จังหวัดหนองคายเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่

          วันที่ 11 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมพระใส ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย จัดการประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 1/2564 (ครั้งที่ 1) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติราชการสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2566 - 2570 และให้ความเห็นชอบข้อเสนอโครงการภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ 2564 โดยมีนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฯ และคณะทำงานฯ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

          สำหรับโครงการและวงเงินที่สมควรได้รับการสนับสนุน ภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้

          ลำดับที่ 1 โครงการสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนการเกษตร ของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว จำนวน 15 ระบบ วงเงินที่สมควรได้รับการสนับสนุน 6,345,000 บาท (ระบบละ 423,000 บาท)

          ลำดับที่ 2 โครงการเสริมศักยภาพสินค้าเกษตรด้วยระบบห้องเย็นพลังงานแสงอาทิตย์ ของเทศบาลตำบลเวียงคุก วงเงินที่สมควรได้รับการสนับสนุน 720,000 บาท

          อย่างไรก็ตาม ด้วยความจำเป็นที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิ่มผลิตสินค้าทางการเกษตรลดรายจ่ายด้านพลังงานเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร คณะทำงานฯ จึงขอมติที่ประชุมเพื่อนำไปเสนอคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) พิจารณายกเว้นคุณสมบัติเบื้องต้นของโครงการลำดับที่ 1 เพราะสามารถใช้อัตราการไหลของน้ำตามใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล (นบ. 5) แทนผลการทดสอบปริมาณน้ำได้ และโครงการลำดับที่ 2 เพราะเงินทุนของกลุ่มยังไม่เพียงพอต่อการจัดหาห้องเย็นแต่มีแผนทางการตลาดที่ชัดเจน จึงเห็นสมควรให้การสนับสนุนห้องเย็นพร้อมระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งที่ประชุมมีมติรับรองทั้ง 2 โครงการ

โพสต์โดย:
สพจ.หนองคาย
วันที่โพสต์:
2021-03-16 00:07:31