ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน


ภาค จังหวัด ชื่อสถานประกอบการ ประเภทโครงการ ประเภทอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ ผลรวมการใช้พลังงาน(ktoe)
ภาคเหนือ เชียงใหม่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านกู่แดงหมู่ที่ 7 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวกล้องงอก สมุนไพร ข้าวกล่องผง ชา มะกรูด สบู่ 0.4124117337
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัยอำเภอวิภาวดี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผัก 0.3736492891
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผัก 0.2564063795
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านเทพนิมิตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยหมัก 0.00307109
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนน้ำดื่มเอ็นแอนด์เอ็น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่ม 0.6277308057
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนถ้ำสิงขร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยหมัก 0.0071712
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนบ้านลุ่มมะนาว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เหรียญโปรยทาน
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนคนรักงานเกษตรตำบลสาคู วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวไร่
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ PGS พระแสง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผัก 3.6853E-6
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนยางแผ่นรมควันพระแสงรับเบอร์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ยางแผ่นรมควัน 0.3603412699
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำขนมบ้านบางเหรียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เบเกอรี่ 0.063878673
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนโคคกหนองนาอำเภอาะเมิง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผักสด 0.3712606635
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บบ้านศรีงามพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋าลดโลกร้อน 2.0343258195
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนผลิตและจำหน่ายสุราแช่สมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไวน์สมุนไพร 0.5530009479
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนธรรมเกษตร สวนเหมวรากร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยหมัก 0.0153577536
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนผ้าฝ้ายสุนันท์บ้านตาลเหนือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าเมตร 3.7891E-5
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืช-ผัก Smart farm ดอยเต่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวโพด หอมแดง 0.0008951659
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนผ้าฝ้ายก๋องแก้ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าฝ้าย เสื้อ 0.0614218009
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนปลูกผักและไม้ผลปอแก้ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พืชเกษตร สตอว์เบอรี่ ส้มเขียว 1.5370793062
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจกลุ่มเกษตรแปรรูปผลิตสุราล้านนาบ้านหนองหาร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สุรา 0.0094606635
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนไม้ผลพืชผักและแปรรูปการเกษตรสะเมิงใต้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยอบ 0.1112663886
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคสหกรณ์ 1 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร โคเนื้อ 8.9676E-6
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกาแฟเหนือฝัน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟ 13.1884890995
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกาแฟยอดไผ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กาแฟยอดไผ่ 0.0059374408
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรธรรมชาติ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่ 0.0184265403
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ กลุ่มเกษตรอินทรีย์พัฒนาบ้านท่ามะปราง (ปุ๋ยอัดเม็ด) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยอัดเม็ด 0.0003446991
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งโพรงบ้านในทอน ม.5 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำผึ้ง
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านวังเตย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพรและเครื่องแกงสมุนไพร 0.0030712436
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านเขาพนมแบก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 0.0245728152
ภาคกลาง สิงห์บุรี วิสาหกิจชุมชนผลิตน้ำแกง แกงส้มบ้านโพธิ์สำนัก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริกแกง 0.0369203374
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ พนาน้ำแข็งหลอดผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กและน้ำดื่ม SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ นายนิวัติ กอบุญช่วย 11.2139923564
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ พีพีคอนกรีต SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตและคอนกรีตผสมเสร็จ 0.0325792288
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านตาดใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผ้าทอชนิดเส้นใยผสมผ้ายก 0.0003345407
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ผ้ามัดหมี่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้ามัดหมี่ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 0.0002970512
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ สุวรรณาการช่าง SMEs อุตสาหกรรมโลหะ เชื่อมโลหะทั่วไป 1.3826111016
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านไร่มอญพันธุ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ไก่,ปลา 1.115257109
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านไร่มอญพันธ์ุ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กล้วยตาก มะขามเชื่อม 1.1398258294
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงแพะบ้านหนองโก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แพะ 0.1203216588
