องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO) ร่วมมือกับ กระทรวงพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวลในชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment FacilityGEF) จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลด้วยเทคโนโลยี Gasification ขนาด 125 กิโลวัตต์ เพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าและการใช้พลังงานชีวมวลแบบครบวงจร (ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ) และเป็นต้นแบบสำหรับการผลิตและการใช้พลังงานชีวมวลอย่างยั่งยืนในระดับชุมชน และต้นแบบสำหรับผู้ที่สนใจในธุรกิจพลังงานทดแทน อีกทั้งยังก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียงในแง่ของการจ้างงานเพื่อดำเนินงานภายในศูนย์เรียนรู้ฯ และการขายชีวมวลหรือวัสดุเหลือทางการเกษตรให้กับศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบผลิตพลังงานอีกด้วย

พร้อมกันนี้ได้จัดทำคู่มือการพัฒนาเพื่อจัดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก และแนวทางส่งเสริมโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กในชุมชน สามารถดาวโหลดเอกสารเผยแพร่ ประกอบด้วย

และสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากทีมนักวิจัยโครงการ ได้จาก → ข้อมูลนักวิจัย

โพสต์โดย:
thaienergy_cmu
วันที่โพสต์:
2020-12-10 11:33:23