สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร จัดประชุมผู้มีสั่วนได้ส่วนเสีย ด้านพลังงานและชี้แจงการขอรับการสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจฐานราก 2564

สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและร่วมจัดทำแผนปฎิบัติการระดมความคิดเห็นผู้มีสั่วนได้ส่วนเสียด้านพลังงาน ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ และชี้แจงการขอรับการสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจฐานราก 2564

โพสต์โดย:
สพจ.พิจิตร
วันที่โพสต์:
2021-08-03 15:47:52