนก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27655506107376 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางรัตนา ลาภสาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27655506107376 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ของ นายสมพงษ์ อินลี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27655506107376 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของนางอำพร โคกโพธิ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27653631284916 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางสาวสุดารัตน์ จริยะกุลเดโช โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27653631284916 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของนายเพียร กุลสิงห์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27653631284916 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ของ นางสงการณ์ ดาหา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27653631284916 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ของ นางสายธาร อินลี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27653631284916 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ของ นางสวาท สุขวงศ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27653631284916 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นายชัยณรงค์ สีแลง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27653631284916 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางกัญจนา ศรีทิม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27653631284916 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางดาหวัน วรรณโสภา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27653631284916 2018-10-01 2019-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นางบุญเพ็ง วรรณทาป โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.27653631284916 2017-10-02 2018-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดปราจีนบุรี


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
10.951519742449 2020-09-29 2021-09-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี โครงการศึกษา สำรวจศักยภาพความเหมาะสมการใช้พลังงานเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
5.7650790644825 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ นครสวรรค์ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


338.88924344286 2019-10-01 2020-09-30 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ นครสวรรค์ โครงวการการผลิตก๊าซชีวภาพจากใบอ้อย
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

2.058280465865 2019-10-01 2020-09-30 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอไพศาลี
ภาคเหนือ นครสวรรค์ โครงการเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


2392.9552125746 2019-10-01 2020-09-30 เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ภาคเหนือ นครสวรรค์ โครงการเกษตรไทยไบโอพาวเวอร์ จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


3.8348641227157 2019-10-01 2020-09-30 เกษตรไทยไบโอพาวเวอร์ จำกัด
ภาคเหนือ นครสวรรค์ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานระบบประปาหมู่บ้าน กลุ่มกลาง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.8775494744816 2019-10-01 2020-09-30 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุล
ภาคเหนือ นครสวรรค์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.0051131521636209 2020-01-06 2021-10-19 นางธนพร กุศลธรรมรัตน์
ภาคเหนือ นครสวรรค์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.0015339456490863 2020-01-06 2021-10-19 นายเอมอิ่ม นาสา
ภาคเหนือ นครสวรรค์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.0025565760818104 2020-01-06 2021-10-19 นางสาวนพมาส จงแจ่ม
ภาคเหนือ นครสวรรค์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.0025565760818104 2020-01-06 2021-10-19 นายเอมอิ่ม นาสา
ภาคเหนือ นครสวรรค์ โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


5.3262001704384 2020-09-29 2021-05-28 กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง สมุทรสงคราม ด้านพลังงานทดแทน


ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการบริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
135.41379036076 2018-10-01 2020-09-30 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการอนุรักษ์พลังงานจากการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปีงบประมาณ 2561


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการอนุรักษ์พลังงานจากการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปีงบประมาณ 2561


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการอนุรักษ์พลังงานจากการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปีงบประมาณ 2561


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำลดต้นทุนด้านการเกษตรกรแบบเคลื่อนที่(กลุุ่มเกษตรผู้ปลูกลำไยหนองบัวใต้)


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำลดต้นทุนด้านการเกษตรกรแบบเคลื่อนที่(กลุุ่มเกษตรปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองเสือ)


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำลดต้นทุนด้านการเกษตรกรแบบเคลื่อนที่(กลุุ่มเลี้ยงโคปลูกหญ้า)


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำลดต้นทุนด้านการเกษตรกรแบบเคลื่อนที่(กลุุ่มเกาตรผู้ปลูกข้าวบ้านหนองเชียงคา)


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำลดต้นทุนด้านการเกษตแบบเคลื่อนที่(กลุุ่มเกษตรผู้ปลูกข้าวบ้านท่าไผ่)


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำลดต้นทุนด้านการเกษตรกรแบบเคลื่อนที่(กลุุ่มวิสาหกิจชุนชนผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ สปก.)


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำลดต้นทุนด้านการเกษตรกรแบบเคลื่อนที่(กลุุ่มวิสาหกิจชุนชมกลุ่มผู้ปลูกลำไยนอกฤดูบ้านนาแพะ)


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำลดต้นทุนด้านการเกษตรกรแบบเคลื่อนที่(กลุุ่มวิสาหกิจชุนชมกลุ่มมะนาวบ้านท่าทองแดง)


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำลดต้นทุนด้านการเกษตรกรแบบเคลื่อนที่(กลุุ่มเกตรผู้ปลุกผักปลอดภัยบ้านเพชรชมพู)


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำลดต้นทุนด้านการเกษตรกรแบบเคลื่อนที่(กลุุ่มวิสาหกิจชุนชมกลุ่มเกตรผ่านศึก)


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำลดต้นทุนด้านการเกษตรกรแบบเคลื่อนที่(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านน้ำโจร)


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำลดต้นทุนด้านการเกษตรกรแบบเคลื่อนที่(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ข้าว ชุมชน หมู่ที่10 ตำบลวังหิน)


