Energy Factsheet

สรุปข้อมูลพลังงาน

ทั่วประเทศ ปี 2563

ทั่วประเทศ

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2563

จํานวนประชากร (คน):

66,186,727

GPP (ล้านบาท) (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2562)

16,898,086

จํานวน อส.พน. ในจังหวัด (คน)

28,822

จํานวนครัวเรือนในจังหวัด (ครัวเรือน)

27,224,743

จํานวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (ครัวเรือน)

57,440

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ ปี 2563

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2563

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า รายสาขา ปี 2563

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2563

จํานวนอาคารควบคุม ปี 2563 (ตามกฎกระทรวง กําหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. 2552) - ระบุที่มีทั้งหมดในจังหวัด

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2561

จำนวนโรงงานควบคุม ปี 2563 (ตามประเภทโรงงาน ของ พ.ร.บ. โรงงาน 2535) - ระบุที่มีทั้งหมดในจังหวัด

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2561

โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ปี 2563

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2563

ประเภทโรงไฟฟ้า จำนวน(แห่ง) กำลังผลิตติดตั้ง (MW)
กฟผ. 48 16,853.00
IMPORT 0 0.00
IPP 16 17,404.42
กฟภ. 2 2.30
SPP 156 13,819.02
VSPP 1,001 5,307.85
รวม 1,223 53,386.59

ท่อก๊าซ :

111 เส้น

ความยาวรวม :

2,181 กิโลเมตร

คลังน้ำมัน:

185 แห่ง

16,742,374,245 ลิตร

โรงกลั่น:

6 แห่ง

กำลังการผลิต :

1,104,000 บาร์เรล/วัน

สถานีไฟฟ้าย่อยของ กฟผ.:

258 แห่ง

จำนวนสถานีบริการเชื้อเพลิง (มาตรา 11):

28071 แห่ง

จำนวนสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) (มาตรา 11):

442 แห่ง

จำนวนสถานีบริการก๊าซ (LPG) (มาตรา 11):

1928 แห่ง

โรงไฟฟ้าแยกรายเชื้อเพลิง

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2563

0 0 0
102 34837.654
118 40406.714
121 40755.114
688 43690.9964
745 47767.8069
779 49291.0189
959 49670.4071
1176 52992.5661
1222 53386.2921
1223 53386.5921
ประเภทเชื้อเพลิง จำนวน(แห่ง) กำลังผลิตติดตั้ง (MW)
ก๊าซธรรมชาติ 102 34,837.65
ถ่านหิน 16 5,569.06
น้ำมัน 3 348.40
แสงอาทิตย์ 567 2,935.88
พลังงานน้ำ 57 4,076.81
พลังงานลม 34 1,523.21
ก๊าซชีวภาพ 180 379.39
ชีวมวล 217 3,322.16
ขยะ 46 393.73
ความร้อนใต้พิภพ 1 0.30
Total 1223 53,386.59

off grid (แสงอาทิตย์):

3,829 kW

4,204,611 kWh

off grid (อื่น ๆ):

165,930 kW

570,012,102 kWh

ศักยภาพพลังงานทดแทน ปี 2563

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2562

ศักยภาพอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

ข้อมูล ณ สิ้นปี: 2560

โครงการด้านพลังงานทดแทน ปี 2563

โครงการด้านพลังงานทดแทน จำนวนโครงการ ปริมาณการใช้พลังงาน (toe/ปี)
โครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 59 268.2022156994
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 132 236230.58672474
โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG) 23 13252.629971092
โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ 11 56590.735914345
รวม 225 306342.15482588

โครงการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

โครงการอนุรักษ์พลังงาน จำนวนโครงการ ปริมาณการลดใช้ใช้พลังงาน (toe/ปี)
โครงลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 509 1717.588925954
โครงลดการใช้พลังงานก๊าซหุงต้ม 29 116.1067329895
โครงลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 442 1309.7789920747
รวม 980 3143.4746510182