ติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน “ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร”

      เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นางสมนึก สิทธิการณา พลังงานจังหวัดปัตตานี
ลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน “ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3
x4 เมตร” ณ สหกรณ์การเกษตร กรป.กลางมะปรางมัน จำกัด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

โพสต์โดย:
สพจ.ปัตตานี
วันที่โพสต์:
2021-07-15 12:47:21