เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นางสมนึก  สิทธิการณา พลังงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
นายเฉลิมพร ทองประดู่ นายช่างเทคนิคอาวุโส พร้อมด้วยนายพลาว
ิต  วรรณพฤกษ์ วิศวกรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี ส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานชุมชน โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3x4 เมตร จำนวน 1 โรง ให้กับสหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง มะปรางมัน
ปัตตานี จำกัด ตำบลช้างให้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ประเภทกลุ่มลดใช้พลังงาน

โพสต์โดย:
สพจ.ปัตตานี
วันที่โพสต์:
2021-07-07 16:59:50