เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานประเมินผลการดำเนินงาน โครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงานเพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานชุมชน ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งเป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินงานและ timeline ที่กระทรวงพลังงานกำหนดไว้

              ในการนี้ นางสาวเกยูร ช่ออัญชัญ พลังงานจังหวัดกำแพงเพชร ประธานคณะทำงาน ฝ่ายเลขาและกรรมการทุกท่าน อีกทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศิริ จรุยนนท์ ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้มีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรม พร้อมให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ยิ่ง ที่จะสนับสนุนร่วมผลักดันให้เกิดความเข้าใจและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับงานด้านพลังงานในพื้นที่ต่อไป ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2561 - 2563 

โพสต์โดย:
สพจ.กำแพงเพชร
วันที่โพสต์:
2020-03-09 10:41:09