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำลดต้นทุนด้านการเกษตรกรแบบเคลื่อนที่(กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองพม่า)


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำลดต้นทุนด้านการเกษตรกรแบบเคลื่อนที่(กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านเนินมะลื่น)


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2559 (คลองไม้แดง 2)


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2559 (คลองไม้แดง1)


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2559


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2559


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2559


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2559


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ พัทลุง โครงการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


2020-12-10 2021-04-08 งบพัฒนาจังหวัดพัทลุง
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ พัทลุง โครงการขับเคลื่อนพัทลุงเมืองเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ วิถียั่งยืน


งบพัฒนาจังหวัดพัทลุง
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ พัทลุง โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรและประมงด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์


เงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดพัทลุง
ภาคใต้ พัทลุง โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรและประมงด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์


เงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดพัทลุง
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบล


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบล ปี 2561


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ เพื่อละติดตั้งระบบไฟฟ้าเใช้ประโยชน์ภายในอาคารต่างๆของโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปโดทะ


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ เพื่อละติดตั้งระบบไฟฟ้าเใช้ประโยชน์ภายในอาคารต่างๆของโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ดบ้านแม่ละมุ้งคี


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระและติดตั้งระบบไฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ภายในอาคารต่างๆของโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กบ้านยะโม่คี


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระและติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ภายในอาคารต่างๆของโครงการเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเดลอปอบอ


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ และติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ภายในอาคารต่างๆของโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ้มผางคี


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2559


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการสนับสนุนการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
6.7877331692075 กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2559


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการสนับสนุนการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
1.9818199034182 กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ตาก โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2560


กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ น่าน ลดต้นทุนการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์-บ้านเกี๋ยน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2560-05-01 2560-07-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ น่าน ลดต้นทุนการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์-บ้านปงพัฒนา


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2560-05-01 2560-07-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ น่าน ลดต้นทุนการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์-บ้านท่าค้ำ


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2560-05-01 2560-07-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ น่าน ลดต้นทุนการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์-บ้านไก่เถื่อน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2560-05-01 2560-07-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ น่าน ลดต้นทุนการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์-วัดโป่งคำ


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2560-05-01 2560-07-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ น่าน ลดต้นทุนการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์-บ้านห้วยม่วง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2560-05-01 2560-07-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ น่าน ลดต้นทุนการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์-บ้านป่าเหียง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2560-05-01 2560-07-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ น่าน ลดต้นทุนการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์-บ้านตาลชุม


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2562-05-01 2560-07-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ น่าน ลดต้นทุนการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์-บ้านไชยสถาน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2560-05-01 2560-07-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ น่าน เพิ่มสมรรถณะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน-บ้านป่าคา นาเหลือง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2561-03-03 2561-06-01 อุดหนุน ฯ 61
ภาคเหนือ น่าน เพิ่มสมรรถณะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน-กลุ่มแปลงใหญ่ลำไยพญาแก้ว


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2561-03-03 2561-06-01 อุดหนุน ฯ 61
ภาคเหนือ น่าน เพิ่มสมรรถณะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน-สวนผักอินทร์ ณงค์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2561-03-03 2561-06-01 อุดหนุน ฯ 61
ภาคเหนือ น่าน เพิ่มสมรรถณะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน-สาหร่ายน้ำจืดบ้านหนองบัว


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2561-03-03 2561-06-01 อุดหนุน ฯ 61
ภาคเหนือ น่าน เพิ่มสมรรถณะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน-กาแฟสวนยาหลวง ผาทอง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2561-03-03 2561-06-01 อุดหนุน ฯ 61
ภาคเหนือ น่าน เพิ่มสมรรถณะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน-กาปฟเดอม้งมณีพฤษ งอบ


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2561-03-03 2561-06-01 อุดหนุน ฯ 61
ภาคเหนือ น่าน เพิ่มสมรรถณะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน-บ้านกอก


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2561-03-03 2561-06-01 อุดหนุน ฯ 61
ภาคเหนือ น่าน เพิ่มสมรรถณะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน-เมืองจัง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2561-03-03 2561-06-01 อุดหนุน ฯ 61
ภาคเหนือ น่าน เพิ่มสมรรถณะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน-ดู่ใต้


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2561-03-03 2561-06-01 อุดหนุน ฯ 61
ภาคเหนือ น่าน เพิ่มสมรรถณะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน-กลุ่มแปรรูปขนมบ้านห้วยแก้ว


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2561-03-03 2561-06-01 อุดหนุน ฯ 61
ภาคเหนือ น่าน เพิ่มสมรรถณะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน-แม่คำดี พงษ์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2562-01-30 2562-03-15 อุดหนุน ฯ 62
ภาคเหนือ น่าน เพิ่มสมรรถณะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน-กลุ่มของกินลำ


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2562-01-30 2562-03-15 อุดหนุน ฯ 62
ภาคเหนือ น่าน เพิ่มสมรรถณะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน-ฟาร์มเห็ดบ้านหลวง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4402045260865 2562-01-30 2562-03-15 อุดหนุน ฯ 62
ภาคเหนือ น่าน พัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน (Smart Energy) สำหรับอาคารในหน่วยบริการเฉลิมพระเกียรติภายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


