วันที่ 23 มีนาคม 2564 นางดวงเดือน จักรปล้อง พลังงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายเสกสรร นันทเขต นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ เข้าร่วมการพัฒนาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนเพื่อการระดมสรรพกำลัง ตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในงานการระดมสรรพกำลัง การดำเนินการในการติดต่อประสานงานและร่วมมือกันระหว่างส่วนราชการทหารกับส่วนราชการพลเรือน ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อสนับสนุนภารกิจทางทหารในภาวะไม่ปกติหรือในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเผชิญกับภัยต่างๆ ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ ภายใต้กรอบแผนการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และเพื่อรับทราบข้อคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรค จากทุกภาคส่วน เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานการระดมสรรพกำลัง ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 4 ในการนี้นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ให้การต้อนรับ พลอากาศโท จำนง สุจริต เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม พร้อมคณะ ที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดหนองคาย โดยมีเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

โพสต์โดย:
สพจ.หนองคาย
วันที่โพสต์:
2021-03-24 14:11:51