ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2564

จังหวัดกระบี่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี พ.ศ.2564 กรอบวงเงิน 20.8 ล้านบาท ดังนี้

  1. โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่พักอาศัย เพื่อลด
    ความเหลื่อมล้ำและเพิ่มการเข้าถึงการใช้พลังงานทดแทน ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน 161 ครัวเรือน วงเงิน 12.8 ล้านบาท ดำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
  2. โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่อยู่อาศัยเพื่อลด
    ความเหลื่อมล้ำและเพิ่มการเข้าถึงการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่เกาะปอ 85 ครัวเรือน ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จ.กระบี่ วงเงิน 6.8 ล้านบาท ดำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
  3. โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อบ้านพักอาศัย (Solar Home) 17 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ วงเงิน 1.2 ล้านบาท ดำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
โพสต์โดย:
สพจ.กระบี่
วันที่โพสต์:
2021-03-24 10:00:30