การสัมมนาคลินิกพลังงาน ครั้งที่ 4 เรื่อง เมืองอัจฉริยะ (Smart City)/พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)

การสัมมนาคลินิกพลังงาน ครั้งที่ 4 เรื่อง เมืองอัจฉริยะ (Smart City)/พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)

            โครงการพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้จัดการสัมมนาคลินิกพลังงานฯ ครั้งที่ 4 เรื่อง เมืองอัจฉริยะ (Smart City)/พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) เพื่อเป็นเสริมสร้างองค์ความรู้ และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากรของสำนักงานพลังงานจังหวัดในการขับเคลื่อนงานด้านพลังงานสู่เป้าหมาย ผ่านการให้คำปรึกษาเชิงวิชาการและเชิงเทคนิค โดยการ VDO Conference ผ่านระบบ Microsoft Teams ในวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้าน Smart City และ Smart Grid เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ คือ ผศ.ดร.ดำรงศักดิ์ รินชุมภู (อาจารย์ประจำภาควิศวกรรมโยธา) และ ผศ.ดร.ปารเมศ วิระสันติ (อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัด รวมทั้งสิ้นจำนวน 148 ท่าน เพื่อรับฟังการสัมมนาฯ พร้อมการถาม-ตอบประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาฯ ได้ที่

ดาวน์โหลดเอกสารการนำเสนอ >> คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแบบทดสอบพร้อมคำตอบหลังการสัมมนาฯ >> คลิกที่นี่

 

โพสต์โดย:
thaienergy_cmu
วันที่โพสต์:
2021-10-04 09:18:51