พลังงานหนองคายร่วมกิจกรรมสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นางรัตนา สังข์เจริญ พลังงานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนายเสกสรร นันทเขต นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ แปลงนานายอิทธิเชษฐ์ ชมภู (บ้านไร่ชมภู) ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นการลดต้นทุนและลดการเผาในพื้นที่การเกษตร พร้อมกันนี้สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคายได้จัดหน่วยบริการพลังงานเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจากนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านพลังงานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 x 4 เมตร และระบบห้องเย็นพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5 กิโลวัตต์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมเทคโนโลยีระดับกลางน้ำของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้สามารถเก็บผลผลิตทางการเกษตรได้นานขึ้น เป็นการเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรและเพิ่มรายได้ให้กลุ่มดังกล่าว

โพสต์โดย:
สพจ.หนองคาย
วันที่โพสต์:
2021-12-21 17:31:02