24.884007196288 2563-03-03 2563-08-21 สำนักงานปรัดกระทรวงสาธารณสุข
ภาคเหนือ น่าน ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.0886753148376 2561-01-20 2562-01-24 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ น่าน อนุรักษ์พลังงานจากการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.62210017990721 2561-01-02 2562-01-02 สำนักงานนโยบายและแผนฯ
ภาคเหนือ น่าน ส่งเสริมการใพลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ-โรงเรียนปิงใน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.3110500899536 2560-01-20 2561-01-01 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ น่าน ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.555250449768 2562-06-01 2562-09-24 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ น่าน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในหน่วยภาครัฐ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


49.768014392576 2561-01-24 2562-03-24 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ น่าน ส่งเสริมการใพลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ-โรงเรียนสา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


18.97405548717 2561-03-30 2562-01-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 60
ภาคใต้ ภูเก็ต โครงการส่งเสริมการดำเนินงานมาตราการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกลและรับรองการจัดกาพลังงานตามกฎหมาย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


7.2441418426285 2562-09-01 2563-09-28 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ ภูเก็ต โครงการส่งเสริมการดำเนินงานมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


2556.5760818104 2562-08-09 2563-08-12 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ ภูเก็ต บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด (เตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนผลิตไฟฟ้า จ.ภูเก็ต) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


7.9381687340214 2016-10-01 2021-08-30 งบประมาณการกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครภูเก็ต
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง บ้านค่ากลาง


2559-08-01 2559-09-01 พลังงานจังหวัดลำปาง
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง บ้านห้วยเป้ง


2561-08-01 2561-09-01 พลังงานจังหวัดลำปาง
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง บ้านเหล่า


2559-05-01 2559-08-01 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง กลุ่มสองแควพัฒนา


2546-07-01 งบประมาณส่วนตัว
ภาคเหนือ ลำปาง หมูพบโชค


2562-04-01 งบประมาณส่วนตัว
ภาคเหนือ ลำปาง ขนมไทยนางยุพิน ดีสุข


2560-07-01 2561-12-31 ส่วนตัว
ภาคเหนือ ลำปาง อัญชลีฟาร์ม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
387.29699728867 2014-02-01 2021-08-26 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง ชุมชนพอเพียง ผลิตน้ำพริกศาลาไชย
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.21276394280845 2009-03-01 2009-04-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคกลาง กาญจนบุรี โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)
โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
14.201429788846 2019-10-01 2020-09-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคกลาง กาญจนบุรี โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดกาญจนบุรี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


5.356282549001 2020-09-29 2021-09-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Smart Energy) สำหรับอาคารในหน่วยงานเฉลิมพระเกียรติ รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


47.296657513493 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในหน่วยงานด้านความมั่นคง(โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับใช้งานระบบเรด้าท์ของท่าอากาศยาน) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


224.12650317205 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท ประเภทไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าดับ โรงเรียนบ้านท่าควาย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.95871603067891 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าสำหรับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช จำนวน 40 แห่ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.63914402045261 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


37.581668402613 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


41.54436132942 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.35792065145346 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.35792065145346 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออก ตราด โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือค่ายพลังงานชุมชน ปี2564 (งบเงินอุดหนุน)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49711201590758 2020-10-01 2021-09-30 โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือค่ายพลังงานชุมชน ปี2564 (งบเงินอุดหนุน)
ภาคตะวันออก ตราด โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือค่ายพลังงานชุมชน ปี2564 (งบเงินอุดหนุน)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.11930688381782 2020-10-01 2021-09-30 โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือค่ายพลังงานชุมชน ปี2564 (งบเงินอุดหนุน)
ภาคตะวันออก ตราด โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือค่ายพลังงานชุมชน ปี2564 (งบเงินอุดหนุน)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49711201590758 2020-10-01 2021-09-30 โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือค่ายพลังงานชุมชน ปี2564 (งบเงินอุดหนุน)
ภาคตะวันออก ตราด โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือค่ายพลังงานชุมชน ปี2564 (งบเงินอุดหนุน)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49711201590758 2020-10-01 2021-09-30 โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือค่ายพลังงานชุมชน ปี2564 (งบเงินอุดหนุน)
ภาคตะวันออก ตราด โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือค่ายพลังงานชุมชน ปี2564 (งบเงินอุดหนุน)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49711201590758 2020-10-01 2021-09-30 โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือค่ายพลังงานชุมชน ปี2564 (งบเงินอุดหนุน)
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง บ้านเหล่า โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


8.9582425906638 2559-06-01 2559-07-30 กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง บ้านห้วยเป้ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


4.4791212953319 2559-08-01 2559-09-01 กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง บ้านค่ากลาง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
86.152779092889 2559-08-01 2559-09-30 กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ ลำปาง โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4742922071774 2018-03-15 2018-06-08 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง
ภาคเหนือ พิจิตร โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน


