การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล.) ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรียะลา ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา จังหวัดยะลาได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล.) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวาระสำคัญเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้ สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา โดยนายถาวร บุญศรี (พลังงานจังหวัดยะลา) ได้นำเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ ต่อที่ประชุม จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 24,841,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบทั้ง 3 โครงการ และให้ผู้ขอรับการสนับสนุนดำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานต่อไป

โพสต์โดย:
สพจ.ยะลา
วันที่โพสต์:
2021-03-23 17:02:17