การสัมมนาคลินิกพลังงาน ครั้งที่ 1 เรื่อง การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงาน (Energy Audit)

การสัมมนาคลินิกพลังงาน ครั้งที่ 1 เรื่อง การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงาน (Energy Audit)

 

โครงการพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้จัดการสัมมนาคลินิกพลังงานฯ เพื่อเป็นการทบทวนองค์ความรู้ และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากรของสำนักงานพลังงานจังหวัดในการขับเคลื่อนงานด้านพลังงานสู่เป้าหมาย ผ่านการให้คำปรึกษาเชิงวิชาการและเชิงเทคนิค โดยการ VDO Conference ผ่านระบบ Microsoft Teams ในวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ซึ่งการสัมมนาฯ ในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัด ผู้เข้าร่วมจำนวน 119 ท่าน เพื่อรับฟังการสัมมนา พร้อมการถาม-ตอบประเด็นปัญหาต่าง ๆ 

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาฯ ได้ที่ https://data.energy.go.th/document/download/54

โพสต์โดย:
thaienergy_cmu
วันที่โพสต์:
2021-04-07 13:58:48