พลังงานหนองคายร่วมควบคุมการทดสอบครบวาระ 5 ปี สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นางรัตนา สังข์เจริญ พลังงานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมควบคุมการทดสอบครบวาระ 5 ปี สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงบรรจุ ณ โรงบรรจุก๊าซ บริษัท ส.วนิดา จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้ ได้ดำเนินการทดสอบโดยบริษัทที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน สำหรับสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงบรรจุ เป็นกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวงกำหนดให้มีการทดสอบถังครบวาระทุกๆ 5 ปี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของการประกอบกิจการควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

 

โพสต์โดย:
สพจ.หนองคาย
วันที่โพสต์:
2021-12-08 16:13:09