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและแม่พันธุ์บ้านคลังเงิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โคเนื้อ 6.234971564
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนธุรกิจเกษตรก้าวหน้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โคเนื้อ,โคขุน 1.7294779147
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนลูกพลับฟาร์ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ จิ้งหลีด 3.58703E-5
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารบ้านหนองกรวด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลาร้าสับ,ปลาส้ม 0.0281762275
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าไทยทอมือบ้านวังตาอินทร์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ โค,แพะ,แกะ,หมู 1.2577742654
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านทรัพย์ดีปรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลาร้าสับ,ปลาจ่อม 5.66445E-5
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนสุรัตติกาล(ชีพ)ฟาร์มป่าตาล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ไข่เค็ม 0.0775681934
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ไร่ทองทิพย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าวเกรียบฟักทอง 0.0107782976
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนผลิตแพะแกะคุณภาพครบวงจรบ้านวิเศษสมบูรณ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แพะ,แกะ 0.1589713744
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเพนียด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ พริกแกง 0.0024758957
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนบ้านโป่งยอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แพะ 0.5630331754
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเก้าตามพ่อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ไก่ 0.2930651185
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิธีชุมชนเชิงเกษตรบ้านมหานสอน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ จักสาน 0.1474123223
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชน 9 เกษตรธรรมชาติทานตะวันทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ กล้วยตาก 0.5913753555
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ ประดับพันธ์ไม้ SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ พันธ์ไม้ 0.0048779915
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ กลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังปลอดสาร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลา 2.13072E-5
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ กลุ่มโรงสีข้าวราชพฤกษ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว 0.0012980474
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะบ้านเขาจรเข้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แพะ 0.0439606635
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะแม่พันธุ์บ้านเกาะรัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แพะ 0.0809317536
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเก้าตามพ่อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ พืชผักสวนครัว 0.2897807583
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเก้าตามพ่อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ถ่านหุงต้ม 0.073915272
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนมันสำปะหลังแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ มันสำปะหลัง 0.2355248341
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอ่างห้วยส้ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ฝรั่ง,อัญชัน 0.1546905213
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านคลองโร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแดดเดียว,ปลาส้ม,ปลาดุกร้า 0.0074832227
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุชนสุรัตติกาลชีพฟาร์ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ พืชผักสวนครัว 0.1121693839
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนบ้านโป่งยอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ย 0.5630331754
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าบ้านศรีวิชัย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาดุกร้า 0.0081895735
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนไบโอดีเซลตำบลโคกสำโรง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่ดำ 0.7031203064
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนธุรกิจเกษตรก้าวหน้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ พืชอาหารสัตว์ 1.1639609953
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาคืนป่าสัก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยอินทรีย์ 0.0011030474
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ไร่ทองทิพย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ขมิ้นชัน,ฟักทอง 0.0245687204
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนมดแดงบ้านดิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เครื่องปั้นดินเผา 0.112114254
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าไทยทอมือบ้านวังตาอินทร์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าว 0.8670516588
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนสูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเก้าตามพ่อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ จาน 0.1852972891
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้บ้านห้วยทราย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาดุกร้า,ปลาดุกแดดเดียว 0.0074320379
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงหนูพุก ต.มะนาวหวาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ หนู 1.47412E-5
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนถ่านรักษ์โลกตำบลท่ามะนาว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่ถ่าน 0.0214976303
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเกตุ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ แก๊สชีวภาพ 0.0016090047