2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
ภาคเหนือ พิจิตร โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน


2020-10-01 2021-09-30 ภายใต้ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดหนองบัวลำภู


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4828141274501 2019-10-01 2020-09-30 งบกองทุนฯ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4828141274501 2019-10-01 2020-09-30 งบอุดหนุนโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน อบต.ป่าไม้งาม
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.070921314269482 2019-10-01 2020-09-30 งบโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน พื้นที่ ต.นามะเฟือง
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.14184262853896 2019-10-01 2020-09-30 งบอุดหนุนโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน พื้นที่โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.118625130196 2019-10-01 2020-09-30 งบอุดหนุนโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำบาดาล ครั้งที่1 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2019-10-01 2020-09-30 กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำบาดาล ครั้งที่2 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2019-10-01 2020-09-30 กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำบาดาล ครั้งที่3 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2019-10-01 2020-09-30 กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
7.4566802386138 2019-10-01 2020-10-30 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรจากน้ำใต้ดิน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2019-10-01 2020-09-30 กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการพัฒนาศักยภาพธนาคารปูชุมชนบ้านหาดสมบูรณ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.1555250449768 2020-01-01 2020-12-31 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
ภาคเหนือ ลำพูน ระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ในโรงพยาบาล โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


3.9814411514061 2559-10-01 2560-09-30 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ พะเยา โครงการแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดพะเยาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อความั่นคงด้านพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมอบรมการผลิตและการใช้เตาชีวมวลฟืน, เตาชีวมวลแกลบ, เตาย่างประสิทธิภาพสูง
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

12.27156519269 2019-10-01 2020-09-01 จังหวัดพะเยา
ภาคเหนือ พะเยา โครการแผนปฎิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดะเยาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการทำเตาเศรษฐกิจประยุกต์ จำนวน 9 แห่ง และสนับสนุนแบบหล่อเตาเศรษฐกิจจำนวน 9 ชุด
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

76.595019411041 2019-10-01 2020-09-14 จังหวัดพะเยา
ภาคเหนือ พะเยา โครงการแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดพะเยาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อความั่นคงด้านพลังงานและป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพ จำนวน 5 ชุด

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
53688.097718019 2019-10-01 2020-09-01 จังหวัดพะเยา
ภาคเหนือ พะเยา โครงการแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดพะเยาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อความั่นคงด้านพลังงานและป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสนับสนุนเตาเผาขยะไร้มลพิษขนาดชุมชน จำนวน 5 ชุด
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

2.1276394280845E-5 2019-10-01 2020-09-01 จังหวัดพะเยา
ภาคเหนือ พะเยา โครงการแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดพะเยาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อความั่นคงด้านพลังงานและป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตและการใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ในภาครัวเรือน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.11657986933056 2019-10-01 2020-09-01 จังหวัดพะเยา
ภาคเหนือ พะเยา ภายใต้งบอุดหนุนโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานจครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานปีงบประมาณ2563 ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 2 X 2 เมตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.48574945554398 2019-10-01 2020-09-01 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ พะเยา ภายใต้งบอุดหนุนโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2563 ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 3x4 เมตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4572483666319 2019-10-01 2020-09-01 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ พะเยา ภายใต้งบอุดหนุนโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2563 เตาชีวมวล
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

1.7872171195909 2019-10-01 2020-09-01 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ พะเยา ภายใต้งบอุดหนุนโครงการดพิ่มสมรรถะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับ ตำบล และเครือข่ายพลังานชุมชน ปีงบประมาณ 2563 เตาเผาขยะไร้มลพิษ และเตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบตั้งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการพลังงานที่ดี จำนวน 32 ชุด
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

20.425338509611 2019-10-14 2020-09-01 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ พะเยา ภายใต้งบอุดหนุน โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2563


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4572483666319 2019-10-01 2020-09-01 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ พะเยา ภายใต้งบอุดหนุน โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2563
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

1.7872171195909 2019-10-01 2020-09-01 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ พะเยา ภายใต้งบอุดหนุน โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2563


