การสัมมนาคลินิกพลังงาน ครั้งที่ 2 เรื่อง ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)

การสัมมนาคลินิกพลังงาน ครั้งที่ 2 เรื่อง ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)

 

โครงการพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้จัดการสัมมนาคลินิกพลังงานฯ ครั้งที่ 2 ในเรื่อง Solar Rooftop เพื่อเป็นการทบทวนองค์ความรู้ และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากรของสำนักงานพลังงานจังหวัดในการขับเคลื่อนงานด้านพลังงานสู่เป้าหมาย ผ่านการให้คำปรึกษาเชิงวิชาการและเชิงเทคนิค โดยการ VDO Conference ผ่านระบบ Microsoft Teams ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

ซึ่งการสัมมนาฯ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัด และกองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) รวมทั้งสิ้นจำนวน 171 ท่าน เพื่อรับฟังการสัมมนาฯ พร้อมการถาม-ตอบประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาฯ ได้ที่ https://data.energy.go.th/document/download/55

 

โพสต์โดย:
thaienergy_cmu
วันที่โพสต์:
2021-05-27 16:21:47