ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

14 ตุลาคม 2564 นางรัตนา สังข์เจริญ พลังงานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) ในการเดินทางมาปฏิบัติราชการ ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 (จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู และอุดรธานี) ณ ห้องประชุมประทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย เพื่อรับฟังรายงานความคืบหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) พร้อมกับรับฟังปัญหาที่สำคัญในภาพรวมของแต่ละจังหวัด เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้าชายแดน และปัญหาภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น รวมถึงกำกับและติดตามความคืบหน้าและความพร้อมของประเทศไทยเพื่อรองรับการเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟสายสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งนี้สำหรับความคืบหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรีฯ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนสู่วิถีชีวิตที่พอเพียง ขนาด 2.5 กิโลวัตต์ พร้อมระบบกระจายน้ำ จำนวน 2 แห่ง รวมเป็น 5 กิโลวัตต์ วงเงินงบประมาณ 792,200 บาท โดยติดตั้งในพื้นที่กลุ่มผู้ปลูกผักและผลไม้บ้านรัตนวาปี ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเปงจาน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการที่ตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการการแก้ปัญหาภัยแล้ง การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทางด้านพลังงาน การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ลดต้นทุนด้านพลังงานในภาคการเกษตร และสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่เพาะปลูกในฤดูแล้งจากแหล่งน้ำใต้ดิน ทั้งนี้กลุ่มชาวบ้าน/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการสามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี มีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานภาคการเกษตรจากการลดใช้ไฟฟ้าได้อย่างน้อย 12,775 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นมูลค่า 51,100 บาทต่อปี

โพสต์โดย:
สพจ.หนองคาย
วันที่โพสต์:
2021-10-14 20:05:34