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนไม้กวาดดอกเลาบ้านหญ้าปล้อง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ไม้กวาดดอกเลา 0.0026948815
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนไม้ประกายทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ถ่าน 0.06352272
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนถ่านอัดแท่งบ้านหนองมะค่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ถ่าน 0.9090623909
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนไบโอดีเซลตำบลโคกสำโรง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปลูกต้นสบู่ดำ 0.2276018957
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชน 9 เกษตรธรรมชาติทานตะวันทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่,น้ำยาล้างจาน 0.5913753555
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดบ้านห้วยลึก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ จักสานกระจูด 0.3377648662
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนผลิตแพะแกะคุณภาพครบวงจรบ้านวิเศษสมบูรณ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ อาหารแพะ,อาหารแกะ 0.1373058919
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนบ้านโป่งยอ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ อาหารแพะ,ปุ๋ยอินทรีย์ 0.6850236967
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านตำบลบ้านทราย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น,สเปรย์หอมกันยุง 0.0204739336
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านเนินทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยอินทรีย์ 0.0012945498
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านไร่มอญพันธุ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เห็ดนางฟ้า 1.1237569905
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชบ้านทุ่งตาหนอน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ขมิ้นแห้ง,ขมิ้นแคปซูล 0.1834164543
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนเพื่อการผลิตและแปรรูปแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ข้าว,ข้าวโพด 0.0002472038
ภาคใต้ สตูล กลุ่มสตรีอาชีพแปรรูปอาหารทะเลบ้านมะหงัง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กะปิ, ปลาแห้ง, ปลาแดดเดียว, ปลาหวาน 0.1733111232
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอ้อยคุณภาพระบบแปลงใหญ่บ้านหน่วยประคอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยอินทรีย์ 3.6854572512
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชว่านชักมดลูก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ สบู่ขมิ้นชัน,น้ำมันไพล,กระชายผง,ขมิ้นชัน,ยาหม่อง 0.0144545972
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนแปลงนาใหญ่ตำบลบางลี่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ย 0.0017260664
ภาคใต้ สตูล กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสาคร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกกุ้งจิ๋ว, กุ้งแห้ง, น้ำมันกุ้ง 0.0288796528
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ กลุ่มเร่งเจริญเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก 0.0001741595
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงเกษตรบ้านมหาสอน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ย 1.0445300667
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม กลุ่มแม่บ้านเกษตรนางามเหนือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร พริกแห้ง 0.0227260664
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาคืนป่าสัก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ พืชผักสวนครัว 0.5380002227
ภาคกลาง ลพบุรี วิสาหกิจชุมชน 9 เกษตรธรรมชาติทานตะวัน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ย 0.5913753555
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม หมูยอป้าเหียน SMEs อุตสาหกรรมอาหาร หมูยอ 0.1070377251
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โรงเรียนบ้านคชาธาร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริกกากหมู,น้ำพริกคางกุ้ง 0.0090365289
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม สมดีอินเตอร์ฟู้ดส์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร หมูกระจก 1.8413133953
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถวังกะเบา-นาสีนวล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเกรียบ/ปลูกพืช/กล้วยฉาบ 0.2444777915
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านเชี่ยวหลาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ลูกประคบ,ชาสมุนไพร,แชมพู,ยาม่วง
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านควนไทร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง,ข้าวเกรียบเนื่อปลา 0.0081802169
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม กลุ่มเห็ดนาคูณใหญ่2 SMEs อุตสาหกรรมอาหาร แหนมเห็ด
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กศน.ตำบลเขาหัวควาย(โรงเรียนวัดสันติคีรีรมณ์) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาดุกร้า 0.0020883412
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหนองปลาค้อเฒ่า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ/ทองม้วน/ถ่านไม้ไบโอชา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตรบ้านนาใน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กระหรี่ปั๊บไส้สับปะรด/สับปะรดกวน
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนขมิ้นชันปลอดสารพิษ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ขมิ้นชัน 0.1228436019
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยทราย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวพอง 0.002456872
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนผักพื้นบ้านบางไทร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เสวียนหม้อ
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านควนพระนาโหต วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแกง 0.1898650237
ภาคกลาง นนทบุรี 001 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารแม่บ้านร่วมใจบางเลน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทองพับสมุนไพร อาหารสี่ภาค
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลาตำบลควนสุบรรณ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาดุกร้า,ปลาส้ม,ปลาแดดเดียว 0.0383476777
