การสัมมนาฝึกอบรม เรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านพลังงาน"

 

โครงการพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้จัดการสัมมนาฝึกอบรม เรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านพลังงาน" สำหรับบุคลากรสำนักงานพลังงานจังหวัด เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ในกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านพลังงาน และเพื่อทบทวนการใช้เครื่องมือสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการแบบออนไลน์ (ipepp.energy.go.th) โดยการ VDO Conference ผ่านระบบ Microsoft Teams ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 - 17.00 น. 

ซึ่งการสัมมนาฯ ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน มากล่าวเปิดงาน โดยได้เน้นย้ำถึงที่มา ความสำคัญ และการคาดหวังที่จะให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัด ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านพลังงานระดับจังหวัด และสามารถดำเนินการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์ภายในพื้นที่ต่อไป

โดยในวันแรกได้รับเกียรติจาก ดร. รัฐ ธนาดิเรก อาจารย์พิเศษจากวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิชาบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโท มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องหลักการพื้นฐานและเทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ส่วนวันที่สองนั้น ช่วงเช้าเป็นการชี้แจงผลการประเมินคุณภาพแผนและเกณฑ์การประเมินคุณภาพแผนปี พ.ศ. 2564 แนวทางการจัดทำแผนฯ ตามเกณฑ์และคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านพลังงานระดับจังหวัด โดย อาจารย์ขจรเดช พิมพ์พิไล ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์แผนพลังงาน สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วงบ่าย จะเป็นการแนะนำและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านพลังงานด้วยระบบ IPEPP โดยคณะวิทยากรจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัด กองตรวจราชการ และกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 153 ท่าน 

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารฯ ในการสัมมนาฝึกอบรมครั้งนี้ ในเมนู "เอกสารเผยแพร่" หรือ ได้จาก

1. เอกสารประกอบการสัมมนาฝึกอบรมได้ >> คลิกที่นี่

2. คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านพลังงาน >> คลิกที่นี่

โพสต์โดย:
thaienergy_cmu
วันที่โพสต์:
2021-07-16 12:12:56