ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองคาย

         วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 4 นางดวงเดือน จักรปล้อง พลังงานจังหวัดหนองคาย และนายเสกสรร นันทเขต นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดหนองคาย (ก.บ.จ.นค.) ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาการเสนอโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัด ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 เพื่อจะได้บรรจุเพิ่มเติมไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2561-2565 (ประจำปีงบประมาณ 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดหนองคาย โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฯ

โพสต์โดย:
สพจ.หนองคาย
วันที่โพสต์:
2021-05-25 13:42:41