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.48574945554398 กระทรวงพลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2.0957106334627 2019-10-01 2020-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.32724173847174 2019-01-10 2020-03-01 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร งบอุดหนุนโครงการเพิ่มสมรรถนะด้่นการบริหารเเละจัดการพลังงานครบวงจรในชุมขนระดับตำบล เเละเครือข่ายพลังงานชุมชน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5169018085409 2019-10-01 2019-09-30 งบอุดหนุน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเพิ่มสมรรถนะด้่นการบริหารเเละจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล เเละเครือข่ายพลังงานชุมชน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)
โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
1.1286327610173 2019-10-01 2019-09-30 งบอุดหนุน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการเพิ่มสมรรถนะด้่นการบริหารเเละจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล เเละเครือข่ายพลังงานชุมชน ระบบอบเเห้งขนาด3x4เมตร
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.29315405738093 2019-10-01 2020-09-30 งบอุดหนุน
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา เชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม (เศษไม้)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.07801344569643 2020-05-01 2021-05-31 วิสาหกิจชุมชนลูกพระเจ้าตาก
ภาคตะวันออก จันทบุรี โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2563 (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร จำนวน 2 ระบบ)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2.9656282549001 2019-10-01 2020-09-30 กระทรวงพลังงาน (งบอุดหนุน)
ภาคใต้ พังงา โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท โรงเรียนเกาะบันหยี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม)
ภาคใต้ พังงา โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท โรงเรียนเกาะหมากน้อย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม)
ภาคใต้ พังงา โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท โรงเรียนเกาะไม้ไผ่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม)
ภาคใต้ พังงา พัฒนาศักยภาพการใช้พลังงานแสงอ่ทิตย์เื่อเพิ่มความมั่นคงในการใช้ไฟฟ้าพื้นที่ปลายสายส่งเกาะยาวน้อย เทศบาลตำบลเกาะยาว จังหวัดพังงา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร โครงการSanook Farmerket การเพิ่มประสิทธิภาพเเละพัฒนาตลาด


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.0676072341634 2020-10-01 2020-11-30 งบจังหวัด
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร) วิสาหกิจชุมชนบ้านเขาวังทอง ต.ควนทอง อ.ขนอม


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4828141274501 2019-10-01 2020-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2015-01-01 2021-05-07 บริษัท ลมลิกอร์ จำกัด
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-12-31 บริษัท ทุ่งสังกรีน จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.4692737430168 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ว ปี 2559 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2559-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ว ปี 2559 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2559-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ว ปี 2559 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2559-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ว ปี 2559 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2559-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาและแปรรูปการเกษตรหาดบ้านเปร็ต ต.ขนอม อ.ขนอม


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4828141274501 2019-10-01 2020-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมพลังงานเพื่อลดต้นทุนการพัฒนาอาชีพ กิจกรรมที่ 2 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 ม. จำนวน 5 ระบบ


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2.4713568790834 2020-01-02 2020-12-31 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ว ปี 2559 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2559-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย สนับสุนการติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.1144777956633 2561-10-01 2564-09-30 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ว ปี 2559 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2559-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2561-10-01 2564-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49711201590758 2562-10-01 2563-09-30 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


155.39721617271 2019-10-01 2020-09-30 กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สาขาบำเหน็จณรงค์ (โครงการ 2)) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สาขาบำเหน็จณรงค์ (โครงการ 2))
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท มามา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท มามา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท มามา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (สาขา 1) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท มามา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (สาขา 1)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนห้วยกุ่ม) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนห้วยกุ่ม)
ภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดด้วยนวัตกรรม


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
12.539721617271 2563-05-01 2563-09-01 งบรายจ่ายอื่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-12-31 บริษัท พัฒนาโซล่าเธอร์มอล จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-12-31 บริษัท สุริยพลัง จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-12-31 บริษัท อีสานโซล่าพาวเวอร์ จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-12-31 บริษัท พัฒนาโซล่าเธอร์มอล จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-12-31 บริษัท อีสานโซล่าพาวเวอร์ จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-12-31 บริษัท แม่โขงเทคโนโลยี จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-12-31 บริษัท พัฒนาโซล่าเธอร์มอล จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-12-31 บริษัท เอิร์ท พาวเวอร์โซล่าไลท์ ซิสเท็ม จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-12-31 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศพัฒนาโซล่าพาวเวอร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-12-31 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่โขงโซล่าพาวเวอร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โครงการอบแห้ง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49143073572578 2020-01-01 2020-12-31 กลุ่มผลิตเห็ดครบวงจร ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โครงการอบแห้ง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49143073572578 2020-01-01 2020-12-31 วิสาหกิจชุมชนสตรี บ.ห้วยไม้ซอด
ภาคใต้ ชุมพร โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.3720291639049 งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ ชุมพร โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
0.28073778688685 งบอุดหนุน
ภาคใต้ ชุมพร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานทางเลือก


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.3720291639049 งบอุดหนุน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3(ห้วยไก่ป่า) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


7.7762522488401 2019-08-01 2020-04-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3(มูเซอหลังเมือง) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


7.7762522488401 2019-08-01 2020-04-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3(จกปก) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


7.7762522488401 2019-08-01 2020-04-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3(พะอัน) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


4.8212763942808 2019-08-01 2020-04-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3(ศมพ.) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


4.8212763942808 2019-08-01 2020-04-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Smart Energy) สำหรับอาคารในหน่วยบริการเฉลิมพระเกียรติภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


31.10500899536 2019-08-01 2020-06-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พื้นที่มูลนิธิดิ อาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.555250449768 2019-10-01 2020-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร สนง.พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 2019-06-01 2020-02-28 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ สมาร์ทไมโครกริดเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านพลังงานเพิ่อรองรับยุทธศาสตร์20ปี กรณีศึกษา:สำหรับกองบังคับการฝึกพิเศษ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน สนง.ตำรวจแห่งชาติ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


