การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังงานเรื่องใกล้ตัว โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมสัมมนาพลังงานเรื่องใกล้ตัว พร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ชุมชนใหม่ ปี 2563 ประเภท อปท.บริหารจัดการพลังงานที่ดี ในการนี้ ขอขอบคุณนายกเทศมนตรี ตำบลลานกระบือ นายธำรงค์ จันคง ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานด้านพลังงาน และยินดีเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดัน แผนงาน/โครงการ พลังงานชุมชน ให้เกิดการมีส่วนร่วม ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานในท้องที่ สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

โพสต์โดย:
สพจ.กำแพงเพชร
วันที่โพสต์:
2020-03-09 11:47:34