โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านพลังงานจังหวัดสระบุรี พ.ศ.2563 – 2565 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ภายใต้โครงการพัฒนายุทธศาสตร์พลังงานและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี  ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านพลังงานจังหวัดสระบุรี พ.ศ.2563 – 2565 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ภายใต้โครงการพัฒนายุทธศาสตร์พลังงานและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563  ณ หอประชุมสวนริมเขา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี            จังหวัดสระบุรี เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านพลังงานจังหวัดสระบุรี มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และยุทธศาสตร์จังหวัด จึงมีความจำเป็นต้องระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนโครงการเชิงยุทธศาสตร์ในพื้นที่ เพื่อนำเสนอแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัดที่ได้ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการด้านพลังงานจังหวัดสระบุรี  ต่อไป

โพสต์โดย:
สพจ.สระบุรี
วันที่โพสต์:
2020-09-01 14:47:17