ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ นำโดย นายพัลลภ พุทธนอก วิศวกรชำนาญการ รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ
จัดประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน (ก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 6x8.2 เมตร จำนวน 5 แห่ง) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ และ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ แห่ง ได้แก่
๑. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์
๓. เทศบาลตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท
๕. องค์การบริหารส่วนตำบลทมอ อำเภอปราสาท
โพสต์โดย:
admin
วันที่โพสต์:
2021-03-18 14:11:10