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาเกษตรบ้านมะม่วงหวาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวพอง 2.1497630332
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าการเกษตรบ้านหนองบัว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำยาอเนกประสงค์ ข้าวหลามมะพร้าวสด 0.1560442891
ภาคเหนือ เชียงใหม่ ผู้ผลิตน้ำยาล้างจานตำบลบ้านแอ่น SMEs อุตสาหกรรมเคมี น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า 4.02555E-5
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้เกาะทราย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สตรอบอรรี่อบแห้ง แยม 2.764E-6
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรพัฒนาแปรรูปสตรอเบอรี่แม่ยางห้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สตอบอรี่ 9.2133E-6
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนที-เค ไพร์ท เฮิร์บ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ซาลาเปา 0.000442237
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรยั่งยืนห้วยทราย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แป้งข้าวอินทรีย์ 0.953428436
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านข้างน้ำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระเป๋า ปลอกหมอน 0.064492891
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับบ้านธารทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ กุหลาบหิน 0.0552796209
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรใบชาแม่กำปอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าหมอน 0.0307109005
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินธุ์ชัยไอซ์ โพนทอง SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำแข็ง 96.5380485252
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรสิริมงคล เทศบาลเมืองแม่โจ้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก 91.7748843441
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนเกษตกรปลูกยางพาราอำเภอพร้าว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอโลหะ ยางพารา ยา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม กลุ่มแจ่วบอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แจ่วบอง 0.0136356398
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนจันทราผ้าฝ้าย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าฝ้าย เสื้อ กางเกง 0.0056388626
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจพืชผักสวนครัวและน้ำสมุนไพรธรรมชาติ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วง ลำไย ผักสวนครัว น้ำพริกน้ำผัก อาหาร 46.4570616114
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาป่าไผ่โมเดล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผักคาวตองแคปซูน 0.0996398104
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ บ้านสมุนไพรท่ามะเฟือง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพร 0
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านหางดง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ 0.6909952607
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ายกดอกบ้านวังหม้อ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้ายกดอก 0.2948246445
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านต้าย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ถังเช่าหลินจือชนิดแห้ง,แคปซูนเม็ด 176.9758635071
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แม่แจ่ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมไม้ ชุดโต๊ะเก้าอี้ 1.8432272986
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพ ตำบลหนองแฝก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเคมี น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า 5.235758048
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ เพชรเมืองตรอน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร แพะ 0.000838469
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ กลุ่มแปรรูปอาหารทางการเกษตรบ้านหาดสองแคว หมู่ที่2 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยฉาบ,แหนมหมู,ไข่เค็ม 0.0012855071
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านพระนอน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผักบุ้ง ผักกาด ขึ้นช่าย 0.1911378028
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ ผู้ปลูกข้าวตำบลหาดกรวด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าวเปลือก 0.1924467867
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนรักษดาผ้าฝ้าย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าฝ้าย 0.7286161137
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ พันธุ์ไม้รุ่งเรื่อง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ไม้ผล,มะม่วง,ขนุน 0.0003135852
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจแม่โจ้โมดล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอโลหะ กระถางธรรมชาติ 0.018679291
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ แปรรูปข้าวเหนียวบ้านขายเขาหมู่ที่6 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สุราขาว 0.0021425118
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป บ้านด่าน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้า 0.0001913084
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ พัฒนาสมุนไพรครบวงจร จังหวัดอุตรดิตถ์ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร กันชง,สมุนไพร,ผักอินทรี 0.0006039418
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ แปลงใหญ่ทุเรียนกวน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทุเรียน 0.002229939
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ กลุ่มทุเรียนมหาราช วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทุเรียน 0.0129226351
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ รักษ์ลับแล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทุเรียนกวน 0.000780927
