ในระหว่างวันที่ 19 ถึง 29 มกราคม 2564 สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย โดยนางดวงเดือน จักรปล้อง พลังงานจังหวัดหนองคาย นายเสกสรร นันทเขต นักวิชาการพลังานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอ/ปลัดอำเภอทั้ง 9 อำเภอเป็นประธานในการเปิดการประชุม มีผู้บริหารหน่วยงานราชการในท้องถิ่น จำนวน 9 อำเภอ รวม 67 หน่วยงานร่วมให้ข้อคิดเห็นในร่างแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการเชิงยุทธศาสตร์ในพื้นที่ซึ่งสะท้อนเป้าหมายประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลด้านพลังงานและเครื่องมือสารสนเทศในการสนับสนุนการจัดการข้อมูล พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถขับเคลื่อนงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่อย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์ และปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคายให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ประกอบกับการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 ที่ผ่านมาได้กำหนดแนวทางการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2564 สำหรับแผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งมีกลไกการกลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญของโครงการในส่วนของจังหวัดโดยผ่านคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่และคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคายจึงมีการประชาสัมพันธ์ และชี้แจงแนวทางการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 9 อำเภอ รวม 67 หน่วยงาน รับรู้ถึงช่องทางการจัดทำคำของบประมาณจากแหล่งงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินงานพัฒนาโครงการด้านพลังงานได้ด้วยศักยภาพของพื้นที่ตนเอง

 

โพสต์โดย:
สพจ.หนองคาย
วันที่โพสต์:
2021-01-30 19:03:02