วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นางดวงเดือน จักรปล้อง พลังงานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนายเสกสรร นันทเขต นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์จากการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อให้ได้ข้อสรุปผลที่เกิดจากการผลิตและใช้พลังงานทดแทน รวมถึงการบำรุงรักษาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนี้ได้จัดหน่วยบริการพลังงานเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลปะโค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

โพสต์โดย:
สพจ.หนองคาย
วันที่โพสต์:
2021-05-29 11:55:53