ภาคกลาง นนทบุรี 336 วิสาหกิจชุมชนวิถีชีวิตแห่งสายน้ำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 335 วิสาหกิจชุมชนเวชศาสตร์สมุนไพรศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อนครู อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 334 วิสาหกิจชุมชนโรงปลูกผักอัจฉริยะ ไดสตาร์ เฟรช วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 333 วิสาหกิจชุมชนรักษ์โลก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 332 วิสาหกิจชุมชนบ้านเห็ดโคนน้อยเมืองนนท์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 331 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยบ้านใหม่ยั่งยืน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 330 วิสาหกิจชุมชนพืชเกษตรแปรรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 329 วิสาหกิจชุมชนบ้านศาลากลางยั่งยืน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 328 วิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านคลองบางใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 327 วิสาหกิจชุมชนเวชไพบูณ ฟาร์ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 326 วิสาหกิจชุมชนบางใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 325 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรปากเกร็ดปันสุข วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 324 วิสาหกิจชุมชนGreen Herb วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 323 วิสาหกิจชุมชนผลิตผักสวนครัวพืชสมุนไพรและไม้ประดับ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 322 วิสาหกิจชุมชนการเกษตรสามัคคีและสวนสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ เส้นใยไออุ่น วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าห่ม,สิ่งทอ 2.93937E-5
ภาคกลาง นนทบุรี 321 วิสาหกิจชุมชนThai Herb City THC วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 320 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพร1ปากเกร็ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 319 วิสาหกิจชุมชนศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรภูมิเวท5 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 318 วิสาหกิจชุมชนHealthy by Herb วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ เกษตรอินทรีและสมุนไพรเมืองลับแล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เช่น กระเป๋าย้อมสีสมุนไพร 0
ภาคกลาง นนทบุรี 317 วิสาหกิจชุมชนเลียบคลองตาชมพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 316 วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองสองเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนและการใช้พืชสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 315 วิสาหกิจชุมชนฟาร์มทวีสุข วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 314 วิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านโฮมเพลสรัตนาธิเบศร์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 313 วิสาหกิจชุมชนบ้านเกษตรก้าวหน้าบางกรวย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 312 วิสาหกิจชุมชนศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยพลอยสยาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 311 วิสาหกิจชุมชนบางพูดสามัคคี2 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 310 วิสาหกิจชุมชนตำบลอ้อมเกร็ดยั่งยืน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 309 วิสาหกิจชุมชนHomey Farm วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 308 วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเกิดศรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ แสงทองสุรากลั่นฝายหลวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร สุราขาว 40 ดีกรี 0.0021473977
ภาคกลาง นนทบุรี 307 วิสาหกิจชุมชนดูดีสมุนไพรไทยนนทบุรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 306 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสูงวัยอายุวัฒนะ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง สิงห์บุรี วิสาหกิจชุมชน เกรด ๔ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร จิ้งหรีดอบสมุนไพร / ฟ้าทลายโจร 2.4054439479
ภาคกลาง นนทบุรี 305 วิสาหกิจชุมชนบ้านขุนศรีเจริญชัย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 304 วิสาหกิจชุมชนสุวรรณภูมิเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรเพื่อการแพทย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 303 วิสาหกิจชุมชนThai Herb Centers วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง สิงห์บุรี วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบ้านบางไผ่ดำ ม.5 ต.โรงช้าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร เห็ด 1.083532982
ภาคกลาง นนทบุรี 302 วิสาหกิจชุมชนสามัคคีความอร่อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 301 วิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรทฤษฎีใหม่บางแม่นาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 300 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาพืชสมุนไพรบางเลน - บางม่วง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 299 วิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำวัดตะเคียน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 298 วิสาหกิจชุมชนบ้านศาลากลาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 297 วิสาหกิจชุมชนTARCEL วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 296 วิสาหกิจชุมชนGreen Farm วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 295 วิสาหกิจชุมชนนวดอยู่ไฟหลังคลอดและสมุนไพรพื้นบ้าน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 294 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรพอเพียงแก้จนนนทบุรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 293 วิสาหกิจชุมชนไทยเจริญ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 292 วิสาหกิจชุมชนแตงหวาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 291 วิสาหกิจชุมชนดิสอิสกรีน (This Is Green) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 290 วิสาหกิจชุมชนแผ่นดินเงินแผ่นดินทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 289 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านปลายบาง เกษตร นวัตกรรมและเทคโนโลยี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 288 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์บ้านโรงสวด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 287 วิสาหกิจชุมชนทรัพย์เจริญ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 286 วิสาหกิจชุมชนชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลราษฎร์นิยม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 285 วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมไผ่อมฤต วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 284 วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านคลองหม่อมแช่ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 283 วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านคลองฝรั่ง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง สิงห์บุรี วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกผู้สูงอายุ หมู่ 2 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก / ปลาแดดเดียว 2.926332391
