การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.ปข.) ครั้งที่ 2/2564

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นายนพดล สรวงประดิษฐ์ พลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายธนภณ หม่อมจอมทอง ตำแหน่งวิศวกรชำนาญการ และนางสาวมยุรา ภักดีประเสริฐ ตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.ปข.) ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในที่ประชุมฯ   มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จำนวน 6 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 6,179,360.- บาท และให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ผ่านความเห็นชอบโครงการให้เร่งดำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) ให้ทันภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 

โพสต์โดย:
สพจ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่โพสต์:
2021-03-28 16:30:46