19.285105577123 2019-10-01 2020-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท เบญจรัตน์ พัฒนา จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท เบญจรัตน์ พัฒนา จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท บ้านชวน พัฒนา จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท บ้านชวน พัฒนา จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท นายางกลัก พลังลม จำกัด (โครงการหนุมาน 8) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท นายางกลัก พลังลม จำกัด (โครงการหนุมาน 8)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท น้ำตาลระยอง จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท น้ำตาลระยอง จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท วะตะแบก วินด์ จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท วะตะแบก วินด์ จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท อรรณพชัยภูมิฟาร์ม จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท อรรณพชัยภูมิฟาร์ม จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท ที.ไอ.ที.การ์ด จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท ที.ไอ.ที.การ์ด จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท สยาม ควอลิตี้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท สยาม ควอลิตี้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี่ (ชัยภูมิ 1) จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี่ (ชัยภูมิ 1) จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 5) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 5)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 7) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 7)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 8) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 8)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 2) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 2)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 1) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 1)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 4) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 4)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 3) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 3)
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(รร.ท่าปลาประชาอุทิศ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

9.0601978979263 2018-10-01 2019-09-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(รร.บ้านเหล่าป่าสา)

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
2332.875674652 2018-10-01 2019-09-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(รร.ท่าปลาประชาอุทิศ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2018-10-01 2019-09-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(อบต.บ้านหม้อ)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.24997632799924 2018-10-01 2019-09-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(อบต.ผักขวง)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

9.0601978979263 2018-10-01 2019-09-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจากมูลสุกร

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
233.94815573904 2563-01-01 บริษัทบุญทะพานฟาร์มจำกัด
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(ร.ร.บ้านเหล่าป่าสา) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2018-10-01 2019-09-30 กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมโดยการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันสายทาง อต.ถ.1-004 บ.วังยาง ต.ผาจุก-บ.ขุนฝาง ต.ขุนฝาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2019-10-01 2020-09-30 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมโดยการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันสายทาง อต.ถ.1-021 บ.พระแท่น ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2019-10-01 2020-09-30 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมโดยการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันสายทาง อต.ถ.1-025 บ.ทุ่งยั้ง ต.ทุ่งยั้ง-บ.ศรีพนมมาศ ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2019-10-01 2020-09-30 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมโดยการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันสายทาง อต.ถ.1-032 บ.น้ำหมัน ต.น้ำหมัน-บ.นาน้อย ต.หาดงิ้ว อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2019-10-01 2020-09-30 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมโดยการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันสายทาง อต.ถ.1-033 บ้านไร่ ต.หาดงิ้ว-บ้านร่วมจิต ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2019-10-01 2020-09-30 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมโดยการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันสายทาง อต.ถ.1-035 บ.น้ำสิงห์เหนือ-แยกนิคมผัง 13 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2019-10-01 2020-09-30 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมโดยการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันสายทาง อต.ถ.1-038 บ.หนองกอก ต.ป่าคาย บ.น้ำพี้(1) ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2019-10-01 2020-09-30 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาคกลาง อ่างทอง โครงการพลังงานทดแทน“ โซล่าเซลล์ ” (อบรมให้ความรู้) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-02-25 2020-02-26 เทศบาลตำบลไชโย
ภาคกลาง ชัยนาท โครงการก่อสร้างโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดกลาง) ณ โรงพยาบาลสรรคบุรี อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
13.032856737051 2020-04-16 2020-09-12 งบจังหวัด
ภาคกลาง ชัยนาท โครงการก่อสร้างโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดกลาง) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
13.032856737051 2020-04-16 2020-09-12 งบจังหวัด
ภาคเหนือ เชียงใหม่ โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดเเทนและอนุรักษ์พลังงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.11521636208692 2019-10-04 2020-09-04 งบประมาณแผ่นดิน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2563 (งบอุดหนุน) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
83.42562257362 2019-10-01 2020-09-30 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


1.8663005397216 2020-03-01 2020-07-31 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท เนเปียร์ เพาเวอร์ จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท เกษตรสมบูรณ์ ไบโอก๊าซ จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท เกษตรสมบูรณ์ ไบโอก๊าซ จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท พีเคที กรีน จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท พีเคที กรีน จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัทโป่งนกพัฒนาจำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัทโป่งนกพัฒนาจำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท นายางกลัก พัฒนา จำกัด (โครงการหมุน 1) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-01-01 2020-11-30 บริษัท นายางกลัก พัฒนา จำกัด (โครงการหมุน 1)
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบ อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 (สนับสนุน 30 %) นายพิทักษ์ เกษมจิตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
19.379982956159 2018-10-01 2019-09-30 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ภาคกลาง นครปฐม โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5765552504498 2020-04-01 2020-06-30 งบอุดหนุน โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2563
ภาคกลาง นครปฐม โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ขนาด 300 วัตต์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