ภาคกลาง นนทบุรี 282 วิสาหกิจชุมชนเออร์ลี่เบิร์ด ร่วมปันสุข วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 281 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะบ้านละหารฟาร์ม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 280 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตบ้านบางแพรก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 279 วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมพัฒนาอาชีพบางบัวทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง สิงห์บุรี วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการแปรรูปปลาแม่ลาอินทร์บุรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ปลาแดดเดียว 10.8260053081
ภาคกลาง นนทบุรี 278 วิสาหกิจชุมชนสินค้าเกษตรและแปรรูปบ้านสามแยก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 277 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรหน่อกะลา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 276 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีธารน้ำใส วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 275 วิสาหกิจชุมชนชุมชนพัฒนาศักยภาพพืชสมุนไพรสู่โภชนเภสัชภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 274 วิสาหกิจชุมชนชำร่วยพารวย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง สิงห์บุรี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร ต.ท่างาม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยตาก 0.2237593791
ภาคกลาง นนทบุรี 273 วิสาหกิจชุมชนลายน์ไหม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 272 วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวเพื่อชุมชนตำบลบางไผ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 271 วิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรคนนนท์ จังหวัดนนทบุรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 270 วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองลำโพ ม.12 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 269 วิสาหกิจชุมชนบางกรวยร่วมใจพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 268 วิสาหกิจชุมชนVinca White วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง สิงห์บุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปตำบลแม่ลา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ตัดเย็บเสื้อผ้า 4.0733923223
ภาคกลาง นนทบุรี 267 วิสาหกิจชุมชนชาวเวียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 266 วิสาหกิจชุมชนเบเกอรี่&ขนมไทยบางแม่นาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 265 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปชุดสตรีเมืองนนท์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 264 วิสาหกิจชุมชนผลไม้และผักพื้นบ้านเกาะเกร็ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 263 วิสาหกิจชุมชนชาหน่อกะลา บ้านนางรำ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 262 วิสาหกิจชุมชนวัดบางอ้อยช้างพัฒนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 261 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยทอดกร๊อบ กรอบ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 260 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรชาใบขลู่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 259 วิสาหกิจชุมชนหมูย่างเมืองนนท์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 258 วิสาหกิจชุมชนเฮอร์บริสต้า (Herbristra) SMEs วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 257 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชมรมโกสนบางกรวย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 256 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยแปลงใหญ่ตำบลบางแม่นาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 255 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องประดับทำมือจากวัสดุธรรมชาติ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 254 วิสาหกิจชุมชนผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาเสาธงหิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 253 วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรและอาหารแปรรูปพฤกษา 10 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 252 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านวัดบางบัวทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 251 วิสาหกิจชุมชนผักไฮโดรโปนิกส์บ้านแหลมใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 250 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านท่าอิฐสัมพันธ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 249 วิสาหกิจชุมชนชารากุล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 248 วิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรริมคลองเสาธงหิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง สิงห์บุรี วิสาหกิจชุมชน๙ พอเพียง บ้านบางระจัน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ปุ๋ยไส้เดือน / น้ำหมัดจากมูลไส้เดือน 0.0935692891
ภาคกลาง นนทบุรี 247 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเห็ดและน้ำพริกรสเด็ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 246 วิสาหกิจชุมชนเห็ดบางพลับ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 245 วิสาหกิจชุมชนข้าวยำสมุนไพรอำเภอปากเกร็ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 244 วิสาหกิจชุมชนเครื่องประดับคลิสตัลและหินสี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 243 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปอุทัยวรรณ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 242 วิสาหกิจชุมชน เกษตรตำบลบางรักใหญ่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง สิงห์บุรี วิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งกลับใหญ่ร่วมใจ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร น้ำพริก 0.0013819905
