ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนชาวจะนะและเทพา
วันนี้ (30 ก.ค.62) เวลา 11.30 น. ณ ห้อง Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมส่วนราชการ ประกอบด้วย ปลัดจังหวัดสงขลา นายอำเภอจะนะ ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ผู้แทน สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา ผู้แทนพลังงานจังหวัดสงขลา และนายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมรับฟังจากกลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น และเครือข่ายเทใจให้เทพา ร่วม 50 คน มายื่นหนังสือต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อขอให้ชี้แจงแผน และกระบวนการขั้นตอนทั้งหมด ตลอดจนขอให้ยุติการดำเนินการของโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ไปสู่ต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ "เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตระดับหมู่บ้าน" ในพื้นที่ตำบลตลิ่งชัน ตำบลนาทับ และตำบลสะกอม อำเภอจะนะ และของเครือข่ายเทใจให้เทพา มีความประสงค์ให้ชี้แจงว่ามติคณะรัฐมนตรีเรื่องการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง" มีความเกี่ยวข้องหรือแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เทพาอย่างไร รวมถึงกระบวนการขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
สำหรับแนวทางการดำเนินการ จังหวัดสงขลาจะได้นำเรียนข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และกระทรวงมหาดไทย ได้รับทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

โพสต์โดย:
สพจ.สงขลา
วันที่โพสต์:
2019-08-01 15:03:36