วันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 4 จังหวัดหนองคาย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดหนองคาย (ก.บ.จ.นค.) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับแผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฯ

         สำหรับโครงการและวงเงินที่สมควรได้รับการสนับสนุน ภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีมติเห็นชอบตามมติคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 1/2564 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ดังนี้

        #ลำดับที่1 โครงการสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนการเกษตร ของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย วงเงินที่สมควรได้รับการสนับสนุน 6,345,000 บาท (จำนวน 15 ระบบๆ ละ 423,000 บาท)

       #ลำดับที่2 โครงการเสริมศักยภาพสินค้าเกษตรด้วยระบบห้องเย็นพลังงานแสงอาทิตย์ ของเทศบาลตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย วงเงินที่สมควรได้รับการสนับสนุน 720,000 บาท

          และมอบหมายให้สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย แจ้งผลการพิจารณาต่อหน่วยงานทั้ง 2 หน่วยงาน และแจ้งสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามลำดับต่อไป

โพสต์โดย:
สพจ.หนองคาย
วันที่โพสต์:
2021-03-19 21:03:16