สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาตำบลด้านพลังงาน

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาตำบลด้านพลังงานและการจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานครัวเรือต้นแบบ 50 ครัวเรือน กิจกรรมสำหรับส่งเสริมความเข้มแข็ง อปท. ปี 2563 ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลเนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

โพสต์โดย:
สพจ.พิจิตร
วันที่โพสต์:
2021-08-03 15:24:14