8.5219202727014E-5 2020-05-01 2020-06-30 งบอุดหนุนโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
ภาคกลาง นครปฐม โครงการตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2.6275920840829 2020-05-01 2020-06-30 โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน. กิจกรรมส่งเสริมระบบอบแห้ง พลังงานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5595114099044 2020-05-05 2020-06-04 งบรายจ่ายอื่นโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารฯ (อุดหนุน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (กลุ่ม 1 เกษตรกรบ้านหนองเป็ด ม.1) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2018-09-27 2018-11-25 งบจังหวัดยโสธร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (กลุ่ม2 เกษตรบ้านหนองเป็ด ม.4) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2018-09-27 2018-11-25 งบจังหวัดยโสธร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย โครงการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า (โครงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


764.73326389546 บริษัท พี พี โซล่าร์ เพาร์เวอร์ จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


548.12991194016 2014-11-24 2020-03-17 บริษัท ประสงธรรม จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


540.46018369473 2017-07-24 2020-07-24 บริษัท โซล่าฟาร์ม จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย โครงการผลิตไฟฟ้าจาดพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


680.26654672853
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (แสงอาทิตย์) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


680.35602689139 กรมอนุรักษ์พลังงานทดแทน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน แสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


739.14193731654 บริษัท สมภูมิโซล่า พาวเวอร์ จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


4.9768014392576 2562-04-01 2563-03-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2.2242211911751 2020-03-30 2020-09-30 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


39.084935138718 2020-05-13 2020-11-13 กองทุน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.42950478174415 2020-06-13 2020-10-13 งบกองทุน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2562 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
50.449768014393 2020-10-13 2020-09-13 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา ใช้ชีวมวลในการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.35650033140801 2562-01-01 2562-12-31 -
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา ใช้ชีวมวลในการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

6.1812328377995 2562-01-01 2562-12-31 -
ภาคเหนือ เชียงราย พลังงานทดแทนต.แม่พริกร่วมกับอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.24003408768109 2019-08-01 2020-09-01 ไม่มี
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงาน และการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเมืองแห่งพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน กิจกรรมหลัก ส่งเสริม การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6.00 x 8.20 เมตร


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
18.386895180381 2019-10-01 2020-09-30 งบพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร (โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร) กิจกรรมหลัก ติดตั้งโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 5 แห่ง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
7.4140706372503 2019-10-01 2020-09-30 งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
198.83770476281 ดำเนินการเอง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี บริษัท อุดรธานี โซล่าร์เพาเวอร์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.03110500899536 2551-12-30 2559-09-08 บริษัทเอกชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


186.63005397216 2551-12-30 2554-08-15 บริษัทเอกชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี บริษัท สมประสงค์อินเตอร์เนชั่นแนล โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


186.63005397216 2551-12-30 2555-03-21 บริษัทเอกชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี บริษัท เรืองสิริวรรณ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


98.002083136067 2559-06-30 2562-01-04 บริษัทเอกชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี บริษัท เรืองสิริวรรณ จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


186.63005397216 2553-04-23 2555-10-29 บริษัทเอกชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี บริษัท ยู อาร์ ซี พาวเวอร์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


126.55051604962 2554-07-11 2555-08-17 บริษัทเอกชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี บริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


777.62522488401 2561-02-05 2561-12-12 บริษัทเอกชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี บริษัท ซันทูเอนเนอร์จี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


186.63005397216 2555-11-27 บริษัทเอกชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี บริษัท กันหาโซล่าพาวเวอร์ (โครงการ 1) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


186.63005397216 2551-12-30 2554-08-15 บริษัทเอกชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


2.5565760818104 บริษัทเอกชน
ภาคกลาง ลพบุรี โครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานทดแทนเพื่อใช้เป็นระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยในเรือนจำกลางลพบุรี โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


226.41037780513 2019-10-01 2020-09-30 -
ภาคเหนือ พิษณุโลก ส่งเสริมตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.50563393618029 2020-04-01 2020-06-30 งบอุดหนุนทั่วไป กระทรวงพลังงาน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.0795379225452 2020-05-01 2020-05-28 งบจังหวัดเพชรบูรณ์
ภาคใต้ สงขลา ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


5.5989016191649 2020-06-01 2020-03-01 จังหวัดสงขลา
ภาคใต้ สงขลา โครงการติดตั้งระบบปลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5 Kw สนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดสงขลา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.93315026986081 2018-09-01 2019-08-01 จังหวัดสงขลา
ภาคใต้ สงขลา โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.059842817915 2019-09-01 2020-06-01 จังหวัดสงขลา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


348.11362560364 2018-10-01 2019-09-30 บริษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด โครงการ1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


343.60382539532 2018-10-01 2019-09-30 บริษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด โครงการ2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร (โรงอบแห้งขนาด 3 x 4 m ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5254237288136 2017-10-01 2018-09-30 งบจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


349.83164473061 2018-10-01 2019-09-01 บริษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด โครงการ3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


