วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นางดวงเดือน จักรปล้อง พลังงานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนางสาวไอรดา สุลา นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้จัดอบรมรณรงค์กิจกรรมด้านพลังงาน การอบรมการใช้เทคโนโลยีพลังงาน และสรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (ชุมชนเก่า ปี 2563) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการพลังงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาชุมชนตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยได้สนับสนุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 2x2 เมตร จำนวน 4 ระบบ และเตาเผาถ่านแบบตั้งขนาดถัง 200 ลิตร จำนวน 8 เตา ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้จัดหน่วยบริการพลังงานเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลหาดคำ ซึ่งได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากกลุ่มเป็นอย่างดี

โพสต์โดย:
สพจ.หนองคาย
วันที่โพสต์:
2021-06-10 16:02:08