ภาคกลาง นนทบุรี 241 วิสาหกิจชุมชนบ้านน้ำเพชรอำเภอไทรน้อย (นวดไทยผ่อนคลายสไตล์ดั้งเดิม) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 240 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเพชรพฤกษาตำบลไทรน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 239 วิสาหกิจชุมชนพลังสตรีไทรม้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 238 วิสาหกิจชุมชน8 Rai Smart Farm (8 ไร่สมาร์ทฟาร์ม) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 237 วิสาหกิจชุมชนรุ่งราชพฤกษ์ฟาร์มบางกรวย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 236 วิสาหกิจชุมชนรักษ์ชา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง สิงห์บุรี วิสาหกิจชุมชนวิถีชีวิตเกษตรพอเพียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผัก/ดินเพาะกล้า/ปุ๋ยอินทรีย์ 0.2190523009
ภาคกลาง นนทบุรี 235 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไทรน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 234 วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์-พวงหรีดดอกไม้จันทน์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 233 วิสาหกิจชุมชนผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพตำบลราษฎร์นิยม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 232 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านขวัญเมือง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 231 วิสาหกิจชุมชนเครื่องประดับเงินฝังพลอย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 230 วิสาหกิจชุมชนบ้านต้นจอก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง สิงห์บุรี วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินดี้วิถีพอเพียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อินทรียวัตถุ / มูลไส้เดือน 1.8174836474
ภาคกลาง สิงห์บุรี วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปถนอมอาหารและเขตกรรม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร กล้วยผง/ปลาร้าผง/แกงเลียงผง/ฟักทองผง 0.16937851
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด อู่ ส.วิหคการช่าง SMEs อุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่อมรถยนต์ (คัน) 0.4675049289
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ บริษัท เพรชส่มทอง จำกัด SMEs อุตสาหกรรมอาหาร น้ำส้มสายน้ำผึ้ง 0
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ กลุ่มผู้ปลูกอินทผลัมอุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร อินทผลัม 4.4838E-6
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลน้ำพี้ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ วัวเนื้อ 7.06197E-5
ภาคกลาง นนทบุรี 229 วิสาหกิจชุมชนวิถีชุมชน คนวัดชลอ สุพรรณหงษ์ร่วมใจ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 228 วิสาหกิจชุมชนผิวสวย หน้าใส วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 227 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาเกาะเกร็ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 226 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรและเบเกอรี่ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 225 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีและครอบครัว ชุมชนศิริโชติ-สวัสดิ์กิจ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 224 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกไม้สวรรค์บางกร่าง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 223 วิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมเย็บกระเป๋าและเสื้อผ้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 222 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานแฮนด์เมดผู้สูงวัยบางกรวย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 221 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมไทย (บางกรวย) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 220 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรอยู่ดีมีสุข วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 219 วิสาหกิจชุมชนชมรมท่องเที่ยวอำเภอบางกรวย จ.นนทบุรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 218 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์งานผ้ารัตนวรรณ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 217 วิสาหกิจชุมชนบ้านเพื่อนสัมพันธ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 216 วิสาหกิจชุมชนรื่นเริงร่วมใจไปด้วยกัน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 215 วิสาหกิจชุมชนกระเป๋าถักโครเชต์บ้านอุทยาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 214 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรมวิถีคนปลายบาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ ปั่นเตาร่วมใจพอเพียง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ เตา 8.65672E-5
ภาคกลาง นนทบุรี 213 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำมันเหลืองและสมุนไพรบางกรวย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 212 วิสาหกิจชุมชนกรอบแก้วหอมทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 211 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาผ้าชนเผ่า(บ้านไหมซอ) วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ กลุ่มปลูกหม่อน เลี้ยงไหมอุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ไหมอุตสาหกรรม 4.67138E-5
ภาคกลาง นนทบุรี 210 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแปรรูปเทพประทาน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 209 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีศรีคลองข่อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 208 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพถักตะกร้าด้วยเชือกฟาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 207 วิสาหกิจชุมชนประดิษฐ์ดอกไม้จากใบเตย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 206 วิสาหกิจชุมชนสินเศรษฐี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 205 วิสาหกิจชุมชนรักษ์นนท์ผลผลิตเกษตรแปรรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 204 วิสาหกิจชุมชนข้าวหมากชุมชนบางแม่นาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคเหนือ พิจิตร วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวบ้านวังปลาทู หมู่ 11 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว 0.0007853602
