สพจ.ลำพูน ร่วมประชุม กบจ. พิจารณาข้อเสนอโครงการฯ ภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและงงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายทรงพล หาญศิริมีชัย พลังงานจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ ภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านการกลั่นกรองของคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ต่อไป โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรวมกว่า 30 ท่าน โดยในที่ประชุมพิจาณาเห็นชอบในหลักการตามแผนงานโครงการฯ ที่เสนอ

โพสต์โดย:
สพจ.ลำพูน
วันที่โพสต์:
2021-04-02 12:03:25