การอบรมการจัดทำฐานข้อมูลด้านพลังงานเพื่อยุทธศาสตร์ด้านพลังงานระดับจังหวัด แก่ 76 สำนักงานพลังงานจังหวัด 1-2 สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายสมภพ  พัฒนอริยางกูล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม 135 คน จาก 76 จังหวัด ในงานการจัดทำฐานข้อมูลด้านพลังงานเพื่อยุทธศาสตร์ด้านพลังงานระดับจังหวัด ภายใต้โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานระดับจังหวัดเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้จัดต่อเนื่องเป็นเวลา 2 วัน 

ในวันแรก (1 สิงหาคม 2562) พลังงานจังหวัดและเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดเได้เพิ่มพูนองค์ความรู้การจัดทำข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัดด้วยระบบ offline Mobile Application และเรียนรู้ระบบฐานข้อมูลพลังงาน data.energy.go.th และ Platform การจัดแผนพลังงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IPEPP) เพื่อจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานให้สะดวกและรวดเร็ว และวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ได้รับทราบและสอบถามแนวทางการดำเนินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 - 2564  และแนวทางการเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีแนวทางการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งพลังงานจังหวัดได้ร่วมระดมสมองเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตามแผนพลังงาน โดยกำหนดเป้าหมายด้านพลังงานพื้นที่ ๆ จะช่วยแก้ปัญหาพลังงานของประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและทำได้จริง 

โพสต์โดย:
thaienergy_MOEN
วันที่โพสต์:
2019-08-06 16:12:36