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ กลุ่มปลูกผักระบบน้ำหยด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ผลผลิตทางการเกษตร 0
ภาคกลาง นนทบุรี 203 วิสาหกิจชุมชนวัดทางหลวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 202 วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพและแปรรูปฟักข้าว บางรักน้อย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 201 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพสตรีเอื้ออาทรวัดกู้2 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 200 วิสาหกิจชุมชนแฮปปี้สมุนไพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 199 วิสาหกิจชุมชนขนมไทไท วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 198 วิสาหกิจชุมชนชมรมแพทย์แผนไทยหม้อดินนนทบุรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 197 วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนน้ำยาเอนกประสงค์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคเหนือ พิจิตร วิสาหกิจชุมชนเกษตรทับคล้อร่วมใจ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร มะม่วง มะเขือเทศ 0.0082851185
ภาคกลาง นนทบุรี 196 วิสาหกิจชุมชนชุมชนพอเพียงบ้านคลองตาชม หมู่9 วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 195 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดภัย ม.6 ราษฎร์นิยม วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 194 วิสาหกิจชุมชนรักษ์แพะบางบัวทอง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 193 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไผ่งาม-ไม้มงคล วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 192 วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปบ้านบางแพรก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ กลุ่มแปรรูปเกษตรบ้านต้นงั่ว วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ทุเรียนทอด,กล้วยทอด,เผือกทอด 0.1254411275
ภาคกลาง นนทบุรี 191 วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนเรียนรู้การเลี้ยงแพะ-แกะนนทบุรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคเหนือ เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนเครืข่ายแพทย์แผนไทยล้านนาอายุรเวท วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ ลูกประคบ ยาอบ 0.087303118
ภาคกลาง นนทบุรี 190 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสาน ละหาร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 189 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปบ้านแหลมเหนือ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 188 วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 187 วิสาหกิจชุมชนดอกไม้การบูร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 186 วิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงบ้านคลองลากค้อน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 185 วิสาหกิจชุมชนสีห์โภชนา วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 184 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนไผ่ดำธรรมเกษตร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 183 วิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมผ้าในหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 182 วิสาหกิจชุมชนเปรมจิต วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 181 วิสาหกิจชุมชนใบชาเกาะเกร็ด วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 180 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีผ้าแปรรูป วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 179 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแทนคุณแผ่นดิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคเหนือ พิจิตร วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวบ้านราชช้างขวัญ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว (กข41 กข43) 0.0012945498
ภาคกลาง นนทบุรี 178 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านเชฎฐรัชต์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 177 วิสาหกิจชุมชนน้ำสมุนไพรใบบัวบกวัดสโมสร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 176 วิสาหกิจชุมชนกิจสุวรรณฟาร์มผัก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 175 วิสาหกิจชุมชนเพื่อนเกษตรเพื่อสุขภาพ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคเหนือ พิจิตร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวทุ่งหนองคล้า วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว 2.8734346919
ภาคกลาง นนทบุรี 174 วิสาหกิจชุมชนธรณียาไทย วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 173 วิสาหกิจชุมชนมาลัยบายศรีบ้านคลองขวาง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 172 วิสาหกิจชุมชนธนัชพร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ กลุ่มผลไม้แปรรูปแม่เพี้ยน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอาหาร ผลไม้แปรรูป 0.0011711815
ภาคกลาง นนทบุรี 171 วิสาหกิจชุมชนทรัพย์ขุนศรี วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 170 วิสาหกิจชุมชนวัดโตนดมหาสวัสดิ์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 169 วิสาหกิจชุมชนMY HOUSE มายเฮ้าส์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 168 วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 167 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวบ้านนาหลวง วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 166 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ไม้และไม้ผลเมืองนนท์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 165 วิสาหกิจชุมชนโรตี บางตะไนย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 164 วิสาหกิจชุมชนร้อยชาชัก วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 163 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมอื่นๆ -
ภาคกลาง นนทบุรี 162 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาเทคโนโลยี วิสาหกิจชุมชน