วันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 นางดวงเดือน จักรปล้อง พลังงานจังหวัดหนองคาย นายเสกสรร นันทเขต นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ นางสาวอรทัย พนมจันทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์จากการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อสรุปผลที่เกิดจากการผลิตและใช้พลังงานทดแทน รวมถึงการบำรุงรักษาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ของ

          บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย และ

          โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในโรงพยาบาลภาครัฐนอกข่ายควบคุม

โพสต์โดย:
สพจ.หนองคาย
วันที่โพสต์:
2021-06-19 17:34:46