กิจกรรมการอบรมการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค วิธีการดูแลบำรุงรักษาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2563

                    สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค วิธีการดูแลบำรุงรักษาระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2563 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติ
ดอกคำ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

                   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติดอกคำ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการส่งเสริมระบบอบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 3 x 4 เมตร ภายใต้งบอุดหนุน โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร
และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2563 โดยการดำเนินการจัดการอบรม การส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิค วิธีการดูแลบำรุงรักษาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงเงื่อนไขและการดำเนินโครงการให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมและส่งเสริมให้กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน สามารถแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิผล และลดต้นทุนการผลิตลงได้ โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้ดังนี้ นายบัณฑิต ตั้งโภคานนท์ นักวิชาการพลังงานชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
และนายชวน อินต๊ะรังษี นักพัฒนาพลังงาน วิทยากรจาก ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (เชียงใหม่) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

โพสต์โดย:
สพจ.เชียงใหม่
วันที่โพสต์:
2020-07-21 15:43:43