กิจกรรมด้านพลังงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสาธิตการผลิตระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน

วันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลือง สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมด้านพลังงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสาธิตการผลิตระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน” ให้กับประชาชน ต.ดงเสือเหลือง (ชุมชนใหม่) ภายใต้ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวิทยากรจากศูนย์บริการวิชาการที่ 10 จังหวัดพิษณุโลก มาเป็นผู้บรรยายศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ และนำผู้เข้าร่วมอบรมทำ Work Shop ลงมือปฏิบัติจริงในฐานต่างๆ
.
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ส่งเสริมเพื่อให้คนในชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจและใช้พลังงานทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกมาประยุกต์ใช้กับชุมชนได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สามารถขยายผลเชิงพาณิชย์ต่อยอดได้
โพสต์โดย:
admin
วันที่โพสต์:
2021-08-04 10:47:30