358.20698797462 2018-10-01 2019-09-30 บริษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด โครงการ4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


337.37600606003 2018-10-01 2019-09-30 บริษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด โครงการ 5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


316.33027175457 2018-10-01 2019-09-30 บริษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด โครงการ 6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


369.58886469084 2018-10-01 2019-09-30 บริษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด โครงการ 7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


383.97727487927 2018-10-01 2019-09-30 บริษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด โครงการ 8
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


367.22658839125 2018-10-01 2019-09-30 บริษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด โครงการ 9
ภาคใต้ พัทลุง โครงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3x4 เมตร จำนวน 5 แห่ง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
7.2862418331597 2020-03-02 2020-06-30 งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ พัทลุง พัฒนาศักยภาพคนต้นน้ำด้วยการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้า โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0 2020-03-03 2020-02-14 งบพัฒนาจังหวัดพัทลุง
ภาคตะวันออก ตราด โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2562


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4913360477228 2018-10-01 2019-09-30 งบอุดหนุน
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อชุมชนพึ่งพาตนเอง(Mini Grid)องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


3.110500899536 2020-07-01 2020-09-30 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ) ในปีงบประมาณ 2562 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2019-01-01 2020-12-31 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ สนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
6.0795379225452 2018-10-01 2018-12-04 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการจัดสร้างระบบผลิตไฟฟ้าและสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 1200 วัตต์ เพื่อสนับสนุนภารกิจทางทหาร ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร (ต.กะปาง อ.ทุ่งสง) Solar สูบน้ำ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.25565760818104 2013-10-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าชุมชนคีรีวงในพื้นที่ชุมชนรอบเทือกเขาหลวงนครศรีธรรมราช (Block Grant) กิจกรรมส่งเสริมโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้า ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


3.5770760344664 2016-10-01 2021-09-30 งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2559 (หมู่ 17 เปี๊ยะ) Solar สูบน้ำ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2015-10-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2559 (หมู่ 13 บ้านแสงวิมาน 3) Solar สูบน้ำ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2015-10-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2559 (หมู่ 13 บ้านแสงวิมาน 2) Solar สูบน้ำ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.77762522488401 2015-10-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2559 (หมู่ 13 บ้านแสงวิมาน 1) Solar สูบน้ำ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2015-10-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2559 (หมู่ 9 บ้านบางมะขาม) Solar สูบน้ำ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.4665751349304 2015-10-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2559 (หมู่ 3 บ้านโคกถิน) Solar สูบน้ำ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


0.77762522488401 2015-10-01 2021-09-30 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) เตาชีวมวลมณฑล 2 กระทะ จำนวน 1 ระบบ (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยกรอบทองบ้านศาลาสามหลัง)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.51063346274027 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) เตาชีวมวล แบบ พพ.ขนาดเล็ก 1 ระบบ (อบต.ท่าศาลา)
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.85105577123378 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) ระบบอบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 จำนวน 1 ระบบ (วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและพัฒนาอาชีพบ้านห้วยทรายขาว)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.4828141274501 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 จำนวน 1 ระบบ วิสาหกิจชุมชนเกษตรชาวสวนบ้านต้นมะม่วง


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 จำนวน 1 ระบบ (อบต.ท่าเสม็ด)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 จำนวน 1 ระบบ (วิสาหกิจชุมชนท้องกะโรม)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 (จำนวน 1 ระบบ) กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 อบต.ท่าศาลา จำนวน 2 ระบบ


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.98854275163337 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) เตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบตั้ง (จำนวน 21 ระบบ) อบต.ท่าเสม็ด
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

3.097843007291 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) เตาย่างไร้ควัน 100 ลิตร (จำนวน 15 ระบบ) อบต.ท่าศาลา
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

2.7659312565098 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) เตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบตั้ง (จำนวน 2 ระบบ) อบต.ท่าศาลา
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

0.36879083420131 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) เตาซุปเปอร์อังโล่ (จำนวน 53 ระบบ) อบต.ท่าเสม็ด
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

31.574169112773 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) เตาซุปเปอร์อังโล่ (จำนวน 38 ระบบ) อบต.ท่าศาลา
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)

25.872095445507 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 (กิจกรรมภายใต้งบอุดหนุน) ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 (วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดแปรรูปบ้านแหลม)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
0.49427137581668 2020-10-01 2021-09-30 งบอุดหนุน สป.พน.
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการเพิมมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน(วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวบ้านหนองสังข์)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5509894896317 2020-01-01 2031-03-20 งบอุดหนุนกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน(วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ อาหารดีปลอดภัยบ้านวังรี)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5509894896317 2020-01-01 2020-03-31 งบอุดหนุนกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน(วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติแปรรูป)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5509894896317 2020-01-01 2020-03-31 งบอุดหนุนกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออก สระแก้ว โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน(วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่และแปรรูป)


โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5509894896317 2020-01-01 2020-03-31 งบอุดหนุนกระทรวงพลังงาน
ภาคตะวันออก