ในระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2564 นางรัตนา สังข์เจริญ พลังงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายเสกสรร นันทเขต นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าพื้นที่ตรวจสอบการใช้พลังงานและให้คำปรึกษากับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดหนองคายจำนวน 15 หน่วยงาน ครั้งที่ 1 ภายใต้การดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 ส่วนที่ 2 เพื่อเร่งดำเนินการเสนอแนะมาตรการในการแก้ไขปรับปรุงการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของแต่ละหน่วยงานให้สามารถลดลงร้อยละ 10 ต่อปีเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) และสำนักงานนโนบายและแผนพลังงานกำหนด โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐทั้ง 15 หน่วยงานเป็นอย่างดี

โพสต์โดย:
สพจ.หนองคาย
วันที่โพสต์:
2021-12-09 17:56:20