THAI ENERGY DATA

ฐานข้อมูลพลังงานรายภูมิภาคของไทย

แหล่งบริการข้อมูลด้านพลังงานของประเทศไทยในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังงานและแผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัด

เกี่ยวกับเรา

ผู้พัฒนา

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และสำนักงานพลังงานจังหวัด 76 จังหวัด มีภารกิจหน้าที่ในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนด้านพลังงานในส่วนภูมิภาคให้เกิดผลจริง จึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านพลังงานระดับภูมิภาค เพื่อสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงพลังงาน และประชาชนที่สนใจ ให้เข้ามาค้นคว้าเพิ่มพูนองค์ความรู้และข้อมูลพื้นฐานด้านพลังงานแต่ละภูมิภาค ซึ่งจะมีส่วนทำให้การปฏิบัติงานตามเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด

ฐานข้อมูลพลังงานของประเทศไทยพัฒนาครั้งแรกตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มเผยแพร่ทางเว็บไซต์ thaienergydata.in.th และพัฒนาต่อเนื่องตลอดมา ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 นี้ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์เป็น data.energy.go.th พร้อมปรับปรุงรูปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์ให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น


ฐานข้อมูลพลังงาน

เว็บไซต์ฐานข้อมูลพลังงานของประเทศไทยมีหลักการระบบบริหารจัดการข้อมูลของเว็บไซต์ 3 ขั้นตอน ได้แก่

  1. การนำเข้าข้อมูล คือ การนำข้อมูลที่กระทรวงพลังงานรวบรวมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล (data ownership) ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานสังกัดพลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ป้อนเข้าสู่ระบบบริหารจัดการข้อมูลปรับปรุงข้อมูลปีละ 1 ครั้ง

  2. การประมวลผลข้อมูลหลังจากที่นำเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น จะมีการนำข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผล เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับนำไปวิเคราะห์ในรูปแบบของข้อมูลด้านพลังงานที่จะพร้อมนำไปใช้ประโยชน์ต่อ เช่น การแบ่งข้อมูลด้านพลังงานให้แสดงผลเป็นรายจังหวัด รายกลุ่มจังหวัด และรายภาค และการเปรียบเทียบค่าดัชนีระหว่างพื้นที่ เป็นต้น

  3. การแสดงผลข้อมูล ออกแบบการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น กราฟเส้นแสดงแนวโน้ม กราฟแผนภูมิแบบแท่ง กราฟวงกลมแสดงสัดส่วน พร้อมสามารถดาวน์โหลดภาพไปใช้งานได้ ให้บริการการเปรียบเทียบข้อมูลเชิงสถิติเปรียบเทียบรายปี และให้บริการ Energy Fact Sheet ในรูปแบบ Microsoft Excel สำหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติในแต่ละจังหวัดด้วย