เวทีบันทึกความร่วมมือเพื่อบูรราการและเชื่อมโยงการทำงาน เพื่อยกระดับขีดความสามารถสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระหว่างสำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร กับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดพิจิตร สำนักงานพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดพิจิตร และมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร วันที่ 18 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม CK Convention Hall Phichit

โพสต์โดย:
สพจ.พิจิตร
วันที่โพสต์:
